Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2679(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0315/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2013 - 13.13

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0332

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 79k
Torsdag den 4. juli 2013 - Strasbourg
Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2014
P7_TA(2013)0332RC-B7-0315/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2013 om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2014 (2013/2679(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse om Kommissionens arbejdsprogram for 2013 (COM(2012)0629),

—  der henviser til Europa 2020-strategien,

—  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 27.–28. juni 2013,

—  der henviser til den sidste rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen(1), navnlig bilag IV,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 35, stk. 3,

A.  der henviser til, at denne langvarige krise ikke vil blive overvundet uden yderligere uddybende europæisk integration, og til, at den finansielle, økonomiske og gældsbårne krise har understreget nødvendigheden af en styrket demokratisk styring og ansvarlighed;

B.  der henviser til, at Kommissionen bør fremsætte foranstaltninger til bevarelse og styrkelse af det europæiske arbejdsmarkeds økonomiske modeller i den hensigt at udbedre de skader, som den langvarige recession har forårsaget og for at genoprette den fulde beskæftigelse og den bæredygtige vækst;

C.   der henviser til, at banksystemets skrøbelighed, medlemsstaternes vedvarende gælds- og underskudsproblemer, tabet af europæisk konkurrencedygtighed i den globale økonomi, en høj ungdomsarbejdsløshed og sociale problemer, der skyldes den økonomiske tilbagegang, udgør hidtil usete udfordringer for EU;

D.  der henviser til, at de budgetmæssige valg på EU-plan skal opfylde EU's politiske prioriteringer, ikke blot med hensyn til størrelse, men også for så vidt angår fleksibilitet og ligevægt;

E.  der henviser til, at Kommissionens rolle består i at fremme EU's overordnede interesser, tage passende initiativer med dette for øje, sikre traktaternes anvendelse, føre tilsyn med gennemførelsen af EU-lovgivningen, udføre koordinerings-, gennemførelses- og forvaltningsfunktioner og tage initiativ til lovgivning;

F.  der henviser til, at alle uafsluttede sager bortfalder ved udgangen af den nuværende valgperiode, medmindre Parlamentet, Rådet eller Kommissionen fremsætter en begrundet anmodning om, at særlige emner, hvormed der er gjort betydelige fremskridt under den almindelige lovgivningsprocedure, genoptages til behandling af det nyvalgte Parlament;

DEL 1

1.  opfordrer til en mere indgående demokratisk proces inden for området økonomisk styring, med tættere inddragelse af Parlamentet, for at medvirke til at forbedre borgernes tillid til EU's styring af krisen; finder i denne forbindelse, at Kommissionen bør udfylde sin traktatfastsatte rolle, der er uforenelig med uddelegering af beslutningstagningen inden for EU's økonomiske styring til organer, der ikke skal stå til ansvar; er navnlig opsat på at forbedre Kommissionens ansvarlighed, når den handler som medlem af trojkaen;

2.  finder, at Kommissionen efter afslutningen på de politiske forhandlinger om FFR 2014–2020, bør prioritere skridt til at drage omsorg for, at de nye finansielle rammer fungerer uproblematisk, herunder de nye regler om fleksibilitet, som er blevet aftalt i forbindelse med disse forhandlinger; forventer, at den nye Kommission straks efter sin indsættelse vil give formelt tilsagn om at foretage en revision af FFR inden udgangen af 2016, som også vil give det nye Parlament mulighed for at revurdere EU’s prioriteter;

3.  er særligt bekymret over betalingssituationen i 2014 og opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge ændringsbudgetter i løbet af året, så snart behovet opstår;

4.  understreger, at det lægger stor vægt på spørgsmålet om reformen af ordningen for EU's egne indtægter; opfordrer Kommissionen til at sikre, at højtstående gruppe om egne indtægter indkaldes og påbegynder sit arbejde så snart som muligt, således at de første undersøgelsesresultater kan foreligge ved udgangen af 2014, som fastsat i den fælles erklæring om egne ressourcer, der er aftalt som led i FFR-aftalen;

5.  minder om, at EU-budgettet er nødt til at afspejle EU's politiske prioriteter; understreger, at EU's budget er et investeringsbudget med en kraftig løftestangseffekt; opfordrer indtrængende Kommissionen til at værne om EU's budget for at højne de strategiske investeringer gennem EU-merværdi og bringe europæiske økonomi tilbage på rette spor;

6.  mener, at beskæftigelse skal være topprioriteten, og at alle tilgængelige afgifter på EU-plan skal anvendes til at bevare eksisterende job og til at skabe nye for unge, især inden for service- og industrisektoren og den digitale økonomi; mener derfor, at investeringer til at styrke EU's konkurrenceevne kommer til at spille en afgørende rolle næste år og i de kommende år;

7.  glæder sig over tilsagnet fra Det Europæiske Råd den 27.–28. juni 2013 om at færdiggøre opbygningen af en ægte Økonomisk og Monetær Union, der omfatter alle elementer af bankunionen, mere effektiv samordning af de økonomiske politikker, udviklingen af finansielle solidaritetsmekanismer og styrkelsen af den sociale dimension, men beklager, at det ikke er lykkes at gøre hurtigere fremskridt; opfordrer Kommissionen til at fremkomme med en meddelelse om den sociale dimension af ØMU’en;

8.  fastholder, at alle de nødvendige lovgivningsmæssige skridt hurtigt skal afsluttes for at etablere en fælles tilsynsmekanisme på grundlag af Den Europæiske Centralbank;

9.  støtter Europa 2020-strategien for vækst, hvis målsætning er at fastlægge den rette politiske ramme til fremme af iværksætterånd, jobskabelse og højnelse af levestandarden og opbygningen af en bæredygtig økonomi;

10.  understreger nødvendigheden af at forbedre det makroøkonomiske klima for industrien, forbedre adgangen til kapital, sikre bedre infrastruktur, beskytte ejendomsrettigheder og især støtte SMV'er med henblik på at øge deres konkurrenceevne og adgangen til nye markeder;

11.  opfordrer til, at der træffes foranstaltninger med henblik på at afslutte Kommissionens nuværende arbejdsprogram inden udløbet af dens mandat, navnlig med hensyn til det indre marked for tjenesteydelser, den digitale dagsorden, det indre marked for energi og udvidelsen af dybtgående frie og fair handelsaftaler;

12.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at intensivere og styrke dens bestræbelser på at beskytte EU's finansielle interesser, fremsætte et forslag om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed og afslutte den forsinkede reform af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig;

13.  foreslår, at der indledes intensive forhandlinger med Rådet og Kommissionen ved slutningen på valgperioden for at afslutte så mange sager som muligt under fuld hensyntagen til de lovgivningsmæssige procedurer som er fastlagt i Lissabontraktaten; gentager, at det ikke kan acceptere flere mellemstatslige elementer vedrørende ØMU’en;

14.  opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til Parlamentets sektorspecifikke holdninger som fastsat i del 2 til denne beslutning;

DEL 2

Gennemførelse

15.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre sit lovgivningsprogram mere sammenhængende, forbedre kvaliteten af sin lovteknik, styrke sin vurdering af virkningerne af lovudkastene, hvor det er relevant foreslå brugen af sammenligningstabeller med henblik på en bedre omsætning af EU-lovgivningen og til at støtte Parlamentet i dets forhandlinger med Rådet om brugen af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som risikerer at forårsage betydelige blokeringer af lovgivningsprocessen;

16.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå indførelsen af egentlige nationale forvaltningserklæringer, som skal underskrives på det rette politiske niveau og dække EU-midler, der er underlagt delt forvaltning; understreger, at det er nødvendigt at føre streng og troværdig kontrol via nøje styring af finansieringen samt at overvåge omkostningseffektiviteten af EU's finansiering og administration og derved sikre, at EU's indsats giver mest valuta for pengene, men ligeledes sikre, at indtægterne opkræves i overensstemmelse med gældende regler;

17.  mener, at samarbejdet mellem EU's institutioner skal forbedres og moderniseres for at blive mere effektivt og muliggøre mere indgående demokratisk kontrol af gennemførelsesbeføjelserne på EU-plan; bemærker, at den interinstitutionelle aftale fra 2010 skal revideres; opfordrer til tættere samordning med Rådet i henhold til Lissabontraktaten; understreger, at det fællesskabsretlige samarbejde, der muliggør offentlig debat gennem demokratisk inddragelse af Parlamentet, altid er at foretrække; mener endvidere, at kompliceret lovgivning, navnlig inden for finansielle tjenesteydelser, berettiger en tilstrækkelig stor offentlig og parlamentarisk debat;

18.  beklager, at adskillige af de mål, der er blevet bebudet, til trods for Kommissionens gentagne løfter herom, hverken i kvantitativ eller kvantitativ henseende har kunnet føres ud i livet; opfordrer indtrængende Kommissionen til at gå ind i en intensiv dialog med de to medlovgivere om forelæggelse og vedtagelse af de sidste af de lovforslag, der er bebudet;

19.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme en hurtig afslutning på trilogen om statut for politiske partier på europæisk plan inden valget til Europa-Parlamentet;

Det indre marked

20.  minder om den centrale rolle, som det indre marked spiller som drivkraften i EU-integration, den økonomiske vækst og beskæftigelsen og som en søjle i EU's realøkonomi; opfordrer derfor Kommissionen til at koncentrere sig om forvaltningen af det indre marked for at strømline vedtagelsen og håndhævelsen af lovgivningsmæssige og politiske prioriteter og til at udvikle en regelmæssig evaluering af integrationen på det indre marked – baseret på de rapporter om integrationen på det indre marked, der er vedlagt de årlige vækstundersøgelser samt på landespecifikke henstillinger – inden for rammerne af det europæiske semester;

21.  opfordrer Kommissionen til fortsat at fokusere på at forbedre forvaltningen af det indre marked, at forny dens bestræbelser på at opnå administrativ forenkling, at tage behørigt hensyn til proportionaliteten i forbindelse med de foreslåede foranstaltninger og at overvåge de fremskridt, der gøres, med henblik på en fuldstændig gennemførelse af lovgivningen om det indre marked, navnlig inden for servicesektoren;

22.  glæder sig over Kommissionens forslag vedrørende akten for det indre marked II om prioriterede tiltag med henblik på at sætte skub i væksten, beskæftigelsen og tilliden til det indre marked; ;

23.  opfordrer indtrængende til, at servicedirektivet anvendes i sin fulde udstrækning; opfordrer Kommissionen til at bistå medlemsstaterne med at fremme adgangen til det indre marked for tjenesteydelser; anmoder Kommissionen om at tage gældende restriktive praksisser op til fornyet overvejelse, f.eks. den økonomiske behovsprøve;

24.  opfordrer Kommissionen til nøje og omhyggeligt at føre tilsyn med gennemførelsen og håndhævelsen af forbrugerdagsordenen, forbrugerbeskyttelsestiltagene og tilliden til det indre marked; anmoder, eftersom forbrugertillid er fundamentet for et velfungerende indre marked, Kommissionen om aktivt og i samarbejde med medlemsstaterne at tilstræbe en hurtig implementering af direktivet om forbrugerrettigheder, direktivet om alternativ tvistbilæggelse og forordningen om onlinetvistbilæggelse og til at undersøge, hvorledes direktivet om urimelig handelspraksis fungerer i praksis;

25.  glæder sig over den nye forordning om forbrugerproduktsikkerhed, som sikrer forbrugernes sundhed og sikkerhed og ligeledes letter varehandel, navnlig for SMV'er;

26.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre den moderniserede toldkodeks ved fuldt ud at udvikle harmoniserede praksisser med e-told;

27.  opfordrer Kommissionen til at være mere systematisk i vurderingen af konsekvenserne af dens forslag om SMV'er, som EU er afhængig af, hvad angår mange nye arbejdspladser; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til aktivt at modvirke, at EU-lovgivningen "overreguleres" på nationalt plan, hvilket forvrider de lige konkurrencevilkår i det indre marked;

28.  understreger betydningen af at træffe foranstaltninger til at forbedre SMV’ernes adgang til finansiering; opfordrer Kommissionen til at styrke og gennemføre foranstaltningerne i handlingsplanen for iværksætterkultur og til at fremskynde vedtagelsen af et initiativ for iværksætterånd; opfordrer til, at der etableres en SMV-Window-finansieringsfacilitet under de fremtidige Cosme- og Horisont 2020-programmer, der involverer EIF og EIB, og som lanceres hurtigt med henblik på at lette offentlige og private fondes investeringer i innovative og bæredygtige nye virksomheder, herunder vækstorienterede SMV'er;

29.  opfordrer Kommissionen til at håndhæve aftalen mellem de tre institutioner om at indfri deres løfter om bedre lovgivning, hvilket også gælder medlemsstaterne, som Kommissionen bør tilskynde til at foretage deres egne SMV-tests og indre-marked-tests; bemærker med hensyn hertil, at Rådet bør oprette sin egen enhed for konsekvensanalyser, som skal have til opgave at udarbejde konsekvensanalyser af dets egne ændringer; fremhæver betydningen af at medtage kvalitetskontrol på dagsordenen for bedre lovgivning;

30.  opfordrer Kommissionen til at fremme SMV’ers og mikrovirksomheders interesser ved at sikre dem lettere adgang til EU’s indre marked; glæder sig over de skridt, som Kommissionen allerede har taget for at nedbringe de reguleringsmæssige byrder, der tynger SMV’er og mikrovirksomheder som følge af EU-lovgivning;

31.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsforslag om bedre styring af det indre marked på grundlag af den lovgivningsmæssige initiativbetænkning herom i betragtning af det centrale bidrag, som det indre marked kan yde for at skabe vækst i Den Europæiske Union;

32.  glæder sig over den politiske aftale om pakken om offentlige udbud og koncessioner; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at indlede en hurtig og omfattende gennemførelse af de nye bestemmelser; opfordrer især til udarbejdelse af en kommunikations- og uddannelsesstrategi til fremme af nye færdigheder og kompetencer inden for innovativ og resultatbaseret udbud;

33.  tager notits af den aftale, der nu er blevet bekræftet med Rådet om reformer af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer; opfordrer til snarlig gennemførelse af de nye bestemmelser og til fremme af nye professioner til etablering af EU-kvalifikationsrammerne;

34.  glæder sig over Kommissionens forslag om offentliggørelse af ikkefinansielle oplysninger og opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med Parlamentet og Rådet for at indgå en aftale senest i begyndelsen af 2014;

35.  gentager sin anmodning om et forslag til det 14. selskabsretsdirektiv om grænseoverskrivende flytning af selskabers hjemsted;

36.  slår til lyd for en genoplivning af Europas industri med henblik på at skabe nye jobs, støtte bæredygtig vækst og forbedre arbejdsvilkårene for alle europæere;

37.  anmoder om, at Kommissionen fremmer et yderligere initiativ for det indre marked ved at fremlægge forslag om opbygning, færdiggørelse og implementering af et digitalt indre marked, såsom nye strategiske rammer, der omfatter tilgængeligheden og den grænseoverskridende overførsel af digitalt indhold, og navnlig initiativer til at skabe øget forbrugertillid, herunder skridt til at lette onlinebetaling og forbedre digital fremførsel og digitale infrastrukturer;

38.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fortsætte arbejdet med ophavsretsreformen og sikre, at den er tilpasset internetmiljøet; gentager behovet for at fuldende reformen om industriel ejendomsret med henblik på at stimulere væksten og skabelsen af nye arbejdspladser i Europa;

39.  mener, at det er afgørende for stabiliteten i EU's økonomi og en tilbagevenden til bæredygtig økonomisk vækst, at der på vellykket vis etableres en bankunion gennem oprettelsen af en fælles tilsynsmekanisme sammen med en fælles afviklingsmekanisme for banker og en EU-ramme for de nationale indskudsgarantiordninger; anmoder i denne forbindelse Kommissionen om hurtigst muligt at fremsætte alle nødvendige forslag sammen med de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er nødvendige for en korrekt gennemførelse af CRD 4-pakken;

40.  understreger, at det for yderligere og så hurtigt som muligt at forbedre EU's finansielle markeders effektivitet og soliditet er nødvendigt, at ​​Kommissionens kommende forslag om finansielle tjenesteydelser vedtages snarest, så forsinkelser i ikrafttrædelsen af ​​den relevante lovgivning undgås;

41.  opfordrer Kommissionen til så hurtigt som muligt at vedtage sine forslag om forslaget til forordning om en fælles afviklingsmekanisme og om opfølgningen på henstillingerne om en bankstrukturreform; understreger vigtigheden af, at medlovgiverne hurtigt behandler disse forslag, så de meget snart kan træde i kraft;

42.  påpeger, at forskning og innovation er vitale for EU’s konkurrenceevne gennem etablering af forsknings- og innovationsprogrammer, forenkling af procedurer, sammenlægning og koordinering af finansiering på alle relevante niveauer (EU/medlemsstat/region) samt etablering af synergier mellem EU-programmer, og opfordrer Kommissionen til at anvende disse principper;

43.  noterer sig aftalen om Horisont 2020 om at muliggøre en gnidningsløs overgang fra det syvende forskningsrammeprogram og sikre kontinuitet i EU’s centrale forsknings- og innovationspolitik, der er blevet forfordelt i de tidligere programmer som følge af de aftaler, der i sidste øjeblik er blevet indgået mellem Rådet og Parlamentet;

44.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et passende forslag til en fælles EU-definition af skattely og til at indføre en sort liste over ikke-samarbejdsvillige tredjelande og retsområder; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at følge op på deres tilsagn om at gennemføre Kommissionens henstillinger om foranstaltninger, der har til formål at opfordre tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god regeringsførelse på skatteområdet og for så vidt angår aggressiv skatteplanlægning, og til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at styrke bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse;

Klima, miljø, energi og transport

45.  fastholder, at det er nødvendigt at gennemføre køreplanen for et ressourceeffektivt Europa for at skabe incitamenter til udvikling af en grøn økonomi, fremme af biodiversiteten og bekæmpelsen af klimaforandringer, herunder integrering af ressourceeffektive foranstaltninger i det europæiske semester, som fastlagt i Europa 2020-strategien;

46.  opfordrer Kommissionen til omgående at forelægge forslag med henblik på at afhjælpe de strukturelle svagheder i det nuværende emissionshandelssystem;

47.  forventer, at Kommissionen uden yderligere forsinkelse forelægger lovgivningsforslag med henblik på revision af lovgivningen om luftkvalitet med henblik på at yde øget beskyttelse mod luftforureningens negative indvirkning på den menneskelige sundhed;

48.  understreger, at det bør gives høj prioritet at opnå en omfattende FN-klimaaftale i 2015 i tråd med EU's 2°C-mål og erkender, at der vil blive behov for beslutninger om EU's klima- og energipolitiske ramme i 2014 for at give de internationale forhandlinger impuls til nå dette mål;

49.  opfordrer Kommissionen til at fremskynde arbejdet med revisionen af hygiejnepakken i betragtning af de seneste tilfælde af svigagtig praksis i forbindelse med kødprodukter i EU;

50.  anmoder Kommissionen om at fremkomme med en samlet vurdering af EU's affaldspolitik og ‑lovgivning, herunder målene for den etablerede EU-rets regler på affaldsområdet og omlægningsmålene for direktivet om deponering af affald;

51.  opfordrer Kommissionen til at forelægge en detaljeret handlingsplan, der indeholder foranstaltninger med sigte på at opnå et fuldt integreret og indbyrdes forbundet indre marked for energi; fremhæver behovet for at sikre forbrugerne gennemskuelige og sammenlignelige energipriser;

52.  understreger endnu en gang, at energieffektivitet og -besparelser er den billigste måde at reducere energiomkostninger og mindske importen af fossile brændstoffer, og at dette derfor bør udgøre kernen i enhver foreslået energipolitisk foranstaltning;

53.  understreger behovet for et fuldstændigt indre marked for alle transportformer, herunder en yderligere liberalisering af godstransportmarkedet, således at der sikres fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser ved hjælp af klare regler, der er lette at håndhæve, for fri og fair konkurrence og formindskede administrative byrder for SMV’er; opfordrer ikke desto mindre indtrængende Kommissionen til at udarbejde en rapport om situationen for EU’s vejtransportmarked inden udgangen af 2013 og til at afslutte alle nødvendige analyser, før den fremsætter lovgivningsmæssige forslag;

54.  betragter det fælles europæiske luftrum (SES), der blev etableret for mere end ti siden, som et meget vigtigt projekt; frygter, at hvis EU ikke tager affære inden for de kommende år, vil det centrale luftrum i Europa blive så overtrafikeret, at det vil umuliggøre videre vækst; opfordrer derfor til en reform af luftrummet, hvilket er en idé, der allerede er blevet vedtaget af medlemsstaterne gennem reformen af eksisterende systemer til lufttrafikkontrol og indførelsen af funktionelle luftrumsblokke; glæder sig over, at SESAR, teknologielement under SES, udvikler sig positivt; understreger, at det nye system vil være til gavn for alle, navnlig de europæiske luftfartsselskaber; opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre alle funktionelle luftrumsblokke operationelle; opfordrer til incitamenter til større anvendelse af regionale lufthavne;

55.  opfordrer Kommissionen til at leve op til dens tilsagn om at sikre en fuldstændig gennemførelse af det fælles europæiske jernbaneområde og til at udvide Det Europæiske Jernbaneagenturs beføjelser inden for certificering og sikkerhed, samt homologisering af det rullende materiel;

56.  opfordrer til, at der fremsættes forslag til gennemførelse af det fælleseuropæiske telekommunikationsmarked, herunder foranstaltninger til afskaffelse af roamingtakster, senest i 2015;

Harmoniske og rummelige samfund – Borgernes Europa

57.  understreger, at Den Europæiske Unions samhørighedspolitik tilvejebringer investeringer inden for vækst og beskæftigelse samt øget konkurrenceevne i Europa i overensstemmelse med målene for økonomisk, social og territorial samhørighed i EU; erindrer om, at samhørighedspolitikken er det vigtigste investeringsredskab for opnåelse af Europa 2020-målene; opfordrer derfor Kommissionen til ufortøvet at træffe de passende foranstaltninger med henblik på at sikre en rettidig start, samt til at fastsætte klare betingelser for at muliggøre gennemførelsen af de operationelle programmer for 2014–2020 i medlemsstaterne; opfordrer indtrængende Kommissionen til omgående at forelægge et revideret forslag til forordning (EF) nr. 2012/2002 om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond;

58.  understreger, at den omfattende lovpakke om forordningerne vedrørende samhørighedspolitikken i den næste flerårige finansielle ramme for 2014–2020 er nødvendig for en hensigtsmæssig gennemførelse af det flerårige budget; bemærker, at disse forordninger skal suppleres med vedtagelsen af gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter;

59.  opfordrer Kommissionen til at fremme foranstaltninger såsom arbejdsmarkedsreformer, såfremt unges adgang hæmmes af strukturelle problemer, og til at støtte medlemsstaterne i gennemførelsen af en ungdomsgaranti med henblik på at hjælpe unge i job eller uddannelse;

60.  bemærker, at der er et stort, uopfyldt behov for kvalificeret arbejdskraft inden for informationsteknologi og systemudvikling; bemærker, at denne sektor bør være en af prioriteterne for erhvervsfaglig uddannelse og udviklingsstøtte under EU’s ungdomsbeskæftigelsesinitiativ;

61.  anmoder Kommissionen om at forelægge et forslag til direktiv om arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser og revision af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for eksponering for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener på arbejdspladsen;

62.  opfordrer Kommissionen til at sørge for, at beskæftigelse og sociale politikker gennem de reviderede retningslinjer for beskæftigelse i 2014 spiller en aktiv rolle som svar på krisen; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til at bistå medlemsstaterne i udviklingen af strategier til opbyggelse af nye færdigheder og til at hjælpe arbejdsløse med at komme ind på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt; fremhæver dog, at der skal gøres en stor indsats gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for at yde støtte i de af Unionens regioner, der er hårdest ramt, til sårbare grupper og til unge, som ikke er under uddannelse eller i beskæftigelse, der er arbejdsløse eller inaktive, ved at fremskynde gennemførelsen af aktiviteter, der modtager ESF-støtte;

63.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en årlig rapport om reformen af erhvervsuddannelsessystemerne i medlemsstaterne og således yde et langsigtet strukturelt bidrag til at forbedre unges beskæftigelsesegnethed;

64.  støtter initiativer på EU-plan med henblik på at supplere nationale bestræbelser på at øge omfanget af mikrokredit og fremme social iværksætterånd, der yder serviceydelser, som ikke i tilstrækkeligt omfang leveres af den offentlige eller private sektor;

65.  genfremsætter sit krav om en revision af direktivet om gennemførelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi; opfordrer til en fornyet indsats fra Kommissionens side for at afhjælpe blokeringen af direktivet om mødreorlov og for at følge op på udarbejdelsen af en cost-benefitanalyse vedrørende fædreorlov;

66.  fastholder, at Kommissionen bør fremlægge en strategi for udryddelsen af vold mod kvinder, som Parlamentet har anmodet om i indtil flere beslutninger, og at EU bør tiltræde Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, hvilket vil give de 26 medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret konventionen, til at gøre dette;

67.  minder om, at politik til bekæmpelse af forskelsbehandling spiller en central rolle i at fremme social inddragelse, og opfordrer Kommissionen til at foreslå en EU-køreplan mod homofobi og forskelsbehandling; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at der i medlemsstaterne udvikles og konkret implementeres nationale strategier for integration af romaer, og at forskelsbehandling fordømmes og bringes på bane i dialogerne med tredjelande, såvel som til, at bekæmpelsen af forskelsbehandling indarbejdes i samarbejdsprogrammerne;

68.  understreger den betydning, der skal tillægges sektorerne uddannelse, kultur, det audiovisuelle område, ungdom, sport og borgerskab, og vigtigheden af at sikre, at de er udstyret med tilstrækkelige og effektive budgetter;

69.  opfordrer Kommissionen til at undersøge de underliggende problemer med ufuldstændig anerkendelse af beståede kurser og akkumulerede ECTS-meritpoint på hjemlige universiteter for studerende, som studerer eller afslutter studieophold på andre universiteter under Erasmus-programmet;

70.  opfordrer indtrængende til en omfattende aftale om databeskyttelsespakken, der skal tilvejebringe et ensartet og højt niveau af beskyttelse for dataomhandlede personer og lige konkurrencevilkår for erhvervslivet;

71.  mener, at den fortsatte bekæmpelse af terrorisme er af afgørende betydning for Den Europæiske Union for at beskytte EU-borgernes sikkerhed, og opfordrer på det kraftigste til en revision af den europæiske lovgivning om datalagring;

72.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fortsætte sit arbejde for en EU-amerikansk aftale om beskyttelse af persondata og gentager, at det haster med at bringe dette arbejde til afslutning;

73.  er af den opfattelse, at forslag om gensidig anerkendelse af de virkninger, der følger af visse personlige dokumenter sammen med minimumsstandarder for civilprocessen, vil være tegn på et vigtigt skridt fremad i oprettelsen af et retligt område med enklere, klarere og lettere tilgængelige procedurer for borgere samt større tillid i den gensidige anerkendelse af civilretlige foranstaltninger;

74.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre optimalt brug af EU-strategien for bekæmpelse af menneskehandel 2012–2016 med henblik på at løse problemet med menneskehandel;

75.  opfordrer Kommissionen til at foreslå en udvidelse af resultattavlen for retfærdighed, således at denne ligeledes omfatter retsstatsforhold, demokrati og grundlæggende rettigheder;

76.  understreger vigtigheden af at bekæmpe organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge, svig og korruption mod EU’s finansielle interesser på tværnationalt niveau;

77.  opfordrer Kommissionen til at fuldføre køreplanen for proceduremæssige rettigheder og at overvåge gennemførelsen af de vedtagne direktiver, der skal sikre, at mistænkte og tiltaltes grundlæggende rettigheder beskyttes på tilstrækkelig vis gennem fælles minimumsstandarder for proceduremæssige rettigheder i strafferetlige sager, og effektivisere princippet om gensidig anerkendelse;

78.  støtter Kommissionen i dens arbejde med ofrenes rettigheder, og opfordrer Kommissionen til at bistå medlemsstaterne med at sikre en fuldstændig og korrekt gennemførelse af direktivet om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse i alle medlemsstaterne inden den 16. november 2015;

79.  bifalder Kommissionens forslag om betingelser for indrejse og ophold for forskere, studerende, udveksling af elever, praktikanter og volontører; slår til lyd for flere indholdsmæssigt vægtige forslag om lovlig migration;

80.  opfordrer Kommissionen til at udstede retningslinjer, der skal sikre, at Schengenreglerne gennemføres korrekt af medlemsstaterne, således at der garanteres fuld overholdelse af den fri bevægelighed for personer, og at eventuelt misbrug af muligheden for at genindføre kontrol ved de indre grænser undgås;

81.  opfordrer Kommissionen til at drage omsorg for, at det fælles europæiske asylsystem implementeres ordentligt i hele EU og med respekt af den forpligtelse, som traktaten fastsætter;

82.  forventer, at Kommissionen udarbejder nye forslag eller yderligere undersøger revisionen af eksisterende lovgivning inden for materiel ret og procesret, navnlig Rom II og Bruxelles II;

83.  opfordrer Kommissionen til at vurdere gennemførelsen af forordningen om det europæiske borgerinitiativ og ændre det, hvor det er hensigtsmæssigt;

Landbrug og fiskeri

84.  opfordrer Kommissionen til at sikre en hurtig og korrekt gennemførelse af reformen af den fælles landbrugspolitik, der vil føre til en stærk, bæredygtig og rimelig fælles landbrugspolitik til gavn for europæiske landmænd og forbrugere, fremme udviklingen i landdistrikterne og beskytte miljøet;

85.  erkender, at gennemførelsen vil være det primære fokus for aktiviteterne i 2014; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre en effektiv gennemførelse af de endelige aftaler om reformen af den fælles landbrugspolitik, der minimerer byrden for landbrugerne og de administrative organer i medlemsstaterne og samtidigt sikrer, at de nye regler gennemføres på en effektiv, stringent og gennemsigtigt måde;

86.  bemærker, at Kommissionen agter at fremlægge lovgivning om anvendelse af teknikker til kloning af dyr i forbindelse med fremstilling af fødevarer; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde forslag, der afspejler de seneste spørgsmål, der er rejst vedrørende mærkning og konsekvent anvendelse af lovgivning angående fødekæden i EU, idet den seneste videnskabelige og teknologiske udvikling på området inddrages i forslaget;

87.  glæder sig over Kommissionens forslag om et ny dyresundhedsstrategi samt dens tilsagn om at sikre sammenhæng mellem de horisontale principper for lovgivningen inden for dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed; opfordrer til, at dyresundhedsstrategien nøje samordnes med Europa 2020-strategien med henblik på at sikre et velfungerende indre marked for dyr og animalske produkter, samtidig med at bæredygtigheden og konkurrencedygtigheden i europæisk landbrug styrkes;

88.  opfordrer Kommissionen til at tage de nødvendige skridt til at hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre den nyligt vedtagne fælles fiskeripolitik i overensstemmelse med den fremtidige Europæiske Hav- og Fiskerifond; forventer, at Kommissionen sikrer, at artikel 43, stk. 2, i TEUF danner retsgrundlag for dens forslag, og til at begrænse brugen af artikel 43, stk. 3, til forslag, der er nøje forbundet med fastlæggelse og tildeling af fiskerimuligheder; forventer i dette øjemed, at Kommissionen hjælper med at oprette en interinstitutionel taskforce bestående af repræsentanter fra alle tre institutioner, der skal finde frem til de mest hensigtsmæssige fremgangsmåder;

89.  understreger, at Den nye Europæiske Hav- og Fiskerifond skal forbedre foranstaltningerne til at reducere flådekapaciteten; fastholder, at den nye fælles fiskeripolitik skal være understøttet af styrkede kontrolforanstaltninger;

90.  opfordrer Kommissionen til fortsat at intensivere sin bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri;

Udenrigs- og udviklingspolitik

91.  forventer, at Kommissionen fortsat støtter EU's traditionelle udvidelsespolitik; mener, at EU kan miste politisk troværdighed på verdensplan, hvis EU lukker sine døre for sine naboer;

92.  minder om, at de østlige og sydlige nabolande fortsat er en prioritet, og understreger, at den nye EU-strategi og princippet om mere-for-mere stadig skal defineres og implementeres klarere;

93.  understreger vigtigheden af at vise mere målrettet engagement i udvidelsesudsigterne med henblik på de vestlige Balkanlande og tilslutter sig Kommissionens anbefaling af at indlede EU-tiltrædelsesforhandlingerne med Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM); opfordrer Kommissionen til at træde sammen med Tyrkiet som kandidatland og glæder sig navnlig over åbningen af tiltrædelseskapitel 22 om regionalpolitik;

94.  opfordrer Kommissionen til at øge de aktiviteter, som har til formål at udvikle ​​det østlige partnerskab, især på mobilitetsområdet og det uddannelsesmæssige samarbejde;

95.  opfordrer Kommissionen til at bidrage konstruktivt til revisionen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) med henblik på at arbejde sammen med Rådet og Parlamentet for at støtte velkoordinerede initiativer inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik; kræver mere fleksibilitet i forbindelse med udbetalingen af finansiel bistand i krisesituationer;

96.  minder Kommissionen om nødvendigheden af, at den forbedrer sin evaluering af gennemførelsen af Den Europæiske Konsensus om Humanitær Bistand og dens komplementaritet med medlemsstaterne og donorerne samt nødvendigheden af at revidere Rådets forordning (EF) nr. 1257/1996;

97.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til yderligere at fremme og implementere konceptet “pligt til at beskytte” i tråd med Parlamentets anbefaling af 18. april 2013(2) til Rådet om FN-princippet i den hensigt at opnå en EU-konsensus om beskyttelsespligten;

98.  opfordrer Kommissionen til at øge omfanget og effektiviteten af EU's humanitære bistand og assistance, som ydes til mennesker, der mangler grundlæggende varer og tjenesteydelser i Syrien, og blandt flygtninge fra Syrien i nabolande;

99.  opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag om oprettelse af en mekanisme finansieret af det relevante EU-instrument til finansiering af indsatsen udadtil og bestående af et hold nationale og internationale forskere, anklagere, advokater og andre eksperter fra EU-medlemsstater samt andre berørte lande (Schweiz, Canada og USA), med henblik på at yde juridisk og teknisk rådgivning og assistance til myndighederne i de lande, der har oplevet det arabiske forår, med at inddrive aktiver, som tidligere diktatorer, deres familier og regimer på uretmæssig vis har tilegnet sig;

100.  opfordrer Kommissionen til at flytte fokus væk fra den fremherskende inputorienterede udviklingspolitik og over til en resultatorienteret udviklingspolitik med præcise årlige tal for opnåede udviklingsresultater og til at sikre, at EU’s udviklingsindsats har en vedvarende indvirkning på udryddelsen af fattigdom;

101.  opfordrer Kommissionen til på pragmatisk vis at behandle spørgsmålet om ejendomsrettigheder i udviklingslandene og til at udtænke en sammenhængende strategi i samarbejde med de øvrige internationale udviklingspartnere med henblik på at kickstarte en proces, som skal styrke lokalsamfund og enkeltpersoner i udviklingslandene; påpeger, at dette er en proces, der udgør en af ​​hjørnestenene i forbindelse med udvikling – en hjørnesten, som ville kunne løfte hele nationer ud af fattigdom og intensivere den økonomiske aktivitet i udviklingslandene;

102.  påpeger, at det med henblik på at øge bistandseffektiviteten ligeledes er af afgørende betydning at sikre større politisk sammenhæng, hvorved alle Unionens politikområder, navnlig dem med betydelige indvirkninger på udviklingslandene, bidrager til at skabe velstand i udviklingslandene; påpeger, at det også er nødvendigt at øge samordningen mellem medlemsstaterne;

103.  påpeger, at behandling af børns fejlernæring og fødevaresikkerhed, bekæmpelse af kønsdrab – vedvarende valg af mænd frem for kvinder, som praktiseres i enormt omfang – og fremme af sygeforsikring og pensioner i udviklingslande fortsat har høj prioritet;

104.  understreger, at katastroferisikoreduktion ligeledes er en vigtig strategi, der skal forbedres;

105.  opfordrer til, at effektiviteten af udviklingsbistand forbedres ved at styrke koordineringen og komplementariteten og ved jævnligt at vurdere outputtet, resultatet og virkningen af denne bistand;

Handel

106.  støtter fortsat en multilateral tilgang til international handel og opfordrer Kommissionen til at støtte igangværende WTO-initiativer; opfordrer til, at Kinas tiltrædelse af aftalen om offentlige udbud lettes; erkender behovet for fortsatte fremskridt i indgåelsen af bilaterale frihandelsaftaler med vigtige partnere og især USA. anmoder derfor Kommissionen om at koncentrere menneskelige ressourcer og politiske bestræbelser på de igangværende handelsforhandlinger med tredjelande og navnlig med strategiske partner med henblik på at gøre væsentlige fremskridt hen i mod en endelig afbalanceret aftale; anmoder Kommission om fuldt ud at inddrage Parlamentet i processen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

107.  opfordrer Kommissionen til at indlede en proces med grundige overvejelser, og inddrage Parlamentet heri, om den fremtidige internationale handelsstrategi, herunder en eventuel reform af WTO's virke; understreger, at denne vurdering skal tage fuldt hensyn til virkningerne af den seneste internationale handelsstrategi på EU's økonomi;

o
o   o

108.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0180.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik