Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2679(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0315/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 13.13

Antagna texter :

P7_TA(2013)0332

Antagna texter
PDF 241kWORD 76k
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg
Utarbetande av kommissionens arbetsprogram för 2014
P7_TA(2013)0332RC-B7-0315/2013

Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2013 om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram för 2014 (2013/2679(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande om kommissionens arbetsprogram för 2013 (COM(2012)0629),

–  med beaktande av Europa 2020-strategin,

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 27–28 juni 2013,

–  med beaktande av det senaste ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(1), särskilt bilaga IV,

–  med beaktande av artikel 35.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den långvariga krisen kommer inte att kunna övervinnas utan att man avsevärt fördjupar den europeiska integrationen, och den finansiella och ekonomiska krisen och skuldkrisen har understrukit behovet av demokratisk kontroll och ansvarsskyldighet.

B.  Kommissionen bör lägga fram förslag om åtgärder för att bevara och stärka Europas sociala marknadsekonomiska modeller, i syfte att reparera de skador som orsakats av den långvariga recessionen, så att vi kan återgå till full sysselsättning och tillväxt.

C.  Banksystemets bräcklighet, medlemsstaternas fortsatta problem med skulder och underskott, förlusten av unionens konkurrenskraft i den globala ekonomin, den höga ungdomsarbetslösheten och det sociala lidande som den ekonomiska nedgången resulterat i utgör helt nya utmaningar för EU.

D.  Budgetrelaterade val på unionsnivå måste svara mot EU:s politiska prioriteringar, inte bara mätt i pengar utan även i fråga om flexibilitet och jämvikt.

E.  Kommissionens roll är att arbeta för EU:s allmänna intresse, ta lämpliga initiativ i detta syfte, säkerställa en korrekt tillämpning av fördragen, övervaka genomförandet av unionslagstiftningen, utöva en samordnande, verkställande och förvaltande funktion samt föreslå lagstiftning.

F.  I slutet av den innevarande valperioden läggs alla oavslutade ärenden ned om inte parlamentet, rådet eller kommissionen inkommer med en motiverad begäran om att specifika ärenden, där man gjort betydande framsteg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet, ska återupptas av det nyvalda parlamentet.

DEL 1

1.  Europaparlamentet vill se en förstärkt demokratisk process inom den ekonomiska styrningen, med större deltagande från parlamentets sida, vilket kommer att bidra till att förbättra medborgarnas förtroende för EU:s hantering av krisen. Här bör kommissionen fullgöra sin uppgift enligt fördragen, vilken är oförenlig med en delegering till oansvariga organ av en beslutsfattande roll i EU:s ekonomiska styrning. Parlamentet är särskilt angeläget om att skärpa kommissionens ansvarsskyldighet när den handlar i sin egenskap av trojkamedlem.

2.  Europaparlamentet anser, efter slutförandet av de politiska förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014–2020, att kommissionen bör prioritera att den nya budgetramen fungerar smidigt, inklusive de nya regler om flexibilitet som man kom överens om inom ramen för dessa förhandlingar. Parlamentet förväntar sig att den nya kommissionen, när den tillträder, formellt förbinder sig att genomföra en översyn av den fleråriga budgetramen senast före utgången av 2016, vilket också kommer att göra det möjligt för det nya Europaparlamentet att ompröva EU:s prioriteringar.

3.  Europaparlamentet finner betalningssituationen för 2014 särskilt bekymmersam, och uppmanar kommissionen att vid behov lägga fram förslag om ändringsbudgetar under loppet av det kommande året.

4.  Europaparlamentet lägger stor vikt vid frågan om reformer av systemet för EU:s egna medel. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att högnivågruppen om egna medel sammankallas och inleder sitt arbete så snart som möjligt, så att dess inledande resultat finns tillgängliga senast vid utgången av 2014. Detta slås nämligen fast i den gemensamma förklaringen om egna medel som ingår i överenskommelsen om den fleråriga budgetramen.

5.  Europaparlamentet erinrar om att EU:s budget ska återspegla EU:s politiska prioriteringar, och betonar att EU:s budget är en investeringsbudget med stark hävstångseffekt. Kommissionen uppmanas med emfas att försvara EU-budgeten i syfte att stimulera strategiska investeringar genom ett europeiskt mervärde, för att få den europeiska ekonomin på fötter igen.

6.  Europaparlamentet anser att arbetstillfällen är högsta prioritet och att alla tillgängliga EU‑medel måste användas för att bevara de arbetstillfällen som finns och skapa nya arbetstillfällen för ungdomar, särskilt inom tjänstesektorn, industrin och den digitala ekonomin. Investeringar för att stärka EU:s konkurrenskraft kommer därför att bli avgörande under nästa och kommande år.

7.  Europaparlamentet gläder sig åt det åtagande som Europeiska rådet ingick vid sitt möte den 27–28 juni 2013 om att slutföra uppbyggnaden av en verklig ekonomisk och monetär union, där alla aspekter av en bankunion finns med, om effektivare samordning av den ekonomiska politiken, framtagande av finansiella solidaritetsmekanismer och en stärkt social dimension, men beklagar att man inte lyckats göra snabbare framsteg. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om den sociala dimensionen av EMU.

8.  Europaparlamentet kräver ett snabbt slutförande av arbetet med all lagstiftning som är nödvändig för införandet av en gemensam tillsynsmekanism för EU inom Europeiska centralbanken.

9.  Europaparlamentet stöder Europa 2020-tillväxtstrategin, vars mål är att införa en adekvat politisk ram för att uppmuntra företagande, skapa nya arbetstillfällen, höja levnadsstandarden och utveckla en hållbar ekonomi.

10.  Europaparlamentet framhåller att näringslivets makroekonomiska miljö måste förbättras, så att kapitalförsörjningen och infrastrukturen blir bättre, äganderättigheterna skyddas och stöd ges till framför allt de små och medelstora företagen, för att de ska bli konkurrenskraftigare och lättare ska kunna ta sig in på nya marknader.

11.  Europaparlamentet efterlyser insatser för ett slutförande av kommissionens nuvarande arbetsprogram innan mandatperioden löper ut, särskilt när det gäller den inre marknaden för tjänster, den digitala agendan, den inre marknaden för energi och en utvidgning av omfattande såväl frihandelsavtal som avtal för rättvis handel.

12.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att intensifiera och öka ansträngningarna att skydda EU:s finansiella intressen samt att lägga fram ett förslag om inrättande av en europeisk åklagarmyndighet och slutföra den försenade reformen av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

13.  Europaparlamentet föreslår att man inleder intensiva förhandlingar med rådet och kommissionen för att hinna slutföra så många ärenden som möjligt innan mandatperioden löper ut, med full respekt för de lagstiftningsförfaranden som fastställs i Lissabonfördraget. Parlamentet upprepar att det inte kan acceptera några ytterligare mellanstatliga inslag i fråga om EMU.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vederbörligen ta del av parlamentets sektorsspecifika ståndpunkter enligt del 2 i denna resolution.

DEL 2

Genomförande

15.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att göra sitt lagstiftningsprogram mer konsekvent, att förbättra kvaliteten på sitt lagberedningsarbete, att förstärka konsekvensbedömningarna av lagförslagen, att alltid vid behov föreslå jämförelsetabeller för att förbättra införlivandet av unionslagstiftningen och att stödja parlamentet i dess förhandlingar med rådet om användningen av delegerade akter och genomförandeakter, vilka riskerar att avsevärt stoppa upp lagstiftningsarbetet.

16.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram ett förslag om införande av ordentliga nationella förvaltningsförklaringar om EU-medel under delad förvaltning, vilka ska undertecknas på lämplig politisk nivå. Parlamentet understryker behovet av strikt och trovärdig granskning genom noggranna kontroller av medel och övervakning av kostnadseffektiviteten i EU:s finansiering och förvaltning för att se till att man får stor valuta för de pengar som investeras i EU:s åtgärder, samtidigt som man ser till att statsintäkter uppbärs i enlighet med gällande regler.

17.  Europaparlamentet anser att samarbetet mellan EU:s institutioner måste förbättras och moderniseras för att bli effektivare och möjliggöra en mer djupgående demokratisk granskning av den verkställande makten på EU-nivå. Parlamentet noterar att 2010 års interinstitutionella avtal måste ses över samt efterlyser närmare samordning med rådet, i enlighet med Lissabonfördragets bestämmelser. Parlamentet framhåller att gemenskapsmetoden, som möjliggör allmän debatt genom demokratisk medverkan från parlamentets sida, alltid måste ges företräde. Parlamentet framhåller vidare att komplex lagstiftning, framför allt på området för finansiella tjänster, kräver en tillräckligt bred offentlig och parlamentarisk debatt.

18.  Europaparlamentet beklagar att flera av de mål som tillkännagetts inte förverkligats, vare sig kvantitativt eller kvalitativt, trots kommissionens upprepade löften. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att tillsammans med de bägge medlagstiftarna inleda en intensiv dialog om hur löftena ska infrias och om antagandet av återstoden av de lagstiftningsförslag som tillkännagetts.

19.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att underlätta ett snabbt slutförande av trepartsdialogen om stadgan för europeiska politiska partier i god tid inför valet till Europaparlamentet.

Inre marknaden

20.  Europaparlament erinrar om att den inre marknaden är en viktig drivkraft för integration inom EU, och ekonomisk tillväxt och sysselsättning och som stöttepelare för EU:s realekonomi. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att koncentrera sig på styrningen av den inre marknaden för att effektivisera arbetet med att anta och genomdriva prioriteringar inom lagstiftning och politik och att, inom ramen för den europeiska planeringsterminen, utveckla en regelbunden bedömning av integrationen på den inre marknaden, med utgångspunkt i den årliga rapport om integrationen av den inre marknaden som åtföljer de årliga tillväxtöversikterna och i de landsspecifika rekommendationerna.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att inrikta sig på att förbättra styrningen av den inre marknaden, förnya sitt engagemang för en förenkling av de administrativa förfarandena, vederbörligen överväga proportionaliteten i de föreslagna åtgärderna samt övervaka de framsteg som görs när det gäller att uppnå ett fullständigt genomförande av regelverket för den inre marknaden, särskilt inom tjänstesektorn.

22.  Europaparlamentet välkomnar de prioriterade åtgärder för att stimulera tillväxt, sysselsättning och förtroende för den inre marknaden som ingår i kommissionens förslag till en andra inremarknadsakt

23.  Europaparlamentet begär att tjänstedirektivet genomförs fullt ut. Parlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa medlemsstaterna att främja tillträdet till den inre marknaden för tjänster och att se över dagens begränsande praxis, t.ex. det ekonomiska behovstestet.

24.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att noggrant och rigoröst övervaka genomförandet och genomdrivandet av strategin för konsumentpolitiken samt för konsumentskydd och förtroende för den inre marknaden. Eftersom den inre marknaden endast kan fungera väl om konsumenterna har tillit till och förtroende för den, uppmanar Europaparlamentet kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna aktivt verka för ett snabbt genomförande av direktivet om konsumenträttigheter, direktivet om alternativ tvistlösning och förordningen om tvistlösning online samt att se över tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder.

25.  Europaparlamentet välkomnar den nya konsumentproduktsäkerhetsförordningen, som garanterar konsumenternas hälsa och säkerhet men också underlättar handeln med varor, särskilt för små och medelstora företag.

26.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att genomföra den moderniserade tullkodexen genom att till fullo utveckla harmoniserade rutiner för e-tull.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara mer systematisk i bedömningarna av hur dess förslag påverkar små och medelstora företag med tanke på att Europa är beroende av dessa företag för skapandet av många nya arbetstillfällen. I detta sammanhang uppmanas kommissionen eftertryckligen att aktivt motverka nationell överreglering av unionslagstiftningen, eftersom sådan överreglering leder till olika villkor på den inre marknaden.

28.  Europaparlamentet betonar vikten av att vidta åtgärder för att förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag. Kommissionen uppmanas att stärka och verkställa de åtgärder som föreskrivs i handlingsplanen för entreprenörskap och att påskynda antagandet av ett initiativ för entreprenörskap. Parlamentet efterlyser en finansieringsmekanism med en del som är specifikt utformad för små och medelstora företag i det kommande programmet för företagens konkurrenskraft (Cosme) och det kommande Horisont 2020-programmet, i vilken Europeiska investeringsfonden (EIF) och Europeiska investeringsbanken (EIB) ska delta, och som ska inrättas snarast för att förenkla investeringar finansierade genom allmänna eller privata medel i innovativa och hållbara nya företag, däribland tillväxtorienterade små och medelstora företag.

29.  Europaparlamentet begär att kommissionen ser till att överenskommelsen mellan de tre institutionerna om att fullgöra sina åtaganden om bättre lagstiftning följs, vilket även gäller medlemsstaterna, som alla bör uppmuntras av kommissionen att genomföra sina egna test om konsekvenserna för små och medelstora företag och den inre marknaden. Parlamentet noterar i detta avseende att rådet bör inrätta en egen enhet för konsekvensbedömningar som ska göra konsekvensbedömningar av dess egna ändringsförslag. Parlamentet framhåller vikten av att kontroller av ändamålsenligheten finns med på agendan för bättre lagstiftning.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja de små och medelstora företagens liksom mikroföretagens intressen genom att underlätta deltagandet på den inre marknaden. Parlamentet välkomnar de åtgärder som kommissionen redan har vidtagit för att minska de administrativa bördor som EU-lagstiftningen medför för små och medelstora företag och mikroföretag.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om bättre styrning av den inre marknaden, grundat på initiativbetänkandet i frågan, med tanke på att den inre marknaden på ett avgörande sätt kan bidra till att få fart på tillväxten i EU.

32.  Europaparlamentet välkomnar den politiska överenskommelsen om paketet om offentlig upphandling och koncessioner. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att snabbt och heltäckande genomföra de nya bestämmelserna i det. Parlamentet efterlyser särskilt att det tas fram en kommunikations- och utbildningsstrategi för att främja ny kompetens och kapacitet inom innovativ och resultatorienterad upphandling.

33.  Europaparlamentet noterar den nu bekräftade överenskommelsen med rådet om reformer av direktivet om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer. Parlamentet vill se ett snabbt genomförande av de nya bestämmelserna och att nya yrken uppmuntras att inrätta europeiska referensramar för kvalifikationer.

34.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om redovisning av icke-finansiell information och uppmanar kommissionen att samarbeta nära med parlamentet och rådet för att nå en överenskommelse senast i början av 2014.

35.  Europaparlamentet upprepar att det vill se ett förslag om ett fjortonde bolagsrättsdirektiv om gränsöverskridande överföring av bolagssäten.

36.  Europaparlamentet efterlyser en nystart för Europas näringsliv i syfte att skapa nya arbetstillfällen, stödja hållbar tillväxt och se till att alla européer har goda arbetsförhållanden.

37.  Europaparlamentet begär att kommissionen verkar för ytterligare ett initiativ om den inre marknaden genom att lägga fram förslag om att utveckla, slutföra och genomföra den digitala inre marknaden, såsom en ny strategisk ram om att digitalt innehåll ska vara tillgängligt och kunna överföras över EU:s inre gränser, och i synnerhet initiativ för att öka konsumenternas förtroende, däribland åtgärder för att underlätta onlinebetalningar och förbättra digital service och digital infrastruktur.

38.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fortsätta med sin reform av upphovsrätten, för att säkerställa att den lämpar sig för den miljö som internet erbjuder. Parlamentet erinrar om behovet att slutföra reformen av systemet för den industriella äganderätten för att främja Europas tillväxt och skapandet av arbetstillfällen.

39.  Europaparlamentet anser att en grundläggande förutsättning för att stabilisera EU:s ekonomi och återgå till hållbar ekonomisk tillväxt är att det framgångsrikt inrättas en bankunion genom att det införs en gemensam tillsynsmekanism tillsammans med en gemensam avvecklingsmekanism för banker samt en EU-ram för nationella insättningsgarantiprogram. Kommissionen uppmanas därför att utan dröjsmål lägga fram alla förslag som krävs för detta, liksom de tekniska tillsynsföreskrifter som behövs för ett korrekt genomförande av kapitalkravsdirektiv 4-paketet.

40.  Europaparlamentet betonar att man, för att så snart som möjligt göra unionens finansiella marknader mer effektiva och robusta, skyndsamt bör anta de utestående kommissionsförslagen om finansiella tjänster för att därmed undvika att den relevanta lagstiftningens ikraftträdande försenas.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snabbt som möjligt lägga fram sina förslag om förslag till en förordning om upprättande av en gemensam rekonstruktionsmekanism och om uppföljningen av rekommendationerna om bankstrukturreformer. Parlamentet understryker att medlagstiftarna raskt måste behandla dessa förslag för att de snabbt ska kunna träda i kraft.

42.  Europaparlamentet påpekar att forskning och innovation är oerhört viktigt för EU:s konkurrenskraft, genom inrättandet av program för forskning och innovation, förenklade förfaranden och sammanslagning och samordning av finansiering på alla relevanta nivåer (EU-nivå, nationell nivå, regional nivå), varvid det skapas synergieffekter mellan EU:s program. Kommissionen uppmanas att genomföra dessa principer.

43.  Europaparlamentet noterar överenskommelsen om Horisont 2020 för att möjliggöra en smidig övergång till sjunde ramprogrammet och för att garantera kontinuiteten i EU:s kärnstrategier för forskning och innovation, vilka har lidit under tidigare program till följd av överenskommelser i sista minuten mellan rådet och parlamentet.

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lämpligt förslag om en gemensam EU-definition av skatteparadis och upprätta en svart lista över tredjeländer och jurisdiktioner som inte är samarbetsvilliga. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullgöra sina åtaganden om att genomföra kommissionens rekommendationer om åtgärder för att uppmuntra tredjeländer att tillämpa miniminormer för god förvaltning i skattefrågor och motverka aggressiv skatteplanering samt att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande.

Klimat, miljö, energi och transporter

45.  Europaparlamentet vidhåller att det är viktigt att genomföra färdplanen för ett resurseffektivt Europa i syfte att skapa incitament för utvecklingen av en miljövänlig ekonomi, främjande av den biologiska mångfalden och kampen mot klimatförändringarna, inklusive resurseffektiva åtgärder inom ramen för den europeiska planeringsterminen, i enlighet med Europa 2020-strategin.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål lägga fram förslag där man tar itu med de strukturella svagheterna i det nuvarande systemet för handel med utsläppsrätter.

47.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen utan ytterligare dröjsmål lägger fram lagstiftningsförslag om en översyn av luftkvalitetslagstiftningen, för att förbättra skyddet mot luftföreningarnas skadeverkningar på människors hälsa.

48.  Europaparlamentet betonar att högsta prioritet är att uppnå ett omfattande klimatavtal i FN under 2015 i enlighet med EU:s tvågradersmål, och är medvetet om att det kommer att behövas beslut om EU:s klimat- och energipolitiska ramar under 2014 för att driva på internationella förhandlingar i detta syfte.

49.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att påskynda sitt arbete med översynen av hygienpaketet, med tanke på den senaste tidens händelser med bedrägerier kring köttprodukter i EU.

50.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om en övergripande översyn av EU:s avfallspolitik och avfallslagstiftning, inklusive målen i EU:s avfallsregelverk och omdirigeringsmålen i deponeringsdirektivet.

51.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en detaljerad handlingsplan med åtgärder avsedda att åstadkomma en fullt ut integrerad och sammanhängande inre marknad för energi. Parlamentet belyser behovet av att konsumenterna får tillgång till transparenta och jämförbara energipriser.

52.  Europaparlamentet understryker än en gång att energieffektivitet och energibesparingar är det billigaste sättet att minska energikostnaderna och minska importen av fossila bränslen, och att de därför bör stå i centrum för alla förslag till energipolitiska åtgärder.

53.  Europaparlamentet betonar vikten av att fullborda den inre marknaden för alla transportsätt, inbegripet ytterligare liberalisering av marknaden för godstransporter på väg, så att fri rörlighet för varor och tjänster garanteras, med klara och lätt verkställbara bestämmelser för fri och rättvis konkurrens och minskade administrativa bördor för de små och medelstora företagen. Parlamentet uppmanar dock med kraft kommissionen att före utgången av 2013 utarbeta en rapport om läget för EU:s vägtransportmarknad och att genomföra alla nödvändiga analyser innan den lägger fram lagstiftningsförslag.

54.  Europaparlamentet betraktar initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum, som utarbetades för mer än tio år sedan, som ett mycket viktigt projekt. Parlamentet befarar att Europas centrala luftrum, om EU inte skrider till handling de närmaste åren, kommer att bli så mättat att tillväxt inte längre är möjligt. Parlamentet efterlyser därför en reform av luftrummet, en idé som medlemsstaterna redan har anammat genom att reformera de befintliga systemen för flygtrafikledning och införa funktionella luftrumsblock. Det är dock glädjande att utvecklingen av Sesar, den tekniska delen av systemet för ett gemensamt europeiskt luftrum, går framåt. Parlamentet understryker att alla kommer att dra nytta av det nya systemet, särskilt de europeiska flygbolagen. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra alla funktionella luftrumsblock klara att ta i drift. Parlamentet förespråkar ett bättre utnyttjande av regionala flygplatser.

55.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullgöra sitt åtagande om att garantera ett fullständigt fullbordande av det gemensamma europeiska järnvägsområdet samt att utöka Europeiska järnvägsbyråns befogenheter i fråga om certifiering och säkerhet samt den rullande materielens överensstämmelse.

56.  Europaparlamentet efterlyser förslag om att fullborda den inre marknaden för telekommunikation, däribland åtgärder för att senast 2015 avskaffa roamingavgifter.

Ett sammanhållet samhälle för alla – Medborgarnas Europa

57.  Europaparlamentet understryker att EU:s sammanhållningspolitik tillhandahåller investeringar för hållbar tillväxt och arbetstillfällen, liksom för stärkt konkurrenskraft i EU, i enlighet med målen om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU. Parlamentet erinrar om att sammanhållningspolitiken är det viktigaste investeringsredskapet för uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att snarast vidta lämpliga åtgärder för att garantera en start i rätt tid, samt att fastställa tydliga villkor för att de operativa programmen för perioden 2014–2020 ska kunna genomföras i medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att omedelbart lägga fram ett reviderat förslag till förordning (EG) nr 2012/2002 om Europeiska unionens solidaritetsfond.

58.  Europaparlamentet understryker att det behövs ett heltäckande lagstiftningspaket om förordningarna för sammanhållningspolitiken i nästa fleråriga budgetram för 2014–2020 för att den fleråriga budgetramen ska kunna genomföras korrekt. Parlamentet noterar att dessa förordningar måste kompletteras med genomförandeakter och delegerade akter.

59.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja åtgärder såsom en reform av arbetsmarknader där strukturella problem hindrar unga människor från att ta sig in, och att stödja medlemsstaterna när det gäller att genomföra en ungdomsgaranti i syfte att hjälpa unga människor att få ett arbete eller delta i en utbildning.

60.  Europaparlamentet konstaterar att det finns en stor och omättad efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom sektorn för informationsteknik och systemutveckling. Parlamentet föreslår att denna sektor görs till en av prioriteringarna för utbildnings- och utvecklingsstödet i det europeiska sysselsättningsinitiativet för unga.

61.  Europaparlamentet ber kommissionen lägga fram ett förslag till direktiv om arbetsrelaterade muskuloskeletala störningen och en översyn av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet.

62.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom de reviderade sysselsättningsriktlinjerna se till att sysselsättning och socialpolitik under 2014 spelar en aktiv roll för att bemöta krisen. Kommissionen uppmanas härvid med kraft att hjälpa medlemsstaterna att ta fram strategier för att bygga upp ny kompetens och hjälpa arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. Parlamentet framhåller dock att det behövs en stor insats, med hjälp av sysselsättningsinitiativet för unga, för att stödja sårbara grupper i unionens mest utsatta regioner, samt ungdomar som varken arbetar eller studerar och som saknar sysselsättning, genom att påskynda resultaten av ESF‑understödda aktiviteter.

63.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en årlig rapport om reformen av yrkesutbildningssystemen i medlemsstaterna, för att på lång sikt bidra strukturellt till att förbättra ungdomars anställbarhet.

64.  Europaparlamentet stöder initiativ på unionsnivå som kompletterar nationella insatser för att öka mikrokrediter och stimulera socialt entreprenörskap som erbjuder sådana tjänster som inte tillhandahålls i tillräcklig grad av den offentliga eller den privata sektorn.

65.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se över direktivet om tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för likvärdigt arbete. Parlamentet menar att kommissionen bör göra större ansträngningar för att bryta dödläget vad gäller direktivet om mammaledighet samt följa upp sin kostnads- och nyttoanalys om pappaledighet.

66.  Europaparlamentet står fast vid att kommissionen bör lägga fram en strategi för att utrota våld mot kvinnor, vilket parlamentet har krävt i flera resolutioner och att EU bör ansluta sig till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, vilket skulle sätta fart på de 26 medlemsstater som ännu inte undertecknat och ratificerat konventionen.

67.  Europaparlamentet påminner om att antidiskrimineringspolitik spelar en viktig roll i främjandet av social integrering och uppmanar kommissionen att föreslå en EU-färdplan mot homofobi och diskriminering. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att nationella strategier för integration av romer i medlemsstaterna utarbetas och genomförs effektivt och att diskriminering fördöms och tas upp i dialoger med tredjeländer samt att bekämpning av diskriminering tas med i samarbetsprogram.

68.  Europaparlamentet understryker att stor vikt måste läggas vid områden som utbildning, kultur, den audiovisuella sektorn, ungdomar, idrott och medborgarskap, och att en tillräcklig och ändamålsenlig budget måste avsättas för dessa områden.

69.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda vad som ligger bakom problemen med ofullständigt erkännande av avlagda kurser och erhållna ECTS-poäng inom ramen för det europeiska systemet för överföring av studiemeriter vid hemmauniversiteten för studenter som har slutfört en studieperiod vid ett annat universitet inom Erasmusprogrammet.

70.  Europaparlamentet yrkar på ett omfattande avtal om uppgiftsskyddspaketet som ska säkerställa en enhetlig och hög skyddsnivå för de registrerade och lika villkor för företag.

71.  Europaparlamentet anser att fortsatt bekämpning av terrorism är en fråga av yttersta vikt för att EU ska kunna trygga EU-medborgarnas säkerhet, och förespråkar med kraft till att EU:s lagstiftning om lagring av uppgifter ses över.

72.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda sitt arbete med avtalet mellan EU och Förenta staterna om skydd av personuppgifter, och upprepar hur viktigt det är att detta arbete snabbt slutförs.

73.  Europaparlamentet anser att förslag om ömsesidigt erkännande av effekterna av vissa civilståndshandlingar tillsammans med minimistandarder för civilrättsliga förfaranden skulle utgöra ett viktigt steg mot inrättandet av ett område med rättvisa, med enklare, tydligare och tillgängligare förfaranden för medborgarna samt ökat förtroende för det ömsesidiga erkännandet av åtgärder på det civilrättsliga området.

74.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att dra största möjliga nytta av EU:s strategi för utrotande av människohandel 2012–2016 för att bekämpa problemet med människohandel.

75.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om en utvidgning av resultattavlan på det rättsliga området så att den omfattar även rättsstatsprincipen, demokrati och de grundläggande rättigheterna.

76.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att på gränsöverskridande nivå bekämpa organiserad brottslighet, penningtvätt, bedrägerier mot EU:s finansiella intressen samt korruption.

77.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att slutföra färdplanen för processuella rättigheter och att övervaka införlivandet av de antagna direktiven, för att se till att misstänkta och tilltalade personers grundläggande rättigheter skyddas tillräckligt genom gemensamma miniminormer för processuella rättigheter i brottmål, så att principen om ömsesidigt erkännande verkligen tillämpas.

78.  Europaparlamentet stöder kommissionen i dess arbete med offers rättigheter, och uppmanar kommissionen att hjälpa medlemsstaterna att senast den 16 november 2015 genomföra samtliga bestämmelser i direktivet om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer.

79.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om villkor för inresa och vistelse för forskare, studenter, utbyteselever, praktikanter och frivilligarbetare och efterlyser ytterligare omfattande förslag om laglig invandring.

80.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utfärda riktlinjer för att se till att Schengenbestämmelserna genomförs korrekt av medlemsstaterna, så att den fria rörligheten för personer respekteras till fullo och felaktig användning eller missbruk av möjligheten att återinföra kontroller vid de inre gränserna förhindras.

81.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det gemensamma europeiska asylsystemet genomförs korrekt i hela EU, så att åtagandet enligt fördraget respekteras.

82.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram nya förslag eller fortsätter att behandla översynen av den befintliga materiella straffrätten och processrätten, särskilt Rom II och Bryssel II.

83.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma genomförandet av förordningen om det europeiska medborgarinitiativet och vid behov ändra den.

Jordbruk och fiske

84.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera ett snabbt och korrekt genomförande av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket kommer att leda till en kraftfull, hållbar och rättvis jordbrukspolitik som är till nytta för unionens jordbrukare och konsumenter, främjar landsbygdsutvecklingen och skyddar miljön.

85.  Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av denna reform kommer att utgöra centrum för verksamheten under 2014. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att de slutliga överenskommelserna om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken genomförs effektivt på ett sätt som minimerar bördan för jordbrukarna och medlemsstaternas administrativa organ, och att samtidigt säkerställa att de nya bestämmelserna genomförs effektivt, strikt och öppet.

86.  Europaparlamentet noterar kommissionens avsikt att lägga fram lagstiftning om användningen av djurkloningsteknik inom livsmedelsproduktionen. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att när den utarbetar förslaget beakta de farhågor som nyligen framförts avseende märkning och konsekvent tillämpning av lagstiftning som är knuten till EU:s livsmedelskedja, och att samtidigt tillämpa de senaste vetenskapliga och tekniska rönen på detta område.

87.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om en ny strategi för djurhälsa samt dess åtagande att se till att det råder konsekvens mellan lagstiftningens övergripande principer på områden som djurens hälsa och välbefinnande och livsmedelssäkerhet. Parlamentet vill att strategin för djurhälsa knyts till Europa 2020-strategin så att man ser till att den inre marknaden för djur och djurprodukter fungerar väl, samtidigt som det europeiska jordbrukets hållbarhet och konkurrenskraft stärks.

88.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna med genomförandet av den nyligen antagna gemensamma fiskeripolitiken, på ett sätt som överensstämmer med den kommande europeiska havs- och fiskerifonden. Parlamentet förväntar sig att kommissionen ser till att artikel 43.2 i EUF‑fördraget utgör den rättsliga grunden för kommissionens förslag, samt att kommissionen inskränker användningen av artikel 43.3 till förslag som strikt hör samman med fastställandet och fördelningen av fiskemöjligheter. Parlamentet förväntar sig att kommissionen med tanke på detta bidrar till att det inrättas en interinstitutionell arbetsgrupp med företrädare för alla tre institutionerna, för att kartlägga de lämpligaste tillvägagångssätten.

89.  Europaparlamentet betonar att den nya versionen av Europeiska havs- och fiskerifonden måste förbättra de åtgärder som syftar till att minska flottans kapacitet och vidhåller att den nya gemensamma fiskeripolitiken måste underbyggas av stärkta kontrollåtgärder.

90.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Utrikespolitiken och utvecklingspolitiken

91.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen fortsätter att stödja EU:s traditionella utvidgningspolitik, och anser att unionen skulle tappa politisk trovärdighet i världen om den skulle stänga dörrarna för sina grannar.

92.  Europaparlamentet påminner om att EU:s östra och södra grannskap kvarstår som prioritering, och understryker att EU:s nya strategi och ”mer för mer”-principen fortfarande måste definieras entydigt och genomföras.

93.  Europaparlamentet betonar att man än en gång, med större beslutsamhet, måste bekräfta att länderna i västra Balkan har utsikter att delta i en utvidgning av EU och instämmer med kommissionens rekommendation om att inleda anslutningsförhandlingar med Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (Fyrom). Parlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med Turkiet som kandidatland och välkomnar särskilt öppnandet av anslutningskapitel 22 om regionalpolitik.

94.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka den verksamhet som syftar till att utveckla det östra partnerskapet, särskilt på området för rörlighet och utbildningssamarbete.

95.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bidra konstruktivt till översynen av Europeiska utrikestjänsten i syfte att samarbeta med rådet och parlamentet för att stödja väl samordnade initiativ på området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Parlamentet efterlyser större flexibilitet när finansiellt stöd betalas ut i krissituationer.

96.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att den bättre måste utvärdera hur samförståndet om humanitärt bistånd genomförs och få biståndet att bättre komplettera stödet från EU:s medlemsstater och givarna, och att rådets förordning (EG) nr 1257/1996 måste ses över.

97.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att ytterligare främja och förverkliga begreppet ”skyldigheten att skydda” i enlighet med Europaparlamentets rekommendation av den 18 april 2013(2) till rådet om FN-principen, i syfte att fastställa ett europeiskt samförstånd om skyldigheten att skydda.

98.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kvantitativt öka EU:s humanitära bistånd och göra så att det effektivare når ut till de människor i Syrien som behöver basvaror och grundläggande tjänster, liksom också till syriska flyktingar i Syriens grannländer.

99.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå inrättandet av en mekanism, som ska finansieras genom det relevanta finansieringsinstrumentet för EU:s externa åtgärder och bestå av ett arbetslag av nationella och internationella utredare, åklagare, jurister och andra experter både från EU:s medlemsstater och från andra berörda länder (Schweiz, Kanada och Förenta staterna) och ha som syfte att bistå myndigheterna i den arabiska vårens länder med juridisk och teknisk rådgivning och med hjälp med att få tillbaka tillgångar som stulits av de tidigare diktatorerna, deras familjer och regimer.

100.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skifta fokus från en förhärskande insatsorienterad utvecklingspolitik till en resultatorienterad utvecklingspolitik, med exakta årliga siffror om utvecklingsframsteg som visar hur stor del av EU:s skattebetalares pengar som har använts, och att se till att EU:s utvecklingsinsatser har varaktiga effekter på fattigdomsutrotningen.

101.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett pragmatiskt sätt ta upp frågan om egendomsrätt i utvecklingsländer och ta fram en samstämd strategi tillsammans med övriga internationella utvecklingspartner i syfte att dra igång en process för att ge lokalsamhällen och enskilda personer i utvecklingsländerna egenmakt. Parlamentet påpekar att en sådan process utgör en av utvecklingens hörnstenar som skulle kunna lyfta hela nationer ur fattigdom och stärka den ekonomiska aktiviteten i utvecklingsländerna.

102.  För att höja biståndseffektiviteten påpekar Europaparlamentet att det även är viktigt att garantera större konsekvens i politiken, så att alla EU:s politikområden, särskilt de som har stor påverkan på utvecklingsländerna, bidrar till att det skapas välstånd i utvecklingsländerna. Parlamentet påpekar att det också är nödvändigt att öka samordningen mellan EU:s medlemsstater.

103.  Europaparlamentet framhåller att åtgärder mot undernäringen bland barn och en tryggad livsmedelsförsörjning, insatser mot könsrelaterat dödande – bruket att män konsekvent och i enorm omfattning väljs framför kvinnor – samt arbetet för att införa sjukförsäkringar och pensioner i utvecklingsländerna kvarstår som viktiga prioriteringar.

104.  Europaparlamentet framhåller att katastrofförebyggande åtgärder också är en viktig strategi som måste förbättras.

105.  Europaparlamentet begär att utvecklingsbiståndet effektiviseras genom stärkt samordning och komplementaritet och genom att resultaten och effekterna av detta bistånd regelbundet utvärderas.

Handel

106.  Europaparlamentet står fast vid sitt åtagande om en multilateral strategi för internationell handel och uppmanar kommissionen att stödja pågående WTO-initiativ. Parlamentet efterlyser med kraft åtgärder som underlättar Kinas anslutning till avtalet om offentlig upphandling. Dessutom krävs det fortsatta framsteg för att uppnå bilaterala frihandelsavtal med betydelsefulla partner, i synnerhet USA. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att koncentrera personalresurser och politiska insatser på de pågående handelsförhandlingarna med tredjeländer och särskilt med strategiska partner, för att göra väsentliga framsteg i arbetet med ett balanserat slutavtal. Parlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut involvera parlamentet i detta arbete, i enlighet med relevanta bestämmelser i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

107.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ till djupgående reflexion, med parlamentets medverkan, över den framtida strategin för internationell handel, inklusive en möjlig reform av WTO:s roll. Parlamentet understryker att denna utvärdering måste ta full hänsyn till hur EU:s ekonomi påverkas av den senaste strategin för internationell handel.

o
o   o

108.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0180.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy