Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0208(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0256/2013

Předložené texty :

A7-0256/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2013 - 11.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0336

Přijaté texty
PDF 408kWORD 39k
Úterý, 10. září 2013 - Štrasburk
Změna nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů ***I
P7_TA(2013)0336A7-0256/2013
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. září 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0432),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0211/2012),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. listopadu 2012(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů(2),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0256/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 11, 15.1.2013, s. 86.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0448.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. září 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů
P7_TC1-COD(2012)0208

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

v souladu s řádným legislativním postupem(1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98(2) svěřuje Komisi pravomoci k provádění některých ustanovení uvedeného nařízení.

(2)  V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je třeba určité pravomoci svěřené nařízením (ES) č. 850/98 sladit s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(3)  Za účelem použití některých ustanovení nařízení (ES) č. 850/98 by Aby mohla být některá ustanovení tohoto nařízení účinně aktualizována tak, aby zohledňovala technický a vědecký pokrok, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o:

   rozdělení regionů do zeměpisných oblastí,
   změnu pravidel týkajících se podmínek pro používání určitých kombinací velikostí ok sítí,
   přijetí podrobných pravidel pro výpočet podílu cílových druhů odlovených více než jedním rybářským plavidlem, aby se zajistilo, že tyto podíly budou dodržovat všechna plavidla zapojená do rybolovné operace,
   přijetí pravidel týkajících se technického popisu a metody používání povolených zařízení, která mohou být připojena k rybářské síti a která neucpávají ani významnou měrou nezmenšují otevření ok sítě,
   podmínky, za kterých se plavidlům o celkové délce vyšší než osm metrů povolí v určitých vodách Unie používat vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích lodě,
   opatření, jež mají za cíl s okamžitým účinkem řešit neočekávaně nízké nebo výrazné doplnění stavů nedospělých jedinců, změny migračních vzorů nebo jakékoli jiné změny stavu zachování rybích populací,
   akty, kterými vyjme konkrétní druhy rybolovu určitého členského státu z uplatňování některých ustanovení týkajících se tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových a třístěnných tenatových sítí v podoblastech ICES VIII, IX a X, pokud je úroveň vedlejších úlovků žraloků a výmětů velmi nízká. [pozm. návrh 1]

(4)  Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti pro přijímání aktů v přenesené pravomoci vedla odpovídající konzultace, zejména a to i na odborné úrovni, s cílem získat objektivní, přesné, úplné a aktuální informace. [pozm. návrh 2]

(5)  Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(6)  S cílem zajistit jednotné podmínky pro provedení ustanovení nařízení (ES) č. 850/98 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, které se týkají:

   technických pravidel k měření velikosti ok sítí,
   síťoviny se čtvercovými oky a síly vláken,
   technických pravidel týkajících se struktury síťového materiálu,
   uvedení seznamu zařízení, která mohou ucpávat či jinak významnou měrou zmenšovat otevření ok rybářské sítě,
   předání seznamu plavidel, jimž bylo vydáno zvláštní povolení k rybolovu za použití vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích lodě,
   technických pravidel k měření výkonu motoru a rozměrů zařízení,
   povinnosti členských států zajistit, aby nebyly překračovány úrovně intenzity rybolovu v určitých oblastech divize ICES IXa, a
   prozatímních opatření, vyžaduje-li ochrana populací mořských živočichů neprodlený zásah.

(7)  Prováděcí pravomoci svěřené Komisi, s výjimkou pravomocí, které se týkají povinnosti členských států zajistit, aby nebyly překračovány úrovně intenzity rybolovu v určitých oblastech divize ICES IXa, by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(3).

(8)  Nařízení (ES) č. 850/98 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 850/98 se mění takto:

1)  V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"

„3. Regiony uvedené v odstavci 1 mohou být rozděleny na zeměpisné oblasti, zejména na základě vymezení podle odstavce 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a, pokud jde o rozdělení regionů na zeměpisné oblasti pro účely určení zeměpisných oblastí, v nichž se použijí zvláštní technická opatření pro zachování zdrojů.“ [pozm. návrh 3]

"

2)  Článek 4 se mění takto:

a)  V odstavci 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„c) Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem změny přílohy X a přílohy XI s cílem zvýšit ochranu nedospělých ryb v rámci zachování rybích populací.“

"

b)  V odstavci 5 se písmeno b) nahrazuje tímto:"

„b) Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a, pokud jde o metodu výpočtu podílu cílových druhů a jiných druhů na plavidle, pokud byly tyto jiné druhy odloveny jednou nebo více sítěmi taženými několika rybářskými plavidly, a pokud jde ověřovací metodu, jíž se zajistí, aby všechna rybářská plavidla zapojená do společné rybolovné operace, která skladují ryby na palubě, dodržovala podíly druhů, jak jsou stanoveny v přílohách I až V.“

"

c)  Odstavec 6 se nahrazuje tímto:"

„6. Prostřednictvím prováděcích aktů se určí technická pravidla k měření velikosti ok sítí, a to i pro účely kontroly. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 48 odst. 2.“

"

3)  V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

„8. Prostřednictvím prováděcích aktů se určí technická pravidla k měření síťoviny se čtvercovými oky, a to i pro účely kontroly. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 48 odst. 2.“

"

4)  V článku 8 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

„4. Prostřednictvím prováděcích aktů se určí technická pravidla k měření síly vláken a síťového materiálu, a to i pro účely kontroly. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 48 odst. 2.“

"

5)  Článek 16 se nahrazuje tímto:"

„Článek 16

1.  Je zakázáno používat zařízení, která ucpávají oka kterékoli části sítě, nebo která významnou měrou zmenšují jejich rozměry.

2.  Odstavec 1 nevylučuje používání určitých zařízení, která sice mohou ucpat nebo jinak významnou měrou zmenšovat oka v kterékoli části rybářské sítě, ale která mohou sloužit i k ochraně nebo posílení sítě. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a, pokud jde o technický popis a metodu používání a připojení těchto zařízení.

3.  Prostřednictvím prováděcích aktů se určí úplný seznam zařízení, která splňují technický popis stanovený podle odstavce 2 a která mohou být připojena k rybářské síti. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 48 odst. 2.“

"

6)  Článek 29 se mění takto:

a)  Odstavec 6 se nahrazuje tímto:"

„6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a, pokud jde o podrobné podmínky pro uplatňování kritérií stanovených v odstavci 2, podle nichž je plavidlům o celkové délce vyšší než osm metrů povoleno používat v oblastech uvedených v odstavci 1 vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích lodě.“

"

b)  Doplňuje se nový odstavec, který zní:"

„7. „Komise stanoví prostřednictvím prováděcího aktu provozní požadavky pro předávání seznamů, které mají Komisi předkládat členské státy, jak je uvedeno v odst. 2 písm. c) první odrážce. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 48 odst. 2.“

"

7)  V článku 29b se odstavec 6 nahrazuje tímto:"

„6. Členské státy sdělí Komisi opatření přijatá ke splnění povinnosti stanovené v odstavci 5. Pokud Komise shledá, že opatření členského státu uvedenou povinnost nesplňují, může navrhnout změny těchto opatření. Nedojde-li mezi Komisí a dotyčným členským státem k dohodě o nezbytných opatřeních, může Komise tato opatření stanovit prostřednictvím prováděcích aktů.“

"

8)  V článku 34 se odstavec 6 nahrazuje tímto:"

„6. Technická pravidla k měření výkonu motoru a rozměrů zařízení se stanoví prováděcím aktem. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 48 odst. 2.“

"

8a)  V článku 34b se odstavec 11 nahrazuje tímto:"

„11. Po konzultaci s VTHVR je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci, kterými vyjme některé konkrétní druhy rybolovu členského státu v podoblastech ICES VIII, IX a X z uplatňování odstavců 1 až 9, pokud informace předložené členskými státy ukazují, že výsledkem těchto rybolovných činností je velmi nízká úroveň vedlejších úlovků žraloků a výmětů.“ [pozm. návrh 4]

"

9)  Článek 45 se nahrazuje tímto:"

„Článek 45

1.  Dodatkem nebo odchylkou k tomuto nařízení je Komisi, prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 48a, svěřena pravomoc určit technická opatření pro zachování zdrojů týkající se používání vlečných zařízení či upevněných lovných zařízení nebo týkající se rybolovných činností v určitých oblastech nebo v určitých obdobích. Tato opatření mají za cíl řešit s okamžitým účinkem neočekávaně nízké nebo výrazné doplnění stavů nedospělých jedinců, změny migračních vzorů nebo jakékoli jiné změny stavu zachování rybích populací mořských živočichů. [pozm. návrh 5]

2.  Vyžaduje-li ochrana populací mořských živočichů neprodlený zásah, může Komise prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnout o prozatímních opatřeních k nápravě situace. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 48 odst. 3.

3.  Je-li ochrana určitých druhů nebo určitých lovišť ryb závažně ohrožena a způsobilo-li by jakékoli prodlení obtížně napravitelnou škodu, může členský stát učinit ve vodách pod jeho jurisdikcí vhodná ochranná a nediskriminující opatření.

4.  Opatření podle odstavce 3 a jejich důvody jsou ihned po jejich přijetí sděleny Komisi a ostatním členským státům.

Ve lhůtě desíti pracovních dní od doručení tohoto sdělení potvrdí Komise vhodnost a nediskriminační povahu těchto opatření, nebo požádá o jejich zrušení nebo změnu prostřednictvím prováděcích aktů. Rozhodnutí Komise je neprodleně oznámeno členským státům.“

"

10)  V článku 46 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

„4. Z podnětu Komise nebo na žádost členského státu může být soulad členským státem uplatňovaného vnitrostátního technického opatření s ustanoveními odstavce 1 tohoto článku předmětem rozhodnutí, které je učiněno Komisí prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 48 odst. 2. Je-li takové rozhodnutí přijato, použijí se ustanovení odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.“

"

11)  Článek 48 se nahrazuje tímto:"

„Článek 48

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený nařízením (ES) č. 2371/2002. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011*.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

_________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“

"

12)  Vkládá se nový článek, který zní:"

„Článek 48a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Přenesení Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 písm. c), čl. 4 odst. 5 písm. b), čl. 16 odst. 2, čl. 29 odst. 6, čl. 29d odst. 7, čl. 34b odst. 11 a čl. 45 odst. 1 je Komisi svěřena svěřeno na dobu tří let od …(4) neurčitou.Komise vypracuje nejpozději devět měsíců před koncem tohoto tříletého období zprávu o přenesení pravomocí. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 6]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 písm. c), čl. 4 odst. 5 písm. b), čl. 16 odst. 2, čl. 29 odst. 6, čl. 29d odst. 7, čl. 34b odst. 11 a čl. 45 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 7]

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 písm. c), čl. 4 odst. 5 písm. b), čl. 16 odst. 2, čl. 29 odst. 6, čl. 29d odst., čl. 34b odst. 11 a čl. 45 odst. 1 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

"

[pozm. návrh 8]

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. září 2013.
(2)Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).
(3)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(4)* Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Právní upozornění - Ochrana soukromí