Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2679(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0315/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2013 - 13.13

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0332

Hyväksytyt tekstit
PDF 230kWORD 74k
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Komission työohjelman 2014 valmistelu
P7_TA(2013)0332RC-B7-0315/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 komission työohjelmaa vuodeksi 2014 koskevista Euroopan parlamentin ensisijaisista tavoitteista (2013/2679(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission tiedonannon työohjelmastaan 2013 (KOM(2012)0629),

–  ottaa huomioon Eurooppa 2020 ‑strategian,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston päätelmät 27.–28. kesäkuuta 2013,

–  ottaa huomioon voimassa olevan puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista(1) ja erityisesti sen liitteen IV,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 35 artiklan 3 kohdan,

A.  katsoo, että pitkää kriisiä ei voiteta, jos Euroopan yhdentymistä ei tehosteta edelleen merkittävästi, ja että finanssi-, talous- ja velkakriisit ovat korostaneet tehostetun demokraattisen valvonnan ja vastuuvelvollisuuden tarvetta;

B.  katsoo, että komission olisi ehdotettava toimia, joilla ylläpidetään ja lujitetaan Euroopan sosiaalisia markkinatalousmalleja pitkän taantuman aiheuttamien vahinkojen korjaamiseksi ja täystyöllisyyden ja kestävän kehityksen palauttamiseksi;

C.  toteaa, että pankkijärjestelmän haavoittuvuus, jäsenvaltioiden jatkuvat velka- ja alijäämäongelmat, Euroopan kilpailukyvyn heikkeneminen globaalissa taloudessa, korkea nuorisotyöttömyys ja talouden taantumasta johtuvat sosiaaliset vaikeudet merkitsevät EU:lle ennennäkemättömiä haasteita;

D.  ottaa huomioon, että unionin tason talousarviovalintojen on vastattava EU:n poliittisia ensisijaisia tavoitteita ei ainoastaan määrien vaan myös joustavuuden ja tasapainon osalta;

E.  toteaa, että komission tehtävä on edistää EU:n yleistä etua, tehdä tätä koskevia aloitteita, varmistaa perussopimusten noudattaminen, valvoa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa, hoitaa yhteensovitus-, täytäntöönpano- ja hallinnointitehtäviä ja tehdä lainsäädäntöaloitteita;

F.  toteaa, että tämän vaalikauden päättyessä kaikki keskeneräiset asiat raukeavat, ellei parlamentti, neuvosto tai komissio esitä perustelua pyyntöä, että vaalienjälkeinen uusi parlamentti ottaa uudelleen käsiteltäviksi tietyt asiat, joiden suhteen edistyttiin merkittävästi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen puitteissa;

OSA 1

1.  kehottaa syventämään demokraattista prosessia talouden ohjauksen ja hallinnan alalla ja antamaan parlamentille keskeisemmän roolin, jonka myötä kansalaisten luottamus EU:n kriisinhallintaan parantuu; katsoo tässä yhteydessä, että komission olisi täytettävä perussopimuksessa sille uskottu rooli, joka ei ole yhteensopiva sen kanssa, että EU:n talouden ohjausjärjestelmän päätöksenteko siirretään elimille, jotka eivät ole vastuuvelvollisia; on erityisen huolestunut komission vastuuvelvollisuuden parantamisesta sen toimiessa troikan jäsenenä;

2.  katsoo, että vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskeneiden poliittisten neuvottelujen päätyttyä komission olisi varmistettava ensisijaisesti uuden rahoituskehyksen sujuva toiminta, mukaan luettuna uudet joustavuutta koskevat säännöt, joista sovittiin näiden neuvottelujen puitteissa; otaksuu, että uusi komissio aikoo nimityksensä jälkeen sitoutua virallisesti monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamiseen vuoden 2016 loppuun mennessä, mikä mahdollistaisi myös parlamentille EU:n painopistealueiden uudelleenarvioinnin;

3.  on erityisen huolestunut vuoden 2014 maksutilanteesta ja kehottaa komissiota antamaan vuoden aikana lisätalousarvioita aina tarvittaessa;

4.  korostaa pitävänsä hyvin tärkeänä EU:n omien varojen järjestelmän uudistamista koskevaa kysymystä; kehottaa komissiota varmistamaan, että omia varoja käsittelevä korkean tason työryhmä kokoontuu ja alkaa työnsä mahdollisimman nopeasti, jotta ensimmäiset tulokset olisivat valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä monivuotisen rahoituskehyksen osana sovitun omia varoja koskevan yhteisen lausuman mukaisesti;

5.  muistuttaa, että EU:n talousarviossa on otettava huomioon EU:n politiikan painopistealat; korostaa, että EU:n talousarvio on investointibudjetti, jolla on voimakas vipuvaikutus; vaatii komissiota puolustamaan EU:n talousarviota eurooppalaisesta lisäarvosta saatavien strategisten investointien tehostamiseksi ja saattamaan Euroopan talouden taas raiteilleen;

6.  katsoo, että työpaikkojen luominen on tärkein tavoite ja että kaikki unionin tasolla saatavilla olevat maksut on käytettävä nykyisten työpaikkojen säilyttämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen nuorille etenkin palvelujen, teollisuuden ja digitaalisen talouden alalla; katsoo näin ollen, että investoinnit EU:n kilpailukyvyn parantamiseksi ovat keskeisessä asemassa ensi vuonna ja sitä seuraavina vuosina;

7.  pitää myönteisenä 27.–28. kesäkuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston sitoutumista todellisen talous- ja rahaliiton valmiiksi saattamiseen sisällyttämällä siihen kaikki pankkiunionin osat, talouspolitiikan tehokkaamman koordinoinnin, rahoituksen yhteisvastuumekanismit ja sosiaalisen ulottuvuuden lujittamisen, mutta pitää valitettavana, että edistyminen ei ole ollut nopeampaa; kehottaa komissiota antamaan tiedonannon EMU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta;

8.  kehottaa saattamaan valmiiksi kaiken tarvittavan lainsäädännön, jolla toteutetaan Euroopan keskuspankkiin perustuva yhteinen valvontamekanismi;

9.  kannattaa Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on toteuttaa yrityksiä kannustava, työpaikkoja luova, elintasoa nostava ja kestävää taloutta kehittävä oikea toimintakehys;

10.  korostaa tarvetta kohentaa teollisuuden makrotaloudellista ympäristöä, parantaa rahoituksen saatavuutta, parantaa infrastruktuuria, suojella omistusoikeutta ja tukea erityisesti pk-yrityksiä niiden kilpailukyvyn lisäämiseksi ja uusille markkinoille pääsyn helpottamiseksi;

11.  kehottaa komissiota saattamaan ennen toimikautensa päättymistä päätökseen nykyisen työohjelmansa erityisesti palvelujen sisämarkkinoiden, Euroopan digitaalistrategian, energian sisämarkkinoiden sekä pitkälle menevien, vapaiden ja oikeudenmukaisten kauppasopimusten laajentamisen osalta;

12.  kehottaa komissiota tehostamaan ja vahvistamaan ponnistelujaan EU:n taloudellisten suojelemiseksi, tekemään ehdotuksen Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta ja saattamaan päätökseen Euroopan petostentorjuntaviraston viivästyneen uudistamisen;

13.  ehdottaa, että komissio aloittaa ennen toimikautensa loppua intensiiviset neuvottelut neuvoston kanssa saattaakseen päätökseen mahdollisimman monta asiaa täysimääräisesti Lissabonin sopimuksessa määrättyjä lainsäädäntömenettelyjä noudattaen; toistaa näkemyksensä, että se ei voi hyväksyä EMU:un liittyviä uusia hallitustenvälisiä elementtejä;

14.  kehottaa komissiota panemaan asianmukaisesti merkille parlamentin alakohtaiset kannat sellaisina kuin ne on esitetty tämän päätöslauselman osassa 2;

OSA 2

Täytäntöönpano

15.  vaatii komissiota yhdenmukaistamaan lainsäädäntöohjelmaansa, parantamaan lainsäädäntöehdotustensa laatua, tehostamaan lainsäädäntöehdotusten vaikutusten arviointia, ehdottamaan tarvittaessa vastaavuustaulukoiden käyttämistä EU:n lainsäädännön saattamiseksi paremmin osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tukemaan parlamenttia sen käydessä neuvotteluja neuvoston kanssa delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä viivytyksiä lainsäädäntöprosessissa;

16.  kehottaa komissiota ehdottamaan, että otetaan käyttöön asianmukaiset kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset, jotka allekirjoitetaan asianmukaisella poliittisella tasolla ja jotka kattavat yhteisesti hallinnoidut unionin varat; korostaa, että rahoitusta on jatkuvasti valvottava tarkasti ja uskottavasti ja että EU:n rahoituksen ja hallinnon kustannustehokkuutta on tarkkailtava, jotta varmistetaan hyvä vastine EU:n toimiin käytetyille rahoille sekä se, että tulot kerätään sovellettavia sääntöjä noudattaen;

17.  katsoo, että EU:n toimielinten välistä yhteistyötä on parannettava ja se on nykyaikaistettava, jotta siitä tulee tehokkaampaa ja jotta se mahdollistaa toimeenpanovallan entistä tiiviimmän demokraattisen valvonnan EU:n tasolla; toteaa, että vuoden 2010 toimielinten sopimusta on tarkistettava; kehottaa tiiviimpään koordinointiin neuvoston kanssa Lissabonin sopimuksen mukaisesti; korostaa, että yhteisömenetelmä on aina asetettava etusijalle, sillä se mahdollistaa julkiset keskustelut parlamentin demokraattisen osallistumisen ansiosta; katsoo lisäksi, että mutkikas lainsäädäntö erityisesti rahoituspalveluiden alalla edellyttää laaja-alaista julkista ja parlamentaarista keskustelua;

18.  pitää valitettavana, että komission jatkuvista lupauksista huolimatta lukuisia ilmoitettuja niin laatua kuin määrääkin koskevia tavoitteita ei ole voitu panna täytäntöön; kehottaa komissiota käymään kummankin lainsäätäjän kanssa tiivistä vuoropuhelua jäljellä olevien julkistettujen lainsäädäntöehdotusten esittämisestä ja hyväksymisestä;

19.  kehottaa komissiota edistämään eurooppalaista puolueohjesääntöjä koskevien kolmikantaneuvotteluiden nopeaa loppuun saattamista hyvissä ajoin ennen Euroopan parlamentin vaaleja;

Sisämarkkinat

20.  palauttaa mieleen sisämarkkinoiden keskeisen merkityksen EU:n yhdentymisen, talouskasvun ja työllisyyden moottorina ja EU:n reaalitalouden tukipylväänä; kehottaa siksi komissiota keskittymään sisämarkkinoiden hallintoon lainsäädännöllisten ja toimintapoliittisten painopisteiden hyväksymisen ja noudattamisen valvomisen virtaviivaistamiseksi sekä sisämarkkinoiden yhdentymistä koskevan, vuotuisiin kasvuselvityksiin liitettyyn sisämarkkinoiden yhdentymistilannetta koskevaan kertomukseen ja maakohtaisiin suosituksiin perustuvan säännöllisen arvioinnin kehittämiseksi talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä;

21.  kehottaa komissiota edelleen keskittymään sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantamiseen, pyrkimään edelleen päättäväisesti hallinnon yksinkertaistamiseen, antamaan asianmukaisen painoarvon ehdotettujen toimenpiteiden oikeasuhteisuutta koskeville pohdinnoille ja seuraamaan sisämarkkinasäännöstön täysimääräistä täytäntöönpanoa koskevaa kehitystä erityisesti palvelualalla;

22.  pitää myönteisinä komission toisen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ehdotuksia ensisijaisiksi toimiksi kasvun, työllisyyden ja sisämarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen lisäämiseksi;

23.  vaatii palveludirektiivin täysimääräistä soveltamista; kehottaa komissiota auttamaan jäsenvaltioita palveluja koskevien sisämarkkinoiden luomisessa; pyytää komissiota tarkastelemaan käytössä olevia rajoittavia käytäntöjä, kuten tarveharkintatestiä;

24.  kehottaa komissiota seuraamaan huolellisesti ja tarkasti kuluttaja-asioiden toimintaohjelman täytäntöönpanoa ja sen valvontaa, kuluttajansuojaa ja luottamusta sisämarkkinoihin; pyytää komissiota toimimaan aktiivisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin, vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan direktiivin ja verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevan asetuksen nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin toiminnan tarkastelemiseksi. koska kuluttajien luottamus on sisämarkkinoiden hyvän toiminnan perusta;

25.  suhtautuu myönteisesti uuteen kulutustavaroiden turvallisuutta koskevaan asetukseen, jolla taataan kuluttajan terveys ja turvallisuus ja helpotetaan myös pk-yritysten mahdollisuuksia käydä tavarakauppaa;

26.  kehottaa komissiota panemaan uudistetun tullikoodeksin täytäntöön saattamalla päätökseen yhdenmukaistettuja sähköisiä tullikäytäntöjä koskevat suunnitelmat;

27.  kehottaa komissiota toimimaan järjestelmällisemmin, kun se arvioi ehdotustensa vaikutusta pk-yrityksiin, joihin Eurooppa luottaa uusien työpaikkojen luomisessa; kehottaa komissiota tähän liittyen pyrkimään aktiivisesti estämään pidemmälle menevien säännösten lisäämisen unionin lainsäädäntöön kansallisella tasolla, sillä se vääristää yhtäläisiä toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla;

28.  tähdentää, että on tärkeää ryhtyä toimiin pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi; kehottaa komissiota lujittamaan yrittäjyyttä koskevassa toimintasuunnitelmassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja panemaan ne täytäntöön sekä nopeuttamaan yrittäjyyttä koskevan aloitteen käynnistämistä; kehottaa käynnistämään ripeästi tulevien COSME ja Horisontti 2020 ‑ohjelmien mukaisen pk-yrityksiä koskevan osajärjestelmän, jossa ovat mukana Euroopan investointirahasto ja Euroopan investointipankki, millä helpotetaan julkisten ja yksityisten investointien tekemistä innovatiiviseen ja kestävään uuteen liiketoimintaan, mukaan luettuna kasvupainotteiset pk-yritykset;

29.  pyytää komissiota saattamaan voimaan kolmen toimielimen sopimuksen, joka koskee lainsäädäntötyön parantamista koskevien sitoumusten täyttämistä, ottamalla mukaan jäsenvaltiot, joita komission olisi kannustettava tekemään omia pk-yritystestejään ja sisämarkkinatestejä; katsoo tässä yhteydessä, että neuvoston olisi perustettava erillinen yksikkö, joka arvioi neuvoston tekemien muutosten vaikutuksia; korostaa paremman sääntelyn ohjelmassa olevien kuntotestien merkitystä;

30.  kehottaa komissiota edistämään pk-yritysten ja mikroyritysten etuja varmistamalla helpompi pääsy sisämarkkinoille; pitää myönteisenä komission jo toteuttamia toimia sellaisen pk-yritysten ja mikroyritysten sääntelyrasituksen keventämiseksi, joka aiheutuu EU:n lainsäädännöstä;

31.  kehottaa komissiota antamaan sisämarkkinoiden hallinnon parantamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen, joka perustuu aiheesta laadittuun lainsäädäntöä koskevaan valiokunta-aloitteiseen mietintöön, ottaen huomioon, että sisämarkkinoilla voi olla keskeinen osa pyrkimyksissä luoda kasvua Euroopan unionissa;

32.  pitää myönteisenä poliittista sopimusta julkisia hankintoja ja käyttöoikeuksia koskevasta paketista; vaatii komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään uusien säännösten nopean ja kattavan täytäntöönpanon; kehottaa erityisesti kehittämään viestintä- ja koulutusstrategiaa uusien taitojen ja valmiuksien edistämiseksi innovatiivisen ja tulosperustaisen hankinnan alalla;

33.  panee merkille, että neuvoston kanssa on vahvistettu sopimus ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun direktiivin uudistamisesta; kehottaa uusien säännösten pikaiseen täytäntöönpanoon ja kannustaa uusia ammatteja perustamaan eurooppalaisen tutkintokehyksen;

34.  suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta ja kehottaa komissiota työskentelemään tiiviisti neuvoston kanssa, jotta sopimukseen päästään vuoden 2014 alkupuolella;

