Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0060(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0254/2013

Внесени текстове :

A7-0254/2013

Разисквания :

PV 09/09/2013 - 20
CRE 09/09/2013 - 20

Гласувания :

PV 10/09/2013 - 11.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0337

Приети текстове
PDF 747kWORD 94k
Вторник, 10 септември 2013 г. - Страсбург
Имуществени последици на регистрираните партньорства *
P7_TA(2013)0337A7-0254/2013

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 септември 2013 г. относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства (COM(2011)0127 – C7-0094/2011 – 2011/0060(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0127),

–  като взе предвид член 81, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0094/2011),

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Италия, Сейма на Република Полша, Сената на Република Полша и Сената на Румъния в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Агенцията на Европейския съюз за основните права от 31 май 2012 г.,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0254/2013),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Призовава Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Съответните особености на двете форми на съюз — бракът и регистрираното партньорство — и разликите, които те пораждат в принципите, приложими спрямо тях, предопределят разделянето в два отделни инструмента на разпоредбите, уреждащи имуществените аспекти на брака и тези, уреждащи имуществените аспекти на регистрираните партньорства, на които е посветен настоящият регламент.
заличава се
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8a)  Признаването в държава членка на решение, свързано с имуществените последици на регистрирано партньорство, има като единствен предмет да позволи изпълнението на имуществените последици, определени в това решение. Това не означава признаване от тази държава членка на партньорството в основата на имуществените последици, довели до това решение. Държавите членки, в които институтът на регистрираното партньорство не съществува, не са задължени от настоящия регламент да създават такъв институт.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)   Настоящият регламент се занимава с въпросите, свързани с имуществените последици на регистрираните партньорства. Понятието „регистрирано партньорство“ се определя тук единствено за целите на регламента. Специфичното съдържание на това понятие се определя от националното право на държавите членки.
(10)   Настоящият регламент се занимава с въпросите, свързани с имуществените последици на регистрираните партньорства. Понятието „регистрирано партньорство“ се определя тук единствено за целите на регламента. За целите на настоящия регламент регистрираното партньорство е форма на съюз, различна от брака. Специфичното съдържание на това понятие за регистрирано партньорство се определя от националното право на държавите членки.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)  Настоящият регламент обаче не следва да се прилага за области на гражданското право, които засягат въпроси, различни от имуществения режим на регистрирано партньорство. Следователно, от съображения за яснота редица въпроси, които биха могли да се разглеждат като имащи връзка с въпросите на този режим, следва изрично да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.
(Съответства на съображение 11 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 3 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)   Тъй като задълженията за издръжка между регистрирани партньори са уредени от Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, те следва да се изключат от приложното поле на настоящия регламент, както и въпросите, свързани с действителността и правните последици на даренията, обхванати от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения.
(12)   Задълженията за издръжка между регистрирани партньори, които са уредени от Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, следва да се изключат от приложното поле на настоящия регламент, както и въпросите, свързани с наследяването, обхванати от Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство1.
____________________
1 ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 107.
(Съответства на изменение 4 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)   Въпросите, отнасящи се до вещните права, които могат да съществуват в националното право на държавите членки, както и тези, свързани с публичността им, също трябва да се изключат от приложното поле на настоящия регламент, както това е направено в Регламент (ЕС) № …/… [на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство]. По този начин съдилищата на държавата членка, в която се намира имущество на единия или на двамата партньори, могат да предприемат мерки, произтичащи от вещното право, свързани по-конкретно с вписването на прехвърлянето на това имущество в съответния регистър, когато правото на тази държава членка го предвижда.
(13)   Настоящият регламент – подобно на Регламент (ЕС) № 650/2012 – не следва да засяга ограничения брой (numerus clausus) вещни права, известни в националното право на някои държави членки. Дадена държава членка не следва да е задължена да признае вещно право, свързано с имущество, намиращо се в нея, ако въпросното вещно право е непознато в нейната правна система.
(Съответства на изменение 5 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13a)  Въпреки това, за да могат бенефициерите да се възползват в друга държава членка от правата си, които са възникнали или са им прехвърлени при делба на имуществото на регистрирано партньорство, в настоящия регламент следва да се предвиди адаптирането на непознато вещно право към най-близкото равностойно вещно право съгласно законодателството на другата държава членка. При такова адаптиране следва да се вземат предвид целите и интересите, преследвани от конкретното вещно право, и свързаните с него последици. С цел определяне на възможно най-близкото равностойно вещно право съгласно националното законодателство може да се потърси връзка с органите или компетентните лица на държавата, чието право е приложимо към имуществения режим на регистрираното партньорство, за да се получи допълнителна информация относно естеството и последиците от съответното право. За тази цел биха могли да се използват съществуващите мрежи за съдебно сътрудничество по гражданскоправни и търговскоправни въпроси, както и всички останали налични средства за улесняване на разбирането на правото на друга държава.
(Съответства на съображение 16 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 6 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Изискванията за вписване в регистър на право върху недвижима или движима собственост следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент. Ето защо следва правото на държавата членка, в която се води регистърът (за недвижимата собственост това е lex rei sitae), да определя правните условия и начина на извършване на вписването, както и органите, например лица, водещи поземлени регистри, или нотариуси, които отговарят за извършване на проверка на това дали са изпълнени всички изисквания и дали представената или посочената документация е достатъчна или съдържа необходимата информация.
(Съответства на съображение 18 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 7 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 13 в (ново)
(13в)  Последиците от вписването на дадено право в регистър следва също да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент. Ето защо правото на държавата членка, в която се води регистърът, следва да определя дали вписването има например декларативно или конститутивно действие. По този начин, когато например придобиването на право върху недвижима собственост подлежи на вписване в регистър съгласно правото на държавата членка, в която се води регистърът, с цел да се гарантира действието erga omnes на регистрите или да се защитят правните спогодби, моментът на придобиването следва да се определя от законодателството на тази държава членка.
(Съответства на съображение 19 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 8 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 13 г (ново)
(13г)  Подобно на Регламент (ЕС) № 650/2012, настоящият регламент следва да зачита различните системи за уреждане на въпросите, свързани с имуществения режим, които се прилагат в държавите членки. За целите на настоящия регламент понятието „съд“ следва да бъде разширено, така че да обхваща не само съдилищата в стриктния смисъл на думата, които упражняват съдебни функции, но и нотариусите или службите по вписване в някои държави членки, които в определени области на имуществените режими упражняват съдебни функции като съдилища, както и нотариусите и правните специалисти, които в някои държави членки упражняват съдебни функции по даден имуществен режим чрез делегиране на правомощия от съда. Всички съдилища, определени в настоящия регламент, следва да бъдат обвързани от правилата относно компетентността, изложени в настоящия регламент. От друга страна, понятието „съд“ не следва да обхваща извънсъдебните органи на държавите членки, които по силата на националното право са оправомощени да се занимават с въпросите на имуществените режими, като например нотариусите в повечето държави членки, когато те, както е обичайният случай, не упражняват съдебни функции.
(Съответства на съображение 20 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 10 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)   Също така настоящият регламент следва да позволи разширяването на компетентността на съдилищата на държава членка, разглеждащи молба за разтрогване или унищожаване на регистрирано партньорство, по отношение на въпросите вследствие на иска, свързани с имуществените аспекти на регистрираното партньорство, ако партньорите са се споразумели за това.
(15)   Също така настоящият регламент следва да позволи разширяването на компетентността на съдилищата на държава членка, разглеждащи молба за разтрогване или унищожаване на регистрирано партньорство, по отношение на въпросите вследствие на иска, свързани с имуществените аспекти на регистрираното партньорство, когато компетентността на съответните съдилища е призната изрично или мълчаливо от партньорите.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
(15a)  Когато въпросите относно имуществения режим между партньори не са свързани нито с разтрогване или унищожаване на партньорството, нито със смъртта на един от партньорите, последните могат да отправят въпросите си, свързани с имуществения режим, до съдилищата на държавата членка, чието право са избрали като приложимо към имуществения им режим. Това изисква споразумение между партньорите, което може да бъде сключено не по-късно от момента на сезирането на съда, а след това съгласно правото на държавата на сезирания съд (lex fori).
(Съответства на изменение 12 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)   В останалите случаи настоящият регламент следва да позволи запазването на териториалната компетентност на съдилищата на една държава членка при решаването на въпроси, свързани с имуществените аспекти на регистрираните партньорства, съобразно списък с йерархично изброени критерии, които гарантират наличието на тясна връзка между партньорите и държавата членка, чийто съд е компетентен. С изключение на съдилищата на държавата членка, в която е регистрирано партньорството, тези съдилища могат да обявят, че не са компетентни да се произнесат, ако в тяхното национално право институтът на регистрираното партньорство не съществува. Накрая, ако с оглед на останалите разпоредби от настоящия регламент никой съд не е компетентен да се произнесе по случая, се създава правилото за субсидиарната компетентност, чрез което да се предотвратят всички рискове от отказ на правосъдие.
(16)   Настоящият регламент следва да позволи запазването на териториалната компетентност на съдилищата на една държава членка при заявления относно имуществените аспекти на регистрираните партньорства, които трябва да се установят в случаи, различни от раздяла на партньорите или смърт на един от партньорите, съобразно набор от йерархично изброени критерии, които гарантират наличието на тясна връзка между партньорите и държавата членка, чийто съд е компетентен. С изключение на съдилищата на държавата членка, в която е регистрирано партньорството, на тези съдилища следва да бъде предоставена възможност да обявят, че не са компетентни да се произнесат, ако в тяхното национално право институтът на регистрираното партньорство не съществува.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)  За да се преодолеят по-специално последиците в случаи на отказ от правосъдие, в настоящия регламент следва също да се предвиди forum necessitatis, който да позволява на съд в държава членка, в изключителни случаи, да се произнесе по спор за имуществения режим, който има тясна връзка с трета държава. Такъв изключителен случай може да възникне, когато е невъзможно дадено производство да се проведе в съответната трета държава, например поради гражданска война, или когато разумно не би могло да се очаква от ищеца да започне или проведе производство в тази държава. Компетентност, основана на forum necessitatis, би могла обаче да се упражнява, само ако въпросът има достатъчна връзка с държавата членка на сезирания съд.
(Съответства на съображение 31 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 14 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)   За да се улесни управлението на имуществото на партньорите, правото на държавата, в която е регистрирано партньорството, се прилага по отношение на цялото имущество на партньорите, дори ако това не е правото на дадена държава членка.
(18)   За да се улесни управлението на имуществото на регистрираните партньори, настоящият регламент следва да им позволи да изберат приложимото право по отношение на тяхното имущество, независимо от вида и местоположението му, измежду правните системи, които имат тясна връзка с партньорите поради тяхното местоживеене или гражданство. Няма причина този избор да бъде отказан на регистрираните партньорства. В случай, че партньорите изберат приложимо право, в което не съществува регистрирано партньорство, изборът на приложимо законодателство следва да се счита за нищожен. В такъв случай следва да се приложи обективната привръзка. Въпреки че заинтересованите страни по принцип са добре информирани относно правата си, следва да се отговори на специфичната необходимост от правна защита, като се предвиди правна консултация във връзка с последиците от избора на приложимо право. Това изискване ще бъде изпълнено, по-специално когато правната консултация е гарантирана от допълнителни формални изисквания относно избора на приложимо право, особено при заверка от нотариус.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)
(18a)  С цел създаване на правна сигурност и яснота настоящият регламент следва да съдържа и разпоредба относно многократната регистрация на регистрирано партньорство, която следва да се отнася до най-скорошната регистрация. Държавите членки следва да гарантират, че няма да се извършват многократни регистрации на регистрирани партньорства.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 18 б (ново)
(18б)  При липса на избор на приложимо право, за да отговори на необходимостта от предвидимост и правна сигурност, както и за да отчете реалните условия, в които протича животът на партньорите, настоящият регламент трябва да създаде хармонизирани стълкновителни норми въз основа на йерархично подредени критерии за привръзка, позволяващи да се определи приложимото право към цялото имущество на партньорите. Ето защо като първи критерий за привръзка следва да бъде определено общото обичайно местопребиваване на партньорите към момента на възникването на партньорството, респ. първото общо обичайно местопребиваване на партньорите след възникване на партньорството, преди общото гражданство на партньорите в момента на възникването на партньорството. Ако нито един от тези критерии не е налице или ако няма първо общо обичайно местопребиваване в случай на общо двойно гражданство на партньорите към момента на възникването на регистрираното партньорство, третият критерий следва да бъде правото на държавата, с която партньорите заедно имат най-тесни връзки, като се отчитат всички обстоятелства, при което от значение за тази връзка следва да бъде моментът на възникване на партньорството. Законодателствата, определени според тези критерии, не следва да се прилагат, ако в тях не е признат институтът на регистрираното партньорство. По отношение на имуществото на партньорите следва да се прилага като право по подразбиране законодателството на държавата, в която е регистрирано партньорството.
(Съответства на изменение 15 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 18 в (ново)
(18в)  Когато за определяне на приложимото право се използва гражданството, под внимание трябва да се вземе фактът, че някои държави, чиято правна система се основава на общото право, използват местожителството, а не гражданството като критерий за привръзка.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 18 г (ново)
(18г)  За да се гарантира правната сигурност на сделките и да се предотврати всяка промяна без знанието на партньорите на правото, приложимо към имуществените последици на регистрираните партньорства, такава промяна не следва да се прави без изрично изразената воля на страните. Решението на партньорите за тази промяна не следва да има обратно действие, освен ако това не е заявено изрично от тях. Във всеки случай това решение не може да засяга правата на трети страни и действителността на сключени преди това сделки.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19а)  Цялата необходима информация следва да се предоставя по лесен начин и с подходящи средства, по-специално чрез многоезичен интернет сайт на Комисията.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)
(19б)  Следва да се насърчава обменът на добри практики между практикуващите юристи.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 19 в (ново)
(19в)  Комисията следва да въведе инструмент за информиране и обучение на съответните служители на съда и практикуващи юристи чрез създаването на интерактивен портал на всички официални езици на институциите на Съюза, включващ система за обмен на опит и професионални умения.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)   Тъй като една от целите на настоящия регламент е взаимното признаване на решенията, постановени в държавите членки, в него трябва да се предвидят правила за признаването и изпълнението на решенията по примера на Регламент (ЕО) № 44/2001, като тези правила при необходимост се адаптират към специфичните изисквания на материята, обхваната от настоящия регламент. Затова признаването и изпълнението на решение, което се отнася изцяло или отчасти до имуществените аспекти на регистрираните партньорства, не могат да бъдат отказани в дадена държава членка поради това, че в нейното право регистрираното партньорство не съществува или че то има различни имуществени последици.
(23)   Тъй като една от целите на настоящия регламент е взаимното признаване на решенията по имуществени въпроси, касаещи регистрирани партньорства, постановени в държавите членки, в него трябва да се предвидят правила за признаването, изпълняемостта и изпълнението на решенията по примера на други правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, като тези правила при необходимост се адаптират към специфичните изисквания на материята, обхваната от настоящия регламент. Затова признаването и изпълнението на решение, което се отнася изцяло или отчасти до имуществените аспекти на регистрираните партньорства, не могат да бъдат отказани в дадена държава членка поради това, че в нейното право регистрираното партньорство не съществува или че то има различни имуществени последици.
(Съответства на изменение 19 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)   За да вземе предвид различните начини на уреждане на въпросите, свързани с имуществените аспекти на регистрираните партньорства в държавите членки, настоящият регламент трябва да осигури признаването и изпълнението на автентичните актове. В същото време автентичните актове не могат да бъдат приравнени към съдебните решения, що се отнася до признаването им. Признаването на автентичните актове означава, че те се ползват със същата доказателствена сила, що се отнася до съдържанието им и водят до същите правни последици, както в своята държава членка по произход, и са действителни по презумпция, която може да бъде оборена при оспорване.
(24)   За да вземат предвид различните системи за уреждане на въпросите, свързани с имуществените аспекти на регистрираните партньорства в държавите членки, настоящият регламент следва да осигури приемането и изпълняемостта във всички държави членки на автентичните актове в областта на имуществените режими, касаещи регистрирано партньорство.
(Съответства на съображение 60 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 20 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)
(24a)  По отношение на признаването, изпълняемостта и изпълнението на съдебните решения, както и по отношение на приемането и изпълняемостта на автентичните актове и изпълняемостта на съдебните спогодби настоящият регламент следва да предвиди разпоредби, по-конкретно по примера на Регламент (ЕС) № 650/2012.
(Съответства на изменение 21 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)   Ако правото, приложимо към имуществените последици на регистрираното партньорство, трябва да урежда правоотношенията между партньор и трето лице, условията за противопоставимост на това право следва да бъдат определени в правото на държавата членка, в която се намира обичайното местопребиваване на партньора или на третото лице, за да се осигури защитата на интересите на последния. Така например правото на тази държава членка може да предвижда, че партньорът може да противопостави правото, уреждащо имуществения му режим, на третото лице, само ако са изпълнени условията за регистриране или публичност, предвидени в държавата членка, освен ако третото лице е познавало или е трябвало да познава правото, приложимо към имуществените аспекти на регистрираното партньорство.
(25)   Съгласно настоящия регламент правото, приложимо към имуществените последици на регистрираното партньорство, трябва да урежда правоотношенията между регистриран партньор и трето лице. Но при правоотношение между партньор и трето лице с цел да се осигури защитата на интересите на последното, никой от партньорите не следва да се позовава на това право или на особени повелителни разпоредби, когато партньорът, който е в правоотношение с третото лице, и последното имат обичайно местопребиваване в една и съща държава, различна от тази, чието право е приложимо по отношение на имуществения режим на регистрираното партньорство. Изключения следва да се прилагат, когато третото лице не подлежи на защита, т.е. познавало е или е трябвало да познава приложимото право, или когато са изпълнени условията, приложими за регистриране или публичност, предвидени в държавата.
(Съответства на изменение 22 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)
(26a)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия във връзка със създаването и последващото изменение на свидетелства и формуляри, отнасящи се до декларацията за изпълняемост на решения, съдебни спогодби и автентични актове. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията1.
______________
1 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(Съответства на съображение 78 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 23 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 26 б (ново)
(26б)  За приемането на актове за изпълнение за изготвяне и последващо изменение на свидетелствата и формулярите, предвидени в настоящия регламент, следва да се използва процедурата по консултиране в съответствие с процедурата, предвидена в член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
(Съответства на съображение 79 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и на изменение 24 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)   Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 7, 9, 17, 21 и 47 от нея, отнасящи се съответно до неприкосновеността на личния и семейния живот, правото на встъпване в брак и на създаване на семейство в съответствие с националните закони, правото на собственост, забраната на всякаква форма на дискриминация и правото на ефективни правни средства на защита пред съда. Настоящият регламент трябва да се прилага от съдилищата на държавите членки при зачитане на тези права и принципи.
(28)   Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 7, 9, 17, 20, 21 и 47 от нея, отнасящи се съответно до неприкосновеността на личния и семейния живот, правото на встъпване в брак и на създаване на семейство в съответствие с националните закони, правото на собственост, равенството пред закона, забраната на всякаква форма на дискриминация и правото на ефективни правни средства на защита пред съда. Настоящият регламент трябва да се прилага от съдилищата на държавите членки при зачитане на тези права и принципи.
(Съответства на съображение 81 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и на изменение 25 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква а)
a)  личните последици на регистрираното партньорство,
заличава се
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква б)
б)   дееспособността на партньорите,
б)   общата дееспособност на партньорите,
(Съответства на изменение 26 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква б а) (нова)
ба)  съществуването, валидността или признаването на партньорството,
(Съответства на изменение 27 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква г)
г)  даренията между партньорите,
заличава се
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква д)
д)   наследствените права на преживелия партньор,
д)   въпроси относно наследяването, касаещи преживелия партньор,
(Съответства на изменение 29 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква e)
е)   дружествата между партньорите,
е)   въпросите, които се уреждат от дружественото право и правото, уреждащо други юридически лица или неперсонифицирани сдружения,
(Съответства на член 1, буква з)от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 30 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква ж)
ж)   вида на вещните права по отношение на дадена вещ и публичността на тези права.
ж)   вида на вещните права,
(Съответства на член 1, буква к) от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 31 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква ж а) (нова)
жа)  вписването в регистър на права върху недвижима или движима собственост, включително правните изисквания за такова вписване, както и последиците от вписването или невписването на такива права в регистър, и
(Съответства на член 1, буква л) от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 32 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква ж б) (нова)
жб)  въпросите относно правото на прехвърляне или корекция в случай на разтрогване на регистрирано партньорство, между партньори или бивши партньори, на права на пенсия или пенсии за инвалидност, натрупани по време на регистрираното партньорство.
(Съответства на изменение 33 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)
б)   „регистрирано партньорство“ е режим на съжителство между две лица, предвиден от закона и който се регистрира от публичен орган;
б)   „регистрирано партньорство“ е режим на съжителство между две лица, установен по начин, предвиден от закона на държавата членка, в която партньорството е регистрирано;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б а) (нова)
ба)  „партньорско споразумение“ е всяко споразумение, с което партньорите или бъдещите партньори уреждат имуществения режим на своето партньорство;
(Съответства на изменение 35 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в) – уводна част
в)   „автентичен акт“ е акт, официално съставен или вписан като автентичен акт в държавата членка по произход, чиято истинност:
в)   „автентичен акт“ е документ, свързан с въпросите на имуществения режим на регистрирано партньорство, официално съставен или вписан като автентичен акт в държава членка, чиято истинност:
(Съответства на член 3, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 36 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)
г)   „решение“ е всяко решение, постановено по въпросите на имуществения режим на регистрирано партньорство от съд на държава членка, независимо от наименованието на решението, включително съдебно решение, постановление, заповед или изпълнителен лист, както и определенията за разходите или разноските от служител на съда;
г)   „решение“ е всяко решение, постановено по въпросите на имуществения режим на регистрирано партньорство от съд на държава членка, независимо от наименованието на решението, както и решение относно определянето на разходите или разноските от служител на съда;
(Съответства на член 3, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 37 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д)
д)   „държава членка по произход“ е държавата членка, в която според случая решението е постановено, договорът за партньорство е сключен, автентичният акт е съставен или актът за делба на общото имущество или всеки друг акт е съставен от или пред съдебния орган или делегирания от него орган;
д)   „държава членка по произход“ е държавата членка, в която е постановено решението, съставен е автентичният акт или е одобрена или сключена съдебната спогодба;
(Съответства на член 3, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 38 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e)
е)   „замолена държава членка“ е държавата членка, в която е поискано признаването и/или изпълнението на решението, на договора за партньорство, на автентичния акт или на акта за делба на общото имущество или на всеки друг акт, съставен от или пред съдебния орган или делегирания от него орган;
е)   „държава членка по изпълнение“ е държавата членка, в която се иска декларацията за изпълняемост или изпълнение на решението, на съдебната спогодба или на автентичния акт;
(Съответства на член 3, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 39 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж)
ж)  „съд“ е всеки компетентен съдебен орган на държавите членки, който упражнява правораздавателни функции в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства, както и всеки друг несъдебен орган или лице, който по делегиране или назначаване от съдебен орган на държавите членки изпълнява функции, присъщи на съдилищата, така както са предвидени по настоящия регламент;
заличава се
(Съответства на изменение 40 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1а (нов)
1a.  За целите на настоящия регламент понятието „съд“ означава всеки съдебен орган и всички други органи и правни специалисти, притежаващи компетентност в областта на имуществените режими на регистрирани партньорства, които упражняват съдебни функции или действат чрез делегиране на правомощия от страна на съдебен орган, или действат под контрола на съдебен орган, при условие че тези други органи и правни специалисти предоставят гаранции за своята безпристрастност и за правото на всички страни да бъдат изслушвани и при условие че решенията, които постановяват съгласно правото на държавата членка, в която действат:
а)  могат да бъдат обжалвани пред съдебен орган или да бъдат преразглеждани от такъв орган; и
б)  имат подобна сила и действие на тези на решение на съдебен орган по същия въпрос.
Държавите членки изпращат уведомление на Комисията относно другите органи и правни специалисти, посочени в първа алинея, в съответствие с член 33а, параграф 1.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член -3
Член -3
Компетентност в областта на имуществените режими в рамките на държавите членки
Настоящият регламент не засяга компетентността на органите на държавите членки да разглеждат въпроси от областта на имуществения режим.
(Съответства на изменение 42 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.   Съдилищата на държава членка, сезирани с молба във връзка с наследяване на един от партньорите съгласно Регламент (ЕС) № …/… [на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство], са компетентни също така да се произнасят относно имуществените последици на партньорството, свързани с молбата.
1.   Съдилищата на държава членка, сезирани по въпроси в областта на наследяването на един от регистрираните партньори съгласно Регламент (ЕС) № 650/2012, са компетентни също така да се произнасят относно имуществените последици на партньорството, свързани с делото за наследяване.
(Съответства на изменение 43 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 4
Компетентност в случай на раздяла на партньорите
Компетентност в случай на разтрогване или унищожаване
Съдилищата на държава членка, сезирани с молба за разтрогване или унищожаване на регистрирано партньорство, са компетентни също така, при наличието на споразумение между партньорите, да се произнасят относно имуществените последици, свързани с молбата.
Съдилищата на държава членка, сезирани с молба за разтрогване или унищожаване на регистрирано партньорство, са компетентни също така да се произнасят относно имуществените последици, свързани с молбата, когато компетентността на съответните съдилища е призната, изрично или по друг недвусмислен начин, от партньорите.
Такова споразумение може да бъде сключено по всяко време, включително по време на започнало производство. Ако споразумението е сключено преди началото на производството, то трябва да бъде съставено в писмена форма, да има отбелязана дата и да е подписано от двете страни.
При липса на споразумение между партньорите компетентността се урежда съгласно член 5.
При липса на признаване на компетентността на посочения в параграф 1 съд компетентността се урежда съгласно член 5.
(Съответства на изменение 44 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 4 а (нов)
Член 4а
Споразумение за избор на съд
1.  Партньорите могат да се споразумеят за това, съдилищата на държавата членка, чието право са избрали за приложимо спрямо имуществения режим на тяхното партньорство по смисъла на член 15б, да бъдат компетентни по този имуществен режим. Тази компетентност е изключителна.
Без да се засяга алинея 3, споразумението за определяне на компетентния съд може да бъде сключено и изменяно по всяко време, но не по-късно от момента на сезиране на съда.
Ако правото на сезирания съд предвижда това, партньорите могат също да определят компетентния съд в хода на съдебното производство. В такъв случай изборът се отбелязва в съдебния протокол съгласно правото на сезирания съд.
Ако споразумението е сключено преди началото на производството, то трябва да бъде съставено в писмена форма, да има отбелязана дата и да е подписано от двамата партньори. Всяко съобщаване по електронен път, което осигурява траен запис на споразумението, се счита за равностойно на „писмена форма“.
2.  Партньорите могат също така да се споразумеят, че ако не е направен избор на съд, компетентни ще бъдат съдилищата на държавата членка, чието право е приложимо спрямо имуществения режим на тяхното партньорство съгласно член 15.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 4 б (нов)
Член 4б
Компетентност, основана на явяване на ответника
1.  Извън компетентността, която произтича от други разпоредби на настоящия регламент, компетентен е този съд на държава членка, чието право е било избрано по силата на член -15б или чието право е приложимо съгласно член 15, и пред който се яви ответникът. Това правило не се прилага, когато ответникът се явява, за да оспори компетентността, или когато друг съд има компетентност по силата на член 3, член 4 или член 4а.
2.  Преди да приеме компетентност по параграф 1 съдът се уверява, че ответникът е информиран за правото си да оспори компетентността, както и за последиците от явяването или неявяването си.
(Съответства на изменение 46 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 5
1.   Извън случаите, предвидени в членове 3 и 4, компетентни да се произнасят по производство, свързано с имуществените последици на регистрирано партньорство, са съдилищата на държавата членка:
1.   Ако никой съд не е компетентен съгласно членове 34 и 4а, компетентни да се произнасят по производство, свързано с имуществените последици, са съдилищата на държавата членка:
a)  по общото обичайно местопребиваване на партньорите или, ако няма такова,
а)  на чиято територия е било обичайното местопребиваване на партньорите в момента на сезирането на съда или, ако няма такова,
б)   по последното общо обичайно местопребиваване на партньорите, ако един от тях все още живее там, или, ако няма такова,
б)   на чиято територия е било последното обичайно местопребиваване на партньорите, ако един от тях все още живее там в момента на сезирането на съда или, ако няма такова,
в)   по обичайно местопребиваване на ответника или, ако няма такова,
в)   на чиято територия е било обичайното местопребиваване на ответника в момента на сезирането на съда или, ако няма такова,
ва)  чиито граждани са двамата партньори в момента на сезирането на съда или, ако се отнася за Обединеното кралство и Ирландия, в която имат общо „местоживеене“ („domicile“) или, ако няма такова,
г)   по регистриране на партньорството.
г)   по регистриране на партньорството.
2.   Съдилищата, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), могат да обявят, че не са компетентни да се произнесат, ако в тяхното право институтът на регистрираното партньорство не съществува.
2.   Съдилищата, посочени в параграф 1, букви а), б), в) и ва), могат да обявят, че не са компетентни да се произнесат, ако в тяхното право институтът на регистрираното партньорство не съществува.
(Относно член 5 (ва) (нов), вж. изменението на член 6, параграф 1, буква б). Съответства на изменение 47 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 6
Ако никой съд не е компетентен съгласно членове 3, 4 или 5 или ако съдът е обявил, че не е компетентен да се произнесе, съдилищата на държава членка са компетентни доколкото:
Ако никой съд на държава членка не е компетентен съгласно членове 3, 4, 4а или 5 или ако съдът е обявил, че не е компетентен да се произнесе, съдилищата на държава членка са компетентни доколкото на територията на тази държава членка се намира недвижимо имущество или регистрирани активи на единия или на двамата партньори; в такъв случай сезираният съд ще трябва да се произнесе само относно това недвижимо имущество или регистрирани активи.
a)  имущество на единия или на двамата партньори се намира на територията на тази държава членка; в такъв случай сезираният съд ще трябва да се произнесе само относно това имущество, или
б)  и двамата партньори са граждани на тази държава членка, или ако се отнася до Обединеното кралство или Ирландия, имат общ „domicile“ в нея.
При това съдилищата на дадената държава членка са компетентни да се произнасят с решения само относно недвижимо имущество или регистрирани активи, които се намират в тази държава членка.
(Съответства на изменение 48 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 7
Ако никой съд на държава членка не е компетентен съгласно членове 3, 4, 5 или 6 или ако съдът е обявил, че не е компетентен да се произнесе, съдилищата на държава членка могат, по изключение и при условие че делото има достатъчна връзка с тази държава членка, да се произнесат относно имуществените последици на регистрираните партньорства, ако е невъзможно в трета държава да се проведе дадено производство или не може в рамките на разумното да се образува или води такова.
Ако никой съд на държава членка не е компетентен съгласно 3, 4, 4a, 5 или 6, съдилищата на държава членка могат в изключителни случаи да се произнесат относно имуществения режим, ако е невъзможно в трета държава, с която делото има тясна връзка, да се проведе дадено производство или не може в рамките на разумното да се образува или води такова.
Случаят трябва да е свързан в достатъчна степен с държавата членка на сезирания съд.
(Съответства на член 11 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 49 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 8
Съдът, сезиран на основание на членове 3, 4, 5, 6 или 7, пред който е висящо делото, е компетентен също така да разглежда насрещни искове, доколкото те попадат в приложното поле на настоящия регламент.
Съдът, сезиран на основание на членове 3, 4, 4a, 5, 6 или 7, пред който е висящо делото, е компетентен също така да разглежда насрещни искове, доколкото те попадат в приложното поле на настоящия регламент.
Ако съд е сезиран съгласно член 6, неговата компетентност да разглежда насрещни искове се ограничава до недвижимото имущество или регистрираните активи, които са предмет на главното производство.
(Съответства на изменение 50 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 9
Съдът се смята за сезиран:
За целите на настоящата глава даден съд се смята за сезиран:
а)   към датата на подаване в съда на исковата молба или на равностоен документ, при условие че впоследствие ищецът не е пропуснал да предприеме необходимите действия за уведомяването или връчването на съответните документи на ответника, или
а)   към датата на подаване в съда на исковата молба или на равностоен документ, при условие че впоследствие ищецът не е пропуснал да предприеме необходимите действия за уведомяването или връчването на съответните документи на ответника;
б)   ако актът трябва да бъде връчен, преди да бъде внесен в съда, към момента на получаването му от отговорната за уведомяването или връчването служба, при условие че впоследствие ищецът не е пропуснал да предприеме необходимите действия за внасянето на акта в съда.
б)   ако актът трябва да бъде връчен, преди да бъде внесен в съда, към момента на получаването му от отговорната за уведомяването или връчването служба, при условие че впоследствие ищецът не е пропуснал да предприеме необходимите действия за внасянето на акта в съда, или
ба)  ако производството е започнато служебно от съда, към момента, в който съдът взема решение за започване на производството, или, ако такова решение не е необходимо, към момента на регистрирането на делото от съда.
(Съответства на член 14 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 51 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.   Когато искове със същия предмет, на същото основание и между същите страни са предявени в съдилища на различни държави членки, съдът, пред който искът е предявен по-късно, спира служебно производството до установяване на компетентността на първия сезиран съд.
1.   Когато искове със същия предмет, на същото основание между партньорите са предявени в съдилища на различни държави членки, съдът, пред който искът е предявен по-късно, спира служебно производството до установяване на компетентността на първия сезиран съд.
(Съответства на изменение 52 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.   Когато тези искове са висящи пред първоинстанционни съдилища, съдът, пред който искът е предявен по-късно, може също така, по молба на една от страните, да се откаже от компетентност, при условие че първият сезиран съд е компетентен по отношение на въпросните искове и правото му допуска тяхното съединяване.
2.   Когато тези искове са висящи пред първоинстанционни съдилища, съдът, пред който искът е предявен по-късно, може също така, по молба на един от партньорите, да се откаже от компетентност, при условие че първият сезиран съд е компетентен по отношение на въпросните искове и правото му допуска тяхното съединяване.
(Съответства на член 18 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 54 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 14
От съдилищата на държава членка могат да бъдат поискани временни или обезпечителни мерки, предвидени в нейното законодателство, дори ако, съгласно настоящия регламент, съдилищата на друга държава членка са компетентни да се произнесат по съществото на делото.
(Поради несъответствие между повечето езикови версии и българската версия, изменението не касае последната.)
(Съответства на член 19 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и на изменение 56 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 61
Предложение за регламент
Член -15 (нов)
Член -15
Единство и обхват на приложимото право
1.  Правото, приложимо към имуществените последици на регистрирано партньорство, се прилага за всички активи, които са засегнати от тези последици, независимо от тяхното местонахождение.
2.  Правото, приложимо към имуществените последици на регистрираните партньорства, без да се засяга член 1, параграф 3, букви ж) и жа), наред с другото определя:
а)  разделянето на имуществото на партньорите в различни категории преди и след регистрираното партньорство;
б)  прехвърлянето на имуществото от една категория в друга;
в)  евентуална отговорност за дългове на другия партньор;
г)  правата на разпореждане на партньорите по време на партньорството;
д)  прекратяването и ликвидирането на имуществения режим на регистрираното партньорство и делба на имуществото при разтрогване на регистрираното партньорство;
е)  въздействието на имуществения режим на регистрирано партньорство върху правоотношение между единия от партньорите и трета страна при условията на член 31.
(Съответства на изменения 57 и 58 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 62
Предложение за регламент
Член -15 а (нов)
Член -15а
Универсално прилагане
Правото, определено според разпоредбите на настоящия регламент, се прилага независимо от това дали е право на дадена държава членка или не.
(Вж.изменението към член 16; изменен текст). Съответства на член 20 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 59 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 63
Предложение за регламент
Член -15 б (нов)
Член -15б
Избор на приложимо право
1.  Партньорите или бъдещите партньори могат да се споразумеят да определят правото, приложимо към имуществения режим на регистрираното партньорство или да го променят, при условие че това право признава института на регистрираното партньорство и му придава имуществени последици, и при условие че това право е едно от следните:
а)  правото на държавата, в която партньорите или бъдещите партньори, или единият от тях, има/имат обичайно местопребиваване към момента на сключване на споразумението, или
б)  правото на държавата, на която един от партньорите или от бъдещите партньори е гражданин към момента на сключване на споразумението, или
в)  правото на държава, в която е регистрирано партньорството.
2.  Ако избраното право не признава института на регистрираното партньорство или не му придава имуществени последици, приложимото право се определя в съответствие с член 15.
3.  Изборът на приложимо право съгласно параграф 1 е действителен само когато партньорите или бъдещите партньори могат да докажат, че преди това са били консултирани относно правните последици от този избор.
Това изискване се счита за изпълнено, ако осигуряването на консултация е гарантирано от допълнителни национални формални правила, уреждащи избора на приложимо право.
4.  Освен ако партньорите не са договорили друго, смяната по време на партньорството на правото, приложимо към имуществения режим на регистрираното им партньорство, има действие само в бъдеще.
5.  Ако партньорите изберат смяната на приложимото право да има обратно действие, това не засяга действителността на сделки, сключени по дотогава действащото приложимо право, нито правата на трети лица, придобити по предишното приложимо право.
(Съответства частично на изменение 60 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 15
Определяне на приложимото право
Определяне на приложимото право при липса на избор
Към имуществените последици на партньорството е приложимо правото на държавата, в която то е регистрирано.
1.  При липса на споразумение за избор на приложимо право съгласно член -15б имуществените последици на регистрираното партньорството се уреждат от правото на държавата:
a)  в която е било първото общо обичайно местопребиваване на партньорите в момента на възникване на партньорството или в която те установяват първото си общо обичайно местопребиваване след възникването на партньорството, или
б)  чиито граждани са двамата партньори в момента на възникване на партньорството, или
в)  с която партньорите заедно имат най-тесни връзки в момента на възникване на партньорството, като се отчитат всички обстоятелства, или
г)  в която е регистрирано партньорството.
2.  Разпоредбите на параграф 1, букви а), б) и в) не се прилагат, когато в съответното право не съществува институтът на регистрираното партньорство.
3.  Разпоредбата на параграф 1, буква б) не се прилага, когато партньорите имат повече от едно общо гражданство.
(Съответства частично на изменение 61 и последващи от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 15 а (нов)
Член 15а
Многократна регистрация
Когато между същите партньори съществуват регистрирани партньорства в различни държави, от решаващо значение за целите на определяне на приложимото право в съответствие с член 15, параграф 1, буква г) е последното регистрирано партньорство в момента на регистрацията му.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 16
Член 16
заличава се
Универсален характер на стълкновителните норми
Определеното според разпоредбите на настоящата глава право се прилага дори когато то не е право на държава членка.
(Съответства на изменение 68 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 16 а (нов)
Член 16а
Формални изисквания за избора на приложимо право
1.  Споразумението за избор на приложимо право съгласно член -15б се съставя в писмена форма, има отбелязана дата и е подписано от двамата партньори. Всяко предаване по електронен път, което осигурява траен запис на споразумението, е равностойно на „писмена форма“.
2.  Това споразумение е в съответствие с формалните изисквания на приложимото право по отношение на имуществения режим на регистрираното партньорство или на правото на държавата, в която е сключено.
3.  Когато обаче правото на държавата, в която двамата партньори са имали обичайно местопребиваване в момента на избора на приложимо право, предвижда допълнителни формални изисквания за споразумения от този вид или ако няма такива, за партньорското споразумение, се прилагат тези изисквания.
4.  Когато в момента на избора на приложимо право партньорите имат обичайно местопребиваване в различни държави и правото на двете държави предвижда различни формални изисквания, споразумението се счита за формално действително, когато отговаря на изискванията на правото на една от тези държави.
(Текст, подобен на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 650/2012. Вж. също изменение 65 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 16 б (нов)
Член 16б
Формални изисквания по отношение на партньорско споразумение
Член 16 а урежда формалните аспекти на партньорско споразумение mutatis mutandis. Всякакви допълнителни формални изисквания по смисъла на член 16а, параграф 3 са единствено тези, свързани с партньорското споразумение за целите на настоящия член.
(Съответства на изменение 66 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 16 в (нов)
Член 16в
Адаптиране на вещни права
Когато дадено лице се позове на вещно право, което притежава съгласно приложимото към имуществения режим на регистрираното партньорство право, а в правото на държавата членка, в която се извършва позоваването, не съществува въпросното вещно право, това вещно право, ако е необходимо и доколкото е възможно, се адаптира към най-близкото равностойно вещно право съгласно законодателството на тази държава, като се вземат предвид целите и интересите, преследвани от конкретното вещно право, и свързаните с него последици.
(Съответства на член 31 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 67 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 17
Разпоредбите на настоящия регламент не засягат прилагането на повелителните норми, чието зачитане дадена държава смята от решаващо значение за гарантиране на нейните обществени интереси, като политическа, социална или икономическа организация, до такава степен, че те са приложими към всяка ситуация, попадаща в приложното им поле, независимо от приложимото иначе право към имуществените последици на регистрираното партньорство съгласно настоящия регламент.
1.  Особените повелителни норми са разпоредби, чието незачитане би било очевидно несъвместимо с обществения ред на съответната държава членка. Компетентните органи не следва да тълкуват изключението за обществен ред по начин, който противоречи на Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 21 от нея, който забранява всяка форма на дискриминация.
2.  Настоящият регламент не ограничава прилагането на особените повелителни разпоредби на правото на съда, без да се засягат разпоредбите относно защитата на транзакции, приложими в съответствие с член 31.
(Съответства на изменение 69 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
1.   Прилагането на разпоредба от определеното според настоящия регламент право може да бъде отказано само ако това прилагане e явно несъвместимо с обществения ред на сезирания съд.
1.   Прилагането на разпоредба от определеното според настоящия регламент право на дадена държава може да бъде отказано само ако прилагането му e явно несъвместимо с обществения ред на сезирания съд.
(Съответства на член 35 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 70 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 19
По смисъла на настоящия регламент прилагане на правото на държава, посочена от настоящия регламент, означава прилагане на действащите материалноправни норми на тази държава, с изключение на нормите на нейното международното частно право.
По смисъла на настоящия регламент прилагане на правото на държава, посочена от настоящия регламент, се отнася за прилагане на действащите норми на тази държава, с изключение на нормите на нейното международното частно право.
(Съответства на изменение 71 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 20
Държави с две или повече правни системи — териториални стълкновителни норми
Държави с повече от една правна система — териториални стълкновителни норми
1.  Когато правото, определено като приложимо от настоящия регламент, е правото на държава, която включва няколко териториални единици, всяка от които има собствен правен режим в областта на имуществения режим на регистрираното партньорство, вътрешните стълкновителни норми на тази държава определят съответната териториална единица, чиито законови правила се прилагат.
Когато една държава включва няколко териториални единици, всяка от които има собствена правна система или набор от правила по въпросите, уредени от настоящия регламент:
1a.  При липса на такива вътрешни стълкновителни норми:
a)   всяко позоваване на правото на тази държава се тълкува, за целите на определянето на приложимото право съгласно настоящия регламент, като отнасящо се до правото, което е в сила в съответната териториална единица;
а)   всяко позоваване на правото на посочената в параграф 1 държава се тълкува за целите на определянето на приложимото право на основание правила, свързани с обичайното местопребиваване на партньорите, като отнасящо се до правото, което е в сила в териториалната единица, в която партньорите имат своето обичайно местопребиваване;
б)   всяко позоваване на обичайното местопребиваване в тази държава се тълкува като отнасящо се за обичайното местопребиваване в дадена териториална единица;
б)   всяко позоваване на правото на държавата, посочено в параграф 1, за целите на определянето на приложимото право съгласно разпоредбите относно гражданството на партньорите се тълкува като позоваване на правото на териториалната единица, с която партньорите са най-тясно свързани;
в)   всяко позоваване на гражданството се отнася до териториалната единица, определена от правото на дадената държава, или, при отсъствие на приложими правила, до териториалната единица, избрана от страните, или, при отсъствие на избор, до териториалната единица, с която един или и двамата партньори имат най-тясна връзка.
в)   всяко позоваване на правото на посочената в параграф 1 държава за определянето на приложимото право на основание на други разпоредби, които се отнасят до други привръзки, се тълкува като отнасящо се за правото на териториалната единица, в която се намира съответната привръзка.
(Съответства на член 36 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 72 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 20 а (нов)
Член 20а
Държави с повече от една правна система — интерперсонални стълкновения на закони
По отношение на държава, в която съществуват две или повече правни системи или съвкупност от норми, приложими за различни категории лица в областта на имуществените режими на регистрираните партньорства, всяко позоваване на правото на тази държава се тълкува като отнасящо се за правната система или съвкупността от норми, определени от действащите в тази държава правила. При отсъствие на такива правила се прилага правната система или съвкупност от правила, с която партньорите имат най-тясна връзка.
(Съответства на изменение 73 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 20 б (нов)
Член 20б
Неприлагане на настоящия регламент към вътрешните стълкновения на закони
Държава членка, в която различни териториални единици имат собствени правни норми в областта на имуществените режими на регистрираните партньорства, не е длъжна да прилага настоящия регламент към стълкновенията на закони, възникнали единствено между правните режими на такива единици.
(Съответства на изменение 74 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1
1.  Решенията, постановени в държава членка, се признават в другите държави членки, без да се изисква каквато и да е процедура.
1.  Решенията, постановени в държава членка, се признават в другите държави членки, без да се изисква каквато и да е процедура. От признаването на посочените решения обаче не следва признаване от страна на държавите членки на регистрираното партньорство като правен институт в собствения правов ред.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2
2.   В случай на оспорване всяка заинтересована страна, чието основно искане е признаването на решение, може в съответствие с процедурите, установени в членове [38—56] от Регламент (ЕО) № 44/2001, да поиска да се установи, че решението трябва бъде признато.
2.   В случай на оспорване всяка заинтересована страна, чието основно искане е признаването на решение, може в съответствие с процедурите, установени в членове 27б – 27о, да поиска да се установи, че това решение трябва бъде признато.
(Съответства на член 39 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 75 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 22 – буква а)
a)   признаването явно противоречи на обществения ред на замолената държава членка;
a)   признаването явно противоречи на обществения ред на държавата членка, в която се иска признаване;
(Съответства на член 40 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 76 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 22 – буква б)
б)   на неявилия се ответник не е връчена исковата молба или равностоен документ своевременно и по начин, който да му позволи да организира защитата си, освен ако ответникът не е упражнил правото си да оспори решението, въпреки че е имал възможност да направи това;
б)   на неявилия се ответник не е връчена исковата молба или равностоен документ своевременно и по начин, който да му позволи да организира защитата си, освен ако ответникът не е оспорил решението, въпреки че е имал възможност да направи това;
(Съответства частично на член 40 от Регламент (ЕС) № 650/2012.)
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 22 – буква в)
в)   то противоречи на решение, постановено между същите страни в замолената държава членка;
в)   то противоречи на решение, постановено в производство между същите страни в държавата членка, в която е получено признаване;
(Съответства на член 40 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 78 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 22 – буква г)
г)   то противоречи на решение, постановено по-рано в друга държава членка или в трета държава между същите страни по спор със същия предмет и на същото основание, при условие че по-рано постановеното решение отговаря на условията, необходими за признаването му в замолената държава членка.
г)   то противоречи на решение, постановено по-рано в друга държава членка или в трета държава в производство между същите страни по спор със същия предмет и на същото основание, при условие че по-рано постановеното решение отговаря на условията, необходими за признаването му в държавата членка, в която се иска признаване;
(Съответства на член 40 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 79 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 25
При никакви обстоятелства не се допуска преразглеждане по същество на чуждестранно решение.
При никакви обстоятелства не се допуска преразглеждане по същество на решение, постановено в друга държава членка.
(Съответства на член 41 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 80 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 26
Съдът на държава членка, пред който се иска признаване на решение, постановено в друга държава членка, може да спре производството, ако решението е предмет на обжалване по общия ред.
Съдът на държава членка, пред който се иска признаване на решение, постановено в друга държава членка, може да спре производството, ако решението е предмет на обжалване по общия ред в държавата членка по произход.
(Съответства на член 42 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 81 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 27
Решенията, постановени в държава членка и подлежащи на изпълнение там, и съдебните спогодби се изпълняват в другите държави членки в съответствие с членове [38—56 и член 58] от Регламент (ЕО) № 44/2001.
Решенията, постановени в държава членка и подлежащи на изпълнение в тази държава, и съдебните спогодби подлежат на изпълнение в друга държава членка, ако по искане на заинтересована страна са били обявени за подлежащи на изпълнение там в съответствие с процедурата, предвидена в членове 27б–27о.
(Съответства на член 43 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 82 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 27 а (нов)
Член 27а
Определяне на местоживеене
За да определи дали за целите на процедурата, предвидена в членове 27б – 27о, дадена страна има местоживеене в държавата членка по изпълнение, сезираният съд прилага вътрешното право на тази държава членка.
(Съответства на член 44 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 83 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 27 б (нов)
Член 27б
Териториална компетентност
1.  Заявлението за декларация за изпълняемост се подава пред съда или пред компетентния орган на държавата членка по изпълнение, относно който тази държава членка е уведомила Комисията в съответствие с член 33.
2.  Териториалната компетентност се определя според местоживеенето на страната, срещу която е поискано изпълнението, или според мястото на изпълнението.
(Съответства на член 45 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 84 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 27 в (нов)
Член 27в
Процедура
1.  Процедурата за подаване на заявление се урежда от правото на държавата членка по изпълнение.
2.  Заявителят не е длъжен да има пощенски адрес или упълномощен представител в държавата членка по изпълнение.
3.  Заявлението се придружава от следните документи:
a)  препис на решението, който отговаря на условията за доказване на неговата достоверност;
б)  свидетелство, издадено от съда или компетентния орган на държавата членка по произход, като се използва формулярът, изготвен в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33в, параграф 2, без да се засягат разпоредбите на член 27г.
(Съответства на член 46 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 85 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 27 г (нов)
Член 27г
Непредставяне на свидетелството
1.  Ако не бъде представено свидетелството, посочено в член 27в, параграф 3, буква б), съдът или компетентният орган може да даде срок за представянето му или да приеме равностоен документ или, ако прецени, че разполага с достатъчно информация, да не изиска представянето му.
2.  Ако съдът или компетентният орган го изискват, се представя превод на документите. Преводът се извършва от лице, което притежава правоспособност за извършване на преводи в една от държавите членки.
(Съответства на член 47 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 86 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 27 д (нов)
Член 27д
Декларация за изпълняемост
Решението се обявява за подлежащо на изпълнение веднага след приключване на формалностите по член 27в, без преразглеждане по отношение на постановеното в член 22. Страната, срещу която е поискано изпълнението, няма право на този етап от производството да прави забележки по заявлението.
(Съответства на член 48 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 87 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 27 e (нов)
Член 27е
Уведомяване за решението по заявлението за декларация за изпълняемост
1.  Решението по заявлението за декларация за изпълняемост се съобщава незабавно на заявителя по реда и условията, определени от правото на държавата членка по изпълнение.
2.  Декларацията за изпълняемост се връчва или съобщава на страната, срещу която е поискано изпълнението, заедно със съдебното решение, ако то все още не й е връчено или съобщено.
(Съответства на член 49 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 88 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 27 ж (нов)
Член 27ж
Обжалване на решението по заявлението за декларация за изпълняемост
1.  Решението по заявлението за декларация за изпълняемост може да се обжалва от всяка от страните.
2.  Жалбата се подава в съда, относно който съответната държава членка е уведомила Комисията в съответствие с член 33.
3.  Жалбата се разглежда в съответствие с правилата на състезателната процедура.
4.  Ако страната, срещу която е поискано изпълнението, не се яви пред съда, сезиран с жалба от заявителя, се прилага член 11, дори когато страната, срещу която е поискано изпълнението, няма местоживеене в никоя от държавите членки.
5.  Декларацията за изпълняемост може да се обжалва в срок от 30 дни от връчването или съобщаването й. Ако страната, срещу която се иска изпълнение, има местоживеене в държава членка, различна от тази, в която е издадена декларацията за изпълняемост, срокът за обжалване е 60 дни и тече от датата на връчването, било лично на страната, или по нейното местоживеене. Не се допуска удължаване на срока по причина на отдалеченост.
(Съответства на член 50 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 89 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 27 з (нов)
Член 27з
Процедура за оспорване на решение, постановено по жалба
Решението, постановено по жалбата, може да бъде оспорено само съгласно процедурата, относно която съответната държава членка е уведомила Комисията в съответствие с член 33.
(Съответства на член 51 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 90 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 27 и (нов)
Член 27и
Отказ или отмяна на декларация за изпълняемост
Съдът, пред който е подадена жалбата по член 27ж или 27з, отказва или отменя декларация за изпълняемост само на някое от основанията, посочени в член 22. Съдът постановява решението си незабавно.
(Съответства на член 52 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 91 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 27 й (нов)
Член 27й
Спиране на производството
Съдът, пред който е подадена жалбата по член 27ж или 27з, по искане на страната, срещу която се иска изпълнение, спира производството, ако изпълнителната сила на решението е спряна в държавата членка по произход поради подадена жалба.
(Съответства на член 52 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 92 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 27 к (нов)
Член 27к
Временни и обезпечителни мерки
1.  Когато съдебно решение трябва да бъде признато по силата на настоящия раздел, няма пречки заявителят да поиска временни, включително охранителни мерки, в съответствие с правото на държавата членка по изпълнение, без да се изисква декларация за изпълняемост по смисъла на член 27д.
2.  Декларацията за изпълняемост съдържа по закон правомощие за предприемане на всякакви охранителни мерки.
3.  По време на определения в член 27ж, параграф 5 срок за обжалване на декларацията за изпълняемост и докато се вземе решение по това обжалване, спрямо имуществото на страната, срещу която е поискано изпълнението, не могат да се предприемат други мерки за изпълнение, освен охранителни.
(Съответства на член 54 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 93 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 27 л (нов)
Член 27л
Частична изпълняемост
1.  Когато е постановено решение по няколко точки от иска, а декларацията за изпълняемост не може да бъде издадена за всички, съдът или компетентният орган издава такава за една или няколко от тях.
2.  Заявителят може да поиска декларацията за изпълняемост да се ограничава до определени части от съдебното решение.
(Съответства на член 55 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 94 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 27 м (нов)
Член 27м
Правна помощ
Заявител, който в държавата членка по произход се е възползвал от цялостна или частична правна помощ или е бил освободен от разходи или разноски, има право във всички производства за декларация за изпълняемост да се ползва от най-благоприятната правна помощ или най-обхватното освобождаване от разходи и разноски, които се предвиждат съгласно правото на държавата членка по изпълнение.
(Съответства на член 56 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 95 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 27 н (нов)
Член 27н
Освобождаване от гаранции, обезпечения или депозити
Няма да се иска никакво обезпечение, гаранция или депозит, както и да са описани, от страната, която в една държава членка подава заявление за признаване, изпълняемост или изпълнение на съдебно решение, постановено в друга държава членка, въз основа на обстоятелството, че лицето е чужд гражданин или че няма местоживеене или местопребиваване в държавата членка по изпълнение.
(Съответства на член 57 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 96 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 27 о (нов)
Член 27о
Освобождаване от данъци, налози или такси
При производства за издаване на декларация за изпълняемост в държавата членка по изпълнение не се събират никакви данъци, налози или такси, изчислени въз основа на стойността на иска.
(Съответства на член 58 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 97 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 28
Признаване на автентичните актове
Приемане на автентични актове
1.   Формално съставени или вписани в една държава членка автентични актове се признават от другите държави членки, освен ако действителността им не се оспорва в съответствие с приложимото право и при условие че признаването явно не противоречи на обществения ред на замолената държава членка.
1.   Формално съставени или вписани в една държава членка автентични актове имат същата доказателствена сила в друга държава членка, както в държавата членка по произход, или възможно най-сравнимото действие, при условие че това не противоречи явно на обществения ред на въпросната държава членка.
Лице, което желае да използва автентичен акт в друга държава членка, може да поиска от органа, съставящ автентичния акт в държавата членка по произход, да попълни формуляра, изготвен в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33, параграф 2, в който е описано каква доказателствена сила има автентичният акт в държавата членка по произход.
1a.   Оспорване на автентичността на автентичен акт се прави пред съдилищата на държавата членка по произход и решението по оспорването се взема по силата на правото на тази държава. Оспорваният автентичен акт няма никаква доказателствена сила в друга държава членка, докато оспорването е висящо пред компетентния съд.
1б.  Оспорване на правните актове или правоотношенията, вписани в автентичен акт, се прави пред съдилищата, които са компетентни съгласно настоящия регламент, и решение по оспорването се взема по силата на правото, приложимо съгласно глава III или по силата на правото съгласно член 32. Оспорваният автентичен акт няма никаква доказателствена сила в държава членка, различна от държавата членка по произход, по отношение на предмета на обжалването, докато оспорването е висящо пред компетентния съд.
1в.  Ако изходът от производството пред съд на държава членка зависи от произнасянето по инцидентен иск, свързан с правните актове или правоотношенията, вписани в автентичен акт в областта на имуществените въпроси, компетентен да се произнесе по този въпрос е същият съд.
2.  Признаването на автентичните актове им придава доказателствена сила, що се отнася до съдържанието им, и те се ползват от оборима презумпция за действителност.
(Съответства на член 59 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 98 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
1.   Формално съставени или вписани автентични актове с изпълнителна сила в дадена държава членка се признават за изпълними в друга държава членка при поискване, направено в съответствие с процедурата, уредена в членове [38—57] от Регламент (ЕО) № 44/2001.
1.   Автентичен акт, който подлежи на изпълнение в държавата членка по произход, се обявява за изпълняем в друга държава членка по молба на заинтересована страна в съответствие с процедурата, предвидена в членове 27б—27о.
1a.  За целите на член 27в, параграф 3, буква б) органът, който е съставил автентичния акт, издава по молба на заинтересованата страна свидетелство, като използва формуляра, който ще бъде изготвен в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33, параграф 2.
2.   Съдът, пред който е подадена жалба съгласно членове [43 и 44] от Регламент (ЕО) № 44/2001, може да откаже или да отмени декларация за установяване на изпълнителната сила само ако изпълнението на автентичния акт явно противоречи на обществения ред на замолената държава членка.
2.   Съдът, пред който е подадена жалба съгласно членове 27ж или 27з, отказва или отменя декларация за установяване на изпълнителната сила само ако изпълнението на автентичния акт явно противоречи на обществения ред на държавата членка по изпълнение.
(Съответства на член 60 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 99 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 30
Признаване и изпълнителна сила на съдебните спогодби
Изпълнителна сила на съдебните спогодби
Съдебните спогодби, подлежащи на изпълнение в държавата членка по произход, се признават и обявяват за изпълняеми в друга държава членка по искане на всяка заинтересована страна при същите условия като автентичните актове. Съдът, пред който е подадена жалба съгласно член [42 или член 44] от Регламент (ЕО) № 44/2001, може да откаже или да отмени декларация за установяване на изпълнителната сила само ако изпълнението на съдебната спогодба явно противоречи на обществения ред на държавата членка по изпълнение.
1.  Съдебните спогодби, подлежащи на изпълнение в държавата членка по произход, се обявяват за изпълняеми в друга държава членка по заявление на всяка заинтересована страна в съответствие с процедурата, предвидена в членове 27б–27о.
1a.  За целите на член 27в, параграф 3, буква б) съдът, който е одобрил съдебната спогодба или в който тя е сключена, издава по искане на заинтересованата страна свидетелство, като използва формуляра, изготвен в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33в, параграф 2.
1б.  Съдът, пред който е подадена жалба съгласно член 27 ж или член 27 з отказва или отменя декларация за установяване на изпълнителната сила само ако изпълнението на съдебната спогодба явно противоречи на обществения ред на държавата членка по изпълнение.
(Съответства на член 61 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 100 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 31 – заглавие
Противопоставимост на трети лица
Защита на трети лица
(Съответства на изменение 101 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1
1.  Имуществените последици на регистрираното партньорство върху правоотношението между партньор и трето лице се уреждат от правото на държавата на регистриране на партньорството, посочена е член 15.
1.  Имуществените последици на регистрираното партньорство върху правоотношението между партньор и трето лице се уреждат от правото, приложимо по отношение на имуществените режими на регистрирано партньорство съгласно настоящия регламент.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2
2.  Правото на държава членка обаче може да предвижда, че приложимото право не може да бъде противопоставено от партньор на трето лице, ако единият от партньорите или третото лице имат обичайно местопребиваване на територията на тази държава членка и ако формалностите по оповестяването или по регистрирането, предвидени от правото на тази държава членка, не са извършени, освен ако третото лице познава или е трябвало да познава правото, приложимо към имуществените последици на регистрираното партньорство.
2.  Въпреки това в правоотношението между партньор и трето лице нито един от партньорите не може да се позовава на правото, приложимо към имуществения режим на регистрираното партньорство, ако партньорът, който е в правоотношение с трето лице и третото лице имат обичайно местопребиваване в същата държава, която не е държавата, чието право е приложимо към имуществения режим на регистрираното партньорство. В такива случаи за последиците на имуществения режим върху третото лице се прилага правото на държавата членка, където съответният партньор и третото лице имат обичайно местопребиваване.
(Съответства на изменение 102 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3
3.  Също така, правото на държава членка, в която се намира недвижимо имущество, може да предвижда по отношение на това недвижимо имущество правило, аналогично на това, предвидено в параграф 2 за правоотношенията между партньор и трето лице.
3.  Параграф 2 не се прилага, ако:
а)  третото лице познава или е трябвало да познава правната система, приложима към имуществените последици на регистрираното партньорство, или
б)  са спазени изискванията по отношение на регистрацията или оповестяването на имуществения режим на регистрираното партньорство в съответствие със законодателството на държавата, в която е обичайното местопребиваване на третото лице и на партньора, който е в правоотношение с това трето лице, или
в)  при сделки с недвижимо имущество са спазени изискванията по отношение на регистрацията или оповестяването на имуществения режим на регистрираното партньорство, свързани с недвижимото имущество съгласно законодателството на държавата, в която се намира недвижимото имущество.
(Съответства на изменение 103 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 107
Предложение за регламент
Член -32 (нов)
Член -32
Обичайно местопребиваване
1.  За целите на настоящия регламент обичайното местопребиваване на дружества и други корпоративни или некорпоративни юридически лица и неперсонифицирани образувания е мястото на централното им управление. Обичайното местопребиваване на физическо лице, което осъществява стопанска дейност, е неговото основно място на стопанска дейност.
2.  Когато правоотношението е сключено в хода на дейността на клон, представителство или друго поделение, или ако съгласно договора, този клон, представителство или поделение носи отговорност за изпълнението на договора, мястото, където се намира този клон, представителство или друго поделение се счита за място на обичайно местопребиваване.
3.  За целите на определяне на обичайното местопребиваване относимият момент е моментът на правоотношението.
(Съответства на изменение 104 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква б а) (нова)
бa)  имената и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 27б, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу такива заявления в съответствие с член 27ж, параграф 2;
(Съответства на член 78, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 105 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква б б) (нова)
бб)  процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочени в член 27з.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2
2.   Държавите членки уведомяват Комисията за всяко последващо изменение на тези разпоредби.
2.   Държавите членки уведомяват Комисията за последващи изменения на тази информация.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3
3.  Комисията предоставя на обществеността по подходящ начин изпратената съгласно параграфи 1 и 2 информация, по-специално чрез многоезичния уебсайт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.
3.  Комисията предоставя на обществеността по лесен и подходящ начин изпратената съгласно параграфи 1 и 2 информация, по-специално чрез многоезичния уебсайт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.
Държавите членки гарантират, че информацията от този многоезичен сайт е достъпна също така чрез всеки официален сайт, който те създават, по-специално чрез осигуряване на връзка към интернет страницата на Комисията.
(Съответства на член 78, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 108 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 а (нов)
3a.  Комисията въвежда инструмент за информиране и обучение на съответните служители на съда и практикуващи юристи чрез създаването на интерактивен портал на всички официални езици на институциите на Съюза, включващ система за обмен на опит и професионални умения.
(Съответства на изменение 109 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 33 а (нов)
Член 33а
Изготвяне и последващо изменение на списъка, в който се съдържа информацията, посочена в член 2, параграф 1а.
1.  Въз основа на изпратените от държавите членки уведомления Комисията изготвя списък на другите органи и правни специалисти, посочени в член 2, параграф 1а.
2.  Държавите членки уведомяват Комисията за всички последващи промени в информацията, която се съдържа в този списък. Комисията изменя списъка съобразно с това.
3.  Комисията публикува списъка и евентуалните му последващи изменения в Официален вестник на Европейския съюз.
4.  Комисията осигурява публичен достъп до информацията, за която е направено уведомление в съответствие с параграфи 1 и 2, чрез всички други подходящи средства, по-специално чрез Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.
(Съответства на член 79 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 110 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 33 б (нов)
Член 33б
Изготвяне и последващо изменение на свидетелствата и формулярите, посочени в членове 27в, 28, 29 и 30
Комисията приема актове за изпълнение за изготвяне и последващо изменение на свидетелствата и формулярите, посочени в членове 27в, 28, 29 и 30. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33в, параграф 2.
(Съответства на член 80 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 111 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 33 в (нов)
Член 33в
Процедура на комитет
1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
(Съответства на член 81 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и изменение 112 от доклада в 2011/0059(CNS).)
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
В своите доклади Комисията разглежда по-конкретно следните въпроси:
–  възползването от възможностите за сключване на споразумение за избор на приложимо право и избор на съдебна компетентност от страна на регистрирано партньорство и практическите последици,
–  ефективността на изискването за консултация при избора на приложимо право,
–  възползването от възможността за обявяване на липса на компетентност от съдилища на държавите членки, в които не съществува институтът на регистрираното партньорство, и практическите последици, и
–  възможността за бъдещо уеднаквяване на разпоредбите, посочени в настоящия регламент, с посочените в [Регламента относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения, свързани с имуществения режим между съпрузи], с цел постигане на равно третиране в по-голяма степен.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3
3.   Разпоредбите на глава III се прилагат само за партньорите, регистрирали своето партньорство.
3.   Разпоредбите на глава III се прилагат само за регистрирани партньори, които след датата на влизане в сила на настоящия регламент:
a)  са сключили регистрирано партньорството или
б)  са направили избор на право, приложимо по отношение на своето имущество.
Споразумение за избор на приложимо право, което е било сключено преди [дата на влизане в сила на настоящия регламент], също е действително, ако отговаря на изискванията на глава III или ако е действително съгласно приложимото право към момента на сключване на споразумението относно избора на приложимо право съгласно съответните разпоредби на международното частно право.
Споразумение за избор на приложимо право, което е било сключено преди [дата на влизане в сила на настоящия регламент] във връзка с предвидената в настоящия регламент възможност за избор на приложимо право, но е било недействително към момента на сключване на споразумението относно избора на такова право според приложимото право съгласно съответните разпоредби на международното частно право, тъй като в последното не е предвиден избор на приложимо право за регистрирани партньорства, става действително от [дата на влизане в сила на настоящия регламент].
Правна информация - Политика за поверителност