Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0208(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0256/2013

Внесени текстове :

A7-0256/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2013 - 11.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0336

Приети текстове
PDF 430kWORD 37k
Вторник, 10 септември 2013 г. - Страсбург
Изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми ***I
P7_TA(2013)0336A7-0256/2013
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 септември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0432),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0211/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 ноември 2012 г.(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми(2),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0256/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 11, 15.1.2013 г., стр. 86.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0448.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 септември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми
P7_TC1-COD(2012)0208

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  С Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета(2) на Комисията се предоставят правомощия за изпълнение на някои от разпоредбите на посочения регламент.

(2)  С влизането в сила на Договора от Лисабон е необходимо някои правомощия, предоставени съгласно Регламент (ЕО) № 850/98, да бъдат приведени в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(3)  С цел прилагане на някои от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 850/98 да стане възможно ефикасното актуализиране на определени разпоредби от настоящия регламент, така че да отразяват техническия и научния напредък, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на следното:

   разделянето на региони на географски зони;
   да изменя изменението на правила относно условията за използване на някои комбинации от мрежи с различни размери на окото;
   да приема приемането на подробни правила за изчисляване на процента от целеви видове, уловени от повече от един риболовен кораб, за да се гарантира, че такъв процент на улова се спазва от всички кораби, които участват в риболовната операция;
   да приема приемането на правила относно техническите описания и метода на използване на разрешените съоръжения, които могат да се прикачват към риболовната мрежа и които не запушват или намаляват действителния размер на окото на мрежата;
   условията, при които плавателните съдове с обща дължина над осем метра получават разрешение да използват бийм тралове в определени води на Съюза;
   мерките, предвидени за справяне с неочаквано ниско или неочаквано високо ниво на възпроизводство на млади екземпляри, промени в миграционните модели или всякакви други промени в статуса на опазване на рибните запаси с незабавен ефект;
   актове за изключване на конкретни риболовни дейности на държава членка в подзони VIII, IX и X на ICES от прилагането на определени разпоредби за хрилни мрежи, оплитащи мрежи и тройни мрежи, с много ниско ниво на прилов на акули и изхвърляне на улов. [Изм. 1]

(4)  От особено значение е при подготвителната си работа по приемането на делегирани актове Комисията да проведе подходящи консултации, включително особено на експертно равнище, така че да получи обективна, точна, пълна и актуална информация. [Изм. 2]

(5)  При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване по подходящ начин на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(6)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 850/98, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия относно следното:

   технически правила за измерване размера на окото на мрежите,
   мрежи с квадратно око и дебелина на влакното,
   технически правила, свързани с материали за мрежени конструкции,
   изготвяне на списък със съоръжения, които може да възпрепятстват или по друг начин да намалят ефективното разтваряне на окото на риболовната мрежа,
   предаване на списъците на корабите, за които е издадено специално разрешително за риболов с използване на бийм тралове,
   технически правила относно измерването на мощността на двигателя и размерите на мрежения уред,
   задължението на държавите членки да гарантират, че равнищата на риболовното усилие не са надхвърлени в някои зони от участък IXa на ICES, и
   временните мерки, когато опазването на запасите от морски организми изисква незабавно действие.

(7)  Изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, с изключение на тези, които се отнасят до задължението на държавите членки да гарантират, че равнищата на риболовното усилие не са надхвърлени в някои зони от участък IXa на ICES, следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета(3).

(8)  Поради това Регламент (ЕО) № 850/98 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 850/98 се изменя, както следва:

(1)  В член 2 параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Регионите, посочени в параграф 1, могат да бъдат разделени на географски зони, на основата по-специално на дефинициите, посочени в параграф 2. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 48а относно разделянето на региони на географски зони с цел идентифициране на географските зони, в които се прилагат специфични технически мерки за опазване.“ [Изм. 3]

"

(2)  Член 4 се изменя, както следва:

а)  в параграф 4 се добавя следната буква:"

„в) Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 48а, за да измени приложение Х и приложение ХI, с цел да се повиши защитата на младите екземпляри риба за съхраняване на рибните ресурси.“

"

б)  в параграф 5 буква б) се заменя със следното:"

„б) Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 48а относно метода на изчисление на процента от целеви видове и от други видове, намиращи се на борда, когато уловът е осъществен с един ли няколко мрежени уреда, теглени едновременно от повече от един риболовни кораба, и начина на проверка, за да се гарантира, че всички риболовни кораби, участващи в съвместната риболовна операция, които задържат риба на борда, са се съобразили с процента на видовете, посочен в приложения I—V.“

"

в)  Параграф 6 се заменя със следното:"

„6. Техническите правила за измерване на размера на окото на мрежите, включително за целите на контрола, се определят посредством актове за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.“

"

(3)  В член 7 се добавя следният параграф:"

„8. Техническите правила за измерване на мрежа с квадратно око, включително за целите на контрола, се определят посредством актове за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.“

"

(4)  В член 8 се добавя следният параграф:"

„4. Техническите правила за измерване на дебелината на влакното и за строежа на материала, от който е изработена мрежата, включително за целите на контрола, се определят посредством актове за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.“

"

(5)  Член 16 се заменя със следното:"

„Член 16

1.  Забранява се използването на съоръжения, които запушват мрежата в която и да е част от мрежения уред, или които по друг начин намаляват действителните размери на окото на мрежата.

2.  Параграф 1 не изключва използването на някои съоръжения, които могат да запушат мрежата в която и да е част от мрежения уред, или да намалят по друг начин действителните размери на окото на мрежата, но които могат да служат за предпазване или за укрепване на мрежата. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 48а относно техническите описания, начина на употреба и метода на прикачване на тези устройства.

3.  Изчерпателен списък на съоръженията, които съответстват на техническите описания, установени в съответствие с параграф 2, и които могат да бъдат прикачени към риболовната мрежа, се определя чрез актове за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.“

"

(6)  Член 29 се изменя, както следва:

а)  параграф 6 се заменя със следното:"

„6. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 48а относно подробните условия за прилагане на критериите, посочени в параграф 2, съгласно които на кораби с обща дължина над осем метра се разрешава да използват бийм тралове в зоните, посочени в параграф 1.“

"

б)  добавя се следният параграф:"

„7. Комисията определя оперативните изисквания за предаването на списъците, които се представят на Комисията от държавите членки, както е посочено в параграф 2, буква в), първо тире, посредством акт за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.“

"

(7)  В член 29б параграф 6 се заменя със следното:"

„6. Държавите членки съобщават на Комисията приетите от тях мерки за изпълнение на задължението, предвидено в параграф 5. Ако Комисията установи, че мерките на дадена държава членка не изпълняват това задължение, тя може да предложи изменения на тези мерки. Ако между Комисията и съответната държава членка не бъде постигнато съгласие по отношение на необходимите мерки, Комисията може да установи такива мерки посредством актове за изпълнение.“

"

(8)  В член 34 параграф 6 се заменя със следното:"

„6. Техническите правила за измерване на мощността на двигателя и размерите на мрежения уред се определят посредством акт за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.“

"

(8a)  В член 34б параграф 11 се заменя със следното:"

„11. След консултация с НТИКР Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, с които да изключи конкретни риболовни дейности на държава членка в подзони VIII, IX и X на ICES от прилагането на параграфи 1—9, когато от предоставената от държавите членки информация личи, че тези риболовни дейности водят до много ниски нива на прилов на акули и изхвърляне на улов.“ [Изм. 4]

"

(9)  Член 45 се заменя със следното:"

„Член 45

1.  Комисията се оправомощава да установява посредством делегирани актове, приети в съответствие с член 48а, техническите мерки за опазване при използването на теглено или закотвено съоръжение или на риболовните дейности в някои зони или през определени периоди в допълнение или чрез дерогация от настоящия регламент. Посочените мерките се предвиждат за справяне с неочаквано ниско или неочаквано високо ниво на възпроизводство на млади екземпляри, промени в миграционните модели или всякакви други промени в статуса на опазване на рибните запаси запасите от морски организми с незабавен ефект. [Изм. 5]

2.  Когато опазването на запасите морски организми изисква незабавно действие, Комисията може да реши да предприеме временни мерки посредством актове за изпълнение, за да подобри положението. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 3.

3.  В случай на сериозна заплаха за опазването на някои видове или на някои места за риболов и когато всякакво закъснение би довело до трудно поправими щети, една държава членка може да вземе целесъобразни предохранителни и недискриминационни мерки, които да наложи във водите под нейна юрисдикция.

4.  Мерките, посочени в параграф 3, заедно с тяхната обосновка, се съобщават на Комисията и на другите държави членки веднага след приемането им.

В срок от десет работни дни от получаването на такова съобщение Комисията потвърждава целесъобразността и недискриминационния характер на тези мерки или изисква те да бъдат отменени или изменени посредством актове за изпълнение. Решението на Комисията се съобщава незабавно на държавите членки.“

"

(10)  В член 46 параграф 4 се заменя със следното:"

„4. По инициатива на Комисията или по искане на някоя държава членка въпросът за съответствието на дадена национална техническа мярка, приложена от държава членка, с разпоредбите на параграф 1 от настоящия член може да бъде предмет на решение, взето от Комисията посредством актове за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2. Когато се взема такова решение, се прилагат разпоредбите на третата и на четвъртата алинеи от параграф 2.“

"

(11)  Член 48 се заменя със следното:"

„Член 48

1.  Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден с Регламент (ЕО) № 2371/2002. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета*.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.“

______________

* Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13)."

"

(12)  Добавя се следният член:"

„Член 48a

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

2.  Делегирането на правомощия Правомощието за приемане на делегирани актове, посочено в член 2, параграф 3, член 4, параграф 4, буква в), член 4, параграф 5, буква б), член 16, параграф 2, член 29, параграф 6, член 29г, параграф 7, член 34б, параграф 11 и член 45, параграф 1, следва да се предоставя на Комисията за неограничен период от време три години, считано от …(4). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на тригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове със същото времетраене, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 6]

3.  Делегираните правомощия по член 2, параграф 3, член 4, параграф 4, буква в), член 4, параграф 5, буква б), член 16, параграф 2, член 29, параграф 6, член 29г, параграф 7, член 34б, параграф 11 и член 45, параграф 1 може да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне отменяне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение . То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 7]

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 3, член 4, параграф 4, буква в), член 4, параграф 5, буква б), член 16, параграф 2, член 29, параграф 6, член 29г, параграф 7, и член 34б, параграф 11 или член 45, параграф 1, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не е повдигнал възражение в срок от 2 два месеца след получаване на нотификацията за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с 2 два месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.“

"

[Изм. 8]

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в

За Европейския парламент: За Съвета

Председател Председател

(1) Позиция на Европейския парламент от 10 септември 2013 г.
(2)Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1.)
(3)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.)
(4)* Датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Правна информация - Политика за поверителност