Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0208(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0256/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0256/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 10/09/2013 - 11.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0336

Pieņemtie teksti
PDF 422kWORD 41k
Otrdiena, 2013. gada 10. septembris - Strasbūra
Grozījumu izdarīšana Padomes Regulā (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai ***I
P7_TA(2013)0336A7-0256/2013
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai (COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0432),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0211/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 14. novembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā 2012. gada 22. novembra rezolūciju par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A7-0256/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 11, 15.01.2013., 86. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0448.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 10. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai
P7_TC1-COD(2012)0208

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(1),

tā kā:

(1)  Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98(2) Komisijai ir piešķirtas pilnvaras, lai īstenotu dažus minētās regulas noteikumus.

(2)  Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā dažas pilnvaras, kas piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 850/98, ir jāsaskaņo ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantu.

(3)  Lai piemērotu dažus Regulas (EK) Nr. 850/98 noteikumus, dotu iespēju efektīvi atjaunināt dažus šīs regulas noteikumus, atspoguļojot tehnisko un zinātnisko progresu, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz:

   reģionu sadalīšanu ģeogrāfiskajos apgabalos,
   grozījumiem noteikumos noteikumu par konkrētu linuma acs izmēru kombināciju izmantošanu grozīšanu,
   sīki izstrādātiem noteikumiem izstrādātu noteikumu par to, kā aprēķināms zvejas mērķsugu procentuālais daudzums, ko ieguvuši vairāki zvejas kuģi, pieņemšanu, lai nodrošinātu to, ka visi zvejas darbībā iesaistītie kuģi ievēro attiecīgo procentuālo sastāvu,
   noteikumiem noteikumu par tādu atļautu ierīču tehniskajiem aprakstiem un izmantošanas metodi, kuras var piestiprināt zvejas rīkam un kuras neaizsprosto linuma acis vai nesamazina to faktisko atvērumu, pieņemšanu,
   nosacījumiem, ar kuriem kuģiem, kuru lielākais garums pārsniedz astoņus metrus, ir atļauts izmantot rāmja trali konkrētos Savienības ūdeņos,
   pasākumiem, kas paredzēti tūlītējai rīcībai gadījumos, kad krājums ir negaidīti slikti vai bagātīgi papildinājies ar zivju mazuļiem, ir notikušas pārmaiņas migrācijas modeļos vai citas pārmaiņas zivju krājumu saglabāšanās stāvoklī.,
   aktiem, ar kuriem nosaka dalībvalsts konkrētu zivsaimniecību ICES VIII, IX un X apakšapgabalā atbrīvošanu no dažu noteikumu piemērošanas attiecībā uz žaunu tīkliem, iepinējtīkliem un vairāksienu tīkliem, kur haizivju piezvejas un izmetumu līmenis ir ļoti zems. [Gr. 1]

(4)  Ir īpaši būtiski, lai Komisija, deleģēto aktu pieņemšanas priekšdarbu laikā sarīkotu pienācīgas veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, arī jo īpaši ekspertu līmenī, lai saņemtu objektīvu, neapšaubāmu, visaptverošu un atjauninātu informāciju. [Gr. 2]

(5)  Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(6)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 850/98 noteikumu īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai attiecībā uz:

   tehniskajiem noteikumiem linuma acs izmēru noteikšanai,
   kvadrātveida acu linumu un auklas diametru,
   tehniskajiem noteikumiem, kas saistīti ar linuma materiālu uzbūvi,
   sarakstu ar ierīcēm, kas var aizsprostot zvejas rīka linuma acis vai kā citādi samazināt to faktisko atvērumu,
   to kuģu sarakstu nosūtīšanu, kuriem ir izdota īpaša zvejas atļauja izmantot rāmja trali,
   tehniskajiem noteikumiem, kas saistīti ar dzinēja jaudas mērīšanu un zvejas rīka izmēru noteikšanu,
   dalībvalstu pienākumu nodrošināt to, lai konkrētos ICES IXa rajona apgabalos netiktu pārsniegti zvejas piepūles līmeņi, un
   pagaidu pasākumiem gadījumos, kad jūras organismu krājumu saglabāšanai ir vajadzīga tūlītēja rīcība.

(7)  Komisijai piešķirtās īstenošanas pilnvaras, izņemot pilnvaras, kas saistītas ar dalībvalstu pienākumu nodrošināt to, lai konkrētos ICES IXa rajona apgabalos netiktu pārsniegti zvejas piepūles līmeņi, būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011(3).

(8)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 850/98,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 850/98 groza šādi:

(1)  regulas 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

“3. Reģionus, kas minēti 1. punktā, var sadalīt ģeogrāfiskos apgabalos, jo īpaši uz 2. punktā minēto definīciju pamata. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 48.a pantu pieņemt deleģētos aktus par reģionu sadalīšanu ģeogrāfiskos apgabalos ar mērķi noteikt ģeogrāfiskos apgabalus, kuros piemēro īpašus tehniskos saglabāšanas pasākumus.”; [Gr. 3]

"

(2)  regulas 4. pantu groza šādi:

a)  panta 4. punktam pievieno šādu apakšpunktu:"

“c) Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 48.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza X pielikumu un XI pielikumu, lai palielinātu zivju mazuļu aizsardzību zivju krājumu saglabāšanas nolūkos.”;

"

b)  panta 5. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“b) Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 48.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz metodi, ar kuru aprēķināmi uz kuģa paturētie zvejas mērķsugu un citu sugu procentuālie daudzumi, ja tie iegūti ar zvejas rīku vai rīkiem, ko vienlaikus velk vairāki zvejas kuģi, un verifikācijas metodi, ar kuru pārliecinās par to, ka ikviens kopīgā zvejas darbībā iesaistītais zvejas kuģis, uz kura paturētas zivis, ievēro I−V pielikumā noteiktos sugu procentuālos daudzumus.”;

"

c)  panta 6. punktu aizstāj ar šādu:"

“6. Tehniskos noteikumus linuma acs izmēru noteikšanai, arī kontroles vajadzībām, nosaka ar īstenošanas aktiem. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

"

(3)  regulas 7. pantam pievieno šādu punktu:"

“8. Tehniskos noteikumus kvadrātveida acu linuma mērīšanai, arī kontroles vajadzībām, nosaka ar īstenošanas aktiem. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

"

(4)  regulas 8. pantam pievieno šādu punktu:"

“4. Tehniskos noteikumus attiecībā uz auklas diametra mērīšanu un linuma materiāla uzbūvi, arī kontroles vajadzībām, nosaka ar īstenošanas aktiem. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

"

(5)  regulas 16. pantu aizstāj ar šādu:"

“16. pants

1.  Neizmanto nekādas ierīces, ar kurām linuma acis jebkurā zvejas rīka vietā tiek aizsprostotas vai kā citādi faktiski samazinātas.

2.  Šā panta 1. punkts neizslēdz dažu tādu ierīču izmantošanu, kuras var aizsprostot vai kā citādi faktiski samazināt linuma acis jebkurā zvejas rīka vietā, bet kuras var noderēt zvejas rīka aizsardzībai vai nostiprināšanai. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 48.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz šādu ierīču tehniskajiem aprakstiem un izmantošanas un piestiprināšanas metodi.

3.  Pilnīgu sarakstu ar ierīcēm, kuras atbilst saskaņā ar 2. punktu sagatavotajiem tehniskajiem aprakstiem un kuras var piestiprināt zvejas rīkam, nosaka ar īstenošanas aktiem. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

"

(6)  regulas 29. pantu groza šādi:

a)  panta 6. punktu aizstāj ar šādu:"

“6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 48.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem 2. punktā izklāstīto kritēriju piemērošanas nosacījumiem, ar kuriem kuģiem, kuru lielākais garums pārsniedz astoņus metrus, atļauj izmantot rāmja trali 1. punktā noteiktajos apgabalos.”;

"

b)  pievieno šādu punktu:"

“7. Darbības prasības attiecībā uz to sarakstu nosūtīšanu, kas dalībvalstīm jāiesniedz Komisijai, kā minēts 2. punkta c) apakšpunkta pirmajā ievilkumā, Komisija nosaka ar īstenošanas aktu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

"

(7)  regulas 29.b panta 6. punktu aizstāj ar šādu:"

“6. Dalībvalstis paziņo Komisijai savus pasākumus 5. punktā noteiktā pienākuma izpildei. Ja Komisija konstatē, ka dalībvalsts pasākumi ir nepietiekami minētā pienākuma izpildei, tā var ierosināt grozījumus minētajos pasākumos. Ja starp Komisiju un attiecīgo dalībvalsti vienošanās par vajadzīgajiem pasākumiem netiek panākta, Komisija šādus pasākumus var noteikt ar īstenošanas aktiem.”;

"

(8)  regulas 34. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:"

“6. Tehniskos pasākumus dzinēja jaudas mērīšanai un zvejas rīka izmēru noteikšanai nosaka ar īstenošanas aktu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

"

(8a)  Direktīvas 34.b panta 11. punktu aizstāj ar šādu: "

“11. Komisija pēc apspriešanās ar ZZTEK ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai atbrīvotu konkrētas kādas dalībvalsts zvejas vietas ICES VIII, IX un X apakšapgabalā no 1. līdz 9. punkta piemērošanas, ja dalībvalstu sniegtā informācija liecina, ka attiecīgajās zvejas vietās haizivju piezvejas un izmetumu līmenis ir ļoti zems.” [Gr. 4]

"

(9)  regulas 45. pantu aizstāj ar šādu:"

“45. pants

1.  Komisija ir pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 48.a pantu, noteikt tehniskos saglabāšanas pasākumus saistībā ar velkamu vai nostiprinātu zvejas rīku izmantošanu vai ar zvejas darbībām konkrētos apgabalos vai noteiktos periodos, papildinot šo regulu vai atkāpjoties no tās. Minētie pasākumi ir paredzēti tūlītējai rīcībai gadījumos, kad krājums ir negaidīti slikti vai bagātīgi papildinājies ar zivju mazuļiem, ir notikušas pārmaiņas migrācijas modeļos vai citas pārmaiņas zivju jūras organismu krājumu saglabāšanās stāvoklī. [Gr. 5]

2.  Ja jūras organismu krājumu saglabāšanai ir vajadzīga tūlītēja rīcība, Komisija ar īstenošanas aktiem var lemt par pagaidu pasākumiem situācijas uzlabošanai. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3.  Ja dažu sugu vai zvejas vietu saglabāšana ir nopietni apdraudēta un ja jebkura kavēšanās izraisītu kaitējumu, ko būtu grūti labot, dalībvalsts var veikt piemērotus nediskriminējošus saglabāšanas pasākumus attiecībā uz ūdeņiem, kuri ir tās jurisdikcijā.

4.  Pasākumus, kas minēti 3. punktā, kopā ar paskaidrojuma rakstu paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm, tiklīdz tie ir pieņemti.

Desmit darbdienu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas Komisija ar īstenošanas aktiem apstiprina šādu pasākumu piemērotību un nediskriminējošo būtību vai pieprasa tos atcelt vai grozīt. Komisijas lēmumu nekavējoties dara zināmu dalībvalstīm.”;

"

(10)  regulas 46. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:"

“4. Pēc Komisijas ierosmes vai pēc jebkuras dalībvalsts lūguma jautājums par to, vai valsts tehniskais pasākums, ko piemēro dalībvalsts, atbilst šā panta 1. punktam, var būt tāda lēmuma priekšmets, kuru Komisija pieņēmusi ar īstenošanas aktiem. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Ja pieņem šādu lēmumu, piemēro 2. punkta trešo un ceturto daļu.”;

"

(11)  regulas 48. pantu aizstāj ar šādu:"

“48. pants

1.  Komisijai palīdz Zvejniecības un akvakultūras komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 2371/2002. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011* nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

______________

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).”

"

(12)  iekļauj šādu pantu:"

“48.a pants

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Šīs regulas Pilnvaras pieņemt 2. panta 3. punktā, 4. panta 4. punkta c) apakšpunktā, 4. panta 5. punkta b) apakšpunktā, 16. panta 2. punktā, 29. panta 6. punktā, 29.d panta 7. punktā, 34.b panta 11. punktā un 45. panta 1. punktā minētās pilnvaras deleģē uz nenoteiktu laiku. minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz trīs gadu laikposmu no …(4). Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms trīs gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 6]

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 3. punktā, 4. panta 4. punkta c) apakšpunktā, 4. panta 5. punkta b) apakšpunktā, 16. panta 2. punktā, 29. panta 6. punktā, 29.d panta 7. punktā, un 34.b panta 11. punktā un 45. panta 1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu tiek izbeigta izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšana. deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. [Gr. 7]

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 2. panta 3. punktu, 4. panta 4. punkta c) apakšpunktu, 4. panta 5. punkta b) apakšpunktu, 16. panta 2. punktu, 29. panta 6. punktu, 29.d panta 7. punktu, un 34.b panta 11. punktu vai 45. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 2 diviem mēnešiem.”

"

[Gr. 8]

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. septembra nostāja.
(2)Padomes 1998. gada 30. marta Regula (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai (OV L 125, 27.4.98., 1. lpp.).
(3)Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(4)* Šīs regulas spēkā stāšanās datums.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika