Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2690(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0347/2013

Arutelud :

PV 04/07/2013 - 17.1
CRE 04/07/2013 - 17.1

Hääletused :

PV 04/07/2013 - 18.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0334

Vastuvõetud tekstid
PDF 125kWORD 45k
Neljapäev, 4. juuli 2013 - Strasbourg
Olukord Djiboutis
P7_TA(2013)0334RC-B7-0347/2013

Euroopa Parlamendi 4. juuli 2013. aasta resolutsioon olukorra kohta Djiboutis (2013/2690(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 15. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni olukorra kohta Somaali poolsaarel(1) ja 18. detsembri 1997. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Djiboutis(2),

–  võttes arvesse Djibouti Vabariigis 22. veebruaril 2013. aastal toimunud parlamendivalimisi vaadelnud rahvusvaheliste valimisvaatlusmissioonide (Aafrika Liidust, Araabia Riikide Liigast, Islami Koostöö Organisatsioonist (OIC) ja Valitsustevahelisest Arenguametist (IGAD)) poolt 24. veebruaril 2013. aastal Djiboutis tehtud ühisavaldust,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, mille Djibouti on ratifitseerinud,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 23. juunil 2000. aastal allkirjastatud ja 22. juunil 2010. aastal läbi vaadatud Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 12. märtsil 2013. aastal tehtud avaldust parlamendivalimiste järgse olukorra kohta Djiboutis,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et Aafrika Sarve ülaosas ja Punase mere suudmes paiknemise tõttu on Djibouti oma strateegilise taristuga (sadamad ja vabatsoonid) oluline kogu piirkonna jaoks;

B.  arvestades, et Djiboutil on olnud oluline roll piirkonnas piraatluse ja terrorismi vastu võitlemises;

C.  arvestades, et Djiboutis kehtis alates iseseisvuse saavutamisest 1977. aastal kuni 2003. aastani üheparteisüsteem;

D.  arvestades, et riigis valitseb 22. veebruari 2013. aasta parlamendivalimistest saadik tõsine poliitiline kriis;

E.  arvestades, et 1999. aastal võimule tulnud Ismail Omar Guelleh, kes valiti 2005. aastal 100% häältega tagasi, on teatanud, et ta ei kandideeri uuesti 2016. aasta valimistel; arvestades, et president Guelleh valiti 2011. aasta aprillis tagasi ligi 80% häältega valimistel, mida suur osa opositsiooni esindajatest boikoteeris, sest Djibouti parlament oli muutnud põhiseadust, et võimaldada president Guellehil uueks ametiajaks kandideerida;

F.  arvestades, et esimest korda president Guellehi võimuletulekust saadik otsustasid opositsiooniparteid, lootuses, et demokraatlik pluralism võidab, osaleda 22. veebruari 2013. aasta parlamendivalimistel, pärast seda, kui oli kehtestatud uus, osaliselt proportsionaalne hääletussüsteem, mis võimaldab vähemusparteidel parlamendis kohti saada;

G.  arvestades, et neid valimisi vaatlesid Aafrika Liidu, Araabia Riikide Liiga, Islami Koostöö Organisatsiooni ja Valitsustevahelise Arenguameti vaatlejad, kes jälgisid valimiste kulgu 154 valimisjaoskonnas ja 12 häältelugemiskeskuses ning teatasid, et valimised olid läbipaistvad ja et pettuse või valimiskasti ebaseadusliku hääletussedelitega täitmise juhtumeid ei tuvastatud;

H.  arvestades, et vastavalt põhiseadusnõukogu teatatud tulemustele sai presidendi partei Union pour la Majorité Présidentielle (UMP) 68% häältest;

I.  arvestades, et opositsioon, kes sai esimest korda pärast riigi iseseisvuse saavutamist kohad parlamendis, väidab, et valimistel esines ulatuslikult pettust ja et valimised võitis opositsioon; arvestades, et põhiseadusnõukogu lükkas tagasi opositsiooni esitatud kaebuse valimistulemuste vastu;

J.  arvestades, et opositsioon boikoteerib valimiste järel moodustatud parlamenti; arvestades, et ametivõimud on mõistnud hukka nn õiguspärase rahvusassamblee (ANL) moodustamise opositsiooni esindajate rühma poolt paralleelselt pärast vaidlusaluseid 2013. aasta veebruari valimisi moodustatud parlamendiga; arvestades, et ANLi president on opositsiooniparteide liidu Union pour le Salut National (USN) kandidaatide nimekirja esinumber Djibouti linna valimisringkonnas, Ismail Guedi Hared;

K.  arvestades, et 22. veebruaril 2013. aastal toimunud parlamendivalimiste tulemusi iga valimisjaoskonna kohta ei ole hoolimata ELi üleskutsetest senini avaldatud, mis tekitab pettusekahtlusi;

L.  arvestades, et Djibouti linna valimisringkonnas registreeritud valijate arv muutus iga kord, kui ametlikke tulemusi teatati;

M.  arvestades, et parlamendivalimiste seaduslikkust vaidlustavate opositsiooniparteide meeleavalduste mahasurumisel ülemäärase jõu kasutamise tõttu sai teadete kohaselt korrakaitsejõudude tulistamise tõttu surma vähemalt kümme inimest;

N.  arvestades, et opositsiooni meeleavaldajaid on massiliselt vahistatud; arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid on hoiatanud, et esineb kahtlasi surmajuhtumeid, piinamist ja kadumisi;

O.  arvestades, et 22. veebruari 2013. aasta valimistest saadik on pikemaks või lühemaks ajaks vangistatud väidetavalt üle tuhande opositsiooniliikme;

P.  arvestades, et praegu peetakse väidetavalt kinni ligi 60 poliitvangi; arvestades, et ametivõimud represseerivad pidevalt opositsiooni poliitilisi aktiviste;

Q.  arvestades, et enamiku opositsioonijuhtide ja paljude ajakirjanike vastu on esitatud süüdistused;

R.  arvestades, et ajakirjanik Mydaneh Abdallah Okiehi, kes on ühtlasi opositsiooniparteide liidu kõneisik, süüdistatakse politsei laimamises, kuna ta postitas sotsiaalvõrgustikku Facebook pildid represseerimise ohvriks langenud meeleavaldajatest; arvestades, et 26. juunil 2013. aastal suurendas apellatsioonikohus tema karistust 45 päevalt viiele kuule;

S.  arvestades, et 2013. aasta aprillis mõisteti kolmele opositsiooniparteide liidu USN juhile kaheaastane vanglakaristus koos kodaniku- ja tsiviilõigustest ilmajätmisega; arvestades, et nende edasikaebust käsitlev kohtuistung on edasi lükatud 25. novembrile 2013;

T.  arvestades, et 4. märtsil 2013. aastal vahistati opositsiooniparteide liidu USN kõneisik Daher Ahmed Farah; arvestades, et talle esitati süüdistus mässule õhutamises pärast 2013. aasta veebruaris toimunud parlamendivalimisi; arvestades, et sama kohtuasja raames esitati süüdistus veel kahele isikule, kellest ühele määrati tingimisi vangistus ja teine mõisteti õigeks; arvestades, et 26. juunil 2013. aastal mõistis apellatsioonikohus Daher Ahmed Farahile kahekuulise reaalse vangistuse;

U.  arvestades, et Djibouti vanglates valitsevad äärmiselt murettekitavad kinnipidamistingimused;

V.  arvestades, et 1992. aasta põhiseaduses tunnustatakse põhivabadusi ja hea valitsemistava põhimõtteid;

W.  arvestades, et põhiseaduse artiklis 10 on sätestatud, et menetluse kõikides etappides on tagatud õigus kaitsele, sh õigus kasutada vabalt valitud advokaadi teenuseid;

X.  arvestades, et Djibouti on kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti osalisriik;

Y.  arvestades, et Djibouti naised kannatavad vägivalla mitmesuguste vormide all, sh vägistamine, naiste suguelundite moonutamine, perevägivald, seksuaalne ahistamine ja varajane abielu, millel on ulatuslik negatiivne mõju naiste füüsilisele ja psüühilisele heaolule;

Z.  arvestades, et Djibouti on Piirideta Ajakirjanike koostatavas järjestuses maailma riikide ajakirjandusvabaduse kohta 2013. aasta indeksi järgi 179 riigi seas 167. kohal; arvestades, et välisriikide ajakirjanikele kehtib Djiboutis sissesõidukeeld ning seetõttu on riigis toimuva kohta raske saada usaldusväärset teavet;

AA.  arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 2012. aasta märtsi hinnangu kohaselt vajas Djiboutis toiduabi 180 000 inimest;

AB.  arvestades, et viimase 20 aasta jooksul on Euroopa Liit ja liikmesriigid olnud Djibouti peamised rahalised toetajad; arvestades, et USA, Jaapani ja Prantsusmaa makstav tasu sõjaväebaaside kasutamise eest on sissetulekuallikas, mis tagab Djibouti pideva arengu;

AC.  arvestades, et inimõiguste ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtete austamine on AKV–ELi partnerluse alus ja Cotonou lepingu oluline osa;

1.  väljendab sügavat muret Djiboutis pärast 22. veebruari 2013. aasta parlamendivalimisi valitseva olukorra ja pingelise poliitilise õhkkonna pärast; on eriti mures teadete pärast, mille kohaselt toimub opositsiooniliikmete massiline vahistamine, valimiste käigus toimunud eeskirjade eiramise vastu toimuvate meeleavalduste mahasurumine ja meediavabaduse piiramine;

2.  palub Djibouti ametivõimudel lõpetada poliitiliste vastaste represseerimine ja vabastada kõik poliitilistel põhjustel kinnipeetavad;

3.  palub Djibouti ametivõimudel tagada Djibouti poolt allkirjastatud riiklikes kokkulepetes ja rahvusvahelistes lepingutes tunnustatud inimõiguste austamine ning kindlustada kodaniku- ja poliitilised õigused ja vabadused, sh õigus rahumeelselt meelt avaldada ja ajakirjandusvabadus;

4.  mõistab teravalt hukka naiste vastu suunatud seksuaalse vägivalla ning juhib tähelepanu asjaolule, et Djibouti valitsus vastutab karistamatuse lõpetamise ja naiste vastu suunatud seksuaalse vägivalla toimepanijate vastutusele võtmise eest;

5.  nõuab, et austataks õigust kaitsele, eelkõige süüdistatud isikute õigust kasutada vabalt valitud advokaadi teenuseid kogu nende vastu algatatud kohtumenetluse vältel; palub ametivõimudel lubada kinnipeetud isikute perekonnaliikmetel tuua neile materiaalset abi, eriti ravimeid;

6.  kutsub Djibouti valitsust üles koos valimistulemused kinnitanud institutsioonide, eelkõige Aafrika Liidu abiga algatama opositsiooniga peetava poliitilise arutelu protsessi kooskõlas riigipea tehtud avaldusega 27. juunil 2013. aastal Djibouti iseseisvuse aastapäeva tähistamisel; palub Euroopa Liidul toetada piirkondlike organisatsioonide tööd ja aidata kaasa jõupingutustele, et leida valitsevale kriisile poliitiline lahendus;

7.  nõuab viivitamata kohtuliku uurimise algatamist, et saada selgust politsei ja sõjaväe tegutsemise kohta meeleavalduste ajal ning karistada inimõiguste rikkumiste toimepanijaid;

8.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 22. veebruari 2013. aasta valimised möödusid rahumeelselt, nagu märkisid mitmed rahvusvahelise üldsuse esindajad, sh liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident ning Djiboutisse saadetud nelja valmisvaatlusmissiooni juhid; tunneb heameelt Djibouti rahva ja kõikide parteide soovi üle panustada oma riigi tulevikku, mis väljendus valimistel osalemise kaudu;

9.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 22. veebruaril 2013. aastal toimunud valimistel said esimest korda pärast Djibouti iseseisvuse saavutamist 1977. aastal osaleda opositsioonijõud, st Union pour le Salut National (USN);

10.  kordab veel kord Euroopa Liidu nõudmist avalikustada 22. veebruari 2013. aasta valimiste tulemused kõikide valimisjaoskondade kaupa;

11.  kutsub kõiki Djibouti poliitilisi jõude üles austama õigusriigi põhimõtet, sh õigust rahumeelselt meelt avaldada, ning hoiduma vägivallast ja repressiivmeetmetest;

12.  kinnitab oma tahet jälgida tähelepanelikult olukorda Djiboutis ning võtta piiravaid meetmeid, juhul kui rikutakse Cotonou lepingut (2000) ja eriti selle artikleid 8 ja 9; palub ka komisjonil olukorda Djiboutis tähelepanelikult jälgida;

13.  ergutab Euroopa välisteenistust, komisjoni ja nende partnereid tegema Djiboutiga koostööd pikaajalise poliitilise reformi valdkonnas, mida peaks eriti hõlbustama juba olemasolevad tugevad sidemed, arvestades, et Djiboutil on olnud otsustavalt tähtis osa piirkonnas toimuvas terrorismivastases võitluses ning ta on sõjaväebaaside asukoht;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Djibouti valitsusele, Aafrika Liidu institutsioonidele, Valitsustevahelisele Arenguametile, Araabia Riikide Liigale, Islami Koostöö Organisatsioonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile ning AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaasesimeestele.

(1) ELT C 46 E, 24.2.2010, lk 102.
(2) EÜT C 14, 19.1.1998, lk 207.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika