Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0208(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0256/2013

Pateikti tekstai :

A7-0256/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/09/2013 - 11.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0336

Priimti tekstai
PDF 414kWORD 35k
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d. - Strasbūras
Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti, dalinis keitimas ***I
P7_TA(2013)0336A7-0256/2013
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2013 m. rugsėjo 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0432),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0211/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A7-0256/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 11, 2013 1 15, p. 86.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0448.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. rugsėjo 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti
P7_TC1-COD(2012)0208

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  Tarybos reglamentu (EB) Nr. 850/98(2) Komisijai suteikiami įgaliojimai įgyvendinti kai kurias to reglamento nuostatas;

(2)  įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tam tikrus Reglamentu (EB) Nr. 850/98 suteiktus įgaliojimus reikia suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsniais;

(3)  tam, kad siekiant galėtų būtų taikomos tam tikros Reglamento (EB) Nr. 850/98 nuostatos sudaryti sąlygas veiksmingai atnaujinti tam tikras šio reglamento nuostatas atsižvelgiant į techninę ir mokslinę pažangą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti deleguoti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kuriais ji dėl šių aspektų:

   suskirstytų regionus regionų suskirstymo į geografines zonas;
   iš dalies keistų taisykles taisyklių dėl tam tikrų tinklų akių derinių naudojimo sąlygų dalinio pakeitimo;
   priimtų išsamias taisykles išsamių taisyklių, pagal kurias nustatoma daugiau nei vieno laivo sužvejotų pagrindinių rūšių procentinė dalis, priėmimo, siekiant užtikrinti, kad tokių procentinių dalių laikytųsi visi žvejybos operacijoje dalyvaujantys laivai;
   priimtų taisykles taisyklių dėl leidžiamų įtaisų, kurie gali būti tvirtinami prie žvejybos tinklo ir kurie neužkiša tinklo akių ar nesumažina jų dydžio, techninių aprašymų ir naudojimo metodų, priėmimo;
   nustatytų sąlygas sąlygų, kuriomis laivams, kurių bendras ilgis yra daugiau kaip aštuoni metrai, tam tikruose Sąjungos vandenyse būtų leidžiama naudoti sijinius tralus, nustatymo;
   priimtų nedelsiant taikytinas taikytinų reagavimo į netikėtai mažą ar didelį jauniklių pasipildymą, migravimo modelių pokyčius ar bet kuriuos kitus žuvų išteklių apsaugos būklės pokyčius priemones priemonių patvirtinimo;
   aktų, pagal kuriuos ICES VIII, IX ir X parajoniuose, kuriuose ryklių priegauda ir atgal į jūrą išmestas kiekis yra labai nedidelis, tam tikrai valstybės narės žvejybos veiklai nebūtų taikomos tam tikros žiauniniams tinklams, pinkliesiems tinklams ir sieniniams tinklams taikomos nuostatos, priėmimo. [1 pakeit.]

(4)  itin ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama paruošiamuosius parengiamąjį darbą, Komisija deleguotųjų aktų priėmimo darbus, tinkamai konsultuotųsi, visų pirma taip pat ir su ekspertais, siekdama gauti objektyvios, tikslios, išsamios ir naujausios informacijos; [2 pakeit.]

(5)  rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(6)  siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 850/98 nuostatų įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai, susiję su:

   tinklo akies dydžio matavimo techninėmis taisyklėmis;
   tinkliniu audeklu kvadratinėmis akimis ir siūlo storiu;
   tinklinio audeklo gamybos techninėmis taisyklėmis;
   įtaisų, kurie gali užkišti tinklo akis ar kitaip sumažinti faktinį tinklo akies dydį, sąrašo sudarymu;
   laivų, kuriems išduotas specialus žvejybos leidimas naudoti sijinius tralus, sąrašų perdavimu;
   variklio galios ir įrankių matmenų matavimo techninėmis taisyklėmis;
   valstybių narių prievole užtikrinti, kad nebūtų viršijamos žvejybos pastangos tam tikrose ICES IXa kvadrato zonose; taip pat
   laikinomis priemonėmis, jei prireikia nedelsiant imtis veiksmų jūros organizmų išteklių apsaugai užtikrinti;

(7)  Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, išskyrus susijusius su valstybių narių prievole užtikrinti, kad nebūtų viršijamos žvejybos pastangos tam tikrose ICES IXa kvadrato zonose, turėtų būti naudojamasi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011(3);

(8)  todėl Reglamentas (EB) Nr. 850/98 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 850/98 iš dalies keičiamas taip:

1)  2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

„3. 1 dalyje nurodyti regionai gali būti skirstomi į geografines zonas, ypač remiantis 2 dalyje pateiktais apibrėžimais. Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai pagal 48a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su regionų suskirstymu į geografines zonas, taip siekiant nustatyti, kuriose geografinėse zonose taikomos konkrečios techninės apsaugos priemonės.“ [3 pakeit.]

"

2)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalyje įterpiamas šis punktas:"

„c) Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 48a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais ji iš dalies pakeistų X ir XI priedus, kad saugant žuvų išteklius būtų padidinta žuvų jauniklių apsauga.“

"

b)  5 dalies b punktas pakeičiamas taip:"

„b) Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 48a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl skaičiavimo metodo, kuriuo apskaičiuojamos pagrindinių rūšių ir kitų laive laikomų rūšių, sužvejotų tinklu ar tinklais, kurį (-iuos) vienu metu ištraukė daugiau negu vienas žvejybos laivas, procentinės dalys, ir tikrinimo metodo, skirto užtikrinti, kad visi bendroje žvejybos operacijoje dalyvaujantys laivai, kuriuose laikomos žuvys, laikytųsi I–V prieduose nustatytų procentinių dalių.“

"

c)  6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Tinklo akies dydžio matavimo techninės taisyklės, taip pat ir kontrolės tikslais, nustatomos įgyvendinimo aktais. Tokie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

3)  7 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„8. Tinklinio audeklo kvadratinėmis akimis matavimo techninės taisyklės, taip pat ir kontrolės tikslais, nustatomos įgyvendinimo aktais. Tokie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

4)  8 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„4. Siūlo, iš kurio mezgamas tinklinis audeklas, storio matavimo ir tinklinio audeklo gamybos techninės taisyklės, taip pat ir kontrolės tikslais, nustatomos įgyvendinimo aktais. Tokie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

5)  16 straipsnis pakeičiamas taip:"

„16 straipsnis

1.  Nenaudotinos jokios priemonės, galinčios bet kurioje tinklo vietoje užkimšti akį arba kitaip faktiškai sumažinti jos matmenis.

2.  1 dalis nereiškia, kad negalima naudoti tam tikrų įtaisų, kurie gali kurioje nors tinklo vietoje užkimšti tinklo akį arba kitaip faktiškai sumažinti jos matmenis, tačiau gali padėti apsaugoti arba sustiprinti tinklą. Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose pateikiamas tokių įtaisų naudojimo bei tvirtinimo prie tinklo techninis aprašymas ir metodas.

3.  Baigtinis įtaisų, kurie atitinka pagal 2 dalį parengtus techninius aprašymus ir todėl gali būti tvirtinami prie žvejybos tinklo, sąrašas nustatomas įgyvendinimo aktais. Tokie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

6)  29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 48a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos išsamios 2 dalyje nurodytų kriterijų taikymo sąlygos, kuriomis laivams, kurių bendras ilgis didesnis kaip aštuoni metrai, leidžiama 1 dalyje nurodytose zonose naudoti sijinius tralus.“

"

b)  pridedama ši dalis:"

„7. Komisija įgyvendinimo aktais nustato veiklos reikalavimus, pagal kuriuos valstybės narės perduoda Komisijai sąrašus, kaip nurodyta 2 dalies c punkto pirmoje įtraukoje. Tokie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

7)  29b straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Valstybės narės praneša Komisijai apie priemones 5 dalyje nustatytai prievolei įvykdyti. Komisijai nustačius, kad valstybės narės priemonėmis prievolė neįvykdoma, ji gali pasiūlyti tų priemonių pakeitimus. Jei Komisija ir atitinkama valstybė narė nesusitaria dėl reikiamų priemonių, Komisija gali tokias priemones nustatyti įgyvendinimo aktais.“

"

8)  34 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Variklio galios ir įrankio matmenų matavimo techninės taisyklės nustatomos įgyvendinimo aktais. Tokie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

8a)  34b straipsnio 11 dalis pakeičiama taip: "

„11. Komisijai suteikiami įgaliojimai pasikonsultavus su Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetu priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos ICES VIII, IX ir X parajoniuose tam tikrai valstybės narės žvejybos veiklai netaikomos 1–9 dalys, jei pagal valstybės narės pateiktą informaciją vykdant tą žvejybos veiklą ryklių priegauda ir atgal į jūrą išmestas kiekis yra labai nedidelis.“ [4 pakeit.]

"

9)  45 straipsnis pakeičiamas taip:"

„45 straipsnis

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai įgyvendinimo aktais, priimamais pagal 48a straipsnį, nustatyti su traukiamaisiais ar statomaisiais įrankiais arba su žvejybos veikla tam tikrose zonose ar tam tikrais laikotarpiais susijusias technines apsaugos priemones, kuriomis šis reglamentas papildomas arba kuriomis nuo jo nukrypstama. Tokių nedelsiant taikytinų priemonių paskirtis – reaguoti į netikėtai mažą ar didelį jauniklių pasipildymą, migravimo modelių pokyčius ar bet kuriuos kitus žuvų jūrų organizmų išteklių apsaugos būklės pokyčius. [5 pakeit.]

2.  Jei jūrinių organizmų išteklių apsaugai užtikrinti reikia skubiai imtis veiksmų, Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti laikinas priemones padėčiai ištaisyti. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 48 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3.  Jeigu tam tikrų rūšių arba žvejybos plotų apsaugai iškyla didelė grėsmė ir jeigu delsiant būtų padaryta žala, kurią būtų sunku atitaisyti, valstybė narė jos jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse gali imtis atitinkamų nediskriminacinių apsaugos priemonių.

4.  Pranešimas apie 3 straipsnio dalyje nurodytas priemones kartu su paaiškinamuoju dokumentu Komisijai ir kitoms valstybėms narėms perduodamas patvirtinus šias priemones.

Per dešimt darbo dienų nuo tokio pranešimo gavimo Komisija patvirtina, kad tokios priemonės yra tinkamos ir nediskriminacinės, arba įgyvendinimo aktais pareikalauja jas atšaukti arba iš dalies pakeisti. Apie Komisijos sprendimą nedelsiant pranešama valstybėms narėms.“

"

10)  46 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Komisijos iniciatyva arba bet kurios valstybės narės prašymu, dėl klausimo, ar valstybės narės taikoma nacionalinė techninė priemonė atitinka šio straipsnio 1 dalies nuostatas, Komisija gali priimti sprendimą įgyvendinimo aktais. Tokie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Jeigu šis sprendimas priimamas, taikomos 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.“

"

11)  48 straipsnis pakeičiamas taip:"

„48 straipsnis

1.  Komisijai padeda Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komitetas, įsteigtas Reglamentu (EB) Nr. 2371/2002. Tas komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011*.

2.  Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3.  Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

______________

* 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“

"

12)  Įterpiamas šis straipsnis:"

„48a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  2 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 4 dalies c punkte, 4 straipsnio 5 dalies b punkte, 16 straipsnio 2 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje, 29d straipsnio 7 dalyje, 34b straipsnio 11 dalyje ir 45 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam trejų metų laikotarpiui nuo...(4). Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki trejų metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [6 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti kada atšaukti 2 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 4 dalies c punkte, 4 straipsnio 5 dalies b punkte, 16 straipsnio 2 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje, 29d straipsnio 7 dalyje, 34b straipsnio 11 dalyje ir 45 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Sprendimas neturi Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui galiojimui. [7 pakeit.]

4.  Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie jį vienu metu praneša ir Europos Parlamentui, ir Tarybai.

5.  Pagal 2 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalies c punktą, 4 straipsnio 5 dalies b punktą, 16 straipsnio 2 dalį, 29 straipsnio 6 dalį, 29d straipsnio 7 dalį, 34b straipsnio 11 dalį arba ir 45 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

"

[8 pakeit.]

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) 2013 m. rugsėjo 10 d. Europos Parlamento pozicija.
(2)1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (OL L 125, 1998 4 27, p. 1).
(3)2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(4)* Šio reglamento įsigaliojimo data.

Teisinė informacija - Privatumo politika