35.  toistaa kehotuksensa antaa ehdotus neljänneksitoista yhtiöoikeusdirektiiviksi, joka koskee yhtiöiden kotipaikan rajatylittäviä siirtoja;

36.  kehottaa elvyttämään Euroopan teollisuuden työpaikkojen luomiseksi, kestävän kasvun tukemiseksi ja kaikkien Euroopan kansalaisten hyvien työolojen varmistamiseksi;

37.  pyytää komissiota edistämään uutta sisämarkkina-aloitetta antamalla ehdotuksia digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseksi, loppuun saattamiseksi ja täytäntöön panemiseksi, esimerkkinä uusi strateginen kehys digitaalisen sisällön saatavuuden ja rajatylittävän kannettavuuden aikaansaamiseksi EU:n alueella, ja erityisesti aloitteita, joilla edistetään kuluttajien luottamusta, esimerkiksi verkkomaksujen helpottamista, ja digitaalisen jakelun ja infrastruktuurin parantamista koskevilla toimilla;

38.  kehottaa komissiota tekijänoikeuksien uudistustyötään ja varmistamaan, että ne soveltuvat internet-ympäristöön; toistaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien uudistaminen on saatettava päätökseen kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi Euroopassa;

39.  katsoo, että EU:n talouden vakauden ja kestävän talouskasvun palauttamisen kannalta on olennaista perustaa pankkiunioni menestyksekkäästi luomalla yhteinen valvontamekanismi, yhteinen mekanismi pankkikriisien ratkaisemiseksi ja EU-tason puitteet kansallisille talletusten vakuusjärjestelmille; pyytää komissiota tässä yhteydessä antamaan viipymättä kaikki tarpeelliset ehdotukset sekä neljännen vakavaraisuuspaketin asianmukaisen täytäntöönpanon edellyttämät tekniset sääntelystandardit;

40.  korostaa, että unionin rahoitusmarkkinoiden tehokkuuden ja kestävyyden mahdollisimman nopea parantaminen edellyttää, että käsiteltävänä olevat rahoituspalveluja koskevat komission ehdotukset on hyväksyttävä nopeasti, jotta vältetään asiaa koskevan lainsäädännön voimaantulon viivästyminen;

41.  kehottaa komissiota hyväksymään mahdollisimman pian ehdotuksensa yhteisen kriisinratkaisumekanismin perustamista koskevaksi asetusehdotukseksi sekä pankkien rakenneuudistusta koskevien suositusten jatkotoimiksi; korostaa, että on tärkeää, että lainsäädäntövallan käyttäjät käsittelevät kyseiset ehdotukset nopeasti, jotta ne voivat pian tulla voimaan;

42.  huomauttaa, että tutkimus ja innovointi ovat elintärkeitä EU:n kilpailukyvyn kannalta perustamalla tutkimus- ja innovointiohjelmia, selkeyttämällä menettelyjä, yhdistämällä ja koordinoimalla rahoitusta kaikilla asianomaisilla tasoilla (EU/jäsenvaltiot/alueet) ja tuottamalla synergiaa unionin ohjelmien välillä, ja kehottaa komissiota panemaan nämä periaatteet täytäntöön;

43.  panee merkille sopimuksen Horisontti 2020 -ohjelmasta, jotta mahdollistetaan saumaton siirtyminen seitsemänteen puiteohjelmaan ja varmistetaan EU:n keskeisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan jatkuvuus, joka on kärsinyt aikaisemmissa ohjelmissa neuvoston ja parlamentin välisistä viime hetken sopimuksista;

44.  kehottaa komissiota esittämään asianmukaisen ehdotuksen veroparatiiseja koskevan yhteisen EU-tason määritelmän vahvistamiseksi sekä yhteistyöhaluttomia kolmansia maita ja oikeudenkäyttöalueita koskevan mustan listan käyttöönottamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään jatkotoimiin niiden sitouduttua panemaan täytäntöön komission suositukset toimenpiteiksi, joilla on määrä kannustaa kolmansia maita soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia verotusalalla, sekä aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet veronkierron torjumisen tehostamiseksi;

Ilmasto, ympäristö, energia ja liikenne

45.  korostaa, että resurssitehokasta Eurooppaa koskeva etenemissuunnitelma on pantava täytäntöön, jotta voidaan luoda kannustimia vihreän talouden kehittämiseksi, biologisen monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan edistämiseksi, mukaan luettuna resurssitehokkaiden toimenpiteiden sisällyttäminen talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon Eurooppa 2020 -strategiassa tarkoitetulla tavalla;

46.  kehottaa komissiota tekemään viipymättä ehdotuksia, joissa käsitellään nykyisen päästökauppajärjestelmän rakenteellisia heikkouksia;

47.  odottaa komission antavan viipymättä ilman laatua koskevien säädösten tarkistamista koskevia lainsäädäntöehdotuksia, jotta ilman epäpuhtauksien ihmisten terveyteen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia koskevaa suojelua voidaan tehostaa;

48.  tähdentää, että tärkeimmäksi tavoitteeksi on asetettava se, että YK:ssa päästään vuonna 2015 kattavaan ilmastosopimukseen, joka vastaa EU:n tavoitetta keskilämpötilan nousun rajaamisesta kahteen celsiusasteeseen, ja toteaa, että EU:n on tehtävä vuonna 2014 ilmasto- ja energiapolitiikassaan päätöksiä, joilla tuetaan kansainvälisten neuvottelujen etenemistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

49.  kehottaa komissiota vauhdittamaan hygieniapaketin tarkistamista, ottaen huomioon viimeaikaiset lihatuotteisiin liittyviä petollisia käytäntöjä koskevat tapahtumat EU:ssa;

50.  pyytää komissiota antamaan EU:n jätepolitiikan ja –lainsäädännön kattavaa tarkistamista koskevan ehdotuksen, EU:n jätesäännöstön tavoitteet ja kaatopaikkadirektiiviin sisältyvät vaihtoehtoiset ratkaisut mukaan luettuna;

51.  kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on saada aikaan täysin yhdennetyt ja yhteenliitetyt energian sisämarkkinat; painottaa, että avointen ja vertailukelpoisten energian hintojen esittäminen kuluttajille on tärkeää;

52.  korostaa jälleen kerran, että energiatehokkuus ja säästöt ovat huokein keino vähentää energiakustannuksia ja fossiilisten polttoaineiden maahantuontia ja että siksi nämä keinot olisi sisällytettävä keskeisinä tekijöinä kaikkiin energiapolitiikan toimenpide-ehdotuksiin;

53.  korostaa, että olisi saatettava valmiiksi kaikkien liikennemuotojen sisämarkkinat, mukaan luettuna maanteiden tavaraliikennemarkkinoiden sääntelyn vapauttaminen entisestään siten, että tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus taataan selkeillä ja helposti toteuttavissa olevilla vapaan ja oikeudenmukaisen kilpailun säännöillä ja pk-yritysten hallinnollisen rasituksen keventämisellä; kehottaa silti komissiota laatimaan kertomuksen EU:n maantieliikennemarkkinoiden tilasta vuoden 2013 loppuun mennessä ja saattamaan valmiiksi kaikki tarpeelliset arviot ennen lainsäädäntöehdotusten tekemistä;

54.  pitää yli kymmenen vuotta sitten suunniteltua yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa (SES) hyvin merkittävänä hankkeena; pelkää, että mikäli Euroopan unioni ei ryhdy toimiin tulevina vuosina, Keski-Euroopan ilmatilasta tulee niin ruuhkainen, että kasvua ei enää ole mahdollista saada aikaan; kehottaa näin ollen uudistamaan ilmatilan hallintaa, minkä tavoitteen jäsenvaltiot ovat jo hyväksyneet, kun ne ovat uudistaneet lentoliikenteen nykyiset valvontajärjestelmät ja ottaneet käyttöön toiminnalliset ilmatilan lohkot; pitää myönteisenä, että eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke (SESAR), SES:n teknologinen osatekijä, kehittyy suotuisasti; korostaa, että uusi järjestelmä hyödyttää kaikkia osapuolia ja etenkin eurooppalaisia lentoyhtiöitä; kehottaa komissiota ottamaan kaikki toiminnalliset ilmatilan lohkot käyttöön; kehottaa kannustamaan alueellisten lentoasemien käytön lisäämistä;

55.  kehottaa komissiota noudattamaan sitoumustaan varmistaa yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen täysimääräinen toteutuminen ja laajentaa Euroopan rautatieviraston toimivaltaa sertifioinnin ja turvallisuuden alalla sekä rautatiekaluston hyväksynnän suhteen;

56.  kehottaa tekemään ehdotuksia Euroopan televiestintäalan sisämarkkinoiden luomiseksi, mukaan luettuina toimenpiteet verkkovierailumaksujen poistamiseksi viimeistään vuoteen 2015 mennessä;

Yhtenäiset ja osallistavat yhteiskunnat – Kansalaisten Eurooppa

57.  korostaa, että Euroopan unionin koheesiopolitiikan avulla saadaan aikaan investointeja kestävään kasvuun ja työpaikkoihin sekä Euroopan kilpailukyvyn parantamiseen EU:n taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden mukaisesti; muistuttaa, että koheesiopolitiikka on tärkein investointiväline Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteiden saavuttamista ajatellen; kehottaa näin ollen komissiota ryhtymään viipymättä asianmukaisiin toimiin, jotta varmistetaan vuosien 2014–2020 toimenpideohjelmien oikea-aikainen käynnistyminen ja vahvistetaan selkeät ehdot niiden täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota esittämään viipymättä tarkistetun luonnoksen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 2012/2002;

58.  painottaa, että seuraavaan, vuosien 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyviä koheesiopolitiikkaan liittyviä asetuksia koskeva kattava lainsäädäntöpaketti on monivuotisen talousarvion toteuttamisen edellytys; toteaa, että näitä asetuksia on tuettava täytäntöönpanoasetusten ja delegoitujen säädösten hyväksymisellä;

59.  kehottaa komissiota edistämään toimenpiteitä, joilla esimerkiksi uudistetaan työmarkkinoita, joilla rakenteelliset ongelmat estävät nuorten pääsyä töihin, ja tukemaan jäsenvaltioita toteuttamaan nuorisotakuun, jonka tarkoituksena on auttaa nuoria saamaan työ- tai koulutuspaikka;

60.  toteaa, että tietotekniikka- ja järjestelmäkehitysalalla on huutava pula ammattitaitoisesta työvoimasta; ehdottaa, että tämän alan olisi oltava yksi Euroopan nuorisotyöllisyysaloitteen koulutus- ja kehitystuen painopisteistä;

61.  pyytää komissiota antamaan ehdotuksen työperäisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia koskevaksi direktiiviksi sekä työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY tarkistamiseksi;

62.  kehottaa komissiota varmistamaan vuonna 2014, että tarkistettujen työllisyyden suuntaviivojen myötä työllisyys- ja sosiaalipolitiikoilla on oltava aktiivinen osa kriisintorjunnassa; kehottaa komissiota auttamaan tältä osin jäsenvaltioita laatimaan strategioita, joiden avulla voidaan opettaa uusia ammattitaitoja ja tukea työttömiä henkilöitä löytämään jälleen paikkansa työmarkkinoilla mahdollisimman pian; korostaa kuitenkin, että nuorisotyöllisyysaloitteen avulla panostettava voimakkaasti unionin vakavimmilla ongelma-alueilla heikossa asemassa olevien ryhmien ja ilman työtä, koulutusta tai kurssitusta olevien nuorten tukemiseksi vauhdittamalla ESR:n rahoittamia toimia ja niiden toteuttamista;

63.  kehottaa komissiota laatimaan vuosittain kertomuksen jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen järjestelmien uudistamisesta ja antamaan näin pitkän aikavälin rakenteellisen panoksen nuorten työllistettävyyden parantamiseen;

64.  tukee EU:n tasolla toteutettavia, kansallisia toimia täydentäviä aloitteita, joilla pyritään lisäämään mikroluottoja ja edistämään sosiaalista yrittäjyyttä, joka tarjoaa sellaisia palveluita, joita julkinen tai yksityinen sektori eivät riittävästi tarjoa;

65.  pyytää jälleen komissiota arvioimaan uudelleen miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista koskevan direktiivin; kehottaa komissiota jälleen pyrkimään äitiyslomadirektiivin avaamiseen, ja kehottaa isyyslomaa koskevan kustannustehokkuustutkimuksen valmistelun seurantaan;

66.  edellyttää, että komissio ehdottaa strategiaa naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi, kuten parlamentti on useissa päätöslauselmissaan pyytänyt, ja että EU:sta tulee naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen sopimuspuoli, mikä antaisi vahvan signaalin niille 26 jäsenvaltiolle, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet ja ratifioineet kyseistä yleissopimusta;

67.  toteaa, että syrjimättömyyspolitiikka on olennaisessa roolissa sosiaalisen osallisuuden edistämisessä, ja kehottaa komissiota ehdottamaan homofobian ja syrjinnän vastaista unionin etenemissuunnitelmaa; kehottaa komissiota varmistamaan, että romanien integroimista jäsenvaltioihin koskevia kansallisia strategioita kehitetään ja ne pannaan tehokkaasti täytäntöön ja että syrjintä otetaan esille ja tuomitaan kolmansien maiden kanssa käytävässä vuoropuhelussa; kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteistyöohjelmiin sisällytetään syrjinnän torjuminen;

68.  korostaa koulutus-, kulttuuri-, audiovisuaali-, nuoriso-, urheilu- ja kansalaisuusalan merkitystä ja sitä, että on tärkeää varmistaa niiden määrärahojen riittävyys ja tehokas käyttö;

69.  kehottaa komissiota tutkimaan taustalla olevia ongelmia, jotka koskevat suoritettujen kurssien ja kotimaan yliopistoissa kerääntyneiden ECTS-pisteiden (eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä) epätäydellistä tunnustamista sellaisten opiskelijoiden osalta, jotka ovat suorittaneet loppuun opintojaksonsa toisessa yliopistossa Erasmus-ohjelman mukaisesti;

70.  kehottaa tekemään tietosuojapaketista kattavan sopimuksen, jolla varmistetaan rekisteröityjien yhdenmukainen ja korkeatasoinen suoja ja yritysten yhdenvertaiset lähtökohdat;

71.  katsoo, että Euroopan kansalaisten turvallisuuden varmistamiseksi terrorismin vastaisen taistelun jatkaminen on keskeinen huolenaihe Euroopan unionille, ja vaatii voimakkaasti tarkistamaan tietojen säilyttämistä koskevaa unionin lainsäädäntöä;

72.  kehottaa komissiota jatkamaan kiireellisesti työtään henkilötietojen suojaa koskevan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen aikaansaamiseksi ja toistaa, että asialla on erittäin kiire;

73.  katsoo, että tiettyjen väestörekisteriasiakirjojen vaikutusten vastavuoroista tunnustamista koskevat ehdotukset yhdessä siviiliprosessien vähimmäisvaatimusten kanssa olisivat osoitus merkittävästä edistysaskeleesta oikeuden alueen perustamisessa, kun menettelyistä tulee yksinkertaisempia, selkeämpiä ja helppokäyttöisempiä kansalaisille ja kun luottamus siviilioikeudellisten toimien vastavuoroiseen tunnustamiseen lisääntyy;

74.  kehottaa komissiota hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävää EU:n strategiaa vuosiksi 2012–2016 ihmiskauppaan liittyvän ongelman ratkaisemisessa;

75.  kehottaa komissiota ehdottamaan, että oikeutta koskeva tulostaulu laajennetaan koskemaan myös oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa ja perusoikeuksia;

76.  korostaa, että on tärkeää torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, rahanpesua sekä EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia ja korruptiota rajat ylittävällä tasolla;

77.  kehottaa komissiota saattamaan prosessuaalisia oikeuksia koskevan toimenpidekartoituksen päätökseen sekä seuraamaan hyväksyttyjen direktiivien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotta varmistetaan, että menettelyä koskevilla vähimmäisvaatimuksilla, joita rikosoikeudenkäynneissä on noudatettava, turvataan epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden perusoikeudet riittävästi, jotta vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovelletaan tehokkaasti;

78.  tukee komissiota uhrin oikeuksia koskevassa työssä ja pyytää komissiota auttamaan jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki jäsenvaltiot panevat täysimääräisesti ja asianmukaisesti täytäntöön rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta annetun direktiivin 16. marraskuuta 2015 mennessä;

79.  suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen tutkijoiden, opiskelijoiden, vaihto-opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksistä; kehottaa antamaan lisää laillista maahanmuuttoa koskevia kouriintuntuvia ehdotuksia;

80.  kehottaa komissiota laatimaan suuntaviivat, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot panevat Schengenin säännöstön asianmukaisesti täytäntöön, jotta henkilöiden vapaata liikkuvuutta kunnioitetaan täysimääräisesti ja vältetään se, että tarkastusten palauttamista sisärajoille koskevaa mahdollisuutta käytetään virheellisesti tai väärin;

81.  kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää sovelletaan asianmukaisesti kaikkialla unionissa perussopimuksen edellyttämällä tavalla;

82.  odottaa komission antavan uusia aineelliseen oikeuteen ja prosessioikeuteen liittyviä ehdotuksia tai pohtivan lähemmin asiaan liittyvän lainsäädännön tarkistamista (erityisesti Rooma II ja Bryssel II -asetus);

83.  kehottaa komissiota arvioimaan eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan asetuksen täytäntöönpanoa ja tarvittaessa muuttamaan asetusta;

Maatalous ja kalastus

84.  kehottaa komissiota varmistamaan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksen nopean ja asianmukaisen täytäntöönpanon siten, että tuloksena on vahva, kestävä ja oikeudenmukainen YMP, joka palvelee unionin viljelijöiden ja kuluttajien etuja, edistää maaseudun kehitystä ja suojelee ympäristöä;

85.  ymmärtää, että täytäntöönpano tulee olemaan vuoden 2014 toiminnan keskeisin osa-alue; kehottaa komissiota siksi varmistamaan YMP:n uudistamista koskevien lopullisten sopimusten tehokkaan täytäntöönpanon, jolla minimoidaan viljelijöihin ja jäsenvaltioiden hallintoelimiin kohdistuvat rasitteet, ja varmistamaan samalla, että uudet säännöt pannaan tehokkaasti, tarkasti ja avoimesti täytäntöön;

86.  panee merkille komission aikeet ehdottaa lainsäädäntöä eläinten kloonaustekniikan käytöstä elintarvikkeiden tuotannossa; pyytää komissiota ottamaan ehdotusta laatiessaan huomioon viimeaikaiset huolenaiheet merkintöjen suhteen ja EU:n ravintoketjuun liittyvän lainsäädännön johdonmukaisen soveltamisen samalla, kun se soveltaa alan viimeisintä tieteellistä ja teknistä kehitystä;

87.  pitää myönteisenä komission ehdotusta uudeksi eläinten terveyttä koskevaksi strategiaksi sekä komission sitoutumista sen varmistamiseen, että eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja elintarviketurvallisuuden alojen lainsäädännössä horisontaalisia periaatteita sovelletaan johdonmukaisesti; kehottaa mukauttamaan eläinten terveyttä koskevan strategian tiiviisti Eurooppa 2020 -strategiaan, jotta varmistetaan eläinten ja eläintuotteiden sisämarkkinoiden häiriötön toiminta samalla kun Euroopan maataloudesta tehdään entistä kestävämpää ja kilpailukykyisempää;

88.  kehottaa komissiota ryhtymään tarvittaviin toimiin jäsenvaltioiden auttamiseksi hiljan hyväksytyn yhteisen kalatalouspolitiikan täytäntöönpanossa tulevan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sääntöjen mukaisesti; odottaa komission varmistavan, että sen antamien ehdotusten oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohta, ja rajoittavan 43 artiklan 3 kohdan käytön vain ehdotuksiin, jotka liittyvät pelkästään kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen; odottaa komission siksi tukevan sellaisen toimielinten välisen työryhmän perustamista, joka koostuu kaikkien kolmen toimielimen edustajista, jotta voidaan määrittää tarkoituksenmukaisimmat etenemiskeinot;

89.  korostaa, että uuden Euroopan meri- ja kalatalousrahaston on tehostettava aluskapasiteetin vähentämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä; vaatii, että uutta yhteistä kalastuspolitiikkaa on tuettava vahvistetuilla valvontatoimilla;

90.  kehottaa komissiota tehostamaan edelleen toimiaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi;

Ulko- ja kehityspolitiikat

91.  odottaa komission jatkavan EU:n perinteisen laajentumispolitiikan tukemista; uskoo, että unioni menettäisi poliittisen uskottavuutensa muun maailman silmissä, jos se sulkisi ovensa naapurimailtaan;

92.  muistuttaa, että itäiset ja eteläiset naapurimaat ovat edelleen ensisijaisia, ja korostaa, että EU:n uusi strategia ja ”enemmällä enemmän” -periaate on määriteltävä selkeästi ja pantava täytäntöön;

93.  korostaa, että on tärkeää vahvistaa entistäkin päättäväisemmin Länsi-Balkanin maiden jäsenyysnäkymiä ja tukee komission suositusta käynnistää EU:hun liittymistä koskevat neuvottelut Serbian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa; kehottaa komissiota suhtautumaan Turkkiin ehdokasvaltiona ja pitää erityisen myönteisenä aluepolitiikkaa koskevan 22 luvun avaamista liittymisneuvotteluissa;

94.  kehottaa komissiota lisäämään toimia, joilla pyritään kehittämään itäistä kumppanuutta etenkin liikkuvuuden ja koulutusyhteistyön alalla;

95.  kehottaa komissiota edistämään rakentavasti Euroopan ulkosuhdehallinnon tarkastelua ja pyrkimään tekemään neuvoston ja parlamentin kanssa työtä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alan aloitteiden asianmukaisen koordinoinnin puolesta; kehottaa tarjoamaan rahoitusapua kriisitilanteissa entistä joustavammin;

96.  muistuttaa komissiota siitä, että sen on parannettava humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen täytäntöönpanoa ja sen täydentävyyttä suhteessa jäsenvaltioihin ja lahjoittajiin koskevaa arviointiaan sekä tarkistettava neuvoston asetusta (EY) N:o 1257/1996;

97.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa edistämään “suojeluvastuun” periaatetta ja sen täytäntöönpanoa, kuten parlamentti on ehdottanut neuvostolle 18. huhtikuuta 2013 antamassaan mainittua YK:n periaatetta koskevassa suosituksessa(2), jolla pyritään eurooppalaiseen yhteisymmärrykseen;

98.  kehottaa komissiota parantamaan Syyriassa vailla perustarvikkeita ja -palveluja oleville ihmisille sekä pakolaisille Syyrian naapurimaissa tarkoitetun EU:n humanitaarisen avun määrää ja avun toimittamisen tehokkuutta;

99.  kehottaa komissiota antamaan sellaisen mekanismin perustamista koskevan ehdotuksen, jota rahoitetaan asiaan liittyvästä EU:n ulkoisen toiminnan rahoitusvälineestä, joka koostuu ryhmästä kansallisia ja kansainvälisiä rikostutkijoita, syyttäjiä, asianajajia ja muita asiantuntijoita EU:n jäsenvaltioista sekä muista asianosaisista maista (Sveitsi, Kanada ja Yhdysvallat), ja jonka tavoitteena on tarjota arabikevään maiden viranomaisille oikeudellista ja teknistä neuvontaa ja tukea entisten diktaattoreiden ja niiden perheenjäsenten ja hallintojen varastamien varojen takaisin saamiseksi;

100.  kehottaa komissiota siirtämään painopisteen nykyisestä panoskeskeisestä kehityspolitiikasta tuloskeskeiseen kehityspolitiikkaan, jossa esitetään vuosittaiset kehityssaavutuksia osoittavat luvut; kehottaa varmistamaan, että EU:n kehitysaputoimilla kyetään edistämään pysyvästi köyhyyden kitkemistä;

101.  kehottaa komissiota käsittelemään käytännönläheisesti omistusoikeuskysymyksiä kehitysmaissa ja laatimaan johdonmukaisen lähestymistavan muiden maailmanlaajuisten kehityskumppaneiden kanssa, jotta voidaan käynnistää kehitysmaiden paikallisten yhteisöjen ja yksilöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä koskeva prosessi; toteaa, että prosessi on yksi kehityksen kulmakivistä ja että sen valulla voidaan nostaa kokonaisia kansakuntia pois köyhyydestä ja tehostaa taloudellista toimintaa kehitysmaissa;

102.  toteaa, että avun tehokkuuden lisäämiseksi on myös tärkeää taata entistä suurempi toiminnan johdonmukaisuus siten, että kaikki EU:n toiminnan alat, erityisesti ne, joilla on merkittävä vaikutus kehitysmaihin, edistävät kehitysmaiden vaurauden luomista; tähdentää, että on tarpeen lisätä jäsenvaltioiden välistä koordinointia;

103.  toteaa, että ensisijaisia tavoitteita ovat edelleen lasten aliravitsemukseen ja elintarviketurvaan liittyvät kysymykset, sukupuoleen perustuvien murhien torjuminen (miehet valikoituvat jatkuvasti ja valtavissa määrin murhattaviksi naisten sijaan) ja sairausvakuutusten ja eläkkeiden edistäminen kehitysmaissa;

104.  korostaa, että myös katastrofiriskien vähentäminen on tärkeä strategia, jota on tehostettava;

105.  kehottaa lisäämään kehitysavun vaikuttavuutta lisäämällä koordinointia ja täydentävyyttä ja arvioimalla säännöllisesti kyseisen avun tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia;

Kauppa

106.  on edelleen sitoutunut kansainvälistä kauppaa koskevaan monenväliseen lähestymistapaan ja kehottaa komissiota tukemaan nykyisiä WTO:n aloitteita; kehottaa helpottamaan Kiinan liittymistä julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen; toteaa, että tarvitaan jatkuvaa edistystä kahdenvälisten vapaakauppasopimusten tekemisessä tärkeiden kumppanien ja erityisesti Yhdysvaltojen kanssa; pyytää komissiota siksi keskittämään henkilöresursseja sekä poliittisia toimia kolmansien maiden ja erityisesti strategisten kumppaneiden kanssa parhaillaan käytäviin kauppaneuvotteluihin, jotta matkalla kohti tasapuolista lopullista sopimusta voidaan edistyä merkittävästi; pyytää komissiota ottamaan parlamentin täysimääräisesti mukaan tähän prosessiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen asiaan liittyvien säännösten mukaisesti;

107.  kehottaa komissiota käynnistämään kansainvälisen kaupan tulevaa strategiaa koskevan syvän pohdinnan prosessin, johon parlamentti osallistuu ja jossa tarkastellaan myös WTO:n toiminnan mahdollista uudistamista; korostaa, että tässä arvioinnissa on otettava täysimääräisesti huomioon viimeaikoina toteutetun kansainvälisen kaupan strategian seuraukset EU:n taloudelle;

o
o   o

108.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0180.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö