Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0060(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0254/2013

Pateikti tekstai :

A7-0254/2013

Debatai :

PV 09/09/2013 - 20
CRE 09/09/2013 - 20

Balsavimas :

PV 10/09/2013 - 11.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0337

Priimti tekstai
PDF 767kWORD 78k
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d. - Strasbūras
Registruotos partnerystės turtinės pasekmės *
P7_TA(2013)0337A7-0254/2013

2013 m. rugsėjo 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų registruotų partnerių turto teisinio režimo klausimais pripažinimo ir vykdymo (COM(2011)0127 – C7-0094/2011 – 2011/0060(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0127),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0094/2011),

–  atsižvelgdamas į Italijos Senato, Lenkijos Seimo, Lenkijos Senato ir Rumunijos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 31 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0254/2013),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Dėl abiejų formų sąjungos – santuokos ir registruotos partnerystės – ypatumų ir joms taikytinų principų skirtumų nuostatos, kuriomis reglamentuojami santuokos turtiniai aspektai, ir nuostatos, kuriose nagrinėjami registruotos partnerystės turtiniai aspektai ir kurioms skirtas šis reglamentas, aptariamos dviejose atskirose priemonėse.
Išbraukta.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  vienintelis sprendimo registruotų partnerių turto teisinio režimo klausimais pripažinimo valstybėje narėje tikslas – leisti taikyti tame sprendime nustatytą turto teisinį režimą. Tokio sprendimo pripažinimas nereiškia, kad valstybė narė pripažino partnerystę, kuria grindžiamas turto teisinis režimas, dėl kurio buvo priimtas tas sprendimas. Valstybės narės, kuriose nėra registruotos partnerystės instituto, pagal šį reglamentą neprivalo sukurti tokio instituto;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Šiame reglamente nagrinėjami su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis susiję klausimai. Registruotos partnerystės sąvoka nagrinėjama tik tiek, kiek reikia šiam reglamentui taikyti. Konkretus šios sąvokos turinys apibrėžiamas valstybių narių teise.
(10)  šiame reglamente nagrinėjami su registruotų partnerių turto teisiniu režimu susiję klausimai. Sąvoka „registruota partnerystė“ nagrinėjama tik tiek, kiek reikia šiam reglamentui taikyti. Šiame reglamente „registruota partnerystė“ – tai kita, negu santuoka, sąjungos forma. Konkretus sąvokos „registruota partnerystė“ turinys apibrėžiamas valstybių narių teise;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  tačiau šis reglamentas neturėtų būti taikomas kitoms nei registruotų partnerių turto teisinis režimas civilinės teisės sritims. Siekiant aiškumo turėtų būti aiškiai nurodyta, kad šis reglamentas netaikomas tam tikriems klausimams, kurie gali būti laikomi susijusiais su registruotų partnerių turto teisinio režimo klausimais;
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 11 konstatuojamąją dalį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 3 pakeitimą.)
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Kadangi registruotiems partneriams tenkančios tarpusavio išlaikymo prievolės reglamentuojamos 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje, o dovanojimo sandorio galiojimas ir pasekmės nagrinėjami 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I), šis reglamentas neturėtų būti taikomas šiems klausimams.
(12)  registruotiems partneriams tenkančios tarpusavio išlaikymo prievolės, kurios reglamentuojamos 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje, ir paveldėjimo klausimai, kurie reglamentuojami 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo1, neturėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį;
____________________
1 OL L 201, 2012 7 27, p. 107.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 4 pakeitimą.)
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  Kadangi su daiktinių teisių pobūdžiu ir šių teisių viešinimu susiję klausimai gali būti reglamentuojami valstybių narių teise, šis reglamentas neturėtų būti jiems taikomas, kaip jiems netaikomas [Europos Parlamento ir Tarybos] reglamentas (ES) Nr. .../... [dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų ir autentiškų aktų, susijusių su paveldėjimu, pripažinimo bei vykdymo ir Europos paveldėjimo pažymėjimo pradėjimo naudoti]. Antai valstybės narės, kurioje yra vieno arba abiejų partnerių turtas, teismai gali taikyti daiktinės teisės priemones, susijusias su šio turto perleidimo arba šio turto perleidimo įregistravimu viešajame registre, jei tai numatyta šios valstybės narės teisėje.
(13)  remiantis Reglamento (ES) Nr. 650/2012 pavyzdžiu šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis daiktinių teisių, numatytų kai kurių valstybių narių nacionalinėje teisėje, ribotam skaičiui (numerus clausus). valstybės narės neturėtų būti reikalaujama, kad ji pripažintų daiktinę teisę, susijusią su toje valstybėje narėje esančiu turtu, jei atitinkama daiktinė teisė nėra numatyta jos teisėje;
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 5 pakeitimą.)
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  vis dėlto, kad registruotiems partneriams būtų suteikta galimybė kitoje valstybėje narėje naudotis teisėmis, kurios buvo sukurtos arba jiems perduotos pagal nustatytą registruotų partnerių turto teisinį režimą, šiame reglamente turėtų būti numatytas nežinomos daiktinės teisės pritaikymas pagal panašiausią tos kitos valstybės narės teisėje numatytą lygiavertę daiktinę teisę. Atliekant tokį pritaikymą, turėtų būti atsižvelgta į tikslus ir interesus, kurių siekiama konkrečia daiktine teise, ir su ja siejamas pasekmes. Siekiant nustatyti panašiausią lygiavertę nacionalinę daiktinę teisę, dėl papildomos informacijos apie tos teisės pobūdį ir pasekmes galima kreiptis į valstybės, kurios teisė taikoma registruotų partnerių turto teisiniam režimui, institucijas ar kompetentingus asmenis. Tuo tikslu galėtų būti naudojamasi esamais teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose tinklais, taip pat kitomis turimomis priemonėmis, kurios padeda suprasti užsienio teisę;
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 16 konstatuojamąją dalį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 6 pakeitimą.)
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(13b)  šis reglamentas neturėtų būti taikomas reikalavimams įregistruoti registre teisę į nekilnojamąjį arba kilnojamąjį turtą. Todėl įregistravimo teisinės sąlygos ir būdas bei institucijos (pvz., žemės kadastrai arba notarai), kurios privalo tikrinti, kad būtų laikomasi visų reikalavimų ir kad būtų pateikta ar parengta pakankamai dokumentų arba juose pateikta reikiama informacija, turėtų būti nustatomi pagal valstybės narės, kurioje tvarkomas registras, teisę (nekilnojamojo turto atveju – pagal lex rei sitae);
(Iš dalies atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 18 konstatuojamąją dalį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 7 pakeitimą.)
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(13c)  šis reglamentas taip pat neturėtų būti taikomas teisės įregistravimo registre pasekmėms. Todėl tai, ar įregistravimas yra, pavyzdžiui, deklaratyvaus, ar sukuriančiojo pobūdžio, turėtų būti nustatoma pagal valstybės narės, kurioje tvarkomas registras, teisę. Taigi, pavyzdžiui, kai teisei į nekilnojamąjį turtą įgyti reikalingas registravimas registre pagal valstybės narės, kurioje tvarkomas registras, teisę, siekiant užtikrinti registrų poveikį erga omnes arba apsaugoti teisinius sandorius, tokio įgijimo momentas turėtų būti reglamentuojamas pagal tos valstybės narės teisę;
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 19 konstatuojamąją dalį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 8 pakeitimą.)
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
13 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(13d)  kaip ir Reglamente (ES) Nr. 650/2012, šiame reglamente turėtų būti atsižvelgta į įvairias sistemas, skirtas turto teisinio režimo klausimams nagrinėti, kurios taikomos valstybėse narėse. Taikant šį reglamentą terminas „teismas" turėtų būti aiškinamas plačiai ir taikomas ne tik teismines funkcijas atliekantiems teismams tiesiogine šio žodžio prasme, bet ir notarams ar registravimo tarnyboms kai kuriose valstybėse narėse, kurie tam tikrais turto teisinio režimo klausimais atlieka teismines funkcijas, kaip antai teismai, ir notarams bei teisės specialistams kai kuriose valstybėse narėse, kurie tam tikroje turto teisinio režimo byloje atlieka teismines funkcijas, vadovaudamiesi teismo suteiktais įgaliojimais. Visiems šiame reglamente apibrėžtiems teismams turėtų būti privalomos šiame reglamente nustatytos jurisdikcijos taisyklės. Priešingai, terminas „teismas" neturėtų apimti valstybės narės neteisminių institucijų, kurios pagal nacionalinę teisę turi teisę nagrinėti turto teisinio režimo klausimus, pavyzdžiui, daugumoje valstybių narių notarai, jei jie, kaip yra įprasta, nevykdo teisminių funkcijų;
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 20 konstatuojamąją dalį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 10 pakeitimą.)
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  Be to, reglamentas taip pat turi sudaryti sąlygas, kad valstybės narės teismai, kuriems pareikštas ieškinys dėl registruotos partnerystės nutraukimo arba pripažinimo negaliojančia, partnerių sutikimu galėtų nagrinėti ir su registruotos partnerystės turtiniais aspektais susijusius klausimus, kylančius iš ieškinio.
(15)  be to, reglamentas taip pat turi sudaryti sąlygas, kad valstybės narės teismai, kuriems pateiktas prašymas dėl registruotos partnerystės nutraukimo arba pripažinimo negaliojančia, galėtų nagrinėti ir su registruotų partnerių turto teisiniu režimu susijusius klausimus, kylančius iš prašymo, jei abu partneriai aiškiai išreikštu ar kitokiu būdu pripažino atitinkamo teismo jurisdikciją;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  jei turto teisinio režimo klausimai nesusiję nei su partnerystės nutraukimu arba pripažinimu negaliojančia, nei su vieno iš partnerių mirtimi, partneriai gali nuspręsti turto teisinio režimo klausimus teikti nagrinėti valstybės narės, kurios teisę jie pasirinko kaip taikytiną jų turto teisiniam režimui, teismams. Tam reikalingas partnerių susitarimas, kurį partneriai gali sudaryti ne vėliau kaip prieš kreipdamiesi į teismą, o vėliau – pagal teismo vietos teisę (lex fori);
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 12 pakeitimą.)
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  Šis reglamentas turi sudaryti sąlygas, kad kitais atvejais valstybės narės teismų teritorinė jurisdikcija nagrinėti ieškinius, susijusius su registruotos partnerystės turtiniais aspektais, būtų nustatoma remiantis hierarchinių kriterijų, kuriais užtikrinamas glaudus ryšys tarp partnerių ir valstybės narės, kurios teismas turi jurisdikciją, sąrašu. Šiems teismams, išskyrus valstybės narės, kurioje įregistruota partnerystė, teismus, suteikiama galimybė atsisakyti jurisdikcijos, jei valstybės teisėje registruota partnerystė nenumatyta. Pagaliau, siekiant išvengti atsisakymo vykdyti teisingumą rizikos, jei nė vienas teismas neturi jurisdikcijos nagrinėti situacijos pagal kitas šio reglamento nuostatas, taikoma papildomos jurisdikcijos taisyklė.
(16)  šiuo reglamentu turi būti palikta galioti tam tikros valstybės narės teismų teritorinė jurisdikcija nagrinėti su registruotų partnerių turto teisiniu režimu susijusius prašymus nenagrinėjant partnerių gyvenimo skyrium arba paveldėjimo dėl vieno iš partnerių mirties bylų, remiantis hierarchiniu siejamųjų kriterijų, kuriais užtikrinamas glaudus ryšys tarp partnerių ir valstybės narės, kurios teismai turi jurisdikciją, rinkiniu. Šiems teismams, išskyrus valstybės narės, kurioje įregistruota partnerystė, teismus, turėtų būti suteikta galimybė atsisakyti jurisdikcijos, jei valstybės teisėje registruotos partnerystės institutas nenumatytas;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  siekiant visų pirma ištaisyti dėl atsisakymo vykdyti teisingumą susidariusią padėtį, į šį reglamentą turėtų būti įtraukta nuostata dėl forum necessitatis, pagal kurią valstybės narės teismui išimtinėmis aplinkybėmis būtų leidžiama priimti sprendimą turto teisinio režimo klausimu, glaudžiai susijusiu su trečiąja valstybe. Gali būti laikoma, kad tokios išimtinės aplinkybės yra tuomet, kai paaiškėja, kad atitinkamoje trečiojoje valstybėje procesas neįmanomas, pavyzdžiui, dėl pilietinio karo, arba kai pagrįstai negalima tikėtis, kad registruotas partneris pradės procesą ar jame dalyvaus toje valstybėje. Vis dėlto jurisdikcija remiantis forum necessitatis turėtų būti naudojamasi tik tuo atveju, kai turto teisinio režimo byla yra pakankamai susijusi su teismo, į kurį kreiptasi, valstybe nare;
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 31 konstatuojamąją dalį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 14 pakeitimą.)
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  Siekiant palengvinti partnerių turto valdymą, valstybės, kurioje įregistruota partnerystė, teisė bus taikoma visam partnerių turtui net tuomet, jei ši teisė nėra valstybės narės teisė.
(18)  kad registruoti partneriai galėtų lengviau valdyti turtą, šiuo reglamentu jiems turėtų būti sudaryta galimybė pasirinkti valstybės narės, su kuria juos sieja glaudus ryšys dėl jų gyvenamosios vietos arba pilietybės, daiktinę teisę, taikytiną jų turtui, neatsižvelgiant į turto pobūdį ar jo buvimo vietą. Nėra jokių priežasčių neleisti registruotiems partneriams pasirinkti taikytiną teisę. Jei partneriai pasirenka teisę, pagal kurią registruota partnerystė nėra numatyta, toks taikytinos teisės pasirinkimas turėtų būti laikomas niekiniu. Tokiu atveju turėtų būti taikoma teisė, nustatyta pagal objektyvų ryšį. Nors susiję asmenys paprastai yra gerai informuoti apie savo teises, reikėtų atsižvelgti į ypatingą teisinės apsaugos poreikį ir nustatyti privalomą teisinę konsultaciją apie taikytinos teisės pasirinkimo pasekmes. Ši sąlyga patenkinama visų pirma numatant tokias konsultacijos pagal galiojančius papildomus teisės pasirinkimo formos reikalavimus, pavyzdžiui, oficialaus patvirtinimo reikalavimą;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(18a)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir aiškumą, šiame reglamente taip pat turėtų būti numatyta daugiakartinio registruotų partnerysčių registravimo nuostata. Registruota partnerystė turėtų būti susieta su vėliausia registracija. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad registruotos partnerystės nebūtų registruojamos kelis kartus;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(18b)  jei taikytina teisė nepasirenkama ir siekiant taikytinos teisės numatomumą suderinti su būtinybe užtikrinti teisinį tikrumą, pirmiausia atsižvelgiant į partnerių gyvenimo faktines aplinkybes, šiuo reglamentu reikia nustatyti suderintas kolizines normas remiantis hierarchiniu siejamųjų kriterijų sąrašu, kuris leistų nustatyti visam partnerių turtui taikytiną teisę. Pirmiausia reikėtų vadovautis partnerių bendros įprastinės gyvenamosios vietos partnerystės sudarymo momentu arba partnerių pirmos bendros įprastinės gyvenamosios vietos po partnerystės sudarymo kriterijumi, o tik po to – sudarant partnerystę partnerių turėtos bendros pilietybės kriterijumi. Jei netenkinamas nė vienas iš šių kriterijų arba jei registruodami partnerystę bendrą dvigubą pilietybę turintys partneriai neturi pirmos bendros įprastinės gyvenamosios vietos, tuomet kaip trečiuoju kriterijumi turėtų būti vadovaujamasi valstybės, su kuria, atsižvelgiant į visas aplinkybes, abu partnerius sieja glaudžiausi ryšiai partnerystės sudarymo momentu, teise. Pagal šiuos kriterijus nustatytų valstybių teisė neturėtų būti taikoma, jei pagal ją nėra numatytas registruotos partnerystės institutas. Kaip standartinė taisyklė partnerių turtui turėtų būti taikoma valstybės, kurioje buvo įregistruota partnerystė, teisė;
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 15 pakeitimą.)
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
18 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(18c)  jei taikytina teisė nustatoma pagal pilietybę, reikia atsižvelgti į tai, kad kai kurios valstybės, kurių teisės sistema grindžiama bendrąja teise, siejamuoju kriterijumi laiko ne pilietybę, o nuolatinę gyvenamąją vietą (angl. domicile);
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
18 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(18d)  siekiant užtikrinti teisinį susitarimų tikrumą ir užkirsti kelią tam, kad registruotų partnerių turto teisiniam režimui taikytina teisė būtų keičiama be partnerių žinios, joks keitimas neturėtų būti atliekamas be aiškaus susitarimo šalių prašymo. Partnerių sprendimas dėl taikytinos teisės keitimo neturėtų galioti atgaline tvarka, išskyrus atvejus, kai partneriai aiškiai tai nurodė. Bet kuriuo atveju tai neturi poveikio trečiųjų asmenų teisėms ir anksčiau sudarytų susitarimų galiojimui;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(19a)  visa reikiama informacija turėtų būti pateikta paprastai ir tinkamomis priemonėmis, visų pirma Komisijos daugiakalbėje interneto svetainėje;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(19b)  turėtų būti skatinamas teisininkų keitimasis gerąja praktika;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
19 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(19c)  Komisija turėtų pradėti taikyti atitinkamų teismo pareigūnų ir teisininkų informavimo ir mokymo sistemą ir šiuo tikslu sukurti interaktyvų portalą, veikiantį visomis oficialiomis Europos Sąjungos institucijų kalbomis, ir profesinės patirties bei praktikos mainų sistemą;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  Kadangi vienas iš šio reglamento tikslų yra valstybėse narėse priimtų teismo sprendimų tarpusavio pripažinimas, jame turėtų būti numatytos Reglamentu (EB) Nr. 44/2001 grindžiamos teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo normos, kurios prireikus būtų priderinamos prie konkrečių šiame reglamente nagrinėjamos srities reikalavimų. Antai valstybė narė negalėtų atsisakyti pripažinti ir vykdyti teismo sprendimą, susijusį su registruotos partnerystės turtiniais aspektais, ar jo dalį, jei jos teisėje tai nenumatyta arba numatytos skirtingos turtinės pasekmės.
(23)  kadangi vienas iš šio reglamento tikslų yra valstybėse narėse priimtų teismo sprendimų registruotų partnerių turto teisinio režimo klausimais tarpusavio pripažinimas, jame turėtų būti numatytos teismo sprendimų pripažinimo, vykdytinumo ir vykdymo normos, panašios į kituose Sąjungos teisės aktuose, susijusiuose su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, numatytas normas, kurios prireikus būtų priderinamos prie konkrečių šiame reglamente nagrinėjamos srities reikalavimų. Antai valstybė narė negalėtų atsisakyti pripažinti ir vykdyti teismo sprendimą, susijusį su registruotų partnerių turto teisiniu režimu, ar jo dalį, jei jos teisėje tai nenumatyta arba numatytas kitoks turto teisinis režimas;
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 19 pakeitimą.)
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  Siekiant atsižvelgti į tai, kad su registruotos partnerystės turtiniais aspektais susiję klausimai valstybėse narėse nagrinėjami skirtingai, reglamentu turi būti užtikrintas autentiškų dokumentų pripažinimas ir vykdymas. Tačiau autentiški dokumentai negali būti prilyginti teismo sprendimams, kai kalbama apie jų pripažinimą. Autentiškų aktų pripažinimas reiškia, kad akto turinys turi tokią pat įrodomąją galią ir tokias pat pasekmes kaip ir jų kilmės valstybėje narėje, ir jiems taikoma galiojimo prezumpcija, kuri gali būti paneigiama.
(24)  siekiant atsižvelgti į skirtingas valstybių narių sistemas, skirtas registruotų partnerių turto teisinio režimo klausimams nagrinėti, šiuo reglamentu turėtų būti užtikrintas autentiškų dokumentų registruotų partnerių turto teisinio režimo bylose priėmimas ir vykdytinumas visose valstybėse narėse;
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 60 konstatuojamąją dalį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 20 pakeitimą.)
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(24a)  teismo sprendimų pripažinimo, vykdytinumo ir vykdymo, autentiškų dokumentų priėmimo ir vykdytinumo ir teisminių susitarimų vykdytinumo klausimais šiame reglamente turėtų būti numatytos nuostatos, panašios į Reglamento (ES) Nr. 650/2012 nuostatas;
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 21 pakeitimą.)
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  Jei taikytina teise turi būti reglamentuojami partnerio ir trečiojo asmens teisiniai santykiai, šios teisės taikymo sąlygos turėtų būti nustatytos valstybės narės, kurioje yra partnerio ar trečiojo asmens įprastinė gyvenamoji vieta, teise, kad būtų užtikrinta pastarojo apsauga. Antai šios valstybės narės teisėje galėtų būti numatyta, kad partneris savo turto teisinio režimo teise prieš trečiąjį asmenį gali remtis tik tuomet, jei įvykdytos šioje valstybėje narėje numatytos registravimo ir viešinimo sąlygos, nebent trečiasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti, kurios valstybės teisė taikytina registruotos partnerystės turtiniams aspektams.
(25)  vieno iš registruotų partnerių ir trečiojo asmens teisinius santykius reglamentuoja registruotų partnerių turto teisiniam režimui pagal šį reglamentą taikytina teisė. Tačiau, siekiant užtikrinti trečiojo asmens apsaugą, vieno iš partnerių ir trečiojo asmens teisiniuose santykiuose nė vienas iš partnerių neturėtų galėti remtis minėtąja teise ar viršesnėmis privalomomis normomis, jei su trečiuoju asmeniu teisiniais santykiais susieto partnerio ir trečiojo asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra toje pačioje valstybėje, kuri nėra valstybė, kurios teisė yra taikytina registruotų partnerių turto teisiniam režimui. Išimtys turėtų galioti tuo atveju, kai trečiasis asmuo neatitinka apsaugos sąlygų, taigi kai jis žinojo ar turėjo žinoti apie taikytiną teisę arba kai buvo laikomasi atitinkamoje valstybėje galiojančių registravimo ir viešinimo reikalavimų;
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 22 pakeitimą.)
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(26a)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl liudijimų ir formų, susijusių su teismo sprendimų, teisminių susitarimų ir autentiškų dokumentų paskelbimo vykdytinais, nustatymo ir vėlesnių dalinių pakeitimų. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai1;
______________
1OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 78 konstatuojamąją dalį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 23 pakeitimą.)
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(26b)  patariamoji procedūra Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnyje nustatyta tvarka turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktų, kuriais nustatomi ir vėliau iš dalies keičiami šiame reglamente numatyti liudijimai ir formos, priėmimui;
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 79 konstatuojamąją dalį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 24 pakeitimą.)
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  Šiuo reglamentu paisoma pagrindinių teisių ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač 7, 9, 17, 21 ir 47 straipsniuose dėl teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, teisės tuoktis ir kurti šeimą pagal nacionalinės teisės aktus, teisės į nuosavybę, bet kokios diskriminacijos draudimo ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą, pripažintų principų. Šį reglamentą valstybių narių teismai turi taikyti paisydami šių teisių ir principų.
(28)  šiuo reglamentu laikomasi pagrindinių teisių ir principų, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač 7, 9, 17, 20, 21, 23 ir 47 straipsniuose dėl teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, teisės tuoktis ir kurti šeimą pagal nacionalinės teisės aktus, teisės į nuosavybę, lygybės prieš įstatymą, bet kokios diskriminacijos draudimo ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą. Šį reglamentą valstybių narių teismai turi taikyti nepažeisdami šių teisių ir principų;
(Iš dalies atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 81 konstatuojamąją dalį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 25 pakeitimą.)
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  registruotos partnerystės pasekmėms asmenims,
Išbraukta.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  partnerių teisnumui ir veiksnumui,
b)  partnerių bendrajam veiksnumui;
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 26 pakeitimą.)
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)
ba)  registruotos partnerystės buvimui, galiojimui ar pripažinimui,
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 27 pakeitimą.)
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  partnerių vieno kitam dovanotoms dovanoms,
Išbraukta.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies e punktas
e)  našlio (-ės) paveldėjimo teisėms,
e)  pergyvenusio partnerio paveldėjimo teisių klausimams,
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 29 pakeitimą.)
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies f punktas
f)  bendroms partnerių įmonėms,
f)  klausimams, kuriuos reglamentuoja įmonių, asociacijų ir kitų juridinio asmens statusą turinčių subjektų teisė,
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 1 straipsnio h punktą ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 30 pakeitimą.)
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies g punktas
g)  daiktinių teisių į turtą pobūdžiui ir šių teisių viešinimui.
g)  daiktinių teisių pobūdžiui,
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 1 straipsnio k punktą ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 31 pakeitimą.)
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)
ga)  visoms registre įregistruotoms teisėms į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, įskaitant tokių teisių įregistravimui keliamus teisinius reikalavimus, ir tokių teisių įregistravimo arba jų neįregistravimo registre pasekmėms ir
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 1 straipsnio l punktą ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 32 pakeitimą.)
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies g b punktas (naujas)
gb)  klausimams, susijusiems su partnerių ar buvusių partnerių teise į registruotos partnerystės metu įgytų teisių gauti senatvės arba netekto darbingumo pensiją perkėlimą ar išlyginimą registruotos partnerystės nutraukimo atveju.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 33 pakeitimą.)
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
b)  įregistruota partnerystė – bendro dviejų asmenų gyvenimo teisinis režimas, įregistruojamas valstybės institucijoje;
b)  registruota partnerystė – bendro dviejų asmenų gyvenimo teisinis režimas, nustatytas remiantis partnerystės registravimo valstybės narės teisėje nustatyta tvarka;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)
ba)  partnerystės susitarimas – susitarimas, kuriuo partneriai ar būsimieji partneriai nustato savo partnerių turto teisinį režimą;
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 35 pakeitimą.)
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos c punkto įžanginė dalis
c)  autentiškas dokumentas – dokumentas, kilmės valstybėje narėje oficialiai parengtas arba kaip autentiškas užregistruotas dokumentas, kurio autentiškumas:
c)  autentiškas dokumentas – dokumentas registruotų partnerių turto teisinio režimo klausimais, kuris valstybėje narėje buvo oficialiai parengtas arba įregistruotas kaip autentiškas dokumentas ir kurio autentiškumas:
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 3 straipsnio 1 dalies i punktą ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 36 pakeitimą.)
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos d punktas
d)  teismo sprendimas – valstybės narės teismo priimtas sprendimas registruotų partnerių turto teisinio režimo byloje, nesvarbu, ar įvardijamas kaip sprendimas, nutartis, įsakymas ar kt., taip pat teismo kanceliarijos sprendimas dėl proceso išlaidų;
d)  teismo sprendimas – valstybės narės teismo priimtas sprendimas registruotų partnerių turto teisinio režimo byloje, neatsižvelgiant į tai, kaip tas sprendimas gali būti įvardijamas, įskaitant teismo kanceliarijos sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo;
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 31 straipsnio 1 dalies g punktą ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 37 pakeitimą.)
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos e punktas
e)  kilmės valstybė narė – valstybė narė, kurioje, atsižvelgiant į konkretų atvejį, teismo sprendimas priimtas, partnerystės sutartis sudaryta, autentiškas dokumentas parengtas, bendro turto padalijimo ar kitas dokumentas sudarytas teisminės institucijos ar institucijos, kuriai ši perdavė funkcijas arba kurią ši paskyrė, arba jos akivaizdoje;
e)  kilmės valstybė narė – valstybė narė, kurioje buvo priimtas teismo sprendimas, parengtas autentiškas dokumentas arba patvirtintas ar sudarytas teisminis susitarimas;
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 3 straipsnio 1 dalies e punktą ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 38 pakeitimą.)
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos f punktas
f)  valstybė narė, į kurią kreipiamasi – valstybė narė, kurioje prašoma pripažinti ir (arba) vykdyti teismo sprendimą, partnerystės sutartį, autentišką dokumentą, bendro turto padalijimo ar kitą dokumentą, sudarytą teisminės institucijos ar institucijos, kuriai ši perdavė funkcijas arba kurią ši paskyrė, arba jos akivaizdoje;
f)  vykdymo valstybė narė – valstybė narė, kurioje prašoma paskelbti vykdytinu arba vykdyti teismo sprendimą, teisminį susitarimą ar autentišką dokumentą;
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 3 straipsnio 1 dalies f punktą ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 39 pakeitimą.)
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos g punktas
g)  teismas – valstybių narių teisminė institucija, vykdanti teisminę funkciją registruotų partnerių turto teisinio režimo klausimais, taip pat neteisminė institucija arba asmuo, vykdantys jiems valstybių narių teisminės institucijos perduotas arba paskirtas teismų jurisdikcijos funkcijas, numatytas šiame reglamente;
Išbraukta.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 40 pakeitimą.)
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Šiame reglamente terminas „teismas" reiškia bet kokią teisminę instituciją ir visas kitas institucijas bei teisės specialistus, turinčius kompetenciją registruotų partnerių turto teisinio režimo klausimais, kurie atlieka teismines funkcijas arba vykdo veiklą vadovaudamiesi teisminės institucijos suteiktais įgaliojimais, arba vykdo veiklą prižiūrimi teisminės institucijos su sąlyga, kad tokios kitos institucijos ir teisės specialistai suteikia nešališkumo garantijas ir užtikrina visų šalių teisę būti išklausytoms, ir su sąlyga, kad jų sprendimai pagal valstybės narės, kurioje jie vykdo veiklą, teisę:
a)  gali būti apskųsti teisminei institucijai arba jos peržiūrimi ir
b)  turi panašią galią ir poveikį kaip ir teisminės institucijos sprendimas dėl to paties klausimo.
Valstybės narės pagal 33a straipsnio 1 dalį praneša Komisijai apie pirmoje pastraipoje nurodytas kitas institucijas ir teisės specialistus.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
-3 straipsnis
-3 straipsnis
Kompetencija registruotų partnerių turto teisinio režimo klausimais valstybėse narėse
Šiuo reglamentu nedaromas poveikis valstybių narių institucijų kompetencijai spręsti registruotų partnerių turto teisinio režimo klausimus.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 42 pakeitimą.)
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės teismai, kuriems pagal [Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą] (ES) Nr. .../... [dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų ir autentiškų aktų, susijusių su paveldėjimu, pripažinimo bei vykdymo ir Europos paveldėjimo pažymėjimo pradėjimo naudoti] pareikštas ieškinys dėl vieno iš partnerių palikimo, taip pat turi jurisdikciją priimti sprendimą dėl su ieškiniu susijusių partnerystės turtinių pasekmių.
1.  Valstybės narės teismai, į kuriuos kreipiamasi vieno iš registruotų partnerių paveldėjimo klausimais pagal Reglamentą (ES) Nr. 650/2012, taip pat turi jurisdikciją priimti sprendimą su ta paveldėjimo byla susijusiais registruotų partnerių turto teisinio režimo klausimais.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 43 pakeitimą.)
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
Jurisdikcija partnerystės nutraukimo atveju
Jurisdikcija partnerystės nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia atveju
Valstybės narės teismai, kuriems pareikštas ieškinys dėl registruotos partnerystės nutraukimo arba pripažinimo negaliojančia, taip pat turi jurisdikciją priimti sprendimą dėl su ieškiniu susijusių turtinių pasekmių, jei partneriai šiuo tikslu sudaro susitarimą.
Valstybės narės teismai, nagrinėjantys ieškinį dėl registruotos partnerystės nutraukimo arba pripažinimo negaliojančia, taip pat turi jurisdikciją priimti sprendimą su ieškiniu susijusiais turto teisinio režimo klausimais, jei abu partneriai aiškiai išreikštu ar kitokiu nedviprasmišku būdu pripažino atitinkamo teismo jurisdikciją.
Susitarimą galima sudaryti bet kuriuo metu, taip pat teismo proceso metu. Jei jis sudaromas prieš teismo procesą, turi būti suformuluotas raštu, datuotas ir abiejų šalių pasirašytas.
Partneriams nesudarius susitarimo, jurisdikcija reglamentuojama 5 straipsniu.
Jei pirmoje pastraipoje nurodyto teismo jurisdikcija nebuvo pripažinta, jurisdikcija reglamentuojama 5 ir kitais straipsniais.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 44 pakeitimą.)
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)
4a straipsnis
Susitarimas dėl jurisdikcijos
1.  Registruoti partneriai gali susitarti, kad jurisdikciją priimti sprendimą jų turto teisinio režimo klausimais turi valstybės narės, kurios teisę jie pasirinko kaip taikytiną jų turto teisiniam režimui pagal 15b straipsnį, teismai. Tokia jurisdikcija yra išimtinė.
Nedarant poveikio 3 pastraipai, susitarimas dėl jurisdikcijos gali būti sudarytas ir pakeistas bet kuriuo metu, tačiau ne vėliau kaip kreipimosi į teismą momentu.
Jei tai numatyta teismo vietos teisėje, partneriai gali pakeisti pasirinktą jurisdikciją taip pat ir po to, kai buvo kreiptasi į teismą. Tokiu atveju toks jurisdikcijos pakeitimas įregistruojamas teisme laikantis teismo vietos teisės.
Jei susitarimas sudaromas prieš teismo procesą, jis turi būti sudaromas raštu nurodant datą ir pasirašytas abiejų partnerių. Visi elektroninėmis priemonėmis perduoti pranešimai, kuriais ilgam laikui užfiksuojamas susitarimas, laikomi lygiaverčiais rašytiniam susitarimui.
2.  Partneriai taip pat gali susitarti, kad jurisdikciją turi valstybės narės, kurios teisė taikytina jų registruotų partnerių turto teisiniam režimui pagal 15 straipsnį, jei nepasirinkta taikytina teisė, teismai.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
4 b straipsnis (naujas)
4b straipsnis
Jurisdikcija, grindžiama atsakovo įstojimu į teismo procesą
1.  Be jurisdikcijos, kylančios iš kitų šio reglamento nuostatų, jurisdikciją turi valstybės narės, kurios teisė pasirinkta pagal -15b straipsnį arba taikytina pagal 15 straipsnį, teismas, į kurio nagrinėjamą bylą įstojo atsakovas. Ši taisyklė netaikoma, jeigu atsakovas įstojo į bylą siekdamas užginčyti jurisdikciją arba jeigu pagal 3, 4 arba 4a straipsnį jurisdikciją turi kitas teismas.
2.  Prieš prisiimdamas jurisdikciją pagal 1 dalį, teismas užtikrina, kad atsakovas būtų informuotas apie savo teisę ginčyti jurisdikciją ir apie įstojimo arba neįstojimo į bylą pasekmes.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 46 pakeitimą.)
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis
1.  Kitais nei 3 ir 4 straipsniuose numatytais atvejais jurisdikciją priimti sprendimą su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis susijusiose bylose turi:
1.  Jei joks teismas neturi jurisdikcijos pagal 3, 4 ir 4a straipsnius, jurisdikciją priimti sprendimą turto teisinio režimo bylose turi:
a)  partnerių bendros įprastinės gyvenamosios vietos valstybės narės teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama,
a)  valstybės narės, kurios teritorijoje kreipimosi į teismą momentu yra partnerių įprastinė gyvenamoji vieta, teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama,
b)  partnerių paskutinės bendros įprastinės gyvenamosios vietos valstybės narės teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama,
b)  valstybės narės, kurios teritorijoje buvo partnerių paskutinė įprastinė gyvenamoji vieta, jeigu kreipimosi į teismą momentu vienas iš jų ten tebegyvena, teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama,
c)  atsakovo įprastinės gyvenamosios vietos valstybės narės teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama,
c)  valstybės narės, kurios teritorijoje kreipimosi į teismą momentu yra atsakovo įprastinė gyvenamoji vieta, teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama,
ca)  valstybės narės, kurios pilietybę kreipimosi į teismą momentu turi abu partneriai, teismai arba – Jungtinės Karalystės ir Airijos atveju – jų bendros nuolatinės gyvenamosios vietos (angl. domicile) valstybės narės teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama,
d)  partnerystę įregistravusios valstybės barės teismai.
d)  valstybės narės, kurioje buvo įregistruota partnerystė, teismai.
2.  Šio straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose minėti teismai gali atsisakyti jurisdikcijos, jei jų teisėje registruotos partnerystės institutas nenumatytas.
2.  Šio straipsnio 1 dalies a, b, c ir ca punktuose minėti teismai gali atsisakyti jurisdikcijos, jei jų teisėje registruotos partnerystės institutas nenumatytas.
(Dėl 5 straipsnio ca punkto (naujo) žiūrėti 6 straipsnio 1 dalies b punkto pakeitimą. Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 47 pakeitimą.)
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis
Kai nė vienas teismas neturi jurisdikcijos pagal 3, 4 ar 5 straipsnius arba kai teismas atsisako jurisdikcijos, valstybės narės teismai turi jurisdikciją, jei:
Jei joks valstybės narės teismas neturi jurisdikcijos pagal 3, 4, 4a ir 5 straipsnius arba jei teismas atsisakė jurisdikcijos, valstybės narės teismai turi jurisdikciją, jei vieno arba abiejų partnerių nekilnojamasis arba registruotas turtas yra tos valstybės narės teritorijoje; tokiu atveju teismas, į kurį kreiptasi, turi jurisdikciją priimti sprendimą tik dėl nekilnojamojo arba registruoto turto.
a)   vieno arba abiejų partnerių turtas arba jo dalis yra šios valstybės narės teritorijoje; tokiu atveju teismas, į kurį kreipiamasi, turės priimti sprendimą tik dėl šio turto ar jo dalies, arba
b)  abu partneriai turi šios valstybės narės pilietybę arba – Jungtinės Karalystės ir Airijos atveju – bendrą gyvenamąją vietą.
Šiuo atveju valstybės narės teismai turi jurisdikciją priimti sprendimą tik dėl to nekilnojamojo ar registruoto turto, kuris yra jų valstybės narės teritorijoje.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 48 pakeitimą.)
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis
Kai nė vienas valstybės narės teismas neturi jurisdikcijos pagal 3, 4, 5 ar 6 straipsnius arba kai teismas atsisako jurisdikcijos, valstybės narės teismai gali išimties tvarka ir su sąlyga, kad byla glaudžiai susijusi su šia valstybe nare, priimti sprendimą dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių, jei dėl pagrįstų priežasčių teismo procesas negali būti pradėtas ar vykdomas arba jei paaiškėja, kad jis neįmanomas trečiojoje valstybėje.
Kai pagal 3, 4, 4a, 5 ir 6 straipsnius jurisdikcijos neturi nė vienas valstybės narės teismas, valstybės narės teismai išimties tvarka gali priimti sprendimą turto teisinio režimo byloje, jeigu procesas pagrįstai negali būti pradėtas ar vykdomas, arba būtų neįmanomas trečiojoje valstybėje, su kuria byla yra glaudžiai susijusi.
Byla turi būti pakankamai susijusi su valstybe nare, į kurios teismą buvo kreiptasi.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 11 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 49 pakeitimą.)
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis
Teismas, kuriam ieškinys pareikštas pagal 3, 4, 5, 6 arba 7 straipsnius ir kuriame tebevyksta procesas, taip pat turi jurisdikciją nagrinėti priešieškinį, jei jis priklauso šio reglamento taikymo sričiai.
Teismas, kuriame vyksta teismo procesas pagal 3, 4, 4a, 5, 6 arba 7 straipsnius, taip pat turi jurisdikciją nagrinėti priešieškinį, jei jis priklauso šio reglamento taikymo sričiai.
Jei į teismą buvo kreiptasi pagal 6 straipsnį, jis turi jurisdikciją nagrinėti priešieškinį tik dėl nekilnojamojo ar registruoto turto, kuris yra pagrindinis ginčo objektas.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 50 pakeitimą.)
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis
Laikoma, kad į teismą kreiptasi:
Taikant šį skyrių, laikoma, kad į teismą kreiptasi:
a)  tą dieną, kai teismui pareiškiamas bylos iškėlimo arba lygiavertis dokumentas, jei ieškovas vėliau ėmėsi priemonių, kurių turėjo imtis, kad dokumentas būtų įteiktas atsakovui; arba
a)  tą dieną, kai teismui pateikiamas bylos iškėlimo arba lygiavertis dokumentas, su sąlyga, kad ieškovas vėliau ėmėsi priemonių, kurių jis turėjo imtis, kad dokumentas būtų įteiktas atsakovui;
b)  jei dokumentas turi būti įteiktas prieš jį pateikiant teismui – tą dieną, kai jį gauna už jo įteikimą atsakinga institucija, jei ieškovas vėliau ėmėsi priemonių, kurių turėjo imtis, kad dokumentas būtų pateiktas teismui.
b)  jei dokumentas turi būti įteiktas prieš jį pateikiant teismui – tą dieną, kai jį gauna už dokumento įteikimą atsakinga institucija, su sąlyga, kad ieškovas vėliau ėmėsi priemonių, kurių jis turėjo imtis, kad dokumentas būtų pateiktas teismui, arba
ba)  jei teismo procesas pradedamas paties teismo iniciatyva – tą dieną, kai teismas priima sprendimą pradėti teismo procesą, arba, jeigu nereikalaujama priimti tokio sprendimo, tą dieną, kai byla įregistruojama teisme.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 14 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 51 pakeitimą.)
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
1.  Jei skirtingų valstybių narių teismuose bylos iškeliamos dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu ir tarp tų pačių šalių, teismas, į kurį kreiptasi vėliau, savo iniciatyva sustabdo bylą, kol nustatoma teismo, į kurį kreiptasi pirmiausia, jurisdikcija.
1.  Jeigu skirtingų valstybių narių teismuose pradedamas procesas byloje tarp partnerių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, teismas, į kurį kreiptasi vėliau, savo iniciatyva sustabdo bylos nagrinėjimą, kol bus nustatyta teismo, į kurį kreiptasi pirmiausia, jurisdikcija.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 52 pakeitimą.)
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
2.  Kai šie ieškiniai nagrinėjami pirmosios instancijos teismuose, teismas, į kurį kreipiamasi vėliau, vienos šalių prašymu taip pat gali atsisakyti jurisdikcijos, jei nagrinėti šiuos ieškinius jurisdikciją turi teismas, į kurį kreipiamasi pirmiausia, ir jei pagal jo teisę leidžiama ieškinius sujungti.
2.  Jeigu šios bylos nagrinėjamos pirmosios instancijos teismuose, teismas, į kurį kreiptasi vėliau, vieno iš partnerių prašymu taip pat gali atsisakyti jurisdikcijos, jei jurisdikciją nagrinėti šias bylas turi teismas, į kurį kreiptasi pirmiausia, ir jei pagal jo teisę leidžiama sujungti tas bylas.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 18 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 54 pakeitimą.)
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis
Valstybės teismų gali būti prašoma priimti šios valstybės narės teisėje numatytas laikinąsias arba apsaugos priemones net tuomet, jei pagal šį reglamentą jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės turi kitos valstybės narės teismai.
Valstybės narės teismuose gali būti pateiktas prašymas taikyti pagal tos valstybės teisę numatytas laikinąsias priemones, įskaitant apsaugos priemones, net jei pagal šį reglamentą kitos valstybės narės teismai turi jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 19 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 56 pakeitimą.)
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
-15 straipsnis (naujas)
-15 straipsnis
Taikytinos teisės vientisumas ir aprėptis
1.  Registruotų partnerių turto teisiniam režimui taikytina teisė taikoma visam turtui, kuriam taikomas tas režimas, neatsižvelgiant į turto buvimo vietą.
2.  Nedarant poveikio 1 straipsnio 3 dalies g ir ga punktams, pagal registruotų partnerių turto teisiniam režimui taikytiną teisę, inter alia, reglamentuojama:
a)  partnerių turto padalijimas į įvairias kategorijas prieš registruojant partnerystę ir po jos registravimo;
b)  turto kategorijos keitimui kita;
c)  prireikus, atsakomybė už kitas partnerio skolas;
d)  partnerio teisė disponuoti turtu partnerystės metu;
e)  registruotų partnerių turto teisinio režimo panaikinimas bei likvidavimas ir su registruotos partnerystės nutraukimu susijęs turto padalijimas;
f)  registruotų partnerių turto teisinio režimo poveikis vieno iš partnerių ir trečiojo asmens teisiniams santykiams pagal 31 straipsnį.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 57 ir 58 pakeitimus.)
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
-15 a straipsnis (naujas)
-15a straipsnis
Visuotinis taikymas
Pagal šį reglamentą nustatyta teisė taikoma neatsižvelgiant į tai, ar ši teisė yra valstybės narės teisė, ar ne.
(Žr. 16 straipsnio pakeitimą; tekstas pakeistas. (Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 20 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 59 pakeitimą.)
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
-15 b straipsnis (naujas)
-15b straipsnis
Taikytinos teisės pasirinkimas
1.  Partneriai arba būsimi partneriai gali susitarti nustatyti arba pakeisti jų turto teisiniam režimui taikytiną teisę, jei pagal tą teisę yra numatytas registruotos partnerystės institutas ir su juo susijęs turto teisinis režimas ir jei tai:
a)  valstybės, kurioje yra partnerių arba būsimų partnerių, arba vieno iš jų įprastinė gyvenamoji vieta susitarimo sudarymo momentu, teisė, arba
b)  valstybės, kurios pilietybę turi vienas iš partnerių arba būsimų partnerių susitarimo sudarymo momentu, teisė, arba
c)  valstybės, kurioje buvo įregistruota partnerystė, teisė.
2.  Jei pagal a ir b punktus pasirinktoje teisėje registruotos partnerystės institutas ar su juo susijęs turto teisinis režimas nenumatytas, taikytina teisė nustatoma pagal 15 straipsnį.
3.  Pagal 1 dalį pasirinkta taikytina teisė galioja tik tuo atveju, jei partneriai ar būsimi partneriai gali įrodyti, kad prieš pasirinkdami šią taikytiną teisę jie konsultavosi dėl savo pasirinkimo teisinių pasekmių.
Ši sąlyga laikoma įvykdyta, jei tokios konsultacijos numatytos pagal galiojančius papildomus nacionalinius teisės pasirinkimo formos reikalavimus.
4.  Išskyrus atvejus, kai partneriai susitaria kitaip, registruotų partnerių turto teisiniam režimui taikytinos teisės pakeitimas partnerystės metu galioja tik ateityje.
5.  Jei partneriai nusprendžia, kad taikytinos teisės pakeitimas galioja atgaline tvarka, galiojimas atgaline tvarka neturi poveikio nei pagal anksčiau taikytą teisę sudarytų susitarimų galiojimui, nei iš anksčiau taikytos teisės kylančioms trečiųjų asmenų teisėms.
(Iš dalies atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 60 pakeitimą.)
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis
Taikytinos teisės nustatymas
Taikytinos teisės nustatymas, jei ji nepasirenkama
Partnerystės turtinėms pasekmėms taikytina valstybės, kurioje partnerystė įregistruota, teisė.
1.   Jei pagal -15b straipsnį nebuvo sudarytas susitarimas dėl taikytinos teisės, registruotų partnerių turto teisiniam režimui taikytina teisė yra:
a)  valstybės, kurioje yra partnerių pirma bendra įprastinė gyvenamoji vieta partnerystės sudarymo momentu arba partnerių pirma bendra įprastinė gyvenamoji vieta po partnerystės sudarymo, teisė arba
b)  valstybės, kurios pilietybę partnerystės sudarymo momentu turi abu partneriai, teisė, arba
c)  valstybės, su kuria, atsižvelgiant į visas aplinkybes partnerystės sudarymo momentu abu partnerius sieja glaudžiausi ryšiai, teisė, arba
d)  valstybės, kurioje įregistruota partnerystė, teisė.
2.  1 dalies a, b ir c punktai netaikomi, jei atitinkamoje teisėje registruotos partnerystės institutas nenumatytas.
3.  1 dalies b punktas netaikomas, jei partneriai turi daugiau kaip vieną bendrą pilietybę.
(Iš dalies atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 61 ir tolesnius pakeitimus.)
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)
15a straipsnis
Daugkartinis registravimas
Jei tie patys asmenys įregistravo savo partnerystę įvairiose valstybėse, pagal 15 straipsnio 1 dalies d punktą taikytina teisė nustatoma atsižvelgiant į vėliausią partnerystės registravimo datą nuo partnerystės įregistravimo momento.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis
16 straipsnis
Išbraukta.
Kolizinių normų visuotinis taikymas
Pagal šio skyriaus nuostatas nustatyta teisė taikytina net tuomet, jei ji nėra valstybės narės teisė.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 68 pakeitimą.)
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)
16a straipsnis
Susitarimo dėl taikytinos teisės formos reikalavimai
1.  -15b straipsnyje nurodytas susitarimas dėl taikytinos teisės turi būti sudaromas raštu nurodant datą ir pasirašytas abiejų partnerių. Visi elektroninėmis priemonėmis perduoti pranešimai, kuriais ilgam laikui užfiksuojamas susitarimas, laikomi lygiaverčiais rašytiniam susitarimui.
2.  Šis susitarimas turi atitikti formos reikalavimus pagal registruotų partnerių turto teisiniam režimui taikytiną teisę arba valstybės, kurioje buvo sudarytas susitarimas, teisę.
3.  Tačiau, jei valstybės, kurioje susitarimo dėl taikytinos teisės sudarymo momentu yra abiejų partnerių įprastinė gyvenamoji vieta, teisėje numatyti papildomi tokių susitarimų ar, tokiems nesant, partnerystės sutarčių formos reikalavimai, jų privaloma laikytis.
4.  Jei susitarimo dėl taikytinos teisės sudarymo momentu partnerių įprastinė gyvenamoji vieta yra skirtingose valstybėse ir tų valstybių teisėje numatyti skirtingi formos reikalavimai, susitarimas formaliai galioja, jei jis atitinka vienos iš tų valstybių narių teisėje numatytus reikalavimus.
(Panašus į Reglamento (ES) Nr. 650/2012 5 straipsnio 2 dalį. Taip pat žr. 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 65 pakeitimą.)
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
16 b straipsnis (naujas)
16b straipsnis
Partnerystės sutarties formos reikalavimai
Partnerystės sutarties formai pagal šį reglamentą atitinkamai taikomas 16a straipsnis. Šiame straipsnyje 16a straipsnio 3 dalyje numatyti papildomi formos reikalavimai taikomi tik partnerių sutartims.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 66 pakeitimą.)
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
16 c straipsnis (naujas)
16c straipsnis
Daiktinių teisių pritaikymas
Jeigu asmuo remiasi daiktine teise, į kurią jis turi teisę pagal registruotų partnerių turto teisiniam režimui taikytiną teisę, o valstybės narės, kurioje remiamasi ta teise, teisėje atitinkama daiktinė teisė nėra žinoma, prireikus ir kiek tai įmanoma, ši daiktinė teisė pritaikoma pagal panašiausią tos valstybės teisėje numatytą lygiavertę daiktinę teisę, atsižvelgiant į tikslus ir interesus, kurių siekiama konkrečia daiktine teise, ir su ja siejamas pasekmes.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 31 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 67 pakeitimą.)
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis
Šio reglamento nuostatos negalės turėti poveikio imperatyvių normų, kurių laikymąsi valstybė narė laiko tokiu svarbiu jos viešųjų interesų, pavyzdžiui, politinės, socialinės ar ekonominės sistemos, apsaugai, kad ji privalo būti taikoma visais jos taikymo sričiai priklausančiais atvejais, kad ir kokia būtų pagal šį reglamentą partnerių turtinėms pasekmėms taikytina teisė, taikymui.
1.  Viršesnės privalomosios nuostatos – tai nuostatos, kurių nesilaikant būtų akivaizdžiai pažeidžiama atitinkamos valstybės narės viešoji tvarka (ordre public). Kompetentingos institucijos neturėtų aiškinti viešosios tvarkos išimties taip, kad tai prieštarautų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai, ypač jos 21 straipsniui, kuriuo draudžiama bet kokios formos diskriminacija.
2.  Nedarant poveikio pagal 31 straipsnį taikomoms su taikytinos teisės poveikiu tretiesiems asmenims susijusioms apsaugos nuostatoms, šiuo reglamentu neribojamas teismo vietos teisės viršesnių privalomųjų nuostatų taikymas.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 69 pakeitimą.)
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal šį reglamentą nustatytos teisės nuostata gali būti netaikoma tik tuomet, jei jos taikymas akivaizdžiai nesuderinamas su ginčo nagrinėjimo vietos viešąja tvarka.
1.  Atsisakyti taikyti kurios nors iš šiame reglamente nustatytų valstybių teisės nuostatą galima tik tuo atveju, jeigu toks taikymas yra akivaizdžiai nesuderinamas su teismo vietos viešąja tvarka (ordre public).
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 35 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 70 pakeitimą.)
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis
Pagal šį reglamentą nustatytos valstybės teisės taikymas reiškia šioje valstybėje galiojančių materialinės teisės normų, o ne jos tarptautinės privatinės teisės normų taikymą.
Šiame reglamente įpareigojimas taikyti tam tikros valstybės teisę reiškia įpareigojimą taikyti šioje valstybėje galiojančias teisės normas, išskyrus tarptautinės privatinės teisės normas.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 71 pakeitimą.)
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis
Valstybių, turinčių dvi arba daugiau teisės sistemų, teritorinių įstatymų kolizija
Valstybės, kuriose taikoma daugiau nei viena teisės sistema. Teisės kolizijos teritorijos atžvilgiu
1.  Jei šiame reglamente nurodyta teisė yra valstybės, kurią sudaro keli teritoriniai vienetai, kurių kiekvienas turi savo registruotų partnerių turto teisinį režimą reglamentuojančias teisės normas, teisė, pagal tos valstybės vidaus kolizines normas nustatoma, kurio atitinkamo teritorinio vieneto teisės normos taikomos.
Jei valstybę sudaro keletas teritorinių vienetų, kurių kiekvienas turi savą teisės sistemą arba savą su šiuo reglamentu reglamentuojamais klausimais susijusių normų rinkinį:
1a.  Nesant tokių vidaus kolizinių teisės normų:
a)  nustatant pagal šį reglamentą taikytiną teisę, bet kokia nuoroda į šios valstybės teisę laikoma nuoroda į tam tikrame teritoriniame vienete galiojančią teisę;
a)  nustatant taikytiną teisę pagal nuostatas, kuriose daroma nuoroda į partnerių įprastinę gyvenamąją vietą, visos nuorodos į 1 dalyje nurodytos valstybės teisę suprantamos kaip nuorodos į teritorinio vieneto, kuriame buvo partnerių įprastinė gyvenamoji vieta, teisę;
b)  bet kokia nuoroda į įprastinę gyvenamąją vietą šioje valstybėje laikoma nuoroda į įprastinę gyvenamąją vietą teritoriniame vienete;
b)  nustatant taikytiną teisę pagal nuostatas, kuriose daroma nuoroda į partnerių pilietybę, visos nuorodos į 1 dalyje nurodytos valstybės teisę suprantamos kaip nuorodos į teritorinio vieneto, su kuriuo partneriai glaudžiausiai susiję, teisę;
c)  bet kokia nuoroda į pilietybę laikoma nuoroda į pagal šios valstybės teisę nustatyto teritorinio vieneto, arba, jei taikytinų normų nėra, bylos šalių pasirinkto teritorinio vieneto, arba, jei teritorinis vienetas nepasirinktas, teritorinio vieneto, su kuriuo partnerį (-ius) sieja glaudžiausi ryšiai, pilietybę.
c)  nustatant taikytiną teisę pagal visas kitas nuostatas, kuriose daroma nuoroda į kitus elementus, kurie yra siejamieji kriterijai, visos nuorodos į 1 dalyje nurodytos valstybės teisę suprantamos kaip nuorodos į teritorinio vieneto, kuriame yra atitinkamas elementas, teisę.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 36 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 72 pakeitimą.)
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)
20a straipsnis
Valstybės, kuriose taikoma daugiau nei viena teisės sistema. Teisės kolizijos asmenų atžvilgiu
Valstybė, kuri turi dvi ar daugiau teisės sistemų arba du ar daugiau normų rinkinių, taikomų įvairių kategorijų asmenims registruotų partnerių turto teisinio režimo klausimais, atveju visos nuorodos į tos valstybės teisę suprantamos kaip nuorodos į teisės sistemą arba normų rinkinį, nustatytą pagal toje valstybėje galiojančias normas. Jei tokių normų nėra, taikoma teisės sistema ar normų rinkinys, su kuriuo partneriai glaudžiausiai susiję.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 73 pakeitimą.)
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
20 b straipsnis (naujas)
20b straipsnis
Šio reglamento netaikymas vidaus teisės kolizijoms
Valstybė narė, kurią sudaro keli teritoriniai vienetai, kurių kiekvienas turi savo registruotų partnerių turto teisinį režimą reglamentuojančias teisės normas, šio reglamento neprivalo taikyti teisės kolizijoms, atsirandančioms tik tarp tokių vienetų.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 74 pakeitimą.)
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis
1.  Vienoje valstybėje narėje priimti teismo sprendimai pripažįstami kitose valstybėse narėse be papildomų formalumų.
1.  Vienoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse nereikalaujant pradėti kokio nors specialaus proceso. Tačiau tokių sprendimų pripažinimas nereiškia, kad valstybės narės savo nacionalinėje teisėje pripažino registruotą partnerystę kaip teisės institutą.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
2.  Bet kuri suinteresuotoji šalis, kuri teismo sprendimo pripažinimo klausimą iškelia kaip pagrindinį ginčo klausimą, Reglamento (EB) Nr. 44/2001 [38–56] straipsniuose numatyta tvarka gali kreiptis dėl šio teismo sprendimo pripažinimo.
2.  Bet kuris suinteresuotasis asmuo, kuris iškelia teismo sprendimo pripažinimo klausimą kaip pagrindinį ginčo klausimą, gali 27b27o straipsniuose numatyta tvarka gali kreiptis dėl šio teismo sprendimo pripažinimo.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 39 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 75 pakeitimą.)
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio a punktas
a)  pripažinimas akivaizdžiai prieštarauja valstybės narės, į kurią kreipiamasi, viešajai tvarkai;
a)  toks pripažinimas akivaizdžiai prieštarauja valstybės narės, kurioje prašoma jį pripažinti, viešajai tvarkai (ordre public);
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 40 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 76 pakeitimą.)
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio b punktas
b)  bylos iškėlimo arba lygiavertis dokumentas neįteiktas į teismą neatvykusiam atsakovui laiku ir tokiu būdu, kad jis galėtų pasiruošti gynybai, nebent jis neužginčijo teismo sprendimo, nors galėjo tai padaryti;
b)  bylos iškėlimo arba lygiavertis dokumentas nebuvo įteiktas į procesą neįstojusiam atsakovui laiku ir tokiu būdu, kad jis galėtų pasirengti gynybai, išskyrus atvejus, kai atsakovas neužginčijo teismo sprendimo, nors turėjo galimybę tai padaryti;
(Iš dalies atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 40 straipsnį.)
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio c punktas
c)  jis nesuderinamas su valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, priimtu teismo sprendimu byloje tarp tų pačių šalių;
c)  jis nesuderinamas su valstybėje narėje, kurioje prašoma jį pripažinti, priimtu teismo sprendimu byloje tarp tų pačių šalių;
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 40 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 78 pakeitimą.)
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio d punktas
d)  jis nesuderinamas su anksčiau kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje priimtu teismo sprendimu byloje, iškeltoje dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu ir tarp tų pačių šalių, kai anksčiau priimtas sprendimas tenkina reikiamas jo pripažinimo valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, sąlygas.
d)  jis nesuderinamas su anksčiau kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje priimtu teismo sprendimu byloje tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, su sąlyga, kad anksčiau priimtas teismo sprendimas atitinka būtinas jo pripažinimo sąlygas valstybėje narėje, kurioje prašoma jį pripažinti.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 40 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 79 pakeitimą.)
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis
Jokiu atveju užsienio teismo sprendimas negali būti peržiūrimas iš esmės.
Jokiomis aplinkybėmis valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas negali būti peržiūrimas iš esmės.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 41 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 80 pakeitimą.)
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnis
Valstybės narės, kurioje prašoma pripažinti kitoje valstybėje narėje priimtą teismo sprendimą, teismas gali bylos nagrinėjimą sustabdyti, jeigu teismo sprendimas buvo apskųstas įprasta tvarka.
Valstybės narės, kurioje prašoma pripažinti kitoje valstybėje narėje priimtą teismo sprendimą, teismas gali sustabdyti bylos nagrinėjimą, jeigu kilmės valstybėje narėje šis teismo sprendimas buvo apskųstas įprasta tvarka.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 42 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 81 pakeitimą.)
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis
Pagal Reglamento (EB) Nr. 44/2001 [38–56 ir 58] straipsnius vienoje valstybėje narėje priimti ir joje vykdytini teismo sprendimai bei teisminiai susitarimai vykdomi kitose valstybėse narėse.
Valstybėje narėje priimti ir toje valstybėje vykdytini teismo sprendimai yra vykdytini ir kitose valstybėse narėse, kai kurio nors suinteresuotojo asmens prašymu jie buvo paskelbti vykdytinais kitoje valstybėje narėje 27b27o straipsniuose numatyta tvarka.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 43 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 82 pakeitimą.)
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
27 a straipsnis (naujas)
27a straipsnis
Nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymas
Norėdamas nustatyti, ar laikantis 27b–27o straipsniuose numatytos tvarkos šalies nuolatinė gyvenamoji vieta yra vykdymo valstybėje narėje, teismas, į kurį kreiptasi, taiko tos valstybės narės vidaus teisę.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 44 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 83 pakeitimą.)
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
27 b straipsnis (naujas)
27b straipsnis
Teritorinė jurisdikcija
1.  Prašymas paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pateikiamas vykdymo valstybės narės teisme ar kompetentingoje institucijoje, apie kurį (-ią) ta valstybė narė pranešė Komisijai pagal 33 straipsnį.
2.  Teritorinė jurisdikcija nustatoma atsižvelgiant į šalies, kurios atžvilgiu reikalaujama vykdyti teismo sprendimą, nuolatinę gyvenamąją vietą arba vykdymo vietą.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 45 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 84 pakeitimą.)
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
27 c straipsnis (naujas)
27c straipsnis
Procedūra
1.  Prašymo pateikimo procedūrą reglamentuoja vykdymo valstybės narės teisė.
2.  Nereikalaujama, kad pareiškėjas vykdymo valstybėje narėje turėtų pašto adresą arba įgaliotą atstovą.
3.  Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
a)  teismo sprendimo kopija, atitinkanti sąlygas, būtinas jos autentiškumui patvirtinti;
b)  liudijimas, išduotas kilmės valstybės narės teismo arba kompetentingos institucijos, naudojant formą, nustatytą laikantis 33c straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, nedarant poveikio 27d straipsnio taikymui.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 46 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 85 pakeitimą.)
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
27 d straipsnis (naujas)
27d straipsnis
Liudijimo nepateikimas
1.  Nepateikus 27c straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto liudijimo, teismas arba kompetentinga institucija gali nustatyti jo pateikimo terminą arba priimti lygiavertį dokumentą ar, jeigu ji mano, kad turi pakankamai informacijos, leisti nepateikti minėto liudijimo.
2.  Jei teismas ar kompetentinga institucija to prašo, pateikiamas dokumentų vertimas raštu. Vertimas raštu turi būti atliktas asmens, turinčio teisę atlikti vertimus raštu vienoje iš valstybių narių.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 47 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 86 pakeitimą.)
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
27 e straipsnis (naujas)
27e straipsnis
Teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu
Teismo sprendimas paskelbiamas vykdytinu nedelsiant po to, kai užbaigiami 27c straipsnyje numatyti formalumai, neatliekant peržiūros pagal 22 straipsnį. Šalis, kurios atžvilgiu prašoma vykdyti teismo sprendimą, šiame proceso etape neturi teisės teikti pareiškimų dėl prašymo.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 48 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 87 pakeitimą.)
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
27 f straipsnis (naujas)
27f straipsnis
Pranešimas apie teismo sprendimą dėl prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu
1.  Apie teismo sprendimą dėl prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pareiškėjui nedelsiant pranešama vykdymo valstybės narės teisėje nustatyta tvarka.
2.  Pranešimas apie teismo sprendimo paskelbimą vykdytinu įteikiamas šaliai, kurios atžvilgiu prašoma vykdyti teismo sprendimą, pridedant teismo sprendimą, jei jis šiai šaliai dar nebuvo įteiktas.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 49 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 88 pakeitimą.)
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
27 g straipsnis (naujas)
27g straipsnis
Teismo sprendimo dėl prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu apskundimas
1.  Bet kuri iš šalių gali apskųsti teismo sprendimą dėl prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu.
2.  Skundas pateikiamas teisme, apie kurį atitinkama valstybė narė pranešė Komisijai pagal 33 straipsnį.
3.  Skundas nagrinėjamas laikantis taisyklių, reglamentuojančių ginčo teiseną.
4.  Jeigu šalis, kurios atžvilgiu prašoma vykdyti teismo sprendimą, neįstoja į procesą teisme, kuriame nagrinėjamas pareiškėjo skundas, taikomas 11 straipsnis, net jei šalies, kurios atžvilgiu prašoma vykdyti teismo sprendimą, nuolatinė gyvenamoji vieta nėra vienoje iš valstybių narių.
5.  Skundas dėl teismo sprendimo dėl prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pateikiamas per 30 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos. Jeigu šalies, kurios atžvilgiu prašoma vykdyti teismo sprendimą, nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje nei valstybė narė, kurioje teismo sprendimas buvo paskelbtas vykdytinu, terminas skundui pateikti yra 60 dienų ir skaičiuojamas nuo teismo sprendimo įteikimo minėtai šaliai asmeniškai arba pristatymo į jos gyvenamąją vietą dienos. Šis terminas negali būti pratęstas dėl atstumo.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 50 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 89 pakeitimą.)
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
27 h straipsnis (naujas)
27h straipsnis
Teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka
Teismo sprendimas dėl skundo gali būti užginčytas tik laikantis procedūros, apie kurią atitinkama valstybė narė pranešė Komisijai pagal 33 straipsnį.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 51 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 90 pakeitimą.)
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
27 i straipsnis (naujas)
27i straipsnis
Atsisakymas paskelbti teismo sprendimą vykdytinu ar tokio paskelbimo atšaukimas
Teismas, kuriame pateiktas skundas pagal 27g arba 27h straipsnį, teismo sprendimo paskelbimą vykdytinu atmeta arba atšaukia tik remdamasis vienu iš 22 straipsnyje nustatytų pagrindų. Teismas priima sprendimą nedelsdamas.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 52 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 91 pakeitimą.)
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
27 j straipsnis (naujas)
27j straipsnis
Proceso sustabdymas
Teismas, kuriame pateikiamas skundas pagal 27g arba 27h straipsnį, šalies, kurios atžvilgiu prašoma vykdyti sprendimą, prašymu sustabdo procesą, jeigu kilmės valstybėje narėje buvo sustabdytas teismo sprendimo vykdymas dėl pateikto skundo.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 52 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 92 pakeitimą.)
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
27 k straipsnis (naujas)
27k straipsnis
Laikinosios priemonės, įskaitant apsaugos priemones
1.  Jei teismo sprendimas turi būti pripažintas pagal šį skyrių, niekas nekliudo pareiškėjui pagal vykdymo valstybės narės teisę pasinaudoti laikinosiomis, įskaitant apsaugos, priemonėmis, nereikalaujant, kad teismo sprendimas būtų paskelbtas vykdytinu pagal 27e straipsnį.
2.  Teismo sprendimą paskelbus vykdytinu, įstatymų numatyta tvarka leidžiama imtis bet kokių apsaugos priemonių.
3.  Per laikotarpį, kuris 27g straipsnio 5 dalyje nustatytas pateikti skundui dėl sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir iki tokio skundo išnagrinėjimo negalima imtis sprendimo vykdymo priemonių, išskyrus apsaugos priemones, nukreiptas į šalies, kurios atžvilgiu prašoma vykdyti sprendimą, turtą.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 54 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 93 pakeitimą.)
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
27 l straipsnis (naujas)
27l straipsnis
Dalinis vykdytinumas
1.  Kai teismo sprendimas buvo priimtas dėl kelių reikalavimų ir jis negali būti paskelbtas vykdytinu visų šių reikalavimų atžvilgiu, teismas arba kompetentinga institucija paskelbia vykdytinu teismo spendimą dėl vieno ar dėl kelių reikalavimų.
2.  Pareiškėjas gali prašyti, kad vykdytinomis būtų paskelbtos tik tam tikros teismo sprendimo dalys.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 55 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 94 pakeitimą.)
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
27 m straipsnis (naujas)
27m straipsnis
Teisinė pagalba
Pareiškėjas, kuris kilmės valstybėje narėje pasinaudojo visa ar daline teisine pagalba arba buvo atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų, turi teisę bet kokiame procese dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu naudotis vykdymo valstybės narės teisėje nustatytomis palankiausiomis teisinės pagalbos arba atleidimo nuo bylinėjimosi išlaidų sąlygomis.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 56 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 95 pakeitimą.)
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
27 n straipsnis (naujas)
27n straipsnis
Garantijos, įsipareigojimo dokumento ar užstato reikalavimo netaikymas
Iš šalies, kuri vienoje iš valstybių narių kreipiasi dėl kitoje valstybėje narėje priimto teismo sprendimo pripažinimo, vykdytinumo ar vykdymo, negali būti reikalaujama pateikti garantijos, įsipareigojimo dokumento ar užstato, kad ir kaip jie būtų apibūdinti, remiantis tuo, kad ši šalis yra užsienio šalies pilietis, arba tuo, kad jos nuolatinė gyvenamoji vieta (angl. domicile) arba gyvenamoji vieta nėra vykdymo valstybėje narėje.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 57 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 96 pakeitimą.)
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
27 o straipsnis (naujas)
27o straipsnis
Mokesčio, rinkliavos ar atlygio netaikymas
Vykdymo valstybėje narėje procese dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu negali būti nustatomas mokestis, rinkliava ar atlygis, apskaičiuoti pagal ginčo vertę.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 58 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 97 pakeitimą.)
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis
Autentiškų dokumentų pripažinimas
Autentiškų dokumentų priėmimas
1.   Vienoje valstybėje narėje gauti autentiški dokumentai pripažįstami kitose valstybėse narėse, jei šių dokumentų galiojimas nėra užginčijamas pagal taikytiną teisę ir jei jų pripažinimas akivaizdžiai neprieštarauja valstybės narės, į kurią kreipiamasi, viešajai tvarkai.
1.   Vienoje iš valstybių narių sudarytas autentiškas dokumentas kitoje valstybėje narėje turi tokią pačią įrodomąją galią kaip ir kilmės valstybėje narėje arba kuo panašesnę galią su sąlyga, kad tai akivaizdžiai nepažeidžia atitinkamos valstybės narės viešosios tvarkos (ordre public).
Asmuo, pageidaujantis pasinaudoti autentišku dokumentu kitoje valstybėje narėje, gali prašyti institucijos, kuri sudaro autentišką dokumentą kilmės valstybėje narėje, užpildyti formą, nustatytą laikantis 33c straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, aprašant įrodomąją galią, kurią autentiškas dokumentas turi kilmės valstybėje narėje.
1a.   Ieškiniai, susiję su autentiško dokumento autentiškumu, pateikiami kilmės valstybės narės teismuose, o sprendimai dėl jų priimami pagal tos valstybės teisę. Užginčytas autentiškas dokumentas kitoje valstybėje narėje neturi jokios įrodomosios galios, kol ieškinys nagrinėjamas kompetentingame teisme.
1b.  Ieškiniai, susiję su autentiškuose dokumentuose užfiksuotais teisiniais veiksmais arba teisiniais santykiais, pateikiami teismuose, turinčiuose jurisdikciją pagal šį reglamentą, o sprendimai dėl jų priimami pagal teisę, taikytiną pagal III skyrių arba nustatytą pagal 32 straipsnį. Užginčytas autentiškas dokumentas valstybėje narėje, kuri nėra kilmės valstybė narė, neturi jokios įrodomosios galios užginčyto klausimo atžvilgiu, kol ieškinys nagrinėjamas kompetentingame teisme.
1c.  Jei proceso rezultatai valstybės narės teisme priklauso nuo to, kaip bus išspręstas nepagrindinis klausimas, susijęs su teisiniais veiksmais arba teisiniais santykiais, užfiksuotais su turto teisiniu režimu susijusiame autentiškame dokumente, tas teismas turi jurisdikciją to klausimo atžvilgiu.
2.  Autentiškų dokumentų pripažinimo pasekmė yra ta, kad dokumentų turinys įgyja įrodomąją galią ir jiems taikoma paprasta galiojimo prezumpcija.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 59 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 98 pakeitimą.)
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis
1.  Pateikus prašymą, vienoje valstybėje narėje parengti ir vykdytini autentiški dokumentai paskelbiami vykdytinais kitoje valstybėje narėje Reglamento (EB) Nr. 44/2001 [38–57] straipsniuose numatyta tvarka.
1.  Autentiški dokumentai, kurie yra vykdytini kilmės valstybėje narėje, paskelbiamas vykdytinu kitoje valstybėje narėje bet kurio suinteresuotojo asmens prašymu 27b–27o straipsniuose numatyta tvarka.
1a.  Taikant 27c straipsnio 3 dalies b punktą, autentišką dokumentą sudariusi institucija bet kurio suinteresuotojo asmens prašymu išduoda liudijimą, naudodama formą, nustatytą laikantis 33c straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
2.  Teismas, kuriam pareiškiamas ieškinys pagal Reglamento (EB) Nr. 44/2001 [43 ir 44] straipsnius, gali atsisakyti priimti arba panaikinti sprendimą, kuriuo konstatuojamas autentiško dokumento vykdytinumas, tik tuomet, jei jo vykdymas akivaizdžiai prieštarauja valstybės narės, į kurią kreipiamasi, viešajai tvarkai.
2.  Teismas, kuriame pateiktas skundas pagal 27g arba 27h straipsnius, atsisako paskelbti dokumentą vykdytinu arba tokį paskelbimą atšaukia tik tuo atveju, jei autentiško dokumento vykdymas akivaizdžiai pažeidžia vykdymo valstybės narės viešąją tvarką (ordre public).
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 60 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 99 pakeitimą.)
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis
Teisminių susitarimų pripažinimas ir vykdytinumas
Teisminių susitarimų vykdytinumas
Teisminiai susitarimai, vykdytini kilmės valstybėje narėje, bet kurios suinteresuotosios šalies prašymu pripažįstami ir paskelbiami vykdytinais kitoje valstybėje narėje tokiomis pat sąlygomis, kaip ir autentiški dokumentai. Teismas, kuriam pareiškiamas ieškinys pagal Reglamento (EB) Nr. 44/2001 [42 arba 44] straipsnius, atsisako priimti arba panaikina sprendimą, kuriuo konstatuojamas teisminio susitarimo vykdytinumas, tik tuomet, jei jo vykdymas akivaizdžiai prieštarauja vykdančiosios valstybės narės viešajai tvarkai.
1.   Teisminiai susitarimai, kurie yra vykdytini kilmės valstybėje narėje, paskelbiami vykdytinais kitoje valstybėje narėje bet kurio suinteresuotojo asmens prašymu 27b–27o straipsniuose numatyta tvarka.
1a.  Taikant 27c straipsnio 3 dalies b punktą, susitarimą patvirtinęs teismas arba teismas, kuriame jis buvo sudarytas, bet kurio suinteresuotojo asmens prašymu išduoda liudijimą, naudodamas formą, nustatytą laikantis 33c straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
1b.  Teismas, kuriam pateiktas skundas pagal 27g arba 27h straipsnius, atsisako paskelbti teisminius susitarimus vykdytinais ar tokį paskelbimą atšaukia tik tuo atveju, jei teisminis susitarimas akivaizdžiai pažeidžia vykdymo valstybės narės viešąją tvarką (ordre public).
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 61 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 100 pakeitimą.)
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio pavadinimas
Poveikis tretiesiems asmenims
Trečiųjų asmenų apsauga
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 101 pakeitimą.)
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis
1.  Registruotos partnerystės turtinės pasekmės partnerio ir trečiojo asmens teisiniams santykiams reglamentuojamos 15 straipsnyje minėtos partnerystę įregistravusios valstybės teise.
1.  Registruotų partnerių turto teisinio režimo poveikis vieno iš partnerių ir trečiojo asmens teisiniams santykiams reglamentuojamas teise, kuri pagal šį reglamentą taikytina registruotų partnerių turto teisiniam režimui.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis
2.  Tačiau valstybės narės teisėje gali būti numatyta, kad partneris negali remtis taikytina teise prieš trečiąjį asmenį, jei vienas iš partnerių arba trečiasis asmuo turi įprastinę gyvenamąją vietą šios valstybės narės teritorijoje ir jei neatlikti šios valstybės narės teisėje numatyti registravimo ar viešinimo formalumai, nebent trečiasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti, kurios valstybės teisė taikytina registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms.
2.  Tačiau vieno iš partnerių ir trečiojo asmens teisiniuose santykiuose nė vienas iš partnerių negali remtis registruotų partnerių turto teisiniam režimui taikytina teise, jei su trečiuoju asmeniu teisiniais santykiais susieto partnerio ir trečiojo asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra toje pačioje valstybėje, kuri nėra valstybė, kurios teisė yra taikytina registruotų partnerių turto teisiniam režimui. Tokiais atvejais to partnerio ir to trečiojo asmens įprastinės gyvenamosios vietos valstybės teisė taikoma registruotų partnerių turto teisinio režimo poveikiui trečiajam asmeniui.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 102 pakeitimą.)
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis
3.  Be to, valstybės narės, kurioje yra nekilnojamasis turtas, teisėje gali būti numatyta šio straipsnio 2 dalyje nustatytajai analogiška partnerio ir trečiojo asmens teisinių santykių, susijusių su šiuo nekilnojamuoju turtu, norma.
3.  2 dalis netaikoma, jei:
a)  trečiasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti apie registruotų partnerių turto teisiniam režimui taikytiną teisę arba
b)  buvo laikomasi registruotų partnerių turto teisinio režimo registravimo ir viešinimo reikalavimų pagal trečiojo asmens ir su juo teisiniais santykiais susieto partnerio įprastinės gyvenamosios vietos valstybės teisę, arba
c)  buvo laikomasi registruotų partnerių turto teisinio režimo registravimo ir viešinimo reikalavimų dėl nekilnojamojo daikto pagal nekilnojamojo daikto vietos valstybės teisę.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 103 pakeitimą.)
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
-32 straipsnis (naujas)
-32 straipsnis
Įprastinė gyvenamoji (buveinės) vieta
1.  Šiame reglamente įmonių, asociacijų ir kitų juridinio asmens statusą turinčių subjektų įprastinė buveinės vieta yra centrinės jų administracijos buveinės vieta. Fizinio asmens, vykdančio verslą, įprastinė gyvenamoji vieta yra pagrindinė jo verslo vieta.
2.  Jei teisiniai santykiai atsiranda veiklą vykdant padaliniui, atstovybei ar kitam filialui arba jei pagal sutartį vykdymas yra tokio padalinio, atstovybės ar filialo pareiga, įprastine buveinės vieta laikoma šio padalinio, atstovybės ar kitokio filialo buveinės vieta.
3.  Nustatant įprastinę gyvenamąją (buveinės) vietą lemiamas yra sutarties sudarymo momentas.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 104 pakeitimą.)
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 27b straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 27g straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis;
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 78 straipsnio 1 dalies a punktą ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 105 pakeitimą.)
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)
bb)  teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarką, nurodytą 27h straipsnyje;
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės praneša Komisijai apie bet kokius vėlesnius šių nuostatų pakeitimus.
2.  Valstybės narės informuoja Komisiją apie bet kokius vėlesnius tos informacijos pakeitimus.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis
3.  Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis pateiktą informaciją Komisija viešai paskelbia tinkamomis priemonėmis, visų pirma Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose interneto svetainėje.
3.  Visą pagal 1 ir 2 dalis pateiktą informaciją Komisija paprasta forma paskelbia viešai naudodama tinkamas priemones, visų pirma per Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose interneto svetainę įvairiomis kalbomis.
Valstybės narės užtikrina, kad šioje daugiakalbėje interneto svetainėje pateikta informacija būtų prieinama per bet kurią oficialią jų sukurtą svetainę, visų pirma pateikdamos nuorodą į Komisijos interneto svetainę.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 78 straipsnio 3 dalį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 108 pakeitimą.)
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Komisija pradeda taikyti atitinkamų teismo pareigūnų ir teisininkų informavimo ir mokymo sistemą ir šiuo tikslu sukuria interaktyvų portalą, veikiantį visomis oficialiomis Europos Sąjungos institucijų kalbomis, ir profesinės patirties bei praktikos mainų sistemą.
(Atitinka 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 109 pakeitimą.)
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
33 a straipsnis (naujas)
33a straipsnis
2 straipsnio 1a dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas
1.  Komisija, remdamasi valstybių narių pranešimais, nustato 2 straipsnio 1a dalyje nurodytą kitų institucijų ir teisės specialistų sąrašą.
2.  Valstybės narės informuoja Komisiją apie bet kokius vėlesnius tame sąraše esančios informacijos pakeitimus. Komisija atitinkamai pataiso šį sąrašą.
3.  Šį sąrašą ir visus vėlesnius j o pakeitimus Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
4.  Visą pagal 1 ir 2 dalis pateiktą informaciją Komisija paskelbia viešai naudodama visas tinkamas priemones, visų pirma per Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 79 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 110 pakeitimą.)
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
33 b straipsnis (naujas)
33b straipsnis
27c, 28, 29 ir 30 straipsniuose nurodytų liudijimų ir formų nustatymas ir vėlesnis keitimas
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi ir (arba) vėliau iš dalies keičiami 27c, 28, 29 ir 30 straipsniuose nurodyti liudijimai ir formos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33c straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 80 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 111 pakeitimą.)
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
33 c straipsnis (naujas)
33c straipsnis
Komiteto procedūra
1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.
(Atitinka Reglamento (ES) Nr. 650/2012 81 straipsnį ir 2011/0059(CNS) procedūros pranešimo 112 pakeitimą.)
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Savo ataskaitose Komisija ypač ištiria šiuos klausimus:
–  registruotų partnerių naudojimasis galimybe rinktis taikytiną teisę ir jurisdikciją ir praktinis tokio pasirinkimo poveikis,
–  reikalavimo konsultuotis pasirenkant taikytiną teisę veiksmingumas,
–  valstybių narių, kurių teisėje registruotos partnerystės institutas nenumatytas, teismų naudojimasis galimybe atsisakyti jurisdikcijos ir praktinis tokio atsisakymo poveikis ir
–  galimybės toliau derinti šio reglamento nuostatas su [reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo sutuoktinių turto teisinio režimo klausimais] nuostatomis siekiant didinti statusų vienodumą.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis
3.  III skyriaus nuostatos taikomas tik partnerystę įregistravusiems partneriams.
3.  III skyriaus nuostatos taikomos tik registruotiems partneriams, kurie pradėjus taikyti šį reglamentą
a)  sudarė partnerystę arba
b)  pasirinko jų turto teisiniam režimui taikytiną teisę.
Susitarimas dėl taikytinos teisės, kuris buvo sudarytas iki [šio reglamento taikymo pradžios data], taip pat galioja, jei įvykdytos III skirsnio sąlygos arba jei jis galioja pagal teisę, taikytiną taikytinos teisės pasirinkimo momentu pagal atitinkamas tarptautinės privatinės teisės nuostatas.
Susitarimas dėl taikytinos teisės, kuris buvo sudarytas iki [šio reglamento taikymo pradžios data] atsižvelgiant į šiame reglamente numatytą taikytinos teisės pasirinkimą, tačiau kuris negaliojo pagal teisę, taikytiną taikytinos teisės pasirinkimo momentu pagal atitinkamas tarptautinės privatinės teisės normas , nes šioje taikytinoje teisėje nenumatyta galimybė registruotiems partneriams rinktis taikytiną teisę, galioja nuo [šio reglamento įsigaliojimo datos].
Teisinė informacija - Privatumo politika