Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0208(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0256/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0256/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2013 - 11.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0336

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 399kWORD 40k
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών ***I
P7_TA(2013)0336A7-0256/2013
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0432),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0211/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0256/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως αυτή παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 11 της 15.1.2013, σ. 86.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2012)0448.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών
P7_TC1-COD(2012)0208

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98(2) του Συμβουλίου ανατίθενται στην Επιτροπή αρμοδιότητες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του εν λόγω κανονισμού.

(2)  Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ορισμένες αρμοδιότητες που ανατέθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 είναι ανάγκη να εναρμονιστούν με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)  Για να εφαρμοστούν μπορέσουν να ενημερωθούν αποτελεσματικά ορισμένες από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την τεχνική και επιστημονική πρόοδο, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ακόλουθα:

   τη διαίρεση των περιφερειών σε γεωγραφικές περιοχές·
   την τροποποίηση των κανόνων που αφορούν τους όρους χρησιμοποίησης ορισμένων συνδυασμών μεγεθών ματιών·
   την έκδοση λεπτομερών κανόνων για τον υπολογισμό του ποσοστού των ειδών-στόχων που λαμβάνονται από περισσότερα από ένα αλιευτικά σκάφη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα σκάφη που συμμετέχουν στην αλιευτική δραστηριότητα τηρούν αυτά τα ποσοστά·
   την έκδοση κανόνων σχετικά με τις τεχνικές περιγραφές και τη μέθοδο χρήσης εγκεκριμένων διατάξεων που μπορούν να προσαρτώνται στο αλιευτικό δίχτυ, και δεν φράσσουν ούτε μειώνουν το πραγματικό άνοιγμα των ματιών των διχτυών·
   τους όρους υπό τους οποίους τα σκάφη συνολικού μήκους άνω των οκτώ μέτρων επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δοκότρατες σε ορισμένα ύδατα της Ένωσης·
   μέτρα, με άμεση ισχύ, για την αντιμετώπιση της εξαιρετικά μικρής ή μεγάλης συγκέντρωσης νεαρών οργανισμών, των μεταβολών στις μεταναστευτικές ροές ή κάθε άλλης μεταβολής του καθεστώτος διατήρησης των αποθεμάτων ιχθύων·
   πράξεις που αποκλείουν συγκεκριμένη αλιεία ενός κράτους μέλους, στις υποπεριοχές ICES VIII, ΙΧ, Χ, από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων για τα απλάδια δίχτυα, τα δίχτυα εμπλοκής και τα μανωμένα δίχτυα, με πολύ χαμηλό επίπεδο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων καρχαρία και απορρίψεων. [Τροπολογία 1]

(4)  Είναι πολύ σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και ιδιαίτερα σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της για την έκδοση των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ώστε να μπορεί να έχει στη διάθεσή της στοιχεία αντικειμενικά, ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. [Τροπολογία 2]

(5)  Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(6)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 850/98 πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, όσον αφορά τα ακόλουθα:

   τους τεχνικούς κανόνες για τη μέτρηση των μεγεθών των ματιών·
   τα δικτυώματα με τετράγωνα μάτια και το πάχος του νήματος·
   τους τεχνικούς κανόνες σχετικά με την κατασκευή υλικών δικτυώματος·
   την κατάρτιση καταλόγου των διατάξεων που μπορούν να φράξουν ή να μειώσουν με κάποιο άλλο τρόπο το πραγματικό άνοιγμα των ματιών των διχτυών·
   τη διαβίβαση καταλόγων των σκαφών για τα οποία έχει εκδοθεί ειδική άδεια αλιείας προκειμένου να χρησιμοποιούν δοκότρατες·
   τους τεχνικούς κανόνες σχετικά με τη μέτρηση της ισχύος του κινητήρα και των διαστάσεων των εργαλείων·
   την υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίσουν ότι δεν γίνεται υπέρβαση των επιπέδων της αλιευτικής προσπάθειας σε ορισμένες περιοχές της διαίρεσης CIEM ΙΧa· και
   προσωρινά μέτρα όταν η διατήρηση των αποθεμάτων θαλάσσιων οργανισμών απαιτεί την ανάληψη άμεσης δράσης.

(7)  Οι εκτελεστικές εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν την υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίζουν ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση των επιπέδων της αλιευτικής προσπάθειας σε ορισμένες περιοχές της διαίρεσης CIEM IXa, θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3).

(8)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Οι περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να υποδιαιρεθούν σε γεωγραφικές ζώνες, ιδίως με βάση τους ορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 48α, όσον αφορά την υποδιαίρεση των περιοχών σε γεωγραφικές ζώνες για τον προσδιορισμό των γεωγραφικών ζωνών στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά τεχνικά μέτρα διατήρησης.»· [Τροπολογία 3]

"

2)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 4 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«γ) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 48α, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος X και του παραρτήματος XI, ώστε να αυξηθεί η προστασία των ιχθυδίων στο πλαίσιο της διατήρησης των αποθεμάτων ιχθύων.»·

"

β)  Στην παράγραφο 5, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:"

«β) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 48α, σχετικά, αφενός, με τη μέθοδο υπολογισμού των ποσοστών ειδών-στόχων και άλλων ειδών που διατηρούνται επί του σκάφους όταν αυτά έχουν αλιευθεί με ένα ή περισσότερα δίχτυα συρόμενα ταυτοχρόνως από περισσότερα του ενός αλιευτικά σκάφη, και, αφετέρου, τη μέθοδο επαλήθευσης που επιτρέπει να εξασφαλιστεί ότι κάθε αλιευτικό σκάφος που συμμετέχει στην κοινή αλιευτική δραστηριότητα και διατηρεί ιχθείς επί του σκάφους τηρεί τα ποσοστά των ειδών που αναφέρονται στα παραρτήματα I έως V.»

"

γ)  Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Οι τεχνικοί κανόνες για τη μέτρηση των μεγεθών των ματιών, μεταξύ άλλων και για σκοπούς ελέγχου, καθορίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2.»

"

3)  Στο άρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«8. Οι τεχνικοί κανόνες για τη μέτρηση των δικτυωμάτων με τετράγωνα μάτια, μεταξύ άλλων και για σκοπούς ελέγχου, καθορίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2.»·

"

4)  Στο άρθρο 8, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4. Οι τεχνικοί κανόνες για τη μέτρηση του πάχους του νήματος και για την κατασκευή υλικών δικτυωμάτων, μεταξύ άλλων και για σκοπούς ελέγχου, καθορίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2.»·

"

5)  Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 16

1.  Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε εξοπλισμού δια του οποίου φράσσονται τα μάτια οποιουδήποτε μέρους του διχτυού ή μειώνεται το μέγεθός τους με άλλο τρόπο.

2.  Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει τη χρήση ορισμένων διατάξεων διά των οποίων ενδέχεται να φράσσονται τα μάτια ή να μειώνεται με άλλο τρόπο το πραγματικό άνοιγμά τους σε οποιοδήποτε μέρος του αλιευτικού διχτυού, αλλά οι οποίες μπορούν να χρησιμεύουν για την προστασία ή την ενίσχυση του διχτυού. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 48α, όσον αφορά τις τεχνικές περιγραφές και τη μέθοδο χρήσης και προσάρτησης των διατάξεων αυτών.

3.  Καταρτίστηκε, μέσω εκτελεστικών πράξεων, διεξοδικός κατάλογος των διατάξεων που συμμορφώνονται με τις τεχνικές περιγραφές που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, και οι οποίες μπορούν να προσαρτηθούν στο αλιευτικό δίχτυ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2.»·

"

6)  Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 48α, σχετικά με τους λεπτομερείς όρους για την εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 2, σύμφωνα με τους οποίους τα σκάφη των οποίων το συνολικό μήκος είναι μεγαλύτερο από οκτώ μέτρα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δοκότρατες στις ζώνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.»

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«7. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικής πράξης, τις λειτουργικές απαιτήσεις για τη διαβίβαση των καταλόγων που πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή τα κράτη μέλη, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) πρώτη περίπτωση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2.»·

"

7)  Στο άρθρο 29β, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν για την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 5. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα μέτρα δεν πληρούν την υποχρέωση μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις των μέτρων. Όταν δεν επιτυγχάνεται συμφωνία για τα αναγκαία μέτρα ανάμεσα στην Επιτροπή και στα σχετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει τα μέτρα αυτά μέσω εκτελεστικών πράξεων.»·

"

8)  Στο άρθρο 34, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Οι τεχνικοί κανόνες για τη μέτρηση της ισχύος του κινητήρα και των διαστάσεων των εργαλείων θεσπίζονται με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2.»·

"

8α)  Στο άρθρο 34β, η παράγραφος 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "

«11. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, μετά από συνεννόηση με την ΕΤΟΕΑ, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις αποκλείοντας συγκεκριμένη αλιεία ενός κράτους μέλους, στις υποπεριοχές ICES VIII, ΙΧ, Χ, από την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 9, όταν πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη καταδεικνύουν ότι η αλιεία αυτή συνεπάγεται πολύ χαμηλό επίπεδο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων καρχαρία και απορρίψεων.»· [Τροπολογία 4]

"

9)  Το άρθρο 45 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 45

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 48α, τα τεχνικά μέτρα διατήρησης για τη χρήση των συρόμενων ή σταθερών εργαλείων ή για αλιευτικές δραστηριότητες σε ορισμένες περιοχές ή σε ορισμένες χρονικές περιόδους επιπροσθέτως ή κατά παρέκκλιση από τον παρόντα κανονισμό. Τα μέτρα αυτά, με άμεση ισχύ, αφορούν την αντιμετώπιση μίας απρόβλεπτα μικρής ή μεγάλης συγκέντρωσης νεαρών οργανισμών, μεταβολών στα μεταναστευτικά πρότυπα ή τυχόν άλλων αλλαγών στο καθεστώς διατήρησης των αλιευτικών αποθεμάτων των θαλάσσιων οργανισμών. [Τροπολογία 5]

2.  Όταν απαιτείται η ανάληψη άμεσης δράσης για τη διατήρηση των αποθεμάτων θαλάσσιων οργανισμών, η Επιτροπή θεσπίζει προσωρινά μέτρα μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3.

3.  Σε περίπτωση που απειλείται σοβαρά η διατήρηση ορισμένων ειδών ή αλιευτικών πεδίων και εφόσον κάποια καθυστέρηση θα προκαλούσε ζημία που δύσκολα θα μπορούσε να επανορθωθεί, ένα κράτος μέλος δύναται να λάβει κατάλληλα και χωρίς διακρίσεις μέτρα διατήρησης στα ύδατα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του.

4.  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 3, συνοδευόμενα από αιτιολογική έκθεση, κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη αμέσως μετά τη θέσπισή τους.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει, εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήψη της εν λόγω κοινοποίησης, την καταλληλότητα των εν λόγω μέτρων και ότι δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση, ή απαιτεί την ακύρωση ή την τροποποίησή τους μέσω εκτελεστικών πράξεων. Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται αμέσως στα κράτη μέλη.»·

"

10)  Στο άρθρο 46, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή μετά από αίτηση οποιουδήποτε κράτους μέλους, το ερώτημα εάν ένα εθνικό τεχνικό μέτρο το οποίο εφαρμόζει ένα κράτος μέλος είναι σύμφωνο με την παράγραφο 1 δύναται να αποτελέσει αντικείμενο απόφασης της Επιτροπής μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2. Σε περίπτωση που ληφθεί η απόφαση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2.»·

"

11)  Το άρθρο 48 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 48

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συγκροτήθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Η εν λόγω επιτροπή είναι μια επιτροπή υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5.

_____________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011. σ. 13).»·

"

12)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 48α

1.  Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο γ), στο άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο β), στο άρθρο 16 παράγραφος 2, στο άρθρο 29 παράγραφος 6, στο άρθρο 29δ παράγραφος 7, στο άρθρο 34β παράγραφος 11 και στο άρθρο 45 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται επ’ αόριστον στην Επιτροπή για περίοδο τριών ετών από την …(4). Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των τριών ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 6]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο γ), στο άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο β), στο άρθρο 16 παράγραφος 2, στο άρθρο 29 παράγραφος 6, στο άρθρο 29δ παράγραφος 7, στο άρθρο 34β παράγραφος 11 και στο άρθρο 45 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η ανακλητήρια απόφαση ανάκλησης αίρει την εξουσιοδότηση που ορίζει η εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Ανάλογη απόφαση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 7]

4.  Κατά την έκδοση πράξης κατ' εξουσιοδότηση, η Επιτροπή μεριμνά για την ταυτόχρονη κοινοποίηση της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 3, του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο γ), του άρθρου 4 παράγραφος 5 στοιχείο β), του άρθρου 16 παράγραφος 2, του άρθρου 29 παράγραφος 6, στο άρθρο 29δ παράγραφος 7, στο άρθρο 34β παράγραφος 11 και ή του άρθρου 45 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο προβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η περίοδος παρατείνεται κατά 2 δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

"

[Τροπολογία 8]

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2013.
(2)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1).
(3)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(4)* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου