Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2055(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0247/2013

Ingivna texter :

A7-0247/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 13.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0331

Antagna texter
PDF 206kWORD 41k
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg
Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning avseende justeringen av den fleråriga budgetramen, för att ta hänsyn till utgiftskraven som följer av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
P7_TA(2013)0331A7-0247/2013
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning avseende justeringen av den fleråriga budgetramen, för att ta hänsyn till utgiftskraven som följer av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (COM(2013)0157 – C7-0074/2013 – 2013/2055(ACI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0157),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 29,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, slutgiltigt antagen den 12 december 2012(2),

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2013 för budgetåret 2013 som kommissionen antog den 18 mars 2013 (COM(2013)0156),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1/2013 som rådet antog den 26 juni 2013 (11607/2013 – C7-0199/2013),

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0247/2013) och av följande skäl:

A.  Kommissionen har i enlighet med punkt 29 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, parallellt med ändringsbudget nr 1/2013, förelagt budgetmyndigheten ett förslag som syftar till att justera den fleråriga budgetramen för att föra in de åtagande- och betalningsbemyndiganden i 2013 års budget som krävs för att täcka utgifter i samband med Kroatiens anslutning till unionen den 1 juli 2013.

B.  Den föreslagna ökningen på 666 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 374 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden återspeglar det finansiella paket som man enades om i samband med konferensen inför anslutningen den 30 juni 2011, med undantag för rubrik 5, eftersom de administrativa utgifterna i samband med anslutningen redan har tagits upp i budgeten för 2013.

1.  Europaparlamentet tar del av förslaget till beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, som lagts fram av kommissionen, och rådets ståndpunkt om detta.

2.  Europaparlamentet understryker att denna översyn är av rent teknisk karaktär och endast en följd av den enhälliga överenskommelsen om fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (anslutningsfördraget) som unionens 28:e medlemsstat. Parlamentet betonar att denna översyn av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, som följer på ändringsbudget nr 1/2013, av detta skäl har hållits åtskild från den pågående politiska interinstitutionella diskussionen om hur man ska hantera frågan om utestående betalningar från 2012 och från förhandlingarna om ändringsbudget nr 2/2013.

3.  Europaparlamentet påminner om att resurserna för att finansiera en ny medlemsstats anslutning till unionen enligt punkt 29 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 måste tillgodoses genom en justering av budgetramen, dvs. en översyn av taken för åtagande- och betalningsbemyndigandena för 2013.

4.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att den åttaveckorsperiod som föreskrivs i artikel 4 i protokollet (nr 1) om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen avseende information till de nationella parlamenten om utkast till lagstiftningsakter inte gäller i budgetfrågor. Parlamentet beklagar därför att rådet, trots den snäva tidsramen för ikraftträdandet av denna justering av ändringsbudget nr 1/2013, ändå har låtit denna period löpa ut före antagandet av sin ståndpunkt, vilket lett till att den tid för parlamentets antagande som föreskrivs i fördraget har minskat.

5.  Europaparlamentet beklagar dessutom de svårigheter som rådet hade, även efter att tidsfristen på åtta veckor löpt ut, med att nå en överenskommelse om denna justering, vilket har lett förseningar när det gäller tillgången till finansiering för Kroatien, som skulle ha gällt från och med den 1 juli 2013. Parlamentet framhåller att detta inte får bli ett prejudikat för kommande utvidgningar.

6.  Europaparlamentet välkomnar att rådet slutligen nådde en överenskommelse om en justering utan några kompensationer av taken för betalningar för 2013 med de 374 miljoner EUR som begärts. Parlamentet anser med tanke på det begränsade belopp som avses och den nuvarande bristen på betalningsbemyndiganden i budgeten för 2013, att detta är rätta sättet att uppfylla det åtagande som medlemsstaterna ingick vid undertecknandet av anslutningsfördraget och iaktta bestämmelserna i punkt 29 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

7.  Europaparlamentet beklagar dock när det gäller justeringen av åtagandena, att rådet beslutade att ignorera den politiska betydelsen av att kommissionens förslag som sådant antogs, och istället valde att kompensera de bemyndiganden som begärts. Parlamentet anser att den ståndpunkten strider mot andan i det enhälliga beslut som fattades i samband med undertecknandet av anslutningsfördraget och i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet betonar att ett sådant beslut sänder en felaktig politisk signal inte bara till Kroatien utan även till de andra kandidatländerna. Parlamentet betonar att det beslutet endast godtas för att det avser de sista sex månaderna av den nuvarande fleråriga budgetramen (2007–2013). Parlamentet påpekar att detta inte bör bli ett prejudikat för framtida utvidgningar som kan komma att äga rum under nästa fleråriga budgetram (2014‑2020).

8.  Europaparlamentet beklagar att rubrik 5 har fastställts som huvudkällan för att göra kompensationer för åtaganden, eftersom detta skulle kunna leda till att nödvändiga medel saknas för att täcka de omtvistade lönejusteringarna om domstolen skulle komma med ett avgörande redan under 2013.

9.  Med tanke på att det ur politisk synvinkel är viktigt och ur rättslig synvinkel är brådskande att Kroatien får den finansiering som behövs, beslutar Europaparlamentet dock att godkänna det beslut som bifogas denna resolution, med rådets ändringar.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, med bilagor, till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 66, 8.3.2013.


bilaga

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning avseende justeringen av den fleråriga budgetramen, för att ta hänsyn till utgiftskraven som följer av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2013/419/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy