Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0060(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0254/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0254/2013

Keskustelut :

PV 09/09/2013 - 20
CRE 09/09/2013 - 20

Äänestykset :

PV 10/09/2013 - 11.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0337

Hyväksytyt tekstit
PDF 570kWORD 81k
Tiistai 10. syyskuuta 2013 - Strasbourg
Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset *
P7_TA(2013)0337A7-0254/2013

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. syyskuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa (COM(2011)0127 – C7-0094/2011 – 2011/0060(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2011)0127),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0094/2011),

–  ottaa huomioon Italian senaatin, Puolan parlamentin Sejmin, Puolan senaatin ja Romanian senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston 31. toukokuuta 2012 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0254/2013),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Koska avioliitto ja rekisteröity parisuhde ovat luonteeltaan erilaisia liittoja ja niihin sovelletaan eri periaatteita, on perusteltua laatia kaksi säädöstä, joista toisella säännellään aviovarallisuussuhteita ja toisella eli tällä asetuksella rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia näkökohtia.
Poistetaan.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia näkökohtia koskevan päätöksen tunnustamisen ainoana päämääränä jäsenvaltiossa on sallia päätöksessä määriteltyjen varallisuusoikeudellisten vaikutusten täytäntöönpano. Se ei edellytä jäsenvaltiolta sen parisuhteen tunnustamista, joka on kyseisen päätökseen johtaneiden varallisuusoikeudellisten vaikutusten taustalla. Tämä asetus ei edellytä parisuhteen käsitteen luomista niissä jäsenvaltioissa, joissa sitä ei tunneta.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Tämä asetus koskee rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. Rekisteröidyn parisuhteen käsitettä sivutaan vain siltä osin kuin se on tarpeen tämän asetuksen kannalta. Käsitteen täsmällinen sisältö määritellään jäsenvaltioiden kansallisissa laeissa.
(10)  Tämä asetus koskee rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. Rekisteröidyn parisuhteen käsitettä sivutaan vain siltä osin kuin se on tarpeen tämän asetuksen kannalta. Tätä asetusta sovellettaessa rekisteröity parisuhde katsotaan muuntyyppiseksi liitoksi kuin avioliitto. Rekisteröityä parisuhdetta koskevan käsitteen täsmällinen sisältö määritellään jäsenvaltioiden kansallisissa laeissa.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Tätä asetusta ei sitä vastoin pitäisi soveltaa niihin yksityisoikeuden aloihin, jotka koskevat rekisteröidyn parisuhteen muita kuin varallisuusoikeudellisia vaikutuksia. Selvyyden vuoksi eräät kysymykset, joiden voitaisiin nähdä olevan yhteydessä varallisuusasioihin, olisi nimenomaisesti suljettava tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 johdanto-osan 11 kappaletta ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 3.)
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Koska rekisteröityjen parisuhteiden osapuolten elatusvelvollisuuksista säädetään jo toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18 päivänä joulukuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 4/2009, ne olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, aivan kuten lahjoitusten pätevyyttä ja vaikutuksia koskevat kysymykset, joista säädetään sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 593/2008.
(12)  Rekisteröityjen parisuhteiden osapuolten elatusvelvollisuudet, joista säädetään toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18 päivänä joulukuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 4/2009, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, aivan kuten perimystä koskevat kysymykset, joista säädetään toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 650/20121.
____________________
1 EUVL L 201, 27.7.2012, s. 107.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 4.)
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi lisäksi jätettävä jäsenvaltioiden kansallisissa laeissa mahdollisesti esiintyvien esineoikeuksien luonnetta ja tällaisten oikeuksien julkivarmistamista koskevat kysymykset, jotka eivät kuulu myöskään [toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten ja virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston] asetuksen (EU) N:o …/… soveltamisalaan. Sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa toisella tai kummallakin osapuolella on omaisuutta, voivat toteuttaa esineoikeudellisia toimenpiteitä, jotka liittyvät erityisesti omaisuutta koskevan omistusoikeuden siirtymisen merkitsemiseen rekistereihin, jos kyseisen jäsenvaltion laissa tätä edellytetään.
(13)  Tämän asetuksen, aivan kuten asetuksen (EU) N:o 650/2012 soveltamisalan ulkopuolelle olisi lisäksi jätettävä joidenkin jäsenvaltioiden kansallisissa laeissa tunnetut määrältään rajoitetut esineoikeuksia (numerus clausus) koskevat kysymykset. Jäsenvaltiolta ei olisi edellytettävä, että se tunnustaa kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevaa omaisuutta koskevan esineoikeuden, jos kyseistä esineoikeutta ei tunneta sen oikeudessa.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 5.)
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Jotta edunsaajat kuitenkin voisivat nauttia heille rekisteröidyn parisuhteen varallisuuden jakamisen kautta syntyneistä tai siirretyistä oikeuksista toisessa jäsenvaltiossa, tässä asetuksessa olisi säädettävä tuntemattoman esineoikeuden muuntamisesta esineoikeudeksi, joka lähinnä vastaa sitä kyseisen toisen jäsenvaltion lainsäädännössä. Muuntamisessa olisi otettava huomioon kyseisellä esineoikeudella tavoitellut päämäärät ja edut sekä sen vaikutukset. Lähinnä vastaavan kansallisen esineoikeuden määrittelyä varten voidaan ottaa yhteyttä sen valtion viranomaisiin tai toimivaltaisiin henkilöihin, jonka lakia rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettiin, lisätietojen saamiseksi oikeuden luonteesta ja vaikutuksista. Tätä varten voidaan käyttää siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen yhteistyön nykyisiä verkostoja ja muita käytettävissä olevia toisen valtion lain ymmärtämistä helpottavia keinoja.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 johdanto-osan 16 kappaletta ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 6.)
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)  Kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen liittyvän oikeuden rekisteriin kirjaamisen edellytykset olisi suljettava tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa rekisteriä pidetään, (kiinteän omaisuuden osalta omaisuuden sijaintipaikan laissa (lex rei sitae)) olisi määritettävä, millaisin oikeudellisin edellytyksin ja miten kirjaaminen on suoritettava ja mitkä viranomaiset, kuten kiinteistörekisterit tai notaarit, ovat vastuussa sen tarkistamisesta, että kaikki edellytykset täyttyvät ja että perusteeksi esitetyt tai laaditut asiakirjat ovat riittäviä tai sisältävät tarvittavat tiedot.
(Tarkistus vastaa osin asetuksen (EU) N:o 650/2012 johdanto-osan 18 kappaletta ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 7.)
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)
(13 c)  Oikeuden rekisteriin kirjaamisen vaikutukset olisi samoin jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa rekisteriä pidetään, olisi näin ollen määritettävä, onko rekisteröinnillä esimerkiksi oikeuden olemassaolon toteava vai oikeuden luova vaikutus. Jos esimerkiksi oikeuden hankkiminen kiinteään omaisuuteen on rekisterien kaikkia koskevan vaikutuksen varmistamiseksi tai oikeustoimien suojaamiseksi kirjattava rekisteriin sen jäsenvaltion oikeuden mukaan, jossa rekisteriä pidetään, hankinta-ajankohtaan olisi sovellettava kyseisen jäsenvaltion lakia.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 johdanto-osan 19 kappaletta ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 8.)
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 d kappale (uusi)
(13 d)  Kuten asetuksessa (EU) N:o 650/2012, myös tässä asetuksessa olisi noudatettava jäsenvaltioissa sovellettavia eri järjestelmiä varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevien asioiden käsittelemiseksi. Sen vuoksi tätä asetusta sovellettaessa "tuomioistuin" olisi ymmärrettävä laajasti eli niin, että se kattaa paitsi lainkäyttötehtäviä hoitavat tuomioistuimet sanan varsinaisessa merkityksessä myös notaarit tai rekisteriviranomaiset, jotka joissakin jäsenvaltioissa hoitavat perintöasioissa tuomioistuimen tavoin tiettyjä lainkäyttötehtäviä, sekä notaarit ja oikeusalan ammattilaiset, jotka joissakin jäsenvaltioissa hoitavat lainkäyttötehtäviä tietyssä perintöasiassa tuomioistuimen antaman valtuutuksen nojalla. Tässä asetuksessa säädettyjen toimivaltasääntöjen olisi sidottava kaikkia tässä asetuksessa määriteltyjä tuomioistuimia. Vastaavasti 'tuomioistuimen’ ei olisi katettava jäsenvaltion oikeusviranomaisiin kuulumattomia viranomaisia, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan valtuudet käsitellä perintöasioita, kuten useimmissa jäsenvaltioissa notaareja, jos he eivät hoida lainkäyttötehtäviä, kuten asia yleensä on.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 johdanto-osan 20 kappaletta ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 10.)
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Asetuksessa olisi lisäksi säädettävä mahdollisuudesta laajentaa rekisteröidyn parisuhteen purkamista tai pätemättömäksi julistamista koskevaa hakemusta käsittelevien jäsenvaltion tuomioistuinten toimivalta kattamaan myös rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisia näkökohtia koskevat kysymykset, jotka liittyvät mainittuun hakemukseen, jos osapuolet ovat sopineet asiasta.
(15)  Asetuksessa olisi lisäksi säädettävä mahdollisuudesta laajentaa rekisteröidyn parisuhteen purkamista tai pätemättömäksi julistamista koskevaa hakemusta käsittelevien jäsenvaltion tuomioistuinten toimivalta kattamaan myös rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisia näkökohtia koskevat kysymykset, jotka liittyvät mainittuun hakemukseen, jos osapuolet ovat nimenomaisesti hyväksyneet kyseisten tuomioistuinten toimivallan tai se on muulla tavoin tunnustettu.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Jos varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat kysymykset eivät liity rekisteröidyn parisuhteen purkamiseen tai pätemättömäksi julistamiseen eivätkä toisen osapuolen kuolemaan, osapuolet voivat päättää antaa asian sen jäsenvaltion tuomioistuinten käsiteltäväksi, jonka lain he ovat valinneet sovellettavaksi parisuhteensa varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin. Tämä edellyttää osapuolten keskinäistä sopimusta, jonka he voivat tehdä viimeistään ennen asian panemista vireille tuomioistuimessa ja sen jälkeen tuomioistuimen valtion oikeuden mukaisesti.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 12.)
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Muissa tapauksissa olisi asetuksen nojalla voitava säilyttää, tärkeysjärjestyksessä lueteltujen liittymäperusteiden mukaisesti, jäsenvaltion tuomioistuinten alueellinen toimivalta käsitellä rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia näkökohtia koskevia hakemuksia. Näiden liittymäperusteiden avulla varmistetaan, että parisuhteen osapuolten ja sen jäsenvaltion välillä, jonka tuomioistuin on asiassa toimivaltainen, on läheinen yhteys. Nämä tuomioistuimet voivat luopua toimivallasta, jos niiden kansallisessa laissa ei säädetä rekisteröidyistä parisuhteista. Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan koske sen jäsenvaltion tuomioistuimia, jossa parisuhde on rekisteröity. Siltä varalta, että millään tuomioistuimella ei ole tämän asetuksen muiden säännösten nojalla toimivaltaa, asetukseen on sisällytetty toissijaista toimivaltaa koskeva sääntö, jonka avulla ehkäistään oikeussuojan epäämisen riski.
(16)   Tämän asetuksen nojalla olisi voitava säilyttää jäsenvaltion tuomioistuinten alueellinen toimivalta käsitellä kysymyksiä, jotka koskevat rekisteröityihin parisuhteisiin liittyvien varallisuusoikeudellisten näkökohtien selvittämistä muissa tapauksissa kuin osapuolten eron tai toisen osapuolen kuoleman yhteydessä sellaisten tärkeysjärjestyksessä lueteltujen liittymäperusteiden mukaisesti, joiden avulla varmistetaan, että osapuolten ja sen jäsenvaltion välillä, jonka tuomioistuin on asiassa toimivaltainen, on läheinen yhteys. Näiden tuomioistuinten olisi voitava luopua toimivallasta, jos niiden kansallisessa laissa ei säädetä rekisteröidyistä parisuhteista. Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan koske sen jäsenvaltion tuomioistuimia, jossa parisuhde on rekisteröity.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)  Erityisesti niiden tilanteiden varalta, joissa oikeussuoja on evätty, tässä asetuksessa olisi säädettävä varatoimivallan (forum necessitatis) käyttämisestä niin, että jäsenvaltion tuomioistuimelle annetaan poikkeustapauksissa mahdollisuus ratkaista varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskeva asia, jolla on läheinen liittymä kolmanteen valtioon. Tällainen poikkeustapaus voi syntyä, kun menettely osoittautuu mahdottomaksi asianomaisessa kolmannessa valtiossa esimerkiksi sisällissodan vuoksi tai kun ei kohtuudella voida odottaa edunsaajan aloittavan tai käyvän läpi menettelyä kyseisessä valtiossa. Varatoimivaltaa voidaan kuitenkin käyttää ainoastaan, jos asialla on riittävä yhteys siihen jäsenvaltioon, jonka tuomioistuimessa asia pannaan vireille.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 johdanto-osan 31 kappaletta ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 14.)
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Jotta voidaan helpottaa rekisteröidyn parisuhteen osapuolten omaisuuden hoitoa, olisi osapuolten kaikkeen omaisuuteen sovellettava sen valtion lakia, jossa parisuhde on rekisteröity, vaikka kyseessä ei olisi jäsenvaltion lainsäädäntö.
(18)  Jotta voidaan helpottaa rekisteröidyn parisuhteen osapuolten omaisuuden hoitoa, asetuksessa olisi annettava heille omaisuuden luonteesta tai sijainnista riippumatta mahdollisuus valita omaisuuteensa sovellettava laki niiden lakien joukosta, joihin osapuolilla on läheinen yhteys joko asuinpaikan tai kansalaisuuden perusteella. Ei ole mitään syytä evätä tätä lainvalintaa rekisteröidyn parisuhteen osapuolilta. Jos osapuolet valitsevat lain, jossa ei säädetä rekisteröidyistä parisuhteista, lainvalinta olisi jätettävä huomiotta. Valinta olisi tämän jälkeen suoritettava objektiivisin perustein. Vaikka asianomaiset henkilöt tuntisivatkin pääsääntöisesti oikeutensa hyvin, olisi asiaan liittyvä oikeussuoja kuitenkin taattava säätämällä lainvalinnan vaikutuksia koskevasta oikeudellisesta neuvonnasta. Tämä edellytys täyttyy erityisesti silloin, kun lainvalintaan sovellettavat muut muotovaatimukset, erityisesti asiakirjojen vahvistaminen notaarilla, varmistavat tällaisen neuvonnan.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
(18 a)  Oikeusvarmuuden ja selkeyden takaamiseksi asetuksessa olisi säädettävä myös rekisteröidyn parisuhteen rekisteröimisestä useaan kertaan. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että rekisteröityjä parisuhteita ei rekisteröidä moneen kertaan.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)
(18 b)  Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja oikeusvarmuus sekä ottaa huomioon osapuolten todellinen tilanne, asetuksessa olisi säädettävä yhdenmukaisista lainvalintasäännöistä, joiden nojalla voidaan määrittää perättäin sovellettavien liittymäperusteiden avulla osapuolten kaikkeen omaisuuteen sovellettava laki niitä tapauksia varten, joissa osapuolet eivät ole valinneet sovellettavaa lakia. Ensimmäiseksi perusteeksi olisi asetettava osapuolten ensimmäinen yhteinen asuinpaikka parisuhteen rekisteröinnin ajankohtana tai osapuolten ensimmäinen yhteinen asuinpaikka parisuhteen rekisteröinnin jälkeen. Sitä seuraisi osapuolten yhteinen kansalaisuus parisuhteen rekisteröinnin ajankohtana. Jos kumpikaan näistä perusteista ei täyty eli jos osapuolilla ei ole vielä ensimmäistä yhteistä asuinpaikkaa eikä osapuolilla ole parisuhteen rekisteröinnin ajankohtana samaa kansalaisuutta, olisi sovellettava sen valtion lakia, johon osapuolilla on parisuhteen rekisteröinnin ajankohtana läheisimmät yhteydet ottaen huomioon kaikki olosuhteet. Näiden perusteiden mukaisesti määriteltyjä lakeja ei pitäisi soveltaa, jos niissä ei tunneta rekisteröidyn parisuhteen käsitettä. Osapuolten omaisuuteen olisi lähtökohtaisesti sovellettava sen valtion lakia, jossa parisuhde on rekisteröity,
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 15.)
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)
(18 c)  Jos 'kansalaisuuden' käsitettä käytetään sovellettavan lain määräytymisessä, olisi otettava huomioon, että tietyissä valtioissa, joiden oikeusjärjestys perustuu common law ‑järjestelmään, yhdistävänä tekijänä on 'kotipaikan' (domicile) käsite eikä 'kansalaisuus'.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 d kappale (uusi)
(18 d)  Jotta voidaan turvata oikeustoimien oikeusvarmuus ja estää rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavan lain vaihtaminen ilman, että osapuolet saavat asiasta tiedon, ei sovellettavaa lakia saa vaihtaa, elleivät osapuolet ole selvästi ilmaisseet haluavansa muutosta. Osapuolten tekemä lain vaihto ei voi tulla voimaan takautuvasti, paitsi jos osapuolet ovat varta vasten näin päättäneet. Joka tapauksessa sovellettavan lain vaihtaminen ei saisi vaikuttaa kolmansien oikeuksiin eikä aiemmin tehtyjen oikeustoimien pätevyyteen.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
(19 a)  Kaikki tarvittavat tiedot olisi asetettava saataville yksinkertaisin ja asianmukaisin keinoin, erityisesti komission monikielisen verkkosivuston kautta.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)
(19 b)  Hyvien käytänteiden vaihtoa oikeusalan toimijoiden välillä olisi kannustettava.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)
(19 c)  Komission olisi otettava käyttöön tuomioistuinten virkamiehille ja oikeusalan toimijoille tarkoitettu tiedotus- ja koulutusväline perustamalla interaktiivinen portaali kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä, mukaan luettuna järjestelmä ammattitaidon ja ammattikäytäntöjen vaihtamista varten.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Koska jäsenvaltioissa tehtyjen päätösten vastavuoroinen tunnustaminen on yksi tämän asetuksen tavoitteista, asetuksessa olisi säädettävä asetukseen (EY) N:o 44/2001 perustuvista päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevista säännöksistä, jotka on tarvittaessa mukautettu vastaamaan tämän asetuksen kattaman alan erityisvaatimuksia. Sen vuoksi jäsenvaltio voi kieltäytyä tunnustamasta tai panemasta täytäntöön päätöstä, joka joko osittain tai kokonaisuudessaan koskee rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia näkökohtia, ainoastaan jos jäsenvaltion kansallisessa laissa ei säädetä rekisteröidyistä parisuhteista tai jos laissa säädetään erilaisista varallisuusoikeudellisista vaikutuksista.
(23)  Koska jäsenvaltioissa tehtyjen päätösten vastavuoroinen tunnustaminen rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa on yksi tämän asetuksen tavoitteista, asetuksessa olisi säädettävä päätösten tunnustamista, täytäntöönpanokelpoisuutta ja täytäntöönpanoa koskevista säännöksistä, jotka ovat samanlaisia kuin muissa yksityisoikeudellisen yhteistyön alalla annetuissa unionin säädöksissä ja jotka on tarvittaessa mukautettu vastaamaan tämän asetuksen kattaman alan erityisvaatimuksia. Sen vuoksi jäsenvaltio voi kieltäytyä tunnustamasta tai panemasta täytäntöön päätöstä, joka joko osittain tai kokonaisuudessaan koskee rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia näkökohtia, ainoastaan jos jäsenvaltion kansallisessa laissa ei säädetä rekisteröidyistä parisuhteista tai jos laissa säädetään erilaisista varallisuusoikeudellisista vaikutuksista.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 19.)
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioissa käytössä olevat erilaiset tavat ratkaista rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisiin näkökohtiin liittyviä kysymyksiä, olisi tässä asetuksessa varmistettava virallisten asiakirjojen tunnustaminen ja täytäntöönpano. Virallisia asiakirjoja ei voida tunnustamisen osalta kuitenkaan rinnastaa tuomioistuinten päätöksiin. Virallisten asiakirjojen tunnustaminen merkitsee sitä, että asiakirjoilla on sisältönsä puolesta sama todistusvoima ja samat vaikutukset kuin kyseisillä asiakirjoilla on niiden alkuperäjäsenvaltiossa ja että asiakirjojen oletetaan olevan päteviä, ellei toisin osoiteta.
(24)  Jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioissa käytössä olevat erilaiset järjestelmät ratkaista rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisiin näkökohtiin liittyviä kysymyksiä, olisi tässä asetuksessa varmistettava virallisten asiakirjojen hyväksyminen ja täytäntöönpanokelpoisuus rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisiin suhteisiin liittyvissä asioissa kaikissa jäsenvaltioissa.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 johdanto-osan 60 kappaletta ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 20.)
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)
(24 a)  Tässä asetuksessa olisi säädettävä erityisesti asetuksen (EU) N:o 650/2012 pohjalta säännöksistä, jotka koskevat tuomioistuinten päätösten tunnustamista, täytäntöönpanokelpoisuutta ja täytäntöönpanoa sekä julkisten asiakirjojen hyväksymistä ja täytäntöönpanokelpoisuutta sekä tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen täytäntöönpanokelpoisuutta.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 21.)
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Vaikka rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavaa lakia olisi sovellettava parisuhteen osapuolen ja kolmannen välisiin oikeussuhteisiin, on tämän lain oikeusvaikutuksista kuitenkin aiheellista säätää sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa parisuhteen osapuolella tai kolmannella on asuinpaikka, jotta varmistetaan kolmannen suojelu. Kyseisen jäsenvaltion laissa voidaan säätää, että osapuoli voi vedota parisuhteensa varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavaan lakiin kolmatta vastaan vain silloin kun jäsenvaltion laissa säädetyt rekisteröintiä tai julkaisemista koskevat vaatimukset on täytetty, paitsi jos kolmas on ollut tai hänen on täytynyt olla tietoinen rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin näkökohtiin sovellettavasta laista.
(25)  Rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin tämän asetuksen mukaisesti sovellettavaa lakia olisi sovellettava parisuhteen osapuolen ja kolmannen välisiin oikeussuhteisiin. Kolmannen suojaamiseksi kummankaan parisuhteen osapuolen ei kuitenkaan pitäisi voida vedota tähän lakiin tai kansainvälisesti pakottaviin säännöksiin, jos oikeussuhteissa kolmannen kanssa olevan osapuolen ja kolmannen asuinpaikat sijaitsevat samassa valtiossa, joka ei ole se valtio, jonka lakia sovelletaan rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin. Tästä olisi poikettava silloin, jos kolmannen suojalle ei ole edellytyksiä, eli jos kolmas on ollut tai hänen olisi täytynyt olla tietoinen sovellettavasta laista taikka kun kyseisessä valtiossa laissa säädetyt rekisteröintiä tai julkaisemista koskevat vaatimukset on täytetty.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 22.)
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)
(26 a)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa päätösten, tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen ja virallisten asiakirjojen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevien todistusten ja kaavakkeiden laatimisen ja myöhemmän muuttamisen osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 mukaisesti.
______________
1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 johdanto-osan 78 kappaletta ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 23.)
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)
(26 b)  Tässä asetuksessa tarkoitettujen todistusten ja lomakkeiden laatimista ja myöhempää muuttamista koskevien täytäntöönpanosäädösten hyväksymiseen olisi sovellettava neuvoa-antavaa menettelyä asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 johdanto-osan 79 kappaletta ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 24.)
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet ja erityisesti sen 7, 9, 17, 21 ja 47 artikla, joissa vahvistetaan yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen, oikeus solmia avioliito ja perustaa perhe kansallisen lain mukaisesti sekä omistusoikeus, kielletään kaikenlainen syrjintä ja vahvistetaan oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja tuomioistuimeen. Jäsenvaltioiden tuomioistuinten olisi sovellettava tätä asetusta näitä oikeuksia ja periaatteita kunnioittaen.
(28)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet ja erityisesti sen 7, 9, 17, 20, 21 ja 47 artikla, joissa vahvistetaan yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen, oikeus solmia avioliito ja perustaa perhe kansallisen lain mukaisesti sekä omistusoikeus ja yhdenvertaisuus lain edessä, kielletään kaikenlainen syrjintä ja vahvistetaan oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja tuomioistuimeen. Jäsenvaltioiden tuomioistuinten olisi sovellettava tätä asetusta näitä oikeuksia ja periaatteita kunnioittaen.
(Tarkistus vastaa osin asetuksen (EU) N:o 650/2012 johdanto-osan 81 kappaletta ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 25.)
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  rekisteröidyn parisuhteen oikeusvaikutukset yksilöihin,
Poistetaan.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)  osapuolten oikeustoimikelpoisuus,
b)  osapuolten yleinen oikeustoimikelpoisuus,
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 26.)
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  parisuhteen olemassaolo, pätevyys tai tunnustaminen,
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 27.)
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – d alakohta
d)  osapuolten väliset lahjat,
Poistetaan.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – e alakohta
e)  jälkeen elävän osapuolen perintöoikeus,
e)  jälkeen elävään osapuoleen liittyvät perimyskysymykset,
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 29.)
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – f alakohta
f)  osapuolten keskinäiset yhtiöt,
f)  kysymykset, jotka liittyvät yhtiöitä tai muita yhteisöjä tai yhteenliittymiä koskevaan lakiin,
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 1 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 30.)
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – g alakohta
g)  omaisuutta koskevien esineoikeuksien luonne ja tällaisten oikeuksien julkivarmistaminen.
g)  esineoikeuksien luonne.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 1 artiklan k kohtaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 31.)
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)
g a)  kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen liittyvien oikeuksien kirjaaminen rekisteriin, kirjaamisen oikeudelliset edellytykset mukaan luettuina, ja tällaisten oikeuksien rekisteriin kirjaamisen tai kirjaamatta jättämisen vaikutukset ja
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 1 artiklan 1 kohtaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 32.)
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – g b alakohta (uusi)
g b)  kysymykset, jotka koskevat rekisteröidyn parisuhteen osapuolten tai entisen parisuhteen osapuolten sellaisten eläke- tai työkyvyttömyyseläkeoikeuksien siirtoa, jotka ovat karttuneet rekisteröidyn parisuhteen voimassaoloaikana, jos parisuhde puretaan.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 33.)
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  'rekisteröidyllä parisuhteella' laissa säädettyä kahden henkilön yhteiselämää, jonka viranomainen rekisteröi;
b)  'rekisteröidyllä parisuhteella' laissa säädettyä kahden henkilön yhteiselämää, joka on vahvistettu sen jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyllä tavalla, jossa parisuhde on rekisteröity;
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  'parisuhdesopimuksella', sopimuksia, joiden avulla osapuolet tai tulevat osapuolet järjestävät parisuhteensa varallisuusoikeudelliset vaikutukset;
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 35.)
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale
c)  'virallisella asiakirjalla' asiakirjaa, joka on alkuperäjäsenvaltiossa virallisesti laadittu tai rekisteröity virallisena asiakirjana ja
c)  'virallisella asiakirjalla' rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellista omaisuusasiaa koskevaa asiakirjaa, joka on virallisesti laadittu tai rekisteröity virallisena asiakirjana jäsenvaltiossa ja jonka
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 3 artiklan 1 kohdan i alakohtaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 36.)
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  'päätöksellä' rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteita koskevaa jäsenvaltion tuomioistuimen päätöstä riippumatta siitä, kutsutaanko päätöstä tuomioistuinratkaisuksi, tuomioksi, määräykseksi, täytäntöönpanomääräykseksi tai joksikin muuksi, samoin kuin oikeudenkäyntikuluja koskevaa tuomioistuimen virkamiehen päätöstä;
d)  'päätöksellä' rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevaa jäsenvaltion tuomioistuimen päätöstä riippumatta siitä, miksi päätöstä kutsutaan, samoin kuin oikeudenkäyntikuluja koskevaa tuomioistuimen virkamiehen päätöstä
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 31 artiklan 1 kohdan g kohtaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 37.)
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  'alkuperäjäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, jossa päätös on tehty, rekisteröintiä koskeva asiakirja tai virallinen asiakirja on laadittu tai jossa yhteisen omaisuuden jakamista koskeva tai muu asiakirja on laadittu lainkäyttöelimen tai sen valtuuttaman tahon toimesta tai luona;
e)  'alkuperäjäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, jossa päätös on tehty, jossa virallinen asiakirja on vahvistettu tai jonka tuomioistuimessa sovinto on tehty;
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 38.)
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  'pyynnön vastaanottavalla jäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, jossa pyydetään tunnustamaan ja/tai panemaan täytäntöön päätös, rekisteröintiä koskeva asiakirja, virallinen asiakirja tai lainkäyttöelimen tai sen valtuuttaman tahon toimesta tai luona laadittu yhteisen omaisuuden jakamista koskeva tai muu asiakirja;
f)  'täytäntöönpanojäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, jossa päätöksen, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista tai täytäntöönpanoa pyydetään;
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 3 artiklan 1 kohdan f alakohtaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 39.)
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta
g)  'tuomioistuimella' jäsenvaltioiden toimivaltaisia lainkäyttöelimiä, jotka käyttävät tuomiovaltaa rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa, sekä muita viranomaisia tai henkilöitä, jotka jäsenvaltioiden lainkäyttöelimet ovat valtuuttaneet tai nimenneet hoitamaan tässä asetuksessa tarkoitettuja tuomiovaltaan liittyviä tehtäviä;
Poistetaan.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 40.)
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Tässä asetuksessa 'tuomioistuimella' tarkoitetaan oikeusviranomaisia ja kaikkia muita viranomaisia ja oikeusalan ammattilaisia, jotka ovat toimivaltaisia rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisiin suhteisiin liittyvissä asioissa ja hoitavat oikeudellisia tehtäviä tai jotka toimivat oikeusviranomaisen antaman valtuutuksen nojalla tai oikeusviranomaisen valvonnassa, edellyttäen että nämä muut viranomaiset ja oikeusalan ammattilaiset pystyvät antamaan takeita puolueettomuudestaan ja asianosaisten oikeudesta tulla kuulluksi ja että niiden toimintajäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti tekemät päätökset täyttävät seuraavat edellytykset:
a)  päätökseen voi hakea muutosta tai pyytää sen uudelleen tarkastelua oikeusviranomaisessa ja
b)  päätöksellä on sama oikeusvoima ja vaikutus kuin samaa asiaa koskevalla oikeusviranomaisen päätöksellä.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 a kohdassa tarkoitetut muut viranomaiset ja oikeusalan toimijat 33 a artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
-3 artikla (uusi)
-3 artikla
Varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskeva toimivalta jäsenvaltioissa
Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden sisäiseen toimivaltaan rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin liittyvissä asioissa.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 42.)
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltion tuomioistuimilla, joissa on pantu vireille toisen osapuolen perintöasiaa koskeva kanne [toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten ja virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston] asetuksen (EU) N:o .../… nojalla, on toimivalta myös kanteeseen liittyvissä parisuhteen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa kysymyksissä.
1.  Jäsenvaltion tuomioistuimilla, joissa on pantu vireille rekisteröidyn parisuhteen osapuolen perimystä koskeva kanne asetuksen (EU) N:o 650/2012 nojalla, on toimivalta myös tähän perintöasiaan liittyvissä parisuhteen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa kysymyksissä.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 43.)
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
4 artikla
Toimivalta osapuolten erotessa
Toimivalta parisuhteen purkamisen tai pätemättömäksi julistamisen yhteydessä
Jäsenvaltion tuomioistuimilla, joille on osoitettu rekisteröidyn parisuhteen purkamista tai pätemättömäksi julistamista koskeva hakemus, on myös toimivalta päättää hakemukseen liittyvistä varallisuusoikeudellisista vaikutuksista, jos osapuolet ovat sopineet asiasta.
Jäsenvaltion tuomioistuimilla, joille on osoitettu rekisteröidyn parisuhteen purkamista tai pätemättömäksi julistamista koskeva hakemus, on myös toimivalta päättää hakemukseen liittyvistä varallisuusoikeudellisista vaikutuksista, jos osapuolet ovat nimenomaisesti hyväksyneet kyseisten tuomioistuinten toimivallan tai tunnustaneet sen muulla yksiselitteisellä tavalla.
Osapuolet voivat sopia asiasta milloin tahansa, myös kesken menettelyn. Jos asiasta sovitaan ennen menettelyä, on sopimus laadittava kirjallisena ja kummankin osapuolen on päivättävä ja allekirjoitettava se.
Jos osapuolet eivät ole sopineet asiasta, toimivalta määräytyy 5 artiklan mukaisesti.
Jos 1 kohdassa tarkoitetun tuomioistuimen toimivaltaa ei ole tunnustettu, toimivalta määräytyy 5 artiklan mukaisesti.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 44.)
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)
4 a artikla
Oikeuspaikkasopimus
1.  Osapuolet voivat sopia, että heidän rekisteröidyn parisuhteensa varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa toimivaltaisia ovat sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jonka lain he -15 b artiklan mukaan ovat valinneet parisuhteensa varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavaksi laiksi. Tämä toimivalta on yksinomainen.
Tämän rajoittamatta 3 alakohdan soveltamista sopimus oikeuspaikan valinnasta voidaan tehdä tai sitä voidaan muuttaa milloin tahansa ennen asian panemista vireille tuomioistuimessa.
Jos tuomioistuinvaltion laissa niin säädetään, osapuolet voivat valita oikeuspaikan myös asian vireillepanon jälkeen. Siinä tapauksessa valinta on kirjattava tuomioistuimessa tuomioistuinvaltion lain mukaisesti.
Jos sopimus tehdään ennen menettelyä, on se laadittava kirjallisena ja päivättävä ja osapuolten on allekirjoitettava se. Kirjallisena pidetään myös kaikkea sähköisin keinoin tapahtunutta viestintää, josta jää pysyvä tallenne sopimuksesta.
2.  Jos oikeuspaikkaa ei ole valittu, osapuolet voivat myös sopia, että toimivaltaisia ovat sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jonka lakia sovelletaan 15 artiklan mukaisesti heidän parisuhteensa varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
4 b artikla (uusi)
4 b artikla
Vastaajan saapuville tuloon perustuva toimivalta
1.  Sen toimivallan lisäksi, joka tuomioistuimella on tämän asetuksen muiden säännösten nojalla, toimivaltainen on sen jäsenvaltion tuomioistuin, jonka lakia on päätetty ‑15 b artiklan mukaisesti soveltaa tai jonka lakia voidaan soveltaa 15 artiklan nojalla ja jossa vastaaja vastaa haasteeseen. Tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos vastaaja on vastannut kiistääkseen toimivallan tai jos toinen tuomioistuin on toimivaltainen 3, 4 tai 4 a artiklan nojalla.
2.  Ennen kuin tuomioistuin julistautuu toimivaltaiseksi 1 kohdan nojalla, se varmistaa, että vastaajalle ilmoitetaan hänen oikeudestaan kiistää tuomioistuimen toimivalta ja vastaamisen tai vastaamatta jättämisen seurauksista.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 46.)
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
1.  Lukuun ottamatta 3 ja 4 artiklassa mainittuja tapauksia rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevassa menettelyssä toimivaltaisia ovat sen jäsenvaltion tuomioistuimet,
1.  Jos millään tuomioistuimella ei ole 3, 4 tai 4 a artiklan nojalla toimivaltaa, varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevassa menettelyssä toimivaltaisia ovat sen jäsenvaltion tuomioistuimet,
a)  jossa osapuolilla on yhteinen asuinpaikka, tai
a)  jonka alueella osapuolten asuinpaikka on ajankohtana, jona asia pannaan tuomioistuimessa vireille, tai
b)  jossa puolisoilla oli viimeinen yhteinen asuinpaikka, jos jompikumpi asuu siellä edelleen, tai
b)  jonka alueella osapuolten viimeinen asuinpaikka oli, jos jompikumpi asuu siellä edelleen ajankohtana, jona asia pannaan tuomioistuimessa vireille, tai
c)  jossa vastaajalla on asuinpaikka, tai
c)  jonka alueella vastaajan asuinpaikka on ajankohtana, jona asia pannaan tuomioistuimessa vireille, tai
c a)  jonka kansalaisia molemmat osapuolet ovat ajankohtana, jona asia pannaan vireille, tai, jos kyseessä on Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti, jossa on kummankin osapuolen kotipaikka, tai
d)  jossa parisuhde on rekisteröity.
d)  jossa parisuhde on rekisteröity.
2.  Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tuomioistuimet voivat luopua toimivallasta, jos niiden lainsäädännössä ei tunneta rekisteröidyn parisuhteen käsitettä.
2.  Edellä 1 kohdan a, b, c ja c a alakohdassa tarkoitetut tuomioistuimet voivat luopua toimivallasta, jos niiden lainsäädännössä ei tunneta rekisteröidyn parisuhteen käsitettä.
(5 artiklan 1 kohdan c a alakohdan osalta katso 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskeva tarkistus; vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 47.)
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
6 artikla
Jos millään tuomioistuimella ei ole 3, 4 tai 5 artiklan nojalla toimivaltaa tai jos tuomioistuin on luopunut toimivallasta, jäsenvaltion tuomioistuimet ovat toimivaltaisia, jos
Jos millään jäsenvaltion tuomioistuimella ei ole 3, 4, 4 a tai 5 artiklan nojalla toimivaltaa tai jos tuomioistuin on luopunut toimivallasta, sen jäsenvaltion tuomioistuimet ovat toimivaltaisia, jonka alueella toisella tai kummallakin osapuolella on kiinteää omaisuutta tai rekisteröityä omaisuutta. Tällöin tuomioistuimen toimivalta koskee pelkästään kiinteää omaisuutta tai rekisteröityä omaisuutta.
a)   toisella tai kummallakin osapuolella on omaisuutta tämän jäsenvaltion alueella; tällöin tuomioistuimen toimivalta koskee pelkästään kyseistä omaisuutta, tai
b)  kumpikin osapuoli on kyseisen jäsenvaltion kansalainen, tai jos kyseessä on Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti, kummallakin osapuolella on kyseisessä jäsenvaltiossa kotipaikka.
Jäsenvaltion tuomioistuimet ovat tällöin toimivaltaisia vain kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta tai rekisteröityä omaisuutta koskevissa päätöksissä.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 48.)
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
7 artikla
Jos millään jäsenvaltion tuomioistuimella ei ole 3, 4, 5 tai 6 artiklan nojalla toimivaltaa tai jos tuomioistuin on luopunut toimivallasta, jäsenvaltion tuomioistuimet voivat poikkeuksellisesti ja edellyttäen, että asialla on riittävän läheinen yhteys kyseiseen jäsenvaltioon, päättää rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisista vaikutuksista, jos menettely osoittautuu mahdottomaksi tai menettelyä ei voida olosuhteet huomioiden kohtuudella panna vireille tai toteuttaa jossakin kolmannessa valtiossa.
Jos millään jäsenvaltion tuomioistuimella ei ole 3, 4, 4 a, 5 tai 6 artiklan nojalla toimivaltaa, jäsenvaltion tuomioistuimet voivat poikkeuksellisesti ratkaista varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevan asian, jos menettelyä ei voida kohtuudella panna vireille tai toteuttaa tai jos se olisi mahdotonta kolmannessa valtiossa, johon asialla on läheinen liittymä.
Asialla on oltava riittävä liittymä siihen jäsenvaltioon, jonka tuomioistuimessa asia pannaan vireille.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 11 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 49.)
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
8 artikla
Tuomioistuimella, jossa asia on vireillä 3, 4, 5, 6 tai 7 artiklan nojalla, on toimivalta käsitellä myös vastakanne, jos vastakanne kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan.
Tuomioistuimella, jossa menettely on vireillä 3, 4, 4 a, 5, 6 tai 7 artiklan nojalla, on toimivalta käsitellä myös vastakanne, jos vastakanne kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan.
Jos asia on pantu vireille tuomioistuimessa 6 artiklan mukaisesti, tuomioistuimen toimivalta rajoittuu asian kohteena olevaa kiinteää omaisuutta tai rekisteröityä omaisuutta koskevaan vastakanteeseen.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 50.)
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
9 artikla
Asian katsotaan tulleen vireille tuomioistuimessa:
Tätä lukua sovellettaessa asian katsotaan tulleen vireille tuomioistuimessa
a)  ajankohtana, jona haastehakemus tai vastaava asiakirja jätetään tuomioistuimeen, edellyttäen että kantaja ei ole sen jälkeen jättänyt toteuttamatta häneltä edellytettyjä toimenpiteitä haasteen antamiseksi tiedoksi vastaajalle, tai
a)  ajankohtana, jona haastehakemus tai vastaava asiakirja jätetään tuomioistuimeen, edellyttäen että kantaja ei ole sen jälkeen jättänyt toteuttamatta häneltä edellytettyjä toimia haasteen antamiseksi tiedoksi vastaajalle;
b)  jos asiakirja on annettava tiedoksi ennen sen jättämistä tuomioistuimeen, ajankohtana, jona tiedoksiannosta vastaava viranomainen ottaa sen vastaan, mikäli kantaja ei ole sen jälkeen jättänyt toteuttamatta häneltä edellytettyjä toimia asiakirjan jättämiseksi tuomioistuimeen.
b)  jos asiakirja on annettava tiedoksi ennen sen jättämistä tuomioistuimeen, ajankohtana, jona tiedoksiannosta vastaava viranomainen ottaa sen vastaan, mikäli kantaja ei ole sen jälkeen jättänyt toteuttamatta häneltä edellytettyjä toimia asiakirjan jättämiseksi tuomioistuimeen, tai
b a)  jos asian käsittely aloitetaan tuomioistuimen omasta aloitteesta, ajankohtana, jona tuomioistuin tekee päätöksen käsittelyn aloittamisesta, tai jos tällaista päätöstä ei edellytetä, ajankohtana, jona tuomioistuin kirjaa asian rekisteriin.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 14 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 51.)
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
1.  Jos eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa nostetaan samojen asianosaisten välillä samaa asiaa koskevia kanteita, tuomioistuimen, jossa kanne on nostettu myöhemmin, on omasta aloitteestaan keskeytettävä asian käsittely, kunnes on ratkaistu, että tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen.
1.  Jos eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa nostetaan osapuolten välillä samaa asiaa koskevia kanteita, tuomioistuimen, jossa kanne on nostettu myöhemmin, on omasta aloitteestaan keskeytettävä asian käsittely, kunnes on todettu, että tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 52.)
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
(2)  Jos nämä kanteet ovat vireillä ensimmäisessä oikeusasteessa, tuomioistuin, jossa kanne on nostettu myöhemmin, voi osapuolen pyynnöstä myös jättää asian tutkimatta, jos tuomioistuin, jossa kanne on ensin pantu vireille, on toimivaltainen tutkimaan kyseiset kanteet ja jos niiden yhdistäminen on tämän tuomioistuimen lain mukaan sallittua.
2.  Jos nämä kanteet ovat vireillä ensimmäisessä oikeusasteessa, sellainen tuomioistuin, jossa kannetta ei ole pantu vireille ensimmäisenä, voi osapuolen pyynnöstä myös jättää asian tutkimatta, jos tuomioistuin, jossa kanne on pantu vireille ensimmäisenä, on toimivaltainen tutkimaan kyseiset kanteet ja jos niiden yhdistäminen on tämän tuomioistuimen lain mukaan sallittua.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 18 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 54.)
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
14 artikla
Jäsenvaltion lain mukaisia välitoimia tai turvaamistoimia voidaan pyytää kyseisen valtion tuomioistuimilta myös silloin, kun toisen jäsenvaltion tuomioistuimet ovat tämän asetuksen mukaan toimivaltaisia tutkimaan pääasian.
Jäsenvaltion lain mukaisia turvaamistoimia tai muita väliaikaisia toimenpiteitä voidaan pyytää kyseisen valtion tuomioistuimilta myös silloin, kun jonkin toisen jäsenvaltion tuomioistuimet ovat tämän asetuksen mukaan toimivaltaisia tutkimaan pääasian.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 19 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 56.)
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
-15 artikla (uusi)
-15 artikla
Sovellettavan lain yhtenäisyys ja soveltamisala
1.  Rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavaa lakia sovelletaan kaikkeen omaisuuteen, johon kyseiset vaikutukset kohdistuvat, omaisuuden sijainnista riippumatta.
2.  Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavassa laissa määritellään, tämän kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 3 kohdan g ja g a alakohdan soveltamista, muun muassa seuraavat asiat:
a)  osapuolten omaisuuden jako eri luokkiin ennen rekisteröityä parisuhdetta ja sen jälkeen,
b)  omaisuuden siirto luokasta toiseen,
c)  tarvittaessa vastuu toisen osapuolen veloista,
d)  osapuolten käyttöoikeudet rekisteröidyn parisuhteen aikana,
e)  rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisten vaikutusten päättäminen ja purkaminen ja omaisuuden jakaminen parisuhteen purkamisen yhteydessä,
f)  rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudelliset vaikutukset toisen osapuolen ja kolmannen väliseen oikeussuhteeseen 31 artiklan mukaisesti.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistuksia 57 ja 58.)
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
-15 a artikla (uusi)
-15 a artikla
Universaali soveltaminen
Tämän asetuksen mukaisesti määräytyvää lakia sovelletaan riippumatta siitä, onko se jonkin jäsenvaltion laki.
(Ks.16 artiklaa koskeva tarkistus; tekstiä on muutettu. Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 20 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 59.
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
-15 b artikla (uusi)
-15 b artikla
Sovellettavan lain valinta
1.  Osapuolet tai tulevat osapuolet voivat sopia rekisteröidyn parisuhteensa varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavan lain valinnasta tai vaihtamisesta, edellyttäen, että valittavassa laissa tunnustetaan rekisteröidyn parisuhteen käsite ja liitetään siihen varallisuusoikeudelliset vaikutukset, ja edellyttäen, että se on jokin seuraavista:
a)  sen valtion laki, jossa osapuolilla tai tulevilla osapuolilla tai toisella heistä on asuinpaikka ajankohtana, jona sopimus tehdään, tai
b)  sen valtion laki, jonka kansalainen toinen osapuolista tai tulevista osapuolista on ajankohtana, jona sopimus tehdään, tai
c)  sen valtion laki, jossa osapuolet ovat rekisteröineet parisuhteen.
2.  Jos valitussa laissa ei tunneta rekisteröidyn parisuhteen käsitettä tai siihen ei liitetä varallisuusoikeudellisia vaikutuksia, sovellettava laki määritetään 15 artiklan mukaisesti.
3.  Edellä olevan 1 kohdan mukainen lainvalinta on voimassa vain, jos osapuolet tai tulevat osapuolet voivat todistaa, että he ovat ennen sitä saaneet neuvontaa koskien tämän lainvalinnan oikeudellisia seurauksia.
Tämä vaatimus katsotaan täytetyksi, jos neuvonta varmistetaan jo muilla lainvalintaan liittyvillä muotoa koskevilla kansallisilla vaatimuksilla.
4.  Elleivät osapuolet toisin sovi, rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavan lain vaihtaminen parisuhteen aikana vaikuttaa ainoastaan vastaisuudessa.
5.  Jos osapuolet päättävät, että sovellettavan lain vaihto vaikuttaa takautuvasti, se ei kuitenkaan vaikuta siihen asti sovelletun lain nojalla tehtyjen oikeustoimien pätevyyteen eikä aiemmin sovellettuun lakiin perustuviin kolmansien oikeuksiin.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 60.)
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
15 artikla
Sovellettavan lain määräytyminen
Sovellettavan lain määräytyminen ilman lainvalintaa
Parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jossa parisuhde on rekisteröity.
1.   Ellei -15 b artiklan mukaista lainvalintaa tehdä, parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä
a)  jossa osapuolilla on parisuhteen rekisteröinnin ajankohtana tai sen jälkeen ensimmäinen yhteinen asuinpaikka, tai
b)  jonka kansalaisia osapuolet ovat parisuhteen rekisteröinnin ajankohtana, tai
c)  johon osapuolilla yhdessä on läheisimmät yhteydet parisuhteen rekisteröinnin ajankohtana ottaen huomioon kaikki olosuhteet, tai
d)  jossa parisuhde on rekisteröity.
2.  Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c alakohdan säännöksiä ei sovelleta, jos kyseisessä lainsäädännössä ei tunneta rekisteröidyn parisuhteen käsitettä.
3.  Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä ei sovelleta, jos osapuolilla on useamman valtion yhteinen kansalaisuus.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 61 ja sitä seuraavia tarkistuksia)
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)
15 a artikla
Parisuhteen rekisteröiminen useaan kertaan
Jos osapuolten välillä on samanaikaisesti voimassa useampi kuin yksi rekisteröity parisuhde eri valtioissa, sovellettava lainsäädäntö määräytyy viimeksi rekisteröidyn parisuhteen ajankohdan mukaan 15 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
16 artikla
16 artikla
Poistetaan.
Lainvalintasäännön yleispätevyys
Tämän luvun säännösten mukaan määräytyvää lainsäädäntöä sovelletaan, vaikka kyseessä ei olisi jäsenvaltion lainsäädäntö.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 68.)
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)
16 a artikla
Sovellettavan lain valintaa koskevat muodolliset vaatimukset
1.  Edellä -15 b artiklassa tarkoitettu lainvalintaa koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti ja päivättävä, ja kummankin osapuolen on allekirjoitettava se. Kirjallisena pidetään myös kaikkea sähköisin keinoin tapahtunutta viestintää, josta jää pysyvä tallenne sopimuksesta.
2.  Sopimuksen on täytettävä rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavan lain tai sen valtion lain muodolliset vaatimukset, jossa sopimus tehtiin.
3.  Jos sen valtion lainsäädännössä, jossa molemmilla osapuolilla on asuinpaikka lain valintaa koskevan sopimuksen tekohetkellä, säädetään muista tämäntyyppisistä sopimusta tai parisuhdesopimusta koskevista muotovaatimuksista, kyseisiä vaatimuksia on sovellettava.
4.  Jos osapuolten asuinpaikka on sopimuksen tekohetkellä eri valtioissa ja jos näiden valtioiden lainsäädännössä on säädetty erilaiset muotovaatimukset, sopimus on muodollisesti pätevä, jos se täyttää jommankumman lainsäädännön vaatimukset.
(Vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 5 artiklan 2 kohtaa. Ks. myös menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistus 65.)
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
16 b artikla (uusi)
16 b artikla
Parisuhdesopimuksen muotovaatimukset
Parisuhdesopimuksen muotoon sovelletaan vastaavasti 16 a artiklaa. Muita 16 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja muotovaatimuksia ovat tätä artiklaa sovellettaessa vain parisuhdesopimusta koskevat muotovaatimukset.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 66.)
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
16 c artikla (uusi)
16 c artikla
Esineoikeuksien muuntaminen
Jos henkilö vetoaa esineoikeuteen, johon hänellä on oikeus rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavan lain nojalla, ja sen jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa oikeuteen vedotaan, ei tunne kyseistä esineoikeutta, kyseinen oikeus on tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan muunnettava lähinnä vastaavaksi kyseisen valtion lain mukaiseksi esineoikeudeksi ottaen huomioon kyseisellä esineoikeudella tavoitellut päämäärät ja edut sekä sen vaikutukset.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 31 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 67.)
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
17 artikla
Tämän asetuksen säännöksillä ei voida rajoittaa sellaisten pakottavien säännösten soveltamista, joiden noudattamista jäsenvaltio pitää niin olennaisen tärkeänä yleisten etujensa, kuten poliittisen, sosiaalisen tai taloudellisen järjestelmän turvaamiseksi, että niitä on sovellettava kaikissa niiden soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa riippumatta siitä, mitä lakia rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin muutoin tämän asetuksen nojalla sovellettaisiin.
1.  Kansainvälisesti pakottavat säännökset ovat säännöksiä, joiden noudattamatta jättäminen olisi selvästi vastoin asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public). Toimivaltaisten viranomaisten ei pitäisi tulkita oikeusjärjestyksen perusteisiin perustuvaa poikkeusta Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21 artiklan vastaisesti, jossa kielletään kaikenlainen syrjintä.
2.  Tällä asetuksella ei rajoiteta tuomioistuinvaltion lain kansainvälisesti pakottavien säännösten soveltamista, tämän rajoittamatta 31 artiklan mukaisesti sovellettavia liikesuhdetta suojaavia säännöksiä.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 69.)
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
1.  Tämän asetuksen mukaan määräytyvän lain säännöstä voidaan olla soveltamatta ainoastaan, jos sen soveltaminen on selvästi vastoin oikeuspaikan oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public).
1.  Tämän asetuksen mukaan määräytyvän jonkin valtion lain säännöstä voidaan olla soveltamatta ainoastaan, jos sen soveltaminen on selvästi vastoin oikeuspaikan oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public).
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 35 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 70.)
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
19 artikla
Kun tämän asetuksen nojalla on sovellettava tietyn valtion lakia, sovelletaan kyseisessä valtiossa voimassa olevia aineellisen oikeuden sääntöjä kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä lukuun ottamatta.
Kun tämän asetuksen nojalla on sovellettava jonkin valtion lakia, tarkoitetaan kyseisessä valtiossa voimassa olevia oikeussääntöjä kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä lukuun ottamatta.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 71.)
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
20 artikla
Valtiot, joiden eri alueilla on omat oikeusjärjestyksensä
Valtiot, joissa on useita oikeusjärjestelmiä – alueellinen lainvalinta
1.  Kun tämän asetuksen nojalla on sovellettava sellaisen valtion lakia, johon kuuluu useita alueellisia yksiköitä, joilla kullakin on omat rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat oikeussääntönsä, tämän valtion sisäisten lainvalintasääntöjen mukaan määräytyy, minkä alueellisen yksikön oikeussääntöjä sovelletaan.
Jos valtioon kuuluu useita alueita, joilla kullakin on oma oikeusjärjestyksensä tai tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita koskeva säännöstönsä,
1 a.  Jos tällaisia sisäisiä lainvalintasääntöjä ei ole
a)  viittauksella tällaisen valtion lainsäädäntöön tarkoitetaan tämän asetuksen nojalla sovellettavaa lakia määritettäessä asianomaisella alueella voimassa olevaa lainsäädäntöä;
a)  viittauksia 1 kohdassa tarkoitetun valtion lakiin pidetään osapuolten asuinpaikkaa koskevien säännösten nojalla sovellettavaa lakia määritettäessä viittauksina sen alueellisen yksikön lakiin, jossa osapuolten asuinpaikka on;
b)  viittauksella kyseisessä valtiossa olevaan asuinpaikkaan tarkoitetaan asuinpaikkaa asianomaisella alueella;
b)  viittauksia 1 kohdassa tarkoitetun valtion lakiin pidetään osapuolten kansalaisuutta koskevien säännösten nojalla sovellettavaa lakia määritettäessä viittauksina sen alueellisen yksikön lakiin, johon osapuolilla on läheisin yhteys;
c)  viittauksella kansalaisuuteen tarkoitetaan tämän valtion lain mukaan määräytyvää aluetta tai, jos asiaa koskevia sääntöjä ei ole, osapuolten valitsemaa aluetta, tai jos valintaa ei ole tehty, aluetta, johon osapuolella tai osapuolilla on läheisimmät yhteydet.
c)  viittauksia 1 kohdassa tarkoitetun valtion lakiin pidetään muiden sellaisten säännösten, joissa viitataan liittymäperusteena muihin tekijöihin, nojalla sovellettavaa lakia määritettäessä viittauksina sen alueellisen yksikön lakiin, jossa kyseinen tekijä sijaitsee.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 36 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 72.)
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)
20 a artikla
Valtiot, joissa on useita oikeusjärjestelmiä – henkilöiden välinen lainvalinta
Jos valtiossa on kaksi tai useampia oikeusjärjestelmiä tai säännöstöjä, joita sovelletaan eri henkilöryhmiin rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisten vaikutusten osalta, viittauksen tällaisen valtion lakiin on katsottava viittaavan tässä valtiossa voimassa olevien sääntöjen määrittämään oikeusjärjestelmään tai säännöstöön. Jos tällaisia sääntöjä ei ole, sovelletaan oikeusjärjestelmää tai säännöstöä, johon osapuolilla on läheisin liittymä.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 73.)
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
20 b artikla (uusi)
20 b artikla
Tämän asetuksen soveltamatta jättäminen sisäiseen lainvalintaan
Jäsenvaltion, johon kuuluu useita alueellisia yksiköitä, joilla kullakin on omat rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat oikeussääntönsä, ei tarvitse soveltaa tätä asetusta lainvalintaan yksinomaan tällaisten alueellisten yksiköiden välillä.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 74.)
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiossa tehty päätös tunnustetaan muissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä.
1.  Jäsenvaltiossa tehty päätös tunnustetaan muissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä. Päätösten tunnustaminen ei kuitenkaan tarkoita, että jäsenvaltio tunnustaa rekisteröidyn parisuhteen oikeudellisena instituutiona omassa oikeusjärjestyksessään.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta
2.  Jos kysymys päätöksen tunnustamisesta sellaisenaan on riidan kohteena, voi jokainen, jonka etua päätöksen tunnustaminen koskee, pyytää asetuksen (EY) N:o 44/2001 [38–56] artiklassa tarkoitetussa menettelyssä vahvistettavaksi, että päätös on tunnustettava.
2.  Jos kysymys päätöksen tunnustamisesta sellaisenaan on riidan kohteena, voi jokainen, jonka etua päätöksen tunnustaminen koskee, pyytää 27 b–o artiklassa tarkoitetussa menettelyssä vahvistettavaksi, että päätös on tunnustettava.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 39 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 75.)
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – a alakohta
a)  tunnustaminen on selvästi vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public), missä tunnustamista pyydetään;
a)  tunnustaminen on selvästi vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public), jossa tunnustamista pyydetään;
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 40 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 76.)
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – b alakohta
b)  päätös on tehty poisjäänyttä vastaajaa vastaan eikä haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa ole annettu tiedoksi vastaajalle riittävän ajoissa ja siten, että vastaaja olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa, paitsi jos vastaaja ei ole hakenut päätökseen muutosta, vaikka olisi voinut niin tehdä;
b)  päätös on tehty vastaajan poissa ollessa eikä haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa ole annettu tiedoksi vastaajalle niin hyvissä ajoin ja siten, että vastaaja olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa, paitsi jos vastaaja ei ole riitauttanut päätöstä, vaikka olisi voinut niin tehdä;
(Vastaa osin asetuksen (EU) N:o 650/2012 40 artiklaa.)
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – c alakohta
c)  päätös on ristiriidassa sellaisen päätöksen kanssa, joka on tehty samojen asianosaisten välillä siinä jäsenvaltiossa, missä tunnustamista pyydetään;
c)  päätös on ristiriidassa sellaisen päätöksen kanssa, joka on annettu oikeudenkäynnissä samojen asianosaisten välillä siinä jäsenvaltiossa, jossa tunnustamista pyydetään;
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 40 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 78.)
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – d alakohta
d)  päätös on ristiriidassa toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa valtiossa samaa asiaa koskevan ja samojen asianosaisten välillä aikaisemmin tehdyn päätöksen kanssa ja viimeksi mainittu päätös täyttää ne edellytykset, jotka ovat tarpeen sen tunnustamiseksi siinä jäsenvaltiossa, missä tunnustamista pyydetään.
d)  päätös on ristiriidassa samaa asiaa koskevassa ja samojen asianosaisten välisessä oikeudenkäynnissä toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa valtiossa annetun aiemman päätöksen kanssa ja aiemmin tehty päätös täyttää ne edellytykset, jotka ovat tarpeen sen tunnustamiseksi siinä jäsenvaltiossa, jossa tunnustamista pyydetään.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 40 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 79.)
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
25 artikla
Ulkomaista päätöstä ei saa sen sisältämän asiaratkaisun osalta ottaa missään tapauksessa uudelleen tutkittavaksi.
Jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen asiaratkaisua ei saa missään tapauksessa tutkia uudelleen.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 41 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 80.)
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
26 artikla
Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa pyydetään toisessa jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen tunnustamista, tuomioistuin voi lykätä asian käsittelyä, jos päätökseen on haettu muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin.
Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa pyydetään toisessa jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen tunnustamista, tuomioistuin voi lykätä asian käsittelyä, jos päätökseen on haettu muutosta alkuperäjäsenvaltiossa varsinaisin muutoksenhakukeinoin.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 42 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 81.)
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
27 artikla
Jäsenvaltiossa tehty ja siellä täytäntöönpanokelpoinen päätös ja tuomioistuimessa tehty sovinto on pantava muissa jäsenvaltioissa täytäntöön asetuksen (EY) N:o 44/2001 [38–56 artiklan ja 58] artiklan mukaisesti.
Jäsenvaltiossa tehty ja siellä täytäntöönpanokelpoinen päätös on täytäntöönpanokelpoinen toisessa jäsenvaltiossa, kun päätös on julistettu siellä täytäntöönpanokelpoiseksi jonkun asianosaisen hakemuksesta 27 b–o artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 43 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 82.)
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
27 a artikla (uusi)
27 a artikla
Kotipaikan määrittäminen
Ratkaistakseen 27 b–o artiklassa tarkoitettua menettelyä sovellettaessa, onko asianosaisen kotipaikka täytäntöönpanojäsenvaltiossa, tuomioistuimen on sovellettava kyseisen jäsenvaltion kansallista lakia.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 44 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 83.)
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
27 b artikla (uusi)
27 b artikla
Paikallisten tuomioistuinten toimivalta
1.  Hakemus päätöksen julistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi on toimitettava täytäntöönpanojäsenvaltion sille tuomioistuimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle 33 artiklan mukaisesti.
2.  Paikallinen toimivalta määräytyy sen asianosaisen kotipaikan mukaan, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, tai täytäntöönpanopaikan perusteella.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 45 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 84.)
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
27 c artikla (uusi)
27 c artikla
Menettely
1.  Hakemismenettelyyn sovelletaan täytäntöönpanojäsenvaltion lakia.
2.  Hakijalla ei edellytetä olevan postiosoitetta tai valtuutettua edustajaa täytäntöönpanojäsenvaltiossa.
3.  Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:
a)  päätöksen jäljennös, joka täyttää sen aitouden toteamisen edellytykset;
b)  todistus, jonka alkuperäjäsenvaltion tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen on antanut 33 c artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen laaditulla lomakkeella, tämän kuitenkaan rajoittamatta 27 d artiklan soveltamista.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 46 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 85.)
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
27 d artikla (uusi)
27 d artikla
Todistuksen toimittamatta jättäminen
1.  Jollei 27 c artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettua todistusta toimiteta, tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen voi asettaa sen toimittamiselle määräajan tai hyväksyä vastaavan asiakirjan tai, jos se pitää asiaa riittävästi selvitettynä, vapauttaa todistuksen toimittamisvelvollisuudesta.
2.  Asiakirjoista on toimitettava käännös, jos tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen sitä vaatii. Käännöksen on oltava sellaisen henkilön tekemä, jolla on kelpoisuus käännösten tekemiseen jossakin jäsenvaltioista.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 47 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 86.)
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
27 e artikla (uusi)
27 e artikla
Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen
Päätös julistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi heti, kun 27 c artiklassa säädetyt muodollisuudet on täytetty, eikä 22 artiklassa säädettyjä tunnustamatta jättämisen perusteita tutkita. Asianosaisella, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, ei menettelyn tässä vaiheessa ole oikeutta tulla kuulluksi hakemuksesta.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 48 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 87.)
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
27 f artikla (uusi)
27 f artikla
Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta tehdyn päätöksen tiedoksi antaminen
1.  Hakijalle on viivytyksettä annettava tiedoksi täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta tehty päätös täytäntöönpanojäsenvaltion laissa säädetyn menettelyn mukaisesti.
2.  Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen on annettava tiedoksi sille asianosaiselle, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, ja päätös on liitettävä tiedoksiantoon, jos sitä ei jo ole annettu kyseiselle asianosaiselle tiedoksi.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 49 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 88.)
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
27 g artikla (uusi)
27 g artikla
Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta tehtyä päätöstä koskeva muutoksenhaku
1.  Kumpikin asianosainen voi hakea muutosta päätökseen, joka on tehty täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta.
2.  Muutoksenhaku on osoitettava sille tuomioistuimelle, jonka asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle 33 artiklan mukaisesti.
3.  Muutoksenhaku on käsiteltävä kontradiktorista menettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.
4.  Jos asianosainen, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, jää saapumatta muutoksenhakutuomioistuimeen käsittelyyn, joka koskee hakijan tekemää muutoksenhakua, 11 artiklan säännöksiä sovelletaan, vaikka sen asianosaisen kotipaikka, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, ei olisikaan missään jäsenvaltiossa.
5.  Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tehtyä päätöstä koskeva muutoksenhaku on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Jos sen osapuolen kotipaikka, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, on muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa tuomio julistettiin täytäntöönpanokelpoiseksi, muutoksenhakuaika on 60 päivää siitä päivästä, jona päätös on joko annettu tiedoksi hänelle henkilökohtaisesti tai toimitettu hänen asuinpaikkaansa. Tätä määräaikaa ei voida pidentää välimatkan perusteella.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 50 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 89.)
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
27 h artikla (uusi)
27 h artikla
Menettely muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi
Muutoksenhaun johdosta tehty päätös voidaan riitauttaa ainoastaan menettelyllä, jonka asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle 33 artiklan mukaisesti.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 51 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 90.)
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
27 i artikla (uusi)
27 i artikla
Tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisen epääminen tai täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tehdyn päätöksen kumoaminen
Tuomioistuin, jolta haetaan muutosta 27 g tai 27 h artiklan mukaisesti, voi evätä tuomion julistamisen täytäntöönpanokelpoiseksi tai kumota täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tehdyn päätöksen ainoastaan jollakin 22 artiklassa mainituista perusteista. Sen on tehtävä päätöksensä viipymättä.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 52 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 91.)
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
27 j artikla (uusi)
27 j artikla
Asian käsittelyn keskeyttäminen
Tuomioistuin, jolta muutosta haetaan 27 g tai 27 h artiklan mukaisesti, keskeyttää asian käsittelyn sen asianosaisen pyynnöstä, jota vastaan täytäntöönpanoa on haettu, jos päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus alkuperäjäsenvaltiossa on muutoksenhaun vuoksi keskeytetty.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 53 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 92.)
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
27 k artikla (uusi)
27 k artikla
Väliaikaiset toimenpiteet ja turvaamistoimet
1.  Jos päätös on tunnustettava tämän jakson mukaisesti, mikään ei estä hakijaa tekemästä pyyntöä täytäntöönpanojäsenvaltion lain mukaisiin väliaikaisiin toimenpiteisiin tai turvaamistoimiin ryhtymisestä, vaikka 27 e artiklan mukaista julistusta päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta ei ole annettu.
2.  Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen oikeuttaa ilman eri toimenpiteitä ryhtymään turvaamistoimiin.
3.  Ennen kuin 27 g artiklan 5 kohdassa tarkoitettu, täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tehtyyn päätökseen sovellettava muutoksenhakuaika on kulunut umpeen ja ennen kuin mahdollisen muutoksenhaun johdosta on annettu ratkaisu, sen asianosaisen, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, omaisuuteen saa kohdistaa ainoastaan turvaamistoimia.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 54 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 93.)
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
27 l artikla (uusi)
27 l artikla
Osittainen täytäntöönpanokelpoisuus
1.  Jos päätöksellä on ratkaistu useampia vaatimuksia ja jos sitä ei kaikkien vaatimusten osalta voida julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi, tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tämä yhden tai useamman vaatimuksen osalta.
2.  Hakija voi pyytää, että täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen rajoitetaan päätöksen tiettyihin osiin.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 55 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 94.)
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
27 m artikla (uusi)
27 m artikla
Oikeusapu
Hakijalla, joka on alkuperäjäsenvaltiossa saanut täydellistä tai osittaista oikeusapua tai vapautuksen kulujen tai kustannusten suorittamisesta, on täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevassa menettelyssä oikeus saada täytäntöönpanojäsenvaltion lain mukaisesti laajinta mahdollista oikeusapua tai laajin vapautus kulujen tai kustannusten suorittamisesta.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 56 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 95.)
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
27 n artikla (uusi)
27 n artikla
Vakuuden, takuun tai talletuksen kielto
Asianosaiselta, joka jäsenvaltiossa pyytää toisessa jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen tunnustamista, täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista tai täytäntöönpanoa, ei saa vaatia minkäänlaista vakuutta, takuuta tai talletusta sillä perusteella, että hän on ulkomaalainen tai että hänen kotipaikkansa tai asuinpaikkansa ei ole täytäntöönpanojäsenvaltiossa.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 57 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 96.)
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
27 o artikla (uusi)
27 o artikla
Maksun tai veron kielto
Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevassa menettelyssä ei saa täytäntöönpanojäsenvaltiossa periä mitään riidan kohteen arvon mukaan määräytyvää maksua tai veroa.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 58 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 97.)
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
28 artikla
Virallisten asiakirjojen tunnustaminen
Virallisten asiakirjojen hyväksyminen
1.   Jäsenvaltiossa laaditut viralliset asiakirjat on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa, ellei niiden pätevyyttä ole riitautettu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja ellei tunnustaminen ole selvästi vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public), missä tunnustamista pyydetään.
1.   Jäsenvaltiossa vahvistetulla virallisella asiakirjalla on toisessa jäsenvaltiossa sama todistusvoima kuin sillä on alkuperäjäsenvaltiossa tai siihen mahdollisimman rinnastettavissa oleva vaikutus edellyttäen, että se ei ole selvästi vastoin asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public).
Henkilö, joka aikoo käyttää virallista asiakirjaa toisessa jäsenvaltiossa, voi pyytää virallisen asiakirjan alkuperäjäsenvaltiossa laativaa viranomaista täyttämään 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen laaditun lomakkeen, jossa kuvaillaan virallisen asiakirjan todistusvoima alkuperäjäsenvaltiossa.
1 a.   Virallisen asiakirjan oikeellisuus riitautetaan alkuperäjäsenvaltion tuomioistuimissa, ja sitä koskeva päätös tehdään kyseisen valtion lain mukaisesti. Riitautetulla virallisella asiakirjalla ei ole todistusvoimaa toisessa jäsenvaltiossa riitautuskanteen ollessa vireillä toimivaltaisessa tuomioistuimessa.
1 b. Viralliseen asiakirjaan kirjatut oikeustoimet tai oikeudelliset suhteet riitautetaan tämän asetuksen nojalla toimivaltaisissa tuomioistuimissa, ja sitä koskevat päätökset tehdään III luvun perusteella sovellettavan lain tai 32 artiklan mukaisesti sovellettavan lain mukaisesti. Riitautetulla virallisella asiakirjalla ei ole riitautetun asian osalta todistusvoimaa muussa jäsenvaltiossa kuin alkuperäjäsenvaltiossa riitautuskanteen ollessa vireillä toimivaltaisessa tuomioistuimessa.
1 c. Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa vireillä olevan asian ratkaisu riippuu viralliseen asiakirjaan aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa kirjattuja oikeustoimia ja oikeudellisia suhteita koskevasta kysymyksestä, on asiaa käsittelevä tuomioistuin toimivaltainen ratkaisemaan tuon kysymyksen.
2.  Virallisten asiakirjojen tunnustaminen merkitsee, että asiakirjoilla on sisältönsä puolesta sama oikeusvaikutus ja että asiakirjojen oletetaan olevan päteviä.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 59 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 98.)
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta
1.  Viralliset asiakirjat, jotka on laadittu jossakin jäsenvaltiossa ja jotka ovat siellä täytäntöönpanokelpoisia, on hakemuksesta julistettava täytäntöönpanokelpoisiksi toisessa jäsenvaltiossa asetuksen (EY) N:o 44/2001 [38–57] artiklan mukaisessa menettelyssä.
1.  Alkuperäjäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen virallinen asiakirja on julistettava täytäntöönpanokelpoiseksi toisessa jäsenvaltiossa kenen tahansa asiaan osallisen hakemuksesta 27 b–o artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.
1 a.  Edellä 27 c artiklan 3 kohdan b alakohtaa sovellettaessa virallisen asiakirjan laatineen viranomaisen on kenen tahansa asiaan osallisen hakemuksesta annettava todistus 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen laaditulla lomakkeella.
2.  Tuomioistuin, jolta haetaan asetuksen (EY) N:o 44/2001 [43 ja 44] artiklan mukaisesti muutosta, voi evätä virallisen asiakirjan julistamisen täytäntöönpanokelpoiseksi tai kumota täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tehdyn päätöksen ainoastaan, jos virallisen asiakirjan täytäntöönpano olisi selvästi vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public), missä täytäntöönpanoa pyydetään.
2.  Tuomioistuin, jolta haetaan muutosta 27 g tai 27 h artiklan nojalla, epää virallisen asiakirjan julistamisen täytäntöönpanokelpoiseksi tai kumoaa täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tehdyn päätöksen ainoastaan, jos virallisen asiakirjan täytäntöönpano olisi selvästi vastoin täytäntöönpanojäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public).
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 60 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 99.)
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
30 artikla
Tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen tunnustaminen ja täytäntöönpanokelpoisuus
Tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen täytäntöönpanokelpoisuus
Tuomioistuimessa tehdyt sovinnot, jotka ovat alkuperäjäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisia, on tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa ja julistettava siellä täytäntöönpanokelpoisiksi asianosaisen pyynnöstä samoin edellytyksin kuin viralliset asiakirjat. Tuomioistuin, jolta haetaan asetuksen (EY) N:o 44/2001 [42 tai 44] artiklan mukaisesti muutosta, voi evätä tuomioistuimessa tehdyn sovinnon julistamisen täytäntöönpanokelpoiseksi tai kumota täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tehdyn päätöksen ainoastaan, jos tuomioistuimessa tehdyn sovinnon täytäntöönpano olisi selvästi vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public), missä täytäntöönpanoa pyydetään.
1.   Alkuperäjäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoiset tuomioistuimessa tehdyt sovinnot on julistettava täytäntöönpanokelpoisiksi toisessa jäsenvaltiossa kenen tahansa asiaan osallisen hakemuksesta 27 b–o artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.
1 a.  Edellä 27 c artiklan 3 kohdan b alakohtaa sovellettaessa on tuomioistuimen, joka hyväksyi sovinnon tai jossa se tehtiin, kenen tahansa asiaan osallisen hakemuksesta annettava todistus 32 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen laaditulla lomakkeella.
1 b. Tuomioistuin, jolta haetaan muutosta 27 g tai 27 h artiklan nojalla, voi evätä tuomioistuimessa tehdyn sovinnon julistamisen täytäntöönpanokelpoiseksi tai kumota täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tehdyn päätöksen ainoastaan, jos tuomioistuimessa tehdyn sovinnon täytäntöönpano olisi selvästi vastoin täytäntöönpanojäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public).
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 61 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 100.)
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko
Oikeusvaikutukset suhteessa kolmansiin
Kolmansien suojaaminen
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011(0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 101.)
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta
1.  Rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudelliset vaikutukset osapuolen ja kolmannen väliseen oikeussuhteeseen kuuluvat 15 artiklan nojalla sen valtion lain piiriin, jossa parisuhde on rekisteröity.
1.  Rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudelliset vaikutukset osapuolen ja kolmannen väliseen oikeussuhteeseen määräytyvät sen lain mukaan, jota tämän asetuksen nojalla sovelletaan rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin.
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltion laissa voidaan kuitenkin säätää, että parisuhteen osapuoli ei voi vedota sovellettavaan lakiin kolmatta vastaan, jos toisella osapuolista tai kolmannella on asuinpaikka kyseisen jäsenvaltion alueella ja jäsenvaltion laissa säädettyjä julkaisemista tai rekisteröintiä koskevia vaatimuksia ei ole täytetty, paitsi jos kolmas on ollut tai hänen on täytynyt olla tietoinen rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavasta laista.
2.  Kun on kyse oikeussuhteesta parisuhteen osapuolen ja kolmannen osapuolen välillä, kumpikaan parisuhteen osapuolista ei kuitenkaan voi vedota rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavaan lakiin, jos kolmannen osapuolen kanssa oikeussuhteessa olevan parisuhteen osapuolen ja kolmannen osapuolen asuinpaikka on samassa valtiossa, joka on muu valtio kuin se, jonka lakia sovelletaan rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin. Tällaisissa tapauksissa kolmatta osapuolta koskeviin varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovelletaan sen jäsenvaltion lakia, jossa parisuhteen asianomaisen osapuolen ja kolmannen osapuolen asuinpaikka on.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 102.)
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta
3.  Sen jäsenvaltion laissa, jossa kiinteä omaisuus sijaitsee, voidaan säätää 2 kohtaa vastaavasta säännöstä, joka koskee rekisteröidyn parisuhteen osapuolen ja kolmannen välisiä oikeussuhteita kyseisen omaisuuden osalta.
3.  Edellä 2 kohtaa ei sovelleta, jos
a)  kolmas oli tietoinen tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavasta laista, tai
b)  sen valtion, jossa kolmannen ja kolmannen kanssa oikeussuhteessa olevan parisuhteen osapuolen asuinpaikka on, lain mukaiset rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisten vaikutusten ilmoittamisen tai rekisteröinnin vaatimukset täyttyivät, tai
c)  on kyse kiinteästä omaisuudesta ja sen valtion, jossa kiinteä omaisuus sijaitsee, lain mukaiset rekisteröidyn parisuhteen ilmoittamisen tai rekisteröinnin vaatimukset kiinteän omaisuuden osalta täyttyivät.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 103.)
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
-32 artikla (uusi)
-32 artikla
Asuinpaikka
1.  Yhtiön tai muun yhteisön tai yhteenliittymän asuinpaikalla tarkoitetaan tätä asetusta sovellettaessa sen keskushallinnon sijaintipaikkaa. Liiketoimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön asuinpaikalla tarkoitetaan hänen päätoimipaikkaansa.
2.  Jos oikeussuhde on solmittu jonkin sivuliikkeen, edustajan tai muun toimipaikan toiminnan yhteydessä tai jos sopimuksen täyttäminen kuuluu sopimuksen mukaan tällaiselle sivuliikkeelle, edustajalle tai muulle toimipaikalle, asuinpaikkana pidetään sivuliikkeen, edustajan tai muun toimipaikan sijaintipaikkaa.
3.  Asuinpaikan määrittämisen kannalta merkityksellinen ajankohta on oikeussuhteen solmimishetki.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 104.)
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 27 b artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 27 g artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakemuksia,
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 78 artiklan 1 kohtaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 105.)
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)
b b)  Edellä 27 h artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi;
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista näiden säännösten myöhemmistä muutoksista.
2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista näiden tietojen myöhemmistä muutoksista.
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta
3.  Komissio saattaa 1 ja 2 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot julkisesti saataville asianmukaisin keinoin, erityisesti siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston monikielisen internetsivuston kautta.
3.  Komissio saattaa 1 ja 2 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot julkisesti saataville yksinkertaisella tavalla ja asianmukaisin keinoin, erityisesti siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston monikielisen internetsivuston kautta.
Jäsenvaltiot varmistavat, että tämän monikielisen verkkosivuston tiedot ovat myös saatavilla kaikkien niiden perustamien virallisten verkkosivustojen kautta erityisesti siten, että sivustoilta on linkki komission verkkosivustolle.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 78 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 108.)
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Komissio ottaa käyttöön asianomaisille tuomioistuinten virkamiehille ja oikeusalan toimijoille suunnatun tiedotus- ja koulutusvälineen luomalla interaktiivisen kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä toimivan verkkoportaalin, johon sisältyy ammatillisen asiantuntemuksen ja käytänteiden vaihtojärjestelmä.
(Tarkistus vastaa menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 109.)
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
33 a artikla (uusi)
33 a artikla
2 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen
1.  Komissio laatii jäsenvaltioiden ilmoitusten pohjalta 2 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun luettelon muista viranomaisista ja oikeusalan ammattilaisista.
2.  Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kaikista kyseiseen luetteloon sisältyviin tietoihin myöhemmin tehtävistä muutoksista. Komissio muuttaa luetteloa vastaavasti.
3.  Komissio julkaisee luettelon ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
4.  Komissio saattaa kaikki 1 ja 2 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot julkisesti saataville muilla asianmukaisilla tavoilla, erityisesti siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kautta.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 79 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 110.)
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
33 b artikla (uusi)
33 b artikla
27 c, 28, 29 ja 30 artiklassa tarkoitettujen todistusten ja lomakkeiden laatiminen ja myöhempi muuttaminen
Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset 27 c, 28, 29 ja 30 artiklassa tarkoitettujen todistusten ja lomakkeiden laatimisesta ja/tai myöhemmästä muuttamisesta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 33 c artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 80 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 111.)
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
33 c artikla (uusi)
33 c artikla
Komiteamenettely
1.  Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.
(Tarkistus vastaa asetuksen (EU) N:o 650/2012 81 artiklaa ja menettelyyn 2011/0059(CNS) kuuluvan mietinnön tarkistusta 112.)
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Komission tarkastelee kertomuksessaan erityisesti seuraavia kysymyksiä:
–  sovellettavan lain ja oikeuspaikan valintaa koskevien mahdollisuuksien käyttäminen rekisteröidyissä parisuhteissa ja niiden vaikutukset käytännössä,
–  lainvalintaa koskevan neuvontavaatimuksen soveltaminen käytännössä
–  toimivallasta luopumismahdollisuuden käyttö niiden jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, joissa ei tunneta rekisteröidyn parisuhteen käsitettä, ja sen vaikutukset käytännössä ja
–  mahdollisuudet yhdenmukaistaa tämän asetuksen mukaisia säännöksiä edelleen [tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa annetun asetuksen] kanssa tasa-arvon lisäämiseksi.
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta
3.  Asetuksen III luvun säännöksiä sovelletaan vain rekisteröidyn parisuhteen osapuoliin.
3.  Asetuksen III luvun säännöksiä sovelletaan vain rekisteröidyn parisuhteen osapuoliin, jotka ovat tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivän jälkeen
a)  rekisteröineet parisuhteen tai
b)  valinneet rekisteröidyn parisuhteensa varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavan lain.
Sovellettavan lain valintaa koskeva sopimus, joka on tehty ennen [tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivä], on niin ikään voimassa, jos se täyttää III luvun vaatimukset tai se on voimassa sovellettavan lain valintahetkellä asiaa koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden määräysten mukaisesti.
Jos tässä asetuksessa säädettyä sovellettavan lain valintaa koskeva sopimus on tehty ennen [tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivä] mutta se ei sovellettavan lain valintahetkellä asiaa koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden määräysten mukaisesti ollut voimassa, koska sovellettavassa laissa ei säädetä sovellettavan lain valinnasta rekisteröidyissä parisuhteissa, sopimus tulee voimaan [tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivä].
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö