Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0208(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0256/2013

Esitatud tekstid :

A7-0256/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/09/2013 - 11.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0336

Vastuvõetud tekstid
PDF 314kWORD 35k
Teisipäev, 10. september 2013 - Strasbourg
Nõukogu määruse (EÜ) nr 850/98 (kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu) muutmine ***I
P7_TA(2013)0336A7-0256/2013
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 10. septembri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu (COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0432),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0211/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. novembri 2012. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni kalavarude kaitse kohta noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A7-0256/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 11, 15.1.2013, lk 86.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0448.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. septembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 seoses kalavarude kaitsega noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu
P7_TC1-COD(2012)0208

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(1)

ning arvestades järgmist:

(1)  Nõukogu määrusega (EÜ) nr 850/98(2) antakse komisjonile õigus kõnealuse määruse teatavate sätete rakendamiseks.

(2)  Lissaboni lepingu jõustumise tulemusena tuleb teatavad määruse (EÜ) nr 850/98 kohaselt antud õigused viia vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291.

(3)  Selleks et teaduse ja tehnika progressi kajastamiseks võimaldada käesoleva määruse (EÜ) nr 850/98 teatavate sätete kohaldamiseks tõhusat ajakohastamist, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 järgmistel juhtudel:

   piirkondade jagamine geograafilisteks piirkondadeks;
   võrgusilma suuruste teatavate kombinatsioonide kasutamise tingimusi käsitlevate eeskirjade muutmine;
   üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmine sihtliikide protsendimäära saamiseks enam kui ühe laevaga püügi puhul, et tagada, et kõik püügis osalevad laevad järgivad vastavat protsendimäära;
   eeskirjade vastuvõtmine selliste vahendite tehnilise kirjelduse ja kasutusmeetodite kohta, mida on lubatud kinnitada kalavõrgu külge, kuid mis ei ummista ega kahanda oluliselt võrgusilmi;
   tingimuste kehtestamine, mille alusel lubatakse üle 8-meetrise kogupikkusega laevadel kasutada piimtraali teatavates liidu vetes;
   viivitamatuks reageerimiseks ettenähtud meetmete võtmine noorisendite ootamatult väikse või suure juurdekasvu puhul või rändemarsruutide muutumise või kalavarude kaitsestaatuse mis tahes muu muutuse korral;
   õigusaktide vastuvõtmine, millega ICES VIII, IX ja X alapiirkonnas liikmesriigi mõningate püügitegevuste korral, mis toovad kaasa väga vähe haide kaaspüüki ja merre tagasiheitmist, ei nõuta teatavate seisevvõrke, nakkevõrke ja abaraid puudutavate õigusnormide kohaldamist. [ME 1]

(4)  On eriti oluline, et komisjon konsulteeriks delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi asjaomaste isikutega, sealhulgas ekspertidega asjakohaseid konsultatsioone, eelkõige ekspertide tasandil, et saada objektiivset, täpset, täielikku ja ajakohastatud teavet. [ME 2]

(5)  Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjakohaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(6)  Selleks et kehtestada ühesugused tingimused määruse (EÜ) nr 850/98 rakendamiseks, tuleks komisjonile delegeerida rakendamisvolitused järgmistes punktides:

   võrgusilma suuruse mõõtmise tehnilised eeskirjad;
   ruudukujuliste silmadega võrk ja võrguniidi jämedus;
   võrgumaterjalide koostist käsitlevad tehnilised eeskirjad;
   loetelu vahenditest, mis võivad võrgusilmi ummistada või muul viisil oluliselt vähendada nende suurust;
   piimtraaliga kalapüügiks loa saanud laevade nimekirjade edastamine;
   mootori võimsuse mõõtmist ja püügivahendite mõõtmeid käsitlevad tehnilised eeskirjad;
   liikmesriikide kohustus tagada, et ICES IXa rajooni teatavates piirkondades ei ületata püügikoormuse taset ning
   ajutised meetmed juhul, kui mereorganismide varude kaitse nõuab viivitamatut tegutsemist.

(7)  Komisjonile antud rakendusvolitusi, välja arvatud neid, mis on seotud liikmesriikide kohustusega tagada, et ICES IXa rajooni teatavates piirkondades ei ületata püügikoormuse taset, tuleks kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 182/2011(3).

(8)  Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 850/98 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 850/98 muudetakse järgmiselt.

1.  Artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:"

„3. Lõikes 1 osutatud piirkonnad võib jagada geograafilisteks piirkondadeks, võttes aluseks eelkõige lõikes 2 osutatud määratlused. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 48a vastu delegeeritud õigusakte seoses piirkondade jagamisega geograafilisteks piirkondadeks, et määrata kindlaks geograafilised piirkonnad, kus kohaldatakse konkreetseid tehnilisi kaitsemeetmeid.” [ME 3]

"

2.  Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)  lõikele 4 lisatakse järgmine punkt:"

„c) Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 48a vastu delegeeritud õigusakte X ja XI lisa muutmiseks, et kalavarude kaitse raames tõhustada noorkalade kaitset.”;

"

b)  lõike 5 punkt b asendatakse järgmisega:"

„b) Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 48a vastu delegeeritud õigusakte seoses sihtliikide ja muude pardal hoitavate liikide protsendimäära arvutamise meetodiga, kui saak on püütud võrgu või võrkudega, mida veavad üheaegselt mitu kalalaeva; ning seoses kontrollimeetodiga, millega tagatakse, et kõik püügioperatsioonis osalevad laevad, mis hoiavad pardal kala, järgivad I–V lisas liigiti sätestatud protsendilist koostist.”;

"

c)  lõige 6 asendatakse järgmisega:"

„6. Võrgusilma suuruse mõõtmise tehnilised eeskirjad, sh kontrolli eesmärgil, kehtestatakse rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.”

"

3.  Artiklile 7 lisatakse järgmine lõige:"

„8. Tehnilised eeskirjad ruudukujulise silmaga võrgu silmasuuruse mõõtmiseks, sh kontrolli eesmärgil, määratakse kindlaks rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.”

"

4.  Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige:"

„4. Võrguniidi jämeduse mõõtmise ja võrgumaterjali koostise tehnilised eeskirjad, sh kontrolli eesmärgil, määratakse kindlaks rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.”

"

5.  Artikkel 16 asendatakse järgmisega:"

„Artikkel 16

1.  Vahendeid, mis võiksid võrgu mis tahes osas võrgusilmi ummistada või muul viisil nende suurust oluliselt vähendada, pole lubatud kasutada.

2.  Lõige 1 ei välistata teatavate vahendite kasutamist, mis võivad võrgu mis tahes osas võrgusilmi ummistada või muul viisil nende suurust oluliselt vähendada, kuid võrku kaitsta või tugevdada. Komisjonile antakse õigus võtta selliste vahendite tehnilise kirjelduse ja kasutamismeetodi kohta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 48a.

3.  Täielik nimekiri vahenditest, mis vastavad lõike 2 kohaselt kehtestatud tehnilisele kirjeldusele ning mida võib kinnitada kalavõrgu külge, määratakse kindlaks rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 48 lõikes 2 osutud kontrollimenetluse kohaselt.”

"

6.  Artiklit 29 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 6 asendatakse järgmisega:"

„6. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 48a vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada üksikasjalikud tingimused lõikes 2 sätestatud kriteeriumide kohaldamiseks, mille raames lubatakse üle 8-meetrise kogupikkusega laevadel kasutada piimtraali lõikes 1 sätestatud piirkondades.”;

"

b)  lisatakse järgmine lõige:"

„7. Komisjon kehtestab rakendusaktidega nõuded lõike 2 punkti c esimeses taandes osutatud nimekirja edastamiseks liikmesriikidelt komisjonile. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.”

"

7.  Artikli 29b lõige 6 asendatakse järgmisega:"

„6. Liikmesriigid teavitavad komisjoni meetmetest, mida nad on võtnud lõikes 5 sätestatud kohustuse täitmiseks. Juhul kui komisjon leiab, et liikmesriigi meetmete abil ei ole võimalik kohustust täita, võib ta teha ettepanekuid meetmete muutmiseks. Juhul kui komisjon ja asjaomane liikmesriik meetmete osas kokkuleppele ei jõua, võib komisjon sellised meetmed vastu võtta rakendusaktidega.”

"

8.  Artikli 34 lõige 6 asendatakse järgmisega:"

„6. Mootori võimsuse ja püügivahendite mõõtmise tehnilised eeskirjad määratakse kindlaks rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.”

"

8a.  Artikli 34b lõige 11 asendatakse järgmisega:"

„11. Komisjonile antakse õigus võtta pärast STECFiga konsulteerimist vastu delegeeritud õigusaktid, millega jäetakse liikmesriigi teatav püügitegevus ICES VIII, IX ja X alapiirkonnas lõigete 1–9 kohaldamisalast välja, juhul kui liikmesriikide esitatud teabe kohaselt toob see püügitegevus kaasa väga väikese haide kaaspüügi ja merre tagasiheitmise.” [ME 4]

"

9.  Artikkel 45 asendatakse järgmisega:"

„Artikkel 45

1.  Komisjonile antakse õigus kehtestada artikli 48a kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega tehnilisi kaitsemeetmeid veetavate või seisevpüüniste kasutamise kohta või püügitegevuse kohta teatavates piirkondades või teatavatel ajavahemikel lisaks käesolevas määruses sätestatuile või erandina. Kõnealused meetmed kavandatakse viivitamatuks reageerimiseks noorisendite ootamatult väikse või suure juurdekasvu korral või rändemarsruutide muutumise või kalavarude mereorganismide varude kaitsestaatuse mis tahes muu muutuse korral. [ME 5]

2.  Kui mereorganismide kaitse nõuab viivitamatut tegutsemist, võib komisjon võtta rakendusaktidega vastu ajutised meetmed olukorra parandamiseks. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 48 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

3.  Kui teatavate liikide või püügipiirkondade kaitse on tõsiselt ohus ja kui viivitamine võiks põhjustada raskesti heastatavat kahju, võivad liikmesriigid võtta asjakohaseid mittediskrimineerivaid kaitsemeetmeid oma jurisdiktsiooni alla kuuluvate vete suhtes.

4.  Lõikes 3 osutatud meetmed koos selgitava märgukirjaga edastatakse komisjonile ja teistele liikmesriikidele kohe pärast nende vastuvõtmist.

Komisjon kinnitab selliste meetmete asjakohasust ja mittediskrimineerivat iseloomu 10 tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist või nõuab nende meetmete tühistamist või muutmist rakendusaktidega. Komisjoni otsusest teatatakse kohe liikmesriikidele.”

"

10.  Artikli 46 lõige 4 asendatakse järgmisega:"

„4. Komisjoni algatusel või ükskõik millise liikmesriigi nõudmisel võib komisjon rakendusaktiga otsustada, kas liikmesriigi kohaldatav tehniline meede on kooskõlas käesoleva artikli lõikega 1. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Kui võetakse vastu selline otsus, kohaldatakse lõike 2 kolmandat ja neljandat lõiku.”

"

11.  Artikkel 48 asendatakse järgmisega:"

„Artikkel 48

1.  Komisjoni abistab määrusega (EÜ) nr 2371/2002 asutatud kalanduse ja vesiviljeluse komitee. Kõnealune komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011* tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

3.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes artikliga 5.

______________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk.13).”

"

12.  Lisatakse järgmine artikkel:"

„Artikkel 48a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 2 lõikes 3, artikli 4 lõike 4 punktis c, artikli 4 lõike 5 punktis b, artikli 16 lõikes 2, artikli 29 lõikes 6, artikli 29d lõikes 7, artikli 34b lõikes 11 ja artikli 45 lõikes 1 osutatud volitused delegeeritakse määramata ajaks õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kolmeks aastaks alates ...(4). Hiljemalt üheksa kuud enne kolmeaastase perioodi lõppu esitab komisjon delegeeritud volituste kohta aruande. Volituste delegeerimist pikendatakse vaikimisi sama pikaks ajaks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab pikendamisele vastuväite vähemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu. [ME 6]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 3, artikli 4 lõike 4 punktis c, artikli 4 lõike 5 punktis b, artikli 16 lõikes 2, artikli 29 lõikes 6, artikli 29d lõikes 7, artikli 34b lõikes 11 ja artikli 45 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. [ME 7]

4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Artikli 2 lõike 3, artikli 4 lõike 4 punkti c, artikli 4 lõike 5 punkti b, artikli 16 lõike 2, artikli 29 lõike 6 ja, artikli 29d lõike 7, artikli 34b lõike 11 või artikli 45 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist mõlemad komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.”

"

[ME 8]

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) Euroopa Parlamendi 10. septembri 2013. aasta seisukoht.
(2)Nõukogu 30. märtsi 1998. aasta määrus (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu (EÜT L 125, 27.4.1998, lk 1).
(3)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk.13).
(4)* Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika