Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0208(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0256/2013

Indgivne tekster :

A7-0256/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2013 - 11.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0336

Vedtagne tekster
PDF 331kWORD 34k
Tirsdag den 10. september 2013 - Strasbourg
Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer ***I
P7_TA(2013)0336A7-0256/2013
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. september 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0432),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0211/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse af 14. november 2012 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

—  der henviser til sin beslutning af 22. november 2012 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer(2),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0256/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 11 af 15.1.2013, s. 86.
(2) Vedtagne tekster P7_TA(2012)0448.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. september 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer
P7_TC1-COD(2012)0208

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Rådets forordning (EF) nr. 850/98(2) tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre nogle af nævnte forordnings bestemmelser.

(2)  Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden bør nogle af beføjelserne i forordning (EF) nr. 850/98 bringes i overensstemmelse med artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(3)  Kommissionen bør med henblik på anvendelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 850/98 tillægges beføjelser For at muliggøre en effektiv ajourføring af visse bestemmelser i denne forordning, så de afspejler de tekniske og videnskabelige fremskridt, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår:

   opdelingen af regioner i geografiske områder
   ændring af regler om betingelserne for anvendelsen af visse maskestørrelseskombinationer
   vedtagelse af detaljerede regler for, hvordan den procentvise andel for målarter, der tages af mere end ét fiskerfartøj, nås, for at sikre, at disse procentsatser overholdes af alle fartøjer, der deltager i fiskeriet
   vedtagelse af regler om de tekniske beskrivelser og metoden for anvendelse af tilladte anordninger, der kan fastgøres til fiskeredskabet, og som ikke obstruerer eller reducerer nettets effektive maskestørrelse
   betingelserne for, hvornår fartøjer med en længde overalt på over otte meter må anvende bomtrawl i visse farvande i Unionen
   foranstaltninger til imødegåelse af uventet små eller store rekrutteringer af unge organismer, ændringer i migrationsmønstre eller andre ændringer i fiskebestandenes bevaringsstatus, med øjeblikkelig virkning
   retsakter til udelukkelse af en medlemsstats specifikke former for fiskeri i ICES-underområde VIII, IX, X, fra anvendelsen af visse bestemmelser for hildingsgarn, indfiltringsgarn og toggergarn med et meget lavt niveau af bifangster af hajer og udsmid. [Ændring 1]

(4)  Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejdei forbindelse med vedtagelsen af delegerede retsakter, bl.a.særlig på ekspertniveau, for at få objektive, præcise, fuldstændige og ajourførte oplysninger. [Ændring 2]

(5)  Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(6)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 850/98 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår:

   tekniske regler for måling af maskestørrelse
   kvadratmaskede net og trådtykkelse
   tekniske regler vedrørende fremstilling af netmateriale
   optegnelse over anordninger, der kan obstruere eller på anden måde reducere den effektive maskestørrelse i et fiskeredskab
   fremsendelse af lister over fartøjer med en særlig fiskeritilladelse til at anvende bomtrawl
   tekniske regler vedrørende måling af maskineffekt og redskabsdimensioner
   medlemsstaternes forpligtelse til at sikre, at fiskeriindsatsen ikke overskrides i visse områder i ICES-afsnit IXa, og
   midlertidige foranstaltninger, hvis bevarelsen af bestande af marine organismer kræver øjeblikkelig indgriben.

(7)  De gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, bortset fra dem, der vedrører medlemsstaternes forpligtelse til at sikre, at fiskeriindsatsen ikke overskrides i visse områder i ICES-afsnit IXa, udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(3).

(8)  Forordning (EF) nr. 850/98 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 850/98 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 2, stk. 3, affattes således:"

"3. De i stk. 1 nævnte regioner kan, bl.a. på grundlag af definitionerne i stk. 2, opdeles i geografiske områder. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a vedrørende opdelingen af regioner i geografiske områder med henblik på at identificere de geografiske områder, hvor der skal anvendes særlige tekniske bevarelsesforanstaltninger." [Ændring 3]

"

2)  I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 4 tilføjes følgende litra:"

"c) Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på at ændre bilag X og bilag XI for at øge beskyttelsen af ungfisk i forbindelse med bevarelse af fiskebestande."

"

b)  Stk. 5, litra b), affattes således:"

"b) Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a vedrørende metoden til beregning af den procentvise andel af målarter og andre arter, der beholdes om bord, når disse er taget med et eller flere redskaber, der trækkes samtidigt af mere end ét fiskerfartøj, og metoden til kontrol for at sikre, at alle fiskerfartøjer, der deltager i det fælles fiskeri og beholder fisk om bord, overholder de procentvise andele af arter, der er anført i bilag I til V."

"

c)  Stk. 6 affattes således:"

"6. De tekniske regler for måling af maskestørrelse, herunder med henblik på kontrol, fastlægges ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2."

"

3)  I artikel 7 tilføjes følgende stykke:"

"8. De tekniske regler for måling af kvadratmaskede net, herunder med henblik på kontrol, fastlægges ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2."

"

4)  I artikel 8 tilføjes følgende stykke:"

"4. De tekniske regler for måling af trådtykkelse og fremstilling af netmateriale, herunder med henblik på kontrol, fastlægges ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2."

"

5)  Artikel 16 affattes således:"

"Artikel 16

1.  Det er forbudt at anvende anordninger, der bevirker, at maskerne i nogen del af fiskeredskabet obstrueres eller på anden måde formindskes.

2.  Stk. 1 udelukker dog ikke anvendelse af visse anordninger, der kan obstruere eller på anden måde formindske maskerne i nogen del af fiskeredskabet, men som kan tjene til at beskytte eller styrke redskabet. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a vedrørende de tekniske beskrivelser og metoden for anvendelse og montering af sådanne anordninger.

3.  Der fastlægges ved hjælp af gennemførelsesretsakter en udtømmende liste over anordninger, der er i overensstemmelse med de tekniske beskrivelser, der er fastlagt i henhold til stk. 2, og som kan være fastgjort til redskabet. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2."

"

6)  I artikel 29 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 6 affattes således:"

"6. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a vedrørende de detaljerede betingelser for anvendelsen af kriterierne i stk. 2, hvorefter fartøjer med en længde overalt på over otte meter må anvende bomtrawl i de områder, der er omhandlet i stk. 1."

"

b)  Følgende stykke tilføjes:"

"7. Kommissionen fastlægger ved hjælp af en gennemførelsesretsakt de operationelle krav for medlemsstaternes indgivelse af de lister, der skal fremsendes til Kommissionen, jf. stk. 2, litra c), første led. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2."

"

7)  Artikel 29b, stk. 6, affattes således:"

"6. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har truffet med henblik på at opfylde den forpligtelse, der er fastsat i stk. 5. Finder Kommissionen, at en medlemsstats foranstaltninger ikke opfylder forpligtelsen, kan den foreslå ændringer til foranstaltningerne. Hvis Kommissionen og den pågældende medlemsstat ikke når til enighed om de nødvendige foranstaltninger, kan Kommissionen fastlægge sådanne foranstaltninger ved hjælp af gennemførelsesretsakter."

"

8)  Artikel 34, stk. 6, affattes således:"

"6. De tekniske regler for måling af maskineffekt og redskabsdimensioner fastlægges ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2."

"

8a)  Artikel 34b, stk. 11, affattes således: "

"11. Kommissionen kan efter høring af STECF vedtage delegerede retsakter til udelukkelse af en medlemsstats specifikke former for fiskeri i ICES-underområde VIII, IX og X, fra anvendelsen af stk. 1-9, hvis oplysninger fra medlemsstaterne viser, at disse former for fiskeri medfører i et meget lavt niveau af bifangster af hajer og af udsmid." [Ændring 4]

"

9)  Artikel 45 affattes således:"

"Artikel 45

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a vedrørende fastlæggelse af tekniske bevarelsesforanstaltninger vedrørende anvendelsen af trukne eller faste redskaber eller vedrørende fiskeri i visse områder eller i visse perioder som supplement eller som undtagelse til denne forordning. De pågældende foranstaltninger skal tage sigte på at imødegå uventet små eller store rekrutteringer af unge organismer, ændringer i migrationsmønstre eller andre ændringer i fiskebestandenes bevaringsstatus for bestandene af marine organismer, med øjeblikkelig virkning. [Ændring 5]

2.  Hvis bevarelsen af bestande af marine organismer kræver øjeblikkelig indgriben, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage midlertidige foranstaltninger til at afhjælpe situationen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 3.

3.  Hvis visse arter eller fiskepladser er alvorligt truet og en udsættelse ville medføre skade, som vanskeligt ville kunne genoprettes, kan en medlemsstat træffe ikke-diskriminerende bevarelsesforanstaltninger for de farvande, der hører under dens jurisdiktion.

4.  De i stk. 3 nævnte foranstaltninger med medfølgende begrundelse meddeles Kommissionen og de øvrige medlemsstater, så snart de er vedtaget.

Kommissionen bekræfter inden for ti arbejdsdage efter modtagelsen af meddelelsen, om de pågældende foranstaltninger er hensigtsmæssige og ikke-diskriminerende, eller kræver dem annulleret eller ændret ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Kommissionens afgørelse meddeles straks medlemsstaterne."

"

10)  Artikel 46, stk. 4, affattes således:"

"4. På Kommissionens initiativ eller på begæring af en medlemsstat kan spørgsmålet om, hvorvidt en national teknisk foranstaltning, der anvendes af en medlemsstat, er i overensstemmelse med stk. 1, gøres til genstand for en afgørelse, som Kommissionen træffer ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesprocedure i artikel 48, stk. 2. Hvis en sådan afgørelse træffes, anvendes bestemmelserne i stk. 2, tredje og fjerde afsnit."

"

11)  Artikel 48 affattes således:"

"Artikel 48

1.  Kommissionen bistås af Komitéen for Fiskeri og Akvakultur, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 2371/2002. Denne komité er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011*.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5.

______________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13)."

"

12)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 48a

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  De delegerede beføjelser, der er omhandlet iBeføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 4, litra c), artikel 4, stk. 5, litra b), artikel 16, stk. 2, artikel 29, stk. 6, artikel 29d, stk. 7, artikel 34b, stk. 11 og artikel 45, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på tre år fra …(4). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af treårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. [Ændring 6]

3.  Den i artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 4, litra c), artikel 4, stk. 5, litra b), artikel 16, stk. 2, artikel 29, stk. 6, artikel 29d, stk. 7, artikel 34b, stk. 11, og artikel 45, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. [Ændring 7]

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 4, litra c), artikel 4, stk. 5, litra b), artikel 16, stk. 2, artikel 29, stk. 6, artikel 29d, stk. 7, artikel 34b, stk. 11, og eller artikel 45, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 2 to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

"

[Ændring 8]

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den .

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Europa-Parlamentets holdning af 10.9.2013.
(2)Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1).
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(4)* Datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik