Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2679(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0315/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/07/2013 - 13.13

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0332

Vastuvõetud tekstid
PDF 229kWORD 72k
Neljapäev, 4. juuli 2013 - Strasbourg
Komisjoni 2014. aasta tööprogrammi ettevalmistamine
P7_TA(2013)0332RC-B7-0315/2013

Euroopa Parlamendi 4. juuli 2013. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta seoses komisjoni 2014. aasta tööprogrammiga (2013/2679(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni teatist komisjoni 2013. aasta tööprogrammi kohta (COM(2012)0629),

–  võttes arvesse strateegiat „Euroopa 2020”,

–  võttes arvesse 27.-28. juunil 2013. aastal kogunenud Euroopa Ülemkogu järeldusi,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete viimast raamkokkulepet(1), eriti selle IV lisa,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 35 lõiget 3,

A.  arvestades, et kriisist ei ole võimalik välja tulla ilma Euroopa integratsiooni märkimisväärselt süvendamata, ja et finants-, majandus- ja võlakriis on toonud esile vajaduse tugevama demokraatliku kontrolli ja vastutuse järele;

B.  arvestades, et komisjon peaks esitama meetmed Euroopa sotsiaalse turumajanduse mudeli säilitamiseks ja tugevdamiseks parandamaks pikast majanduslangusest tingitud kahju ning taastamaks täieliku tööhõive ja jätkusuutliku kasvu;

C.   arvestades, et pangandussüsteemi haavatavus, jätkuvad eelarve puudujäägi ja võlaprobleemid liikmesriikides, Euroopa konkurentsivõime vähenemine maailmamajanduses, noorte tööpuuduse kõrge tase ning majanduslangusest tulenevad sotsiaalsed raskused esitavad praegu ELile enneolematuid väljakutseid;

D.  arvestades, et eelarvega seotud valikud liidu tasandil peavad vastama ELi poliitilistele prioriteetidele, mitte ainult summade suuruse, vaid ka paindlikkuse ja tasakaalu osas;

E.  arvestades, et komisjoni ülesanne on edendada ELi üldisi huve, teha sel eesmärgil asjakohaseid algatusi, tagada aluslepingute kohaldamine, teostada järelevalvet ELi õigusaktide rakendamise üle, täita koordineerivaid, täitev- ja juhtimisülesandeid ning esitada ettepanekuid uute õigusaktide koostamiseks;

F.  arvestades, et käesoleva ametiaja lõppedes kõik lõpetamata tööd aeguvad, juhul kui Euroopa Parlament, nõukogu või komisjon ei esita põhjendatud taotlust, et konkreetseid menetlusi, mis on edenenud märkimisväärselt seadusandliku tavamenetluse korras, jätkataks vastvalitud parlamendi poolt;

1. OSA

1.  nõuab demokraatlikumat majanduse juhtimise protsessi, millesse oleks aktiivsemalt kaasatud parlament, sest see aitaks tugevdada kodanike usaldust ELi kriisiohjamise vastu; on sellega seoses arvamusel, et komisjon peaks täitma oma aluslepingute kohast rolli, mis ei ole kooskõlas ELi majanduse juhtimise alaste otsuste tegemise delegeerimisega asutustele, kes ei pea andma aru; tunneb eelkõige muret komisjoni aruandekohustuse parandamise pärast juhtudel, mil ta toimib kolmiku liikmena;

2.  on arvamusel, et pärast aastateks 2014–2020 ettenähtud mitmeaastase finantsraamistiku üle peetud poliitiliste läbirääkimiste lõpuleviimist peaks komisjon esmajoones tagama uue finantsraamistiku tõrgeteta toimimise, sh läbirääkimiste raames kokkulepitud uued paindlikkuse eeskirjad; loodab, et uus komisjon võtab ametisse asudes endale ametliku kohustuse teostada mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine 2016. aasta lõpuks, mis võimaldab parlamendi uuel koosseisul hinnata ümber ELi prioriteete;

3.  tunneb eriti suurt muret maksete olukorra tõttu 2014. aastal ning nõuab tungivalt, et komisjon esitaks aasta jooksul paranduseelarveid kohe, kui selleks peaks vajadus tekkima;

4.  rõhutab, kui oluline on ELi omavahendite süsteemi reformimise küsimus; kutsub komisjoni üles tagama, et kutsutaks kokku kõrgetasemeline omavahendite töörühm, kes alustab tööd võimalikult kiiresti, et kindlustada esimeste järelduste kättesaadavus 2014. aasta lõpuks, nagu nähakse ette mitmeaastase finantsraamistiku alase kokkuleppe osana kokku lepitud omavahendite ühisavalduses;

5.  tuletab meelde, et ELi eelarves peavad kajastuma ELi poliitilised prioriteedid; rõhutab, et ELi eelarve on suure finantsvõimendusega investeerimiseelarve; nõuab tungivalt, et komisjon kaitseks ELi eelarvet, et hoogustada ELi lisandväärtust andvaid strateegilisi investeeringuid ning elavdada taas Euroopa majandust;

6.  on veendunud, et tööhõive on kõige olulisem prioriteet ning tuleb kasutada kõiki Euroopa tasandil eksisteerivaid võimalusi olemasolevate töökohtade säilitamiseks ja noortele uute töökohtade loomiseks eelkõige teenindus-, tööstus- ja digimajanduse sektoris; on seetõttu veendunud, et ELi konkurentsivõime tugevdamiseks mõeldud investeeringutel on järgmistel aastatel oluline roll;

7.  tunneb heameelt 27.–28. juunil 2013. aastal kogunenud Euroopa Ülemkogu pühendumise üle tõelise majandus- ja rahaliidu lõpuleviimisele, mis hõlmab kõiki pangandusliidu elemente, majanduspoliitika tõhusamat koordineerimist, finantssolidaarsuse mehhanismide arendamist ja sotsiaalse mõõtme tugevdamist, kuid peab kahetsusväärseks asjaolu, et edusamme ei tehta kiiremini; palub komisjonil esitada teatis majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme kohta;

8.  nõuab, et kiiresti töötataks välja kõik õigusaktid, mis on vajalikud Euroopa Keskpangal põhineva ühtse järelevalvemehhanismi loomiseks;

9.  toetab majanduskasvu strateegiat „Euroopa 2020”, mille eesmärk on luua sobiv poliitikaraamistik ettevõtluse edendamiseks, töökohtade loomiseks, elatustaseme tõstmiseks ning jätkusuutliku majanduse arendamiseks;

10.  rõhutab vajadust parandada tööstuse makromajanduslikku keskkonda, parandades juurdepääsu kapitalile, luues parema infrastruktuuri ja kaitstes omandiõigust ning toetades eelkõige VKEsid, et parandada nende konkurentsivõimet ja nende juurdepääsu uutele turgudele;

11.  nõuab, et komisjon võtaks meetmeid oma praeguse tööprogrammi lõpuleviimiseks enne oma volituste lõppu, eelkõige seoses ühtse teenusteturu, digitaalarengu tegevuskava, energia siseturu ning põhjalike vaba ja õiglase kaubanduse lepingute pikendamisega;

12.  nõuab tungivalt, et komisjon tugevdaks ja süvendaks oma jõupingutusi ELi finantshuvide kaitsmisel, esitaks õigusakti ettepaneku Euroopa prokuratuuri loomiseks ning viiks lõpule Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) venimajäänud reformi;

13.  teeb ettepaneku intensiivistada läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga enne oma ametiaja lõppu, et viia lõpule nii palju menetlusi kui võimalik, järgides täielikult Lissaboni lepingus sätestatud seadusandlikke menetlusi; kordab, et majandus- ja rahaliiduga seoses ei ole enam võimalik aktsepteerida ühtegi uut valitsustevahelist tegurit;

14.  kutsub komisjoni üles võtma nõuetekohaselt arvesse parlamendi valdkonnapõhiseid seisukohti, mis on esitatud käesoleva resolutsiooni 2. osas;

2. OSA

Rakendamine

15.  nõuab tungivalt, et komisjon parandaks oma õigusloomeprogrammi sidusust, tõstaks oma õigusloome kvaliteeti, tugevdaks õigusaktide eelnõude mõjuhindamist, teeks vajaduse korral ettepanekuid kasutada ELi õigusaktide paremaks ülevõtmiseks vastavustabeleid ning toetaks nõukoguga seadusandlikku protsessi sujuvat kulgemist ohustavate delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kasutamise üle peetavatel läbirääkimistel Euroopa Parlamenti;

16.  nõuab tungivalt, et komisjon esitaks ettepaneku kehtestada ühiselt hallatavate ELi rahaliste vahendite kohta asjakohasel poliitilisel tasandil allkirjastatavad nõuetekohased riiklikud haldusdeklaratsioonid; rõhutab vajadust teostada ranget ja usaldusväärset järelevalvet, kontrollides hoolikalt, millele rahalisi vahendeid eraldatakse, ning jälgida, et ELi rahastamine ja haldus oleksid kulutasuvad, tagades ELi tegevuses raha otstarbeka kasutamise ning kindlustades, et maksutulu kogutakse kooskõlas kohaldatavate eeskirjadega;

17.  on veendunud, et tuleb parandada ja ajakohastada ELi institutsioonide koostööd, et see muutuks tõhusamaks ja võimaldaks ELi tasandil täidesaatva võimu üle põhjalikuma demokraatliku kontrolli teostamist; märgib, et 2010. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe tuleb läbi vaadata; nõuab vastavalt Lissaboni lepingule põhjalikumat kooskõlastamist nõukoguga; rõhutab, et ühendusemeetodit, mis võimaldab avalike arutelude pidamist parlamendi demokraatlikul osalusel, tuleb alati eelistada; on lisaks arvamusel, et keerukad õigusaktid, eriti finantsteenuste valdkonnas, õigustavad piisavalt ulatuslikku avalikku ja parlamentaarset arutelu;

18.  peab kahetsusväärseks, et hoolimata komisjoni korduvatest lubadustest, ei ole suudetud mitut lubatud eesmärki täita nii kvantitatiivses kui ka kvalitatiivses mõttes; nõuab tungivalt, et komisjon alustaks koos kahe kaasseadusandjaga tihedat dialoogi väljakuulutatud õigusakti ettepanekute esitamise ja vastuvõtmise üle;

19.  nõuab komisjonilt Euroopa tasandi erakonna põhikirja puudutavate kolmepoolsete läbirääkimiste kiiret lõpuleviimist aegsasti enne Euroopa Parlamendi valimisi;

Ühtne turg

20.  tuletab meelde, et ühtsel turul on keskne roll ELi integratsiooni, majanduskasvu ja tööhõive edendamisel ning see toetab ELi reaalmajandust; palub seetõttu komisjonil keskenduda Euroopa poolaasta raames ühtse turu juhtimisele, et edendada seadusandlike ja poliitiliste prioriteetide vastuvõtmist ja jõustamist ning arendada ühtse turu integratsiooni regulaarset hindamist, mis põhineb iga-aastase majanduskasvu analüüsi juurde kuuluval ühtse turu integratsiooni aruandel ja riigipõhistel soovitustel;

21.  kutsub komisjoni üles keskenduma edaspidigi ühtse turu juhtimise parandamisele, tegema uusi jõupingutusi haldamise lihtsustamiseks, kaaluma põhjalikult kavandatavate meetmete proportsionaalsust ning jälgima edusamme, et rakendada – eelkõige teenustesektoris – täielikult ühtse turu õigustikku;

22.  väljendab heameelt komisjoni II ühtse turu aktiga seotud ettepanekute üle prioriteetsete meetmete kohta majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks ning ühtse turu usaldusväärsuse tugevdamiseks;

23.  nõuab tungivalt teenuste direktiivi täielikku kohaldamist; palub komisjonil aidata liikmesriikidel soodustada juurdepääsu teenuste ühtsele turule; palub komisjonil vaadata läbi kasutusel olevad piiravad tavad, näiteks nn majandusvajaduste test;

24.  palub komisjonil hoolikalt ja täpselt jälgida Euroopa tarbijakaitse tegevuskava rakendamist ja jõustamist, tarbijakaitset ja usaldust ühtse turu vastu; palub komisjonil koos liikmesriikidega aktiivselt tegutseda selle nimel, et kiiresti rakendada tarbijaõiguste direktiiv, vaidluste alternatiivse lahendamise direktiiv ja vaidluste veebipõhise lahendamise määrus ja vaadata läbi ebaausate kaubandustavade direktiivi toimimine, sest tarbijate usaldus ja kindlus on hästitoimiva ühtse turu aluspõhi;

25.  väljendab heameelt uue tarbijale mõeldud toodete ohutuse määruse üle, millega tagatakse tarbijate tervis ja ohutus ning hõlbustatakse samas ka kauplemist (eriti VKEde jaoks);

26.  nõuab tungivalt, et komisjon rakendaks ajakohastatud tolliseadustikku ja arendaks täielikult välja ühtsed e-tolli tavad;

27.  kutsub komisjoni üles hindama järjekindlamalt oma ettepanekute mõju VKEdele, sest Euroopa sõltub VKEde loodavatest arvukatest töökohtadest; nõuab sellega seoses tungivalt, et komisjon võtaks aktiivselt meetmeid ELi õiguse karmistava rakendamise pidurdamiseks riiklikul tasandil, kuna see moonutab ühtsel turul võrdseid tingimusi;

28.  toonitab, kui oluline on võtta meetmeid, et parandada VKEde ligipääsu rahastamisele; palub komisjonil tugevdada ja rakendada ettevõtluse tegevuskavas ettenähtud meetmeid ning kiirendada ettevõtluse algatuse vastuvõtmist; nõuab, et tulevaste ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi (COSME) ja programmi Horisont 2020 raames loodaks kiiresti VKEde rahastamisvahend, mis hõlmaks Euroopa Investeerimisfondi ja Euroopa Investeerimispanka, et hõlbustada avaliku ja erasektori fondide investeeringuid innovaatilistesse ja kestlikesse uutesse ettevõtetesse, sh majanduskasvule orienteeritud VKEd;

29.  nõuab, et komisjon jõustaks kolme institutsiooni kokkulepet kohustuste täitmiseks parema õigusloome osas, mis hõlmaks ka liikmesriike, keda komisjon peaks julgustama viima läbi VKEde ning ühtse turu teste; sellega seoses märgib, et nõukogu peaks looma oma mõjuhindamise üksuse, et viia läbi oma muudatuste kohta mõjuhindamisi; rõhutab nõuetele vastavuse kontrollimise tähtsust parema õigusloome tegevuskavas;

30.  kutsub komisjoni üles edendama VKEde ja mikroettevõtete huve, tagades lihtsama juurdepääsu Euroopa ühtsele turule; kiidab heaks komisjoni poolt juba võetud meetmed VKEde ja mikroettevõtete regulatiivse koormuse vähendamiseks, mis tuleneb ELi õigusaktidest;

31.  kutsub komisjoni üles esitama vastavasisulise seadusandliku algatusraporti põhjal seadusandliku ettepaneku ühtse turu paremaks juhtimiseks, pidades silmas olulist panust, mille ühtne turg võib anda Euroopa Liidu majanduskasvu tagamisse;

32.  tunneb heameelt poliitilise kokkuleppe üle, mis saavutati avalike hangete ja kontsessioonide paketi suhtes; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid alustaksid selle uute sätete kiiret ja terviklikku rakendamist; nõuab eelkõige kommunikatsiooni- ja koolitusstrateegia väljatöötamist, et edendada uusi oskusi ja võimeid innovaatilise ja tulemuspõhise hanke valdkonnas;

33.  võtab teadmiseks nüüdseks kinnitatud kokkuleppe nõukoguga, mis käsitleb kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi reforme; nõuab uute sätete varajast rakendamist ja uute elukutsete soodustamist Euroopa kutsekvalifikatsioonide raamistike loomiseks;

34.  väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle mittefinantsteabe avalikustamise kohta ning kutsub komisjoni üles tegema Euroopa Parlamendi ja nõukoguga tihedat koostööd, et saavutada kokkulepe 2014. aasta alguses;

35.  kordab palvet esitada äriühingu asukoha piiriülest muutmist käsitleva neljateistkümnenda äriühinguõiguse direktiivi ettepanek;

36.  nõuab Euroopa tööstuse elavdamist, et luua töökohti, toetada jätkusuutlikku majanduskasvu ja tagada kõigile eurooplastele head töötingimused;

37.  nõuab, et komisjon toetaks täiendavat ühtse turu algatust, esitades ettepanekuid digitaalse ühtse turu arendamiseks, väljakujundamiseks ja rakendamiseks, näiteks uus strateegiline raamistik, mis hõlmab digitaalse sisu kättesaadavust ja ELi piiriülest ülekandmist ning eelkõige algatused, millega suurendada tarbijate usaldust, sh meetmed internetimaksete hõlbustamiseks ning digitaalse edastamise ja infrastruktuuri tõhustamiseks;

38.  nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks autoriõiguste reformiga, et tagada selle sobivus internetikeskkonnaga; kinnitab, et majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks Euroopas on vaja lõpule viia intellektuaalomandi õiguste reform;

39.  peab ELi majanduse stabiilsuse ja jätkusuutliku majanduskasvu teele tagasipöördumise seisukohast oluliseks luua pangandusliit, kehtestades ühtse järelevalve- ja kriisilahendusmehhanismi pankadele ning ELi riiklike hoiuste tagamise skeemide raamistiku; kutsub komisjoni üles esitama viivitamata kõik vajalikud ettepanekud ning töötama välja kapitalinõuete direktiivi IV paketi nõuetekohaseks rakendamiseks vajalikud regulatiivsed tehnilised standardid;

40.  rõhutab, et liidu finantsturgude tõhususe ja vastupidavuse võimalikult kiireks parandamiseks tuleb komisjoni ettepanekud finantsteenuste kohta kohe vastu võtta, et vältida viivitusi asjaomaste õigusaktide jõustumisel;

41.  palub komisjonil võtta võimalikult kiiresti vastu ettepaneku määruse eelnõu kohta, millega luuakse ühtne kriisilahendusmehhanism, ja panga struktuurireformide kohta tehtud soovituste järelmeetmete kohta; rõhutab, et kaasseadusandjad peaksid neid ettepanekuid kiiresti käsitlema, et need saaksid peagi jõustuda;

42.  tuletab meelde, et teadusuuringud ja innovatsioon on ülimalt olulised ELi konkurentsivõime tagamiseks teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammide loomise, menetluste lihtsustamise, rahastamise kõigil tasanditel (EL, liikmesriigi ja piirkonna tasand) koondamise ja kooskõlastamise ning Euroopa programmide vahel sünergia loomisega, ja kutsub komisjoni üles rakendama nimetatud põhimõtteid;

43.  võtab teadmiseks programmi Horisont 2020 käsitleva kokkuleppe, mis võimaldab sujuvat üleminekut seitsmendale raamprogrammile ja tagab sidususe ELi teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika põhiliste suundadega, mis on eelmistes programmides kannatanud nõukogu ja parlamendi vahel viimasel hetkel sõlmitud kokkulepete tõttu;

44.  kutsub komisjoni üles esitama asjakohase ettepaneku ELis maksuparadiiside ühtse määratluse kasutuselevõtmiseks ning koostama koostööd mittetegevate kolmandate riikide ja jurisdiktsioonide musta nimekirja; nõuab tungivalt, et liikmesriigid teostaksid järelkontrolli kohustuse üle rakendada komisjoni soovitusi, mille kohaselt tuleb võtta meetmeid, et ergutada kolmandaid riike maksuküsimustes ja agressiivse maksuplaneerimise valdkonnas kohaldama hea maksuhaldustava miinimumstandardeid, ning võtta vajalikke meetmeid maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks;

Kliima, keskkond, energeetika ja transport

45.  rõhutab vajadust rakendada ressursitõhusa Euroopa tegevuskava, et luua stiimuleid rohelise majanduse arendamiseks, bioloogilise mitmekesisuse edendamiseks ning kliimamuutuste vastu võitlemiseks, sh ressursitõhususe meetmete integreerimiseks Euroopa poolaastasse vastavalt strateegias „Euroopa 2020” kavandatule;

46.  kutsub komisjoni üles esitama viivitamata ettepanekud kehtiva heitkogustega kauplemise süsteemi struktuuriliste nõrkustega tegelemiseks;

47.  loodab, et komisjon esitab ilma edasiste viivitusteta seadusandlikud ettepanekud õhu kvaliteeti käsitlevate õigusaktide läbivaatamiseks, et suurendada kaitset õhusaaste negatiivse mõju eest inimeste tervisele;

48.  toonitab, et on esmatähtis saavutada kooskõlas ELi 2°C eesmärgiga terviklik kliimamuutuse alane ÜRO kokkulepe 2015. aastaks, ja tunnistab, et 2014. aastal on vaja ELi kliima- ja energiapoliitika raamistikku käsitlevaid otsuseid, kiirendamaks eesmärgipäraseid rahvusvahelisi läbirääkimisi;

49.  nõuab tungivalt, et komisjon kiirendaks nn hügieenipaketi läbivaatamist, arvestades hiljutisi eeskirjade eiramisi lihatoodete osas ELis;

50.  palub, et komisjon vaataks põhjalikult läbi ELi jäätmepoliitika ja sellealased õigusaktid, sealhulgas jäätmeõigustiku eesmärgid ja prügiladirektiivi eesmärgid prügilatesse ladestamise vältimise osas;

51.  kutsub komisjoni üles esitama üksikasjaliku meetmete tegevuskava täielikult integreeritud ja omavahel ühendatud ühtse energiaturu saavutamiseks; rõhutab vajadust tagada tarbijatele läbipaistvad ja võrreldavad energiahinnad;

52.  toonitab uuesti, et energiatõhusus ja -sääst on odavaim viis vähendada energiakulusid ja fossiilkütuste importi, ning seepärast peaksid need olema kõigi kavandatavate energiapoliitika alaste meetmete keskmes;

53.  rõhutab vajadust viia lõpule ühtse turu väljakujundamine kõikide transpordiliikide jaoks, mis hõlmab maanteevedude turu jätkuvat liberaliseerimist, et tagada kaupade ja teenuste vaba liikumine tagatakse selgete ja kergesti jõustatavate ausa ja vaba konkurentsi eeskirjadega ning VKEde halduskoormuse vähendamisega; kutsub komisjoni siiski üles koostama 2013. aasta lõpuks aruande ELi maanteetranspordituru olukorra kohta ja viima enne seadusandlike ettepanekute esitamist lõpule kõik vajalikud analüüsid;

54.  peab väga oluliseks vahendiks ühtse Euroopa taeva projekti, mis töötati välja juba rohkem kui kümme aastat tagasi; väljendab kartust, et kui Euroopa Liit ei võta lähematel aastatel meetmeid, on Euroopa keskse õhuruumi võimalused nii ammendunud, et kasv ei ole enam võimalik; nõuab seetõttu õhuruumi reformimist, mida on liikmesriikides juba hakatud ellu viima olemasolevate lennujuhtimissüsteemide reformimisega ja funktsionaalse õhuruumiosa kasutuselevõtuga; väljendab siiski heameelt selle üle, et ühisettevõte SESAR, mis on ühtse Euroopa taeva projekti tehnoloogiline komponent, areneb nõuetekohaselt; rõhutab, et uuest süsteemist saavad kasu kõik osalised, eelkõige Euroopa lennuettevõtjad; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks kõikide funktsionaalsete õhuruumiosade käivitamise; nõuab piirkondlike lennujaamade suurema kasutamise julgustamist;

55.  kutsub komisjoni üles pidama kinni omale võetud kohustusest tagada Euroopa ühtse raudteepiirkonna väljakujundamine ja laiendada Euroopa Raudteeagentuuri pädevust raudteeveeremi ohutuse, sertifitseerimise ja ühtlustamise valdkonnas;

56.  kutsub üles esitama ettepanekuid ühtse Euroopa telekommunikatsioonituru saavutamiseks hiljemalt 2015. aastaks, mis hõlmaksid ka meetmed rändlustasude likvideerimiseks;

Sidus ja kaasav ühiskond – kodanike Euroopa

57.  rõhutab, et Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika tagab investeeringud jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamiseks ning konkurentsivõime suurendamiseks Euroopas kooskõlas ELi majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkidega; tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika on peamine investeerimisvahend, mille abil saavutada ELi 2020. aasta eesmärgid; palub sellega seoses komisjonil võtta kiiresti asjakohaseid meetmeid, et kindlustada õigeaegne alustamine ning seada selged tingimused 2014.–2020. aasta rakenduskavade täideviimiseks liikmesriikides; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks viivitamata Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomist käsitleva määruse (EÜ) nr 2012/2002 muudetud eelnõu;

58.  rõhutab, et ulatuslik õigusaktide pakett, mis sisaldab määrusi ühtekuuluvuspoliitika kohta järgmises 2014.–2020. aasta mitmeaastases finantsraamistikus, on vajalik mitmeaastase eelarve nõuetekohaseks täitmiseks; märgib, et nimetatud määruseid tuleb täiendada rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisega;

59.  kutsub komisjoni üles edendama meetmeid, näiteks selliste tööturgude reformimine, kus noorte sisenemist takistavad struktuursed probleemid, ning toetama liikmesriike, kes rakendavad noortegarantiid eesmärgiga aidata noortel leida töökoht või õppimisvõimalus;

60.  arvestades, et infotehnoloogia ja süsteemiarenduse valdkonnas on suur puudus oskustöötajatest; märgib, et see valdkond võiks olla prioriteediks koolitus- ja arendustoetuse andmisel Euroopa noorte tööhõive algatuse raames;

61.  palub komisjonil esitada ettepaneku võtta vastu direktiiv tööst tingitud luu- ja lihaskonna haiguste kohta ja vaadata läbi direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest;

62.  kutsub komisjoni üles tagama 2014. aastal tööhõivesuuniste läbivaatamisega, et tööhõive- ja sotsiaalpoliitika etendaks aktiivset osa kriisi vastu võitlemisel; nõuab sellega seoses tungivalt, et komisjon aitaks liikmesriikidel välja töötada strateegiad, et arendada uusi oskusi ja aidata töötutel võimalikult kiiresti tööturule siseneda; rõhutab sellele vaatamata, et noorte tööhõive algatuse abil tuleks teha suuremaid pingutusi, et abistada liidu kõige keerulisema olukorraga piirkondades haavatavaid rühmi ning töötuid või mitteaktiivseid mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori, kiirendades Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavate meetmete rakendamist;

63.  palub komisjonil esitada iga-aastane aruanne koolitussüsteemide reformi kohta liikmesriikides ning pakkuda seega noorte tööalase konkurentsivõime tõstmiseks struktuurilist pikaajalist tuge;

64.  toetab ELi tasandil siseriiklike jõupingutuste täiendamiseks tehtavaid algatusi mikrokrediidi suurendamiseks ja sotsiaalse ettevõtluse edendamiseks, mis pakuks teenuseid, mida avalik või erasektor piisaval määral ei paku;

65.  kordab oma nõudmist, et komisjon vaataks läbi direktiivi meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise kohta; nõuab komisjonilt uusi jõupingutusi vanemapuhkuse direktiivi blokeeringu alt vabastamiseks ja järelmeetmete võtmiseks seoses vanemapuhkuse tasuvusuuringu ettevalmistustega;

66.  nõuab, et komisjon esitaks strateegia naiste vastu suunatud vägivalla kaotamise kohta, nagu parlament on mitmes oma resolutsioonis nõudnud, ja et EL ühineks Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja sellega võitlemise konventsiooniga, mis annaks tugeva tõuke 26 liikmesriigile, kes ei ole seda veel allkirjastanud ega ratifitseerinud;

67.  tuletab meelde, et diskrimineerimisvastasel poliitikal on keskne roll sotsiaalse kaasatuse edendamisel ning palub komisjonil teha ettepanek ELi homofoobia ja diskrimineerimise vastase võitluse tegevuskava kohta; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et töötatakse välja ja rakendatakse tulemuslikult liikmesriikides romade integreerimist käsitlevad riiklikud strateegiad ning et diskrimineerimine mõistetakse hukka ja vastav küsimus tõstatatakse kolmandate riikidega peetavates dialoogides, ja et samuti lisatakse diskrimineerimise vastane võitlus koostööprogrammidesse;

68.  rõhutab, kui oluline on tähtsustada haridus-, kultuuri-, audiovisuaalteenuste, noorsoopoliitika, spordi- ja kodakondsuse valdkonda ning tagada nende piisav ja tõhus rahastamine;

69.  palub komisjonil uurida probleeme seoses sellega, et selliste üliõpilaste koduülikoolid, kes on läbinud õppeperioodi teises ülikoolis Erasmuse programmi raames, ei tunnista täielikult selle õppeperioodi jooksul läbitud kursusi ja kogutud Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkte;

70.  nõuab tungivalt tervikliku andmekaitse paketti käsitleva kokkuleppe sõlmimist, millega tagaks andmesubjektide ühetaolise ja kõrgetasemelise kaitse ja võrdsed tingimused ettevõtete jaoks;

71.  on arvamusel, et Euroopa kodanike julgeoleku tagamise huvides on pidev võitlus terrorismi vastu Euroopa Liidu esmatähtis eesmärk; nõuab tungivalt andmete säilitamist käsitlevate ELi õigusaktide läbivaatamist;

72.  palub komisjonil jätkata kiiremas korras tööd ELi ja USA vahelise andmekaitselepingu sõlmimiseks ja kinnitab veel kord selle lepingu sõlmimise kiireloomulisust;

73.  soovib, et teatavate perekonnaseisuaktide mõjujõu vastastikust tunnustamist käsitlevad ettepanekud ja tsiviilkohtumenetluste miinimumstandardid annaksid tunnistust olulisest sammust õigusel rajaneva ala suunas, millega kodanikele tagataks lihtsamad, selgemad ja hõlpsamini juurdepääsetavad menetlused ning tsiviilõiguse meetmete vastastikuse tunnustamise suurem usaldusväärsus;

74.  nõuab, et komisjon kasutaks inimkaubanduse probleemiga tegeledes maksimaalselt ära ELi inimkaubanduse likvideerimise strateegiat aastateks 2012–2016;

75.  palub komisjonil teha ettepanek kohtusüsteemi tulemustabeli laiendamiseks, lisades sinna ka õigusriigi põhimõtte, demokraatia ja põhiõigused;

76.  rõhutab, kui oluline on võidelda organiseeritud kuritegevuse, rahapesu ning ELi finantshuve kahjustava pettuse ja korruptsiooni vastu piirülesel tasandil;

77.  palub komisjonil lõpule viia menetlusõiguste tegevuskava ja jälgida vastuvõetud direktiivide ülevõtmist, tagamaks, et kahtlusaluste ja süüdistatavate põhiõigused oleksid kriminaalmenetluses menetlusõiguste ühiste miinimumstandarditega piisavalt kaitstud ning et kindlustada vastastikuse tunnustamise põhimõtte järgimine;

78.  toetab komisjoni tööd kuriteoohvrite õiguste küsimuses ja palub komisjonil abistada liikmesriike, et kõikides liikmesriikides oleks tagatud kuriteoohvrite õigusi ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnorme käsitleva direktiivi täielik ja nõuetekohane rakendamine 16. novembriks 2015;

79.  väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle teadustöötajate, üliõpilaste, vahetusõpilaste, praktikantide ja vabatahtlike sisenemis- ja elamistingimuste kohta; kutsub üles tegema täiendavaid olulisi ettepanekuid rände valdkonnas;

80.  kutsub komisjoni üles andma välja suuniseid, et tagada Schengeni eeskirjade nõuetekohane rakendamine liikmesriikides, mis kindlustab isikute vaba liikumise täieliku austamise ning väldib sisepiiridel kontrolli taaskasutuselevõtu võimaluse väärkasutamist ja kuritarvitamist;

81.  kutsub komisjoni üles tagama, et Euroopa ühist varjupaigasüsteemi rakendatakse nõuetekohaselt kogu ELis, austades seejuures aluslepingus sätestatud kohustust;

82.  ootab, et komisjon esitab uued tsiviil- ja menetlusõigusega seotud ettepanekud või vaatab läbi nendes valdkondades kehtivad õigusaktid (eriti Rooma II ja Brüssel II määrus);

83.  palub komisjonil hinnata Euroopa kodanikualgatuse määruse kohaldamist ja seda vajaduse korral muuta;

Põllumajandus ja kalandus

84.  kutsub komisjoni üles tagama ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformi kiire ja nõuetekohase rakendamise, mille tulemuseks on tugev, jätkusuutlik ja õiglane ÜPP, mis on kasulik Euroopa põllumajandustootjatele ja tarbijatele, toetab maaelu arengut ja kaitseb keskkonda;

85.  tunnistab, et enamik 2014. aasta meetmetest on suunatud ÜPP rakendamisele; kutsub komisjoni seetõttu üles tagama ÜPP reformi käsitlevate lõplike kokkulepete tulemusliku rakendamise, millega vähendatakse põllumajandustootjate ja liikmesriikide haldusasutuste koormust, ning tagama uute eeskirjade tulemusliku, range ja läbipaistva rakendamise;

86.  võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse esitada seadusandlik ettepanek loomade kloonimise meetodite kasutamise kohta toiduainete tootmiseks; palub komisjonil ettepanekut koostades arvesse võtta hiljutisi probleeme seoses märgistusega ja ELi toiduahelat käsitlevate õigusaktide järjekindla rakendamisega ning teisalt järgida uusimaid teaduslikke ja tehnoloogilisi muudatusi selles valdkonnas;

87.  väljendab heameelt uut loomatervishoiustrateegiat käsitleva komisjoni ettepaneku üle ja komisjoni lubaduse üle tagada õigusaktide horisontaalsete põhimõtete sidusus loomatervishoiu, loomade heaolu ja toiduohutuse valdkonnas; nõuab loomatervishoiustrateegia põhjalikku ühtlustamist strateegiaga „Euroopa 2020”, et tagada siseturu sujuv toimimine loomadega ja loomsete saadustega kauplemisel, parandades samas Euroopa põllumajanduse jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet;

88.  palub komisjonil võtta vajalikke meetmeid selleks, et aidata liikmesriikidel rakendada hiljuti vastuvõetud ühist kalanduspoliitikat kooskõlas tulevase Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga; ootab, et komisjon tagab, et tema ettepanekute õiguslikuks aluseks on ELi toimimise lepingu artikli 43 lõige 2, ning piirab artikli 43 lõike 3 kasutamist rangelt ettepanekutega, mis puudutavad kalapüügivõimaluste kehtestamist ja eraldamist; loodab sellega seoses, et komisjon aitab luua institutsioonidevahelise töörühma, kuhu kuuluvad kõige kolme institutsiooni esindajad, et leida kõige asjakohasemad edasise tegutsemise viisid;

89.  rõhutab, et uuel Euroopa Merendus- ja Kalandusfondil tuleb parandada laevastiku püügivõimsuse vähendamiseks võetavaid meetmeid; rõhutab, et uus ühine kalanduspoliitika peab tuginema tugevdatud kontrollimeetmetele;

90.  kutsub komisjoni üles ka edaspidi veelgi aktiivsemalt võitlema ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu;

Välis- ja arengupoliitika

91.  ootab komisjonilt jätkuvat toetust ELi traditsioonilisele laienemispoliitikale; usub, et liit kaotaks poliitilise usaldusväärsuse kogu maailmas, kui ta sulgeks uksed oma naabritele;

92.  tuletab meelde, et ELi ida- ja lõunanaabrus on endiselt oluline prioriteet, ning rõhutab, et põhimõtet „rohkem rohkema eest” tuleb ikka veel täpsemalt määratleda ja rakendada;

93.  rõhutab, et on oluline korrata otsusekindlamalt Lääne-Balkani riikide laienemisperspektiivi, ning nõustub komisjoni soovitusega alustada ELiga ühinemise läbirääkimisi Serbia ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga; kutsub komisjoni üles jätkama Türgiga kui kandidaatriigiga koostööd ja tunneb eriti heameelt regionaalpoliitikat käsitleva 22. ühinemispeatüki avamise üle;

94.  palub komisjonil tõhustada tegevust idapartnerluse arendamiseks, eriti koostööd liikuvuse ja hariduse valdkonnas;

95.  nõuab, et komisjon annaks oma konstruktiivse panuse Euroopa välisteenistuse läbivaatamisse, eesmärgiga teha Euroopa Parlamendi ja nõukoguga koostööd koordineeritud algatuste toetamisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas; nõuab rohkem paindlikkust rahalise abi väljamaksmisel kriisiolukorras;

96.  tuletab komisjonile meelde vajadust paremini hinnata, kuidas humanitaarabi konsensust järgitakse, selle täiendavust liikmesriikide ja rahastajatega ning vajadust vaadata läbi nõukogu määrus (EÜ) nr 1257/1996;

97.  kutsub Euroopa välisteenistust üles soodustama kaitsmise kohustuse (R2P) mõiste edendamist ja rakendamist kooskõlas parlamendi 18. aprilli 2013. aasta(2) soovitusega nõukogule ÜRO kaitsekohustuse põhimõtte kohta, et saavutada Euroopa kaitsekohustust käsitlev konsensus;

98.  palub komisjonil suurendada Süürias elavatele inimestele ja Süüria põgenikele naaberriikides, kes vajavad esmatarbekaupu ja teenuseid, ELi antava humanitaarabi kogust ja abiandmise tõhusust;

99.  palub komisjonil esitada ettepaneku luua mehhanism, mida rahastataks asjakohasest ELi välistegevuse rahastamisvahendist ja kuhu kuuluksid siseriiklikud ja rahvusvahelised uurijad, prokurörid, juristid ja muud eksperdid nii ELi liikmesriikidest kui ka muudest riikidest (Šveitsist, Kanadast ja USAst), et anda õigusalast ja tehnilist nõu ja abi araabia kevade riikide asutustele endiste diktaatorite, nende perekondade ja režiimi poolt seadusevastaselt omandatud vara tagasinõudmiseks;

100.  kutsub komisjoni üles viima oma rõhuasetuse sisendipõhiselt arengupoliitikalt tulemustele orienteeritud arengupoliitikale, mille juurde kuuluvad täpsed iga-aastased arenguabi saavutuste arvnäitajad, ning tagama, et ELi arenguabimeetmetel oleks kestev mõju vaesuse likvideerimisele;

101.  kutsub komisjoni üles pragmaatiliselt käsitlema omandiõiguste küsimust arengumaades ja kujundama koos teiste rahvusvaheliste arengukoostöö partneritega ühtse lähenemisviisi, et panna käima arengumaade kohalike kogukondade ja üksikisikute vastutuse suurendamise protsess; rõhutab, et see protsess on arengu üks alustugesid ja tegur, mis võib aidata riikidel ja rahvastel välja pääseda vaesusest ja hoogustada majandustegevust arenguriikides;

102.  rõhutab, et abi tulemuslikkuse suurendamiseks on oluline tagada ka poliitikavaldade parem sidusus, mille puhul peaksid kõik ELi poliitikavaldkonnad ja eriti need, millel on oluline mõju arenguriikidele, aitama arengumaades rikkust luua; juhib tähelepanu ka sellele, et liikmesriikide tegevus peab olema koordineeritum;

103.  juhib tähelepanu asjaolule, et tegelemine laste alatoitumuse ja toiduga kindlustatuse küsimusega, soopõhise lastetapuga ja püsiva mastaapselt toimuva meeste naistele eelistamisega ning tervisekindlustuse ja pensionisüsteemi kasutuselevõtmine edendamine arenguriikides on endiselt olulised prioriteedid;

104.  rõhutab, et ka katastroofiohu vähendamine on oluline parandamist vajav strateegia;

105.  nõuab arenguabi tõhusamaks muutmist, parandades kooskõlastamist ja täiendavust ning hinnates korrapäraselt sellise abi väljundeid, tulemusi ja mõju;

Kaubandus

106.  väljendab endiselt toetust mitmepoolsele lähenemisele rahvusvahelises kaubanduses ja kutsub komisjoni üles toetama WTO praeguseid algatusi; nõuab tungivalt Hiina ühinemise hõlbustamist riigihankelepinguga; tunnistab vajadust saavutada pidevat edu kahepoolsete vabakaubanduslepingute sõlmimisel oluliste partneritega, eriti USAga; palub komisjonil suunata inimressursid ja poliitilised jõupingutused kolmandate riikidega, eelkõige strateegiliste partneritega peetavatesse kaubandusläbirääkimistesse, et saavutada märkimisväärne edasiminek tasakaalustatud lõpliku lepingu sõlmimiseks; palub, et komisjon kaasaks sellesse protsessi täiel määral parlamendi kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu asjakohaste sätetega;

107.  kutsub komisjoni üles algatama parlamendi osalusel süvitsi mineva mõttetegevuse tulevase rahvusvahelise kaubanduse strateegia, sealhulgas WTO toimimise võimaliku reformi üle; rõhutab, et see hinnang peab võtma täiel määral arvesse mõju, mida praegune rahvusvahelise kaubanduse strateegia on avaldanud ELi majandusele;

o
o   o

108.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0180.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika