Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0208(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0256/2013

Ingivna texter :

A7-0256/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2013 - 11.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0336

Antagna texter
PDF 336kWORD 34k
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg
Ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer ***I
P7_TA(2013)0336A7-0256/2013
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 september 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0432),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0211/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 november 2012(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 november 2012 om bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer(2),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0256/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 11, 15.1.2013, s. 86.
(2) Antagna texter, P7_TA(2012)0448.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 september 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer
P7_TC1-COD(2012)0208

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till rättsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(1), och

av följande skäl:

(1)  Genom rådets förordning (EG) nr 850/98(2) ges kommissionen befogenheter att genomföra vissa regler i den förordningen.

(2)  Till följd av att Lissabonfördraget har trätt i kraft behöver vissa befogenheter som tilldelats genom förordning (EG) nr 850/98 anpassas till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(3)  I syfte att tillämpa på ett effektivt sätt kunna uppdatera vissa regler i denna förordning (EG) nr 850/98 för att återspegla de tekniska och vetenskapliga framstegen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på följande:

   Indelningen av regioner i geografiska områden.
   Ändring av reglerna för användning av kombinationer av vissa maskstorlekar.
   Antagande av närmare regler för beräkningen av procentsatsen för målarter som fångats av mer än ett fiskefartyg, i syfte att säkerställa att procentsatserna respekteras av alla fartyg som är inblandade i fisket.
   Fastställande av regler vad gäller de tekniska beskrivningar och användningsmetoder för godkända anordningar som kan vid nätet, och som inte blockerar eller minskar nätets faktiska masköppning.
   Villkor enligt vilka fartyg vars totala längd överstiger åtta meter ska få tillstånd att använda bomtrålar inom vissa vatten i unionen.
   Åtgärder som har utformats för att hantera oväntat små eller stora tillskott av ungfisk, förändringar i vandringsmönster eller andra förändringar i bevarandestatusen för fiskbestånd, med omedelbar verkan.
   Akter som undantar särskilda typer av en medlemsstats fiske i Ices-delområdena VIII, IX och X från tillämpningen av vissa regler för nät, insnärjningsnät och grimgarn som ger mycket låga nivåer av bifångster av haj och fisk som kastas över bord. [Ändr. 1]

(4)  Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive särskilt på expertnivå, så att den får tillgång till objektiv, vederhäftig, fullständig och aktuell information. [Ändr. 2]

(5)  Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(6)  I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av reglerna i förordning (EG) nr 850/98 bör kommissionen ges genomförandebefogenheter med avseende på följande:

   Tekniska regler för mätning av maskstorlekar.
   Kvadratiska maskor och garntjocklek.
   Tekniska regler om konstruktionen av nätmaterial.
   Förteckning över anordningar som kan blockera eller på annat sätt minska fiskenätets faktiska masköppning.
   Överföring av förteckningar över fartyg för vilka ett särskilt fisketillstånd för bomtrålar utfärdats.
   Tekniska regler för mätning av maskineffekt och redskapsdimensioner.
   Medlemsstaternas skyldighet att säkerställa att fiskeansträngningsnivåerna inte överskrids i vissa områden i Ices-sektion IXa.
   Tillfälliga åtgärder om det krävs en omedelbar insats för att bevara vissa bestånd av marina organismer.

(7)  Kommissionens genomförandebefogenheter, förutom dem som gäller medlemsstaternas skyldighet att säkerställa att fiskeansträngningsnivåerna inte överskrids i vissa områden i Ices-sektion IXa, bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(3).

(8)  Förordning (EG) nr 850/98 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 850/98 ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 2 ska punkt 3 ersättas med följande:"

”3. De regioner som avses i punkt 1 kan, särskilt med utgångspunkt i definitionerna i punkt 2, indelas i geografiska områden. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 48a med avseende på indelningen av regioner i geografiska områden i syfte att identifiera geografiska områden där särskilda tekniska åtgärder för bevarande tillämpas.” [Ändr. 3]

"

(2)  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)  Följande led ska läggas till i punkt 4:"

”c) Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 48a med avseende på att ändra bilaga X och bilaga XI för att öka skyddet av ungfisk i syfte att bevara fiskbestånden.”

"

b)  Punkt 5 b ska ersättas med följande:"

”b) Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 48a med avseende på metoden för beräkning av procentandelen målarter och andra arter som bevaras ombord när dessa har fångats av ett eller flera nät som släpats av mer än ett fartyg samtidigt, och kontrollmetoden för att säkerställa att alla fartyg som deltar i den gemensamma fiskeinsatsen och bevarar fisk ombord följer de procentandelar för arter som fastställs i bilagorna I–V.”

"

c)  Punkt 6 ska ersättas med följande:"

”6. Tekniska regler för mätning av maskstorlekar, inklusive för kontrolländamål, ska fastställas genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 48.2.”

"

(3)  I artikel 7 ska följande punkt läggas till:"

”8. Tekniska regler för mätning av nät med kvadratiska maskor, inklusive för kontrolländamål, ska fastställas genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.”

"

(4)  I artikel 8 ska följande punkt läggas till:"

”4. Tekniska regler för mätning av garntjocklek och för konstruktionen av nätmaterial, inklusive för kontrolländamål, ska fastställas genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.”

"

(5)  Artikel 16 ska ersättas med följande:"

”Artikel 16

1.  Det är förbjudet att använda anordningar som gör att maskorna i någon del av fisknäten blockeras eller att deras storlek i praktiken minskas.

2.  Punkt 1 ska inte utesluta att vissa anordningar får användas som kan blockera eller på annat sätt i praktiken minska maskans storlek i någon del av nätet, men som kan tjäna till att skydda eller stärka nätet. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 48a med avseende på de tekniska beskrivningarna och metoden för användning och fästande av sådana anordningar.

3.  En uttömmande förteckning över anordningar som överensstämmer med tekniska beskrivningar som fastställts i enlighet med punkt 2, och som får fästas vid nätet, ska fastställas genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.”

"

(6)  Artikel 29 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 6 ska ersättas med följande:"

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 48a med avseende på närmare villkor för tillämpningen av de kriterier som fastställs i punkt 2 enligt vilka fartyg vars totala längd överstiger åtta meter ska få tillstånd att använda bomtrålar inom områden som fastställs i punkt 1.”

"

b)  Följande punkt ska läggas till:"

”7. Kommissionen ska fastställa de operativa kraven för överföring av förteckningarna som medlemsstaterna lämnar till kommissionen enligt punkt 2 c första strecksatsen, genom en genomförandeakt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.”

"

(7)  I artikel 29b ska punkt 6 ersättas med följande:"

”6. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina åtgärder för att uppfylla den skyldighet som anges i punkt 5. Om kommissionen anser att skyldigheten inte uppfylls genom en medlemsstats åtgärder, kan kommissionen föreslå att åtgärderna ändras. Om inget avtal om de nödvändiga åtgärderna uppnås mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten, kan kommissionen fastställa sådana åtgärder genom genomförandeakter.”

"

(8)  I artikel 34 ska punkt 6 ersättas med följande:"

”6. Tekniska regler för att mätning av maskineffekt och för redskapsdimensioner ska fastställas genom en genomförandeakt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.”

"

(8a)  I artikel 34b ska punkt 11 ersättas med följande:"

"11. Kommissionen ska efter samråd med STECF ges befogenhet att anta delegerade akter som undantar särskilda typer av en medlemsstats fiske i Ices-delområdena VIII, IX och X från tillämpningen av punkterna 1–9 om det framgår av den information som medlemsstaterna lämnat att detta fiske leder till mycket låga nivåer av bifångster av haj och fisk som kastas över bord.” [Ändr. 4]

"

(9)  Artikel 45 ska ersättas med följande:"

”Artikel 45

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 48a med avseende på att fastställa tekniska bevarandeåtgärder om användningen av släpredskap eller fasta redskap eller om fiske i vissa områden eller under vissa perioder vilka kompletterar eller avviker från reglerna i denna förordning. Åtgärderna ska utformas för att med omedelbar verkan hantera oväntat små eller stora tillskott av ungfisk, förändringar i vandringsmönster eller andra förändringar i bevarandestatusen för fiskbestånd bestånd av marina organismer. [Ändr. 5]

2.  Om det krävs en omedelbar insats för att bevara vissa bestånd av marina organismer kan kommissionen besluta att vidta tillfälliga åtgärder genom genomförandeakter för att åtgärda problemet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.3.

3.  Om bevarandet av vissa fiskarter eller fångstplatser allvarligt hotas, och en fördröjning skulle medföra skador som är svåra att reparera, får en medlemsstat vidta lämpliga icke- diskriminerande bevarandeåtgärder för de vatten som lyder under dess jurisdiktion.

4.  Så snart beslut om sådana åtgärder som avses i punkt 3 har fattats ska de anmälas till kommissionen och de övriga medlemsstaterna tillsammans med en motivering.

Inom tio arbetsdagar efter det att en sådan anmälan har mottagits, ska kommissionen bekräfta att åtgärderna är lämpliga och icke-diskriminerande, eller kräva att de ogiltigförklaras eller ändras genom antagande av genomförandeakter. Medlemsstaterna ska omedelbart underrättas om kommissionens beslut.”

"

(10)  I artikel 46 ska punkt 4 ersättas med följande:"

”4. På kommissionens initiativ, eller på begäran av en medlemsstat, kan frågan om huruvida en nationell teknisk åtgärd som tillämpas av en medlemsstat är förenlig med punkt 1 avgöras genom kommissionens beslut antaget genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2. Om ett sådant beslut fattas ska reglerna i punkt 2 tredje och fjärde styckena tillämpas.”

"

(11)  Artikel 48 ska ersättas med följande:"

”Artikel 48

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté för fiske och vattenbruk som inrättats genom förordning (EG) nr 2371/2002. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011*.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011, jämförd med artikel 5 i samma förordning, tillämpas.

______________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”

"

(12)  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 48a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.3, 4.4c, 4.5b, 16.2, 29.6, 29d.7, 34b.11 och 45.1 ges till kommissionen tills vidare för en period av tre år från och med den …(4). Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av tre år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 6]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.3, 4.4c, 4.5b, 16.2, 29.6, 29d.7, 34b.11 och 45.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte sådana delegerade akter som redan har trätt i kraft. [Ändr. 7]

4.  Så snart som kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.3, 4.4c, 4.5b, 16.2, 29.6, 29d.7, 34b.11 och 45.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

"

[Ändr. 8]

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 september 2013.
(2)Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EGT L 125, 27.4.1998, s. 1).
(3)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(4)* Datum för denna förordnings ikraftträdande.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy