Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0060(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0254/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0254/2013

Debates :

PV 09/09/2013 - 20
CRE 09/09/2013 - 20

Balsojumi :

PV 10/09/2013 - 11.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0337

Pieņemtie teksti
PDF 757kWORD 81k
Otrdiena, 2013. gada 10. septembris - Strasbūra
Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas *
P7_TA(2013)0337A7-0254/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām (COM(2011)0127 – C7-0094/2011 – 2011/0060(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra - apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0127),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0094/2011),

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Itālijas parlamenta Senāts, Polijas Seims, Polijas Senāts un Rumānijas Senāts un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2012. gada 31. maija atzinumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0254/2013),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  tādēļ aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
8.apsvērums
(8)  Abu savienības veidu, gan laulību, gan reģistrētu partnerattiecību, attiecīgās īpatnības un atšķirības tiem piemērojamos principos nosaka to, ka ir nepieciešams izveidot divus atšķirīgus instrumentus – vienu, kura noteikumi reglamentē laulāto mantiskās attiecības, un otru, kura noteikumi reglamentē reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas, uz ko attiecas šī regula.
svītrots
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
8.aapsvērums (jauns)
(8a)  Lēmuma par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām atzīšanai dalībvalstī vienīgais priekšmets ir ļaut piemērot mantiskās sekas, kas noteiktas minētajā lēmumā. Ar to netiek norādīts uz to, ka minētā dalībvalsts atzīst partnerattiecības, kuras ir mantisko seku pamatā un no kurām izrietēja šis lēmums. Dalībvalstīm, kurās nav reģistrētu partnerattiecību institūta, šī regula neuzliek par pienākumu radīt šādu institūtu.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
10.apsvērums
(10)   Šajā regulā ir izskatīti jautājumi saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām. Jēdziens „reģistrētas partnerattiecības” ir definēts tikai šīs regulas vajadzībām. Šā jēdziena konkrētais saturs ir definēts dalībvalstu tiesību aktos.
(10)   Šajā regulā ir izskatīti jautājumi saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām. Jēdziens „reģistrētas partnerattiecības” ir definēts tikai šīs regulas vajadzībām. Šajā regulā reģistrētu partnerattiecību jēdziens ir savienības veids, kas nav laulība. Šā reģistrētu partnerattiecību jēdziena konkrētais saturs ir definēts dalībvalstu tiesību aktos.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
11.aapsvērums (jauns)
(11a)  Turpretī šī regula nebūtu jāattiecina uz tām civiltiesību jomām, kas neattiecas uz reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām. Skaidrības labad no šīs regulas piemērošanas jomas būtu nepārprotami jāizslēdz vairāki jautājumi, kurus varētu uzskatīt par saistītiem ar šīm mantiskajām sekām.
(Atbilst 11. apsvērumam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 3 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS)).
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
12.apsvērums
(12)   Uzturēšanas saistības starp reģistrētiem partneriem ir noteiktas Padomes 2008. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, tāpēc tās ir jāizslēdz no šīs regulas piemērošanas jomas, tāpat kā jautājumi saistībā ar dāvinājumu spēkā esamību un sekām, ko reglamentē ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regulu (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām.
(12)   Uzturēšanas saistības starp reģistrētiem partneriem, kas ir noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 4/2009 (2008. gada 18. decembris) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, būtu jāizslēdz no šīs regulas piemērošanas jomas, tāpat kā jautājumi par mirušo atstātā mantojuma mantošanu, kas reglamentēti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 650/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi1.
____________________
1 OV L 201, 27.7.2012., 107. lpp.
(Atbilst Grozījumam Nr. 4 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
13.apsvērums
(13)   No šīs regulas piemērošanas jomas jāizslēdz arī jautājumi saistībā ar lietu tiesībām, kas paredzēti dalībvalstu tiesību aktos, arī jautājumi saistībā ar šo tiesību publiskošanu, tāpat kā tie ir izslēgti no Padomes un Eiropas Parlamenta Regulas (ES) Nr. …/….[par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī nolēmumu un publisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi]. Tādējādi tās dalībvalsts tiesas, kurā atrodas viena vai abu partneru manta, var veikt pasākumus, ko paredz lietu tiesības, tostarp lietas nodošanas reģistrēšanu publiskajā reģistrā, ja to paredz šīs dalībvalsts tiesību akti.
(13)   Līdzīgi Regulai (ES) Nr. 650/2012 šai regulai arī nevajadzētu skart ierobežotu skaitu („numerus clausus”) lietu tiesību, kas paredzētas dažu dalībvalstu tiesību aktos. Nevajadzētu prasīt, lai dalībvalsts atzīst lietu tiesības attiecībā uz īpašumu, kas atrodas minētajā dalībvalstī, ja attiecīgās lietu tiesības tās tiesību aktos nav paredzētas.
(Atbilst Grozījumam Nr. 5 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
13.aapsvērums (jauns)
(13a)  Tomēr, lai labuma guvēji varētu citā dalībvalstī izmantot tiesības, kas radušās vai tiem nodotas reģistrētu partnerattiecību īpašumtiesību izbeigšanas ceļā, šajā regulā būtu jāparedz nezināmu lietu tiesību pielāgošana vislīdzvērtīgākajām lietu tiesībām minētās citas dalībvalsts tiesību aktos. Saistībā ar šādu pielāgošanu būtu jāņem vērā konkrēto lietu tiesību mērķi un intereses un to radītās sekas. Lai noteiktu valsts vislīdzvērtīgākās lietu tiesības, var sazināties ar tās valsts iestādēm vai kompetentajām personām, kuras tiesību akti tiek piemēroti reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, lai gūtu papildu informāciju par tiesību būtību un to radītajām sekām. Šajā nolūkā varētu izmantot esošos tīklus tiesu iestāžu sadarbības jomā civillietās un komerclietās, kā arī jebkādus citus pieejamus līdzekļus, kas palīdzētu izprast ārvalstu tiesību aktus.
(Atbilst 16. apsvērumam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 6 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
13.bapsvērums (jauns)
(13b)  Prasības par nekustamā vai kustamā īpašuma tiesību reģistrāciju reģistrā būtu jāizslēdz no šīs regulas piemērošanas jomas. Tas, ar kādiem juridiskiem nosacījumiem un kā jāveic reģistrācija un kuru iestāžu, piemēram, zemesgrāmatu nodaļu vai notāru, ziņā ir pārbaudīt, vai ir izpildītas visas prasības un ka iesniegtā vai sagatavotā dokumentācija ir pietiekama vai ka tajā ir iekļauta vajadzīgā informācija, būtu jānosaka pēc tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas attiecīgais reģistrs (attiecībā uz nekustamo īpašumu — lex rei sitae).
(Atbilst daļēji 18. apsvērumam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 7 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
13.capsvērums (jauns)
(13c)  No šīs regulas piemērošanas jomas būtu jāizslēdz arī sekas, ko rada tiesību reģistrācija reģistrā. Tādēļ tas, vai reģistrācijai, piemēram, ir deklaratīvas vai konstitutīvas sekas, būtu jānosaka pēc tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas attiecīgais reģistrs. Tādējādi, piemēram, tad, ja saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas reģistrs, tiesību iegūšanai uz nekustamo īpašumu ir vajadzīga reģistrācija reģistrā, lai nodrošinātu, ka šādiem reģistriem ir erga omis spēks, vai aizsargātu tiesiskus darījumus, šādu tiesību iegūšanas brīdis būtu jānosaka saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem.
(Atbilst 19. apsvērumam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 8 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
13.dapsvērums (jauns)
(13d)  Šai regulai līdzīgi kā Regulai (ES) Nr. 650/2012 būtu jāievēro dalībvalstu atšķirīgās sistēmas, skatot mantiskās kārtības jautājumus. Tādēļ šajā regulā jēdziens „tiesa” būtu jāinterpretē plaši, aptverot ne tikai tās tiesas šā vārda tiešajā nozīmē, kuras veic tiesas funkcijas, bet arī dažu dalībvalstu notārus un reģistrēšanas iestādes, kas konkrētās mantisko seku lietās līdzīgi tiesām pilda tiesas funkcijas, kā arī notārus un tiesību speciālistus, kas dažās dalībvalstīs saskaņā ar tiesas deleģētām pilnvarām konkrētā mantisko seku lietā pilda tiesas funkcijas. Šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem par jurisdikciju vajadzētu būt saistošiem visām tiesām, kā tās definētas šajā regulā. Ar jēdzienu „tiesa” turpretī nebūtu jāaptver kādas dalībvalsts ārpustiesas iestādes, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas nodarboties ar mantisko seku lietām, piemēram, notāri vairākumā dalībvalstu, ja tie parasti nepilda tiesas funkcijas.
(Atbilst 20. apsvērumam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 10 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
15.apsvērums
(15)   Tāpat arī ar šo regulu jāļauj paplašināt to dalībvalsts tiesu jurisdikciju, kuras izskata pieteikumus par reģistrētu partnerattiecību izbeigšanu vai atzīšanu par neesošām, attiecinot šo jurisdikciju uz jautājumiem par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām saistībā ar šiem pieteikumiem, ja partneri tam piekrīt.
(15)   Tāpat arī ar šo regulu jāļauj paplašināt to dalībvalsts tiesu jurisdikciju, kuras izskata pieteikumus par reģistrētu partnerattiecību izbeigšanu vai atzīšanu par neesošām, attiecinot šo jurisdikciju uz jautājumiem par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām saistībā ar šiem pieteikumiem, ja partneri nepārprotami vai citā veidā viennozīmīgi ir atzinuši attiecīgo tiesu jurisdikciju.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
15.aapsvērums (jauns)
(15a)  Ja jautājumi par mantiskajām sekām nav saistīti ne ar partnerattiecību izbeigšanu vai ar atzīšanu par neesošām, ne ar partnera nāvi, partneri var nolemt iesniegt jautājumus attiecībā uz viņu mantisko kārtību tās valsts tiesās, kuras tiesību aktus viņi ir izvēlējušies piemērot savai mantiskajai kārtībai. Tam nepieciešamas, lai starp partneriem tiktu pieņemta vienošanās, ko var noslēgt, vēlākais, līdz lieta tiek iesniegta tiesā, un pēc tam, kā to paredz lex fori.
(Atbilst Grozījumam Nr. 12 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
16.apsvērums
(16)   Citos gadījumos šai regulai jāļauj saglabāt dalībvalsts tiesu teritoriālo jurisdikciju, lai izskatītu pieteikumus saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, atbilstoši hierarhiskā secībā numurētu piesaistes kritēriju sarakstam, kas nodrošina ciešu saikni starp partneriem un dalībvalsti, kuru tiesām ir jurisdikcija. Tiesas, izņemot tās dalībvalsts tiesas, kurā partnerattiecības tika reģistrētas, var atteikties no šīs jurisdikcijas, ja to valsts tiesību aktos nav paredzētas reģistrētas partnerattiecības. Visbeidzot, attiecībā uz gadījumiem, kad nevienai tiesai nav jurisdikcija izskatīt lietu saskaņā ar šīs regulas citiem noteikumiem, ir ieviests noteikums par papildu jurisdikciju, lai novērstu jebkādu risku, ka tiesiskums netiek nodrošināts.
(16)   Šai regulai jāļauj saglabāt dalībvalsts tiesu teritoriālo jurisdikciju, lai izskatītu pieteikumus saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, izņemot šķiršanās vai mantojuma procesus, atbilstoši hierarhiskā secībā numurētu piesaistes kritēriju sarakstam, kas nodrošina ciešu saikni starp partneriem un dalībvalsti, kuru tiesām ir jurisdikcija. Tiesām, izņemot tās dalībvalsts tiesas, kurā partnerattiecības tika reģistrētas, būtu jābūt iespējai atteikties no šīs jurisdikcijas, ja to valsts tiesību aktos nav paredzētas reģistrētas partnerattiecības.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
16.aapsvērums (jauns)
(16a)  Lai jo īpaši novērstu situācijas, kad nav pieejama tiesa, šajā regulā vajadzētu paredzēt forum necessitatis, lai kādas dalībvalsts tiesai izņēmuma gadījumos ļautu spriest par mantiskajām sekām, kas cieši saistītas ar trešo valsti. Tāds izņēmuma gadījums var būt, ja tiesvedība trešā valstī nav iespējama, piemēram, pilsoņu kara dēļ, vai ja pamatoti nav sagaidāms, ka labuma guvējs varētu uzsākt tiesvedību vai tiesāties attiecīgajā valstī. Tomēr uz forum necessitatis balstītu jurisdikciju vajadzētu izmantot tikai gadījumā, ja mantisko seku lietai ir pietiekama saikne ar dalībvalsti, kuras tiesā celta prasība.
(Atbilst 31. apsvērumam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 14 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
18.apsvērums
(18)   Lai atvieglotu partneru mantas pārvaldību, partnerattiecību reģistrēšanas valsts tiesību aktus piemēros visai partneru mantai, pat ja tie nav dalībvalstu tiesību akti.
(18)   Lai atvieglotu partneru mantas pārvaldību, ar šo regulu būtu jāļauj viņiem neatkarīgi no mantas veida vai atrašanās vietas izvēlēties mantai piemērojamo jurisdikciju saskaņā ar to tiesību sistēmu, ar kuru partnerus saista dzīvesvieta vai valstspiederība. Šādas izvēles atteikšana reģistrētajām partnerattiecībām nav pieļaujama. Ja partneri izvēlas jurisdikciju, kurā reģistrētās partnerattiecības nav noteiktas, izvēle ir uzskatāma par nepamatotu. Tādā gadījumā vērā ņem objektīvo saistību. Lai arī iesaistītās personas parasti var saņemt pietiekamu informāciju par savām tiesībām, prasībai pēc īpašas tiesiskās aizsardzības ir jānosaka līdzvērtīga prasība prasīt juridisko konsultāciju par jurisdikcijas izvēles sekām. Šīs prasības izpildi jo īpaši nodrošina, iekļaujot attiecīgo konsultāciju oficiālajās papildu prasībās saistībā ar jurisdikcijas izvēli, jo īpaši publiskajos aktos.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
18.aapsvērums (jauns)
(18a)  Lai panāktu tiesisko noteiktību un skaidrību, šajā regulā būtu jāietver arī regulējums par reģistrētu partnerattiecību vairākkārtēju reģistrēšanu, kam būtu jāattiecas uz visjaunāko reģistrēšanu. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka nenotiek reģistrētu partnerattiecību vairākkārtēja reģistrācija.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
18.bapsvērums (jauns)
(18b)  Ja piemērojamo tiesību aktu izvēle nav notikusi, ar šo regulu ir jāievieš saskaņotas kolīziju normas, pamatojoties uz secīgu piesaistes kritēriju gradāciju, lai varētu noteikt visai partneru mantai piemērojamos tiesību aktus un lai saskaņotu paredzamību un tiesisko noteiktību, vienlaikus ņemot vērā partneru dzīves realitāti. Tā kopīgajai pastāvīgajai dzīvesvietai, stājoties partnerattiecībās, vai pirmajai kopīgajai pastāvīgajai partneru dzīvesvietai pēc stāšanās partnerattiecībās jābūt pirmajam piesaistes kritērijam, kas svarīgāks par kopīgu partneru pilsonību, stājoties partnerattiecībās. Ja nav izpildīts neviens no šiem kritērijiem, t. i., ja nav pirmās kopīgās pastāvīgās dzīvesvietas un ja, stājoties reģistrētās partnerattiecībās, partneriem nav kopīgas pilsonības, ir jāpiemēro tās valsts tiesību akti, ar kuru partneriem ir visciešākā saikne, ņemot vērā visus apstākļus, turklāt šai saiknei jābūt tādai, kāda tā bija, stājoties partnerattiecībās. Ar šiem kritērijiem noteiktie tiesību akti nebūtu jāpiemēro, ja tie neatzīst reģistrētas partnerattiecības. Attiecībā uz partneru īpašumu kā pamata noteikums jāpiemēro tās valsts tiesību akti, kurā reģistrētas partnerattiecības.
(Atbilst Grozījumam Nr. 15 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
18.capsvērums (jauns)
(18c)  Ja jēdzienu „pilsonība” izmanto, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus, jāņem vērā fakts, ka dažās valstīs, kuru juridiskā sistēma ir balstīta uz anglosakšu tiesībām, kā piesaistes kritērijs tiek lietots jēdziens „domicils”, nevis „pilsonība”.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
18.dapsvērums (jauns)
(18d)  Lai nodrošinātu darījumu juridisko noteiktību un novērstu reģistrētu partnerattiecību partneru mantiskajām sekām piemērojamo tiesību aktu maiņu, ja partneri par to iepriekš nav informēti, minētajām attiecībām piemērojamos tiesību aktus nedrīkstētu mainīt, ja nav skaidri pausta pušu griba. Šīs partneru nolemtās izmaiņas nevarēs ieviest ar atpakaļejošu spēku, ja vien partneri to nebūs skaidri paredzējuši. Jebkurā gadījumā šīs izmaiņas nedrīkstēs skart trešo personu tiesības un iepriekš noslēgtu darījumu spēkā esamību.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
19.aapsvērums (jauns)
(19a)  Visa vajadzīgā informācija būtu jāpadara viegli pieejama, izmantojot atbilstīgus līdzekļu, jo īpaši izmantojot Komisijas daudzvalodu tīmekļa vietni.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
19.bapsvērums (jauns)
(19b)  Būtu jāsekmē paraugprakses apmaiņa profesionālo juristu starpā.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
19.capsvērums (jauns)
(19c)  Komisijai būtu jāievieš attiecīgo tiesas darbinieku un juristu informēšanas un apmācības instruments, šajā nolūkā izveidojot interaktīvu interneta portālu visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās, kā arī zināšanu un pieredzes apmaiņas sistēma.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
23.apsvērums
(23)   Tā kā viens no šīs regulas mērķiem ir nodrošināt dalībvalstu izdotu nolēmumu savstarpēju atzīšanu, tajā jāparedz noteikumi par nolēmumu atzīšanu un izpildi, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 44/2001, vajadzības gadījumā tos pielāgojot šajā regulā iekļauto jomu specifiskām prasībām. Tādējādi dalībvalsts nedrīkst atteikties pilnībā vai daļēji atzīt un izpildīt nolēmumu saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, ja šīs dalībvalsts tiesību akti neparedz šādas partnerattiecības vai paredz atšķirīgas mantiskās sekas.
(23)   Tā kā viens no šīs regulas mērķiem ir nodrošināt dalībvalstu izdotu nolēmumu savstarpēju atzīšanu mantisko seku jomā attiecībā uz reģistrētām partnerattiecībām, tajā jāparedz noteikumi par nolēmumu atzīšanu, izpildāmību un izpildi, pamatojoties uz citiem tiesību instrumentiem tiesu iestāžu sadarbības jomā civillietās, vajadzības gadījumā tos pielāgojot šajā regulā iekļauto jomu specifiskām prasībām. Tādējādi dalībvalsts nedrīkstētu atteikties pilnībā vai daļēji atzīt un izpildīt nolēmumu saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, ja šīs dalībvalsts tiesību akti neparedz šādas partnerattiecības vai paredz atšķirīgas mantiskās sekas.
(Atbilst Grozījumam Nr. 19 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
24.apsvērums
(24)   Lai ņemtu vērā atšķirīgos veidus, kā dalībvalstīs tiek kārtoti jautājumi saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, šai regulai jānodrošina publisku aktu atzīšana un izpilde. Tomēr publiskus aktus nevar pielīdzināt