Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2055(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0247/2013

Predkladané texty :

A7-0247/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 13.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0331

Prijaté texty
PDF 291kWORD 51k
Štvrtok, 4. júla 2013 - Štrasburg
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, s cieľom zohľadniť požiadavky na výdavky vyplývajúce z pristúpenia Chorvátska k Európskej únii
P7_TA(2013)0331A7-0247/2013
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2013 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, s cieľom zohľadniť požiadavky na výdavky vyplývajúce z pristúpenia Chorvátska k Európskej únii (COM(2013)0157 – C7-0074/2013 – 2013/2055(ACI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0157),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 29,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013 prijatý 12. decembra 2012(2),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2013 na rozpočtový rok 2013, ktorý Komisia prijala 18. marca 2013 (COM(2013)0156),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2013, ktorú Rada prijala 26. júna 2013 (11607/2013 – C7‑0199/2013),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0247/2013),

A.  keďže Komisia v súlade s bodom 29 MID zo 17. mája 2006 a súbežne s návrhom opravného rozpočtu č. 1/2013 predložila rozpočtovému orgánu návrh zameraný na zmenu viacročného finančného rámca, tak aby sa do rozpočtu na rok 2013 zahrnuli viazané a platobné rozpočtové prostriedky potrebné na pokrytie výdavkov spojených s pristúpením Chorvátska do únie k 1. júlu 2013;

B.  keďže navrhnuté zvýšenie o 666 mil. EUR v záväzkoch a o 374 mil. EUR v platbách zodpovedá finančnému balíku odsúhlasenému na konferencii o pristúpení 30. júna 2011 s výnimkou okruhu 5, pretože administratívne výdavky spojené s pristúpením Chorvátska už sú zahrnuté do rozpočtu na rok 2013;

1.  berie na vedomie návrh rozhodnutia, ktorým sa mení MID zo 17. mája 2006, ako ho predložila Komisia, a pozíciu Rady k nemu;

2.  zdôrazňuje čisto technickú povahu tejto revízie, ktorá je iba dôsledkom jednomyseľnej dohody o Zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii (Zmluva o pristúpení) ako 28. členského štátu Únie; zdôrazňuje, že z tohto dôvodu je revízia MID zo 17. mája 2006, ktorá dopĺňa opravný rozpočet č. 1/2013, oddelená od prebiehajúcej politickej medziinštitucionálnej diskusie o tom, ako vyriešiť otázku neuhradených platieb z roku 2012, a od rokovaní o opravnom rozpočte č. 2/2013;

3.  pripomína, že v súlade s bodom 29 MID zo 17. mája 2006 sa majú zdroje na financovanie pristúpenia nového členského štátu k Únii pokryť úpravou finančného rámca, t. j. revíziou stropov v záväzkoch a platbách na rok 2013;

4.  opätovne zdôrazňuje svoje stanovisko, že osemtýždňové obdobie stanovené v článku 4 Protokolu (č. 1) o úlohe národných parlamentov v Európskej únii na informovanie národných parlamentov o akýchkoľvek návrhoch legislatívnych aktov sa nevzťahuje na rozpočtové otázky; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že napriek veľmi obmedzenému časovému rámcu pre nadobudnutie účinnosti tejto úpravy a opravného rozpočtu č. 1/2013 Rada pred prijatím svojej pozície nechala toto obdobie uplynúť, čím skrátila čas na ich prijatie v Európskom parlamente, ako sa stanovuje v zmluve;

5.  vyjadruje tiež poľutovanie nad problémami, s ktorými aj po uplynutí osemtýždňového termínu Rada dosiahla dohodu o tejto revízii, čo viedlo k oneskoreniu sprístupnenia finančných prostriedkov pre Chorvátsko od 1. júla 2013; upozorňuje, že tento prípad sa nesmie stať precedensom pre budúce rozšírenia;

6.  víta skutočnosť, že Rada sa nakoniec dokázala dohodnúť na revízii stropov platieb na rok 2013 o požadovaných 374 mil. EUR bez akejkoľvek kompenzácie; domnieva sa, že vzhľadom na to, že príslušná suma je obmedzená, a na súčasný nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2013 je to správny spôsob plnenia záväzku, ktorý členské štáty prijali, keď podpísali zmluvu o pristúpení, a dodržiavania ustanovení bodu 29 MID zo 17. mája 2006;

7.  vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že pokiaľ ide o revíziu v záväzkoch, Rada sa rozhodla nezohľadniť politický význam prijatia návrhu Komisie ako takého a rozhodla sa namiesto toho pre kompenzáciu požadovaných rozpočtových prostriedkov; má za to, že uvedená pozícia je v rozpore s duchom jednomyseľného rozhodnutia prijatého pri podpise Zmluvy o pristúpení, ako aj MID zo 17. mája 2006; zdôrazňuje, že takéto rozhodnutie vysiela zlý politický signál nielen Chorvátsku, ale aj ostatným kandidátskym krajinám; zdôrazňuje, že uvedené rozhodnutie je prijaté len preto, že sa týka posledných šiestich mesiacov súčasného VFR (2007 – 2013); upozorňuje, že by nemalo byť precedensom pre budúce rozšírenia, ku ktorým by mohlo dôjsť počas budúceho VFR (2014 – 2020);

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že okruh 5 je označený ako hlavný zdroj kompenzácie v záväzkoch, keďže by to mohlo viesť k nedostatku potrebných zdrojov na pokrytie úpravy platov, ktorá je predmetom súdneho konania, v prípade, že Súdny dvor vydá rozhodnutie ešte v roku 2013;

9.  vzhľadom na politický význam a právnu naliehavosť zabezpečenia potrebného financovania Chorvátsku sa však rozhodol schváliť rozhodnutie priložené k tomuto uzneseniu v znení zmien Rady;

10.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie podpísal spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vrátane jeho príloh Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, s cieľom zohľadniť požiadavky na výdavky vyplývajúce z pristúpenia Chorvátska k Európskej únii

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 2013/419/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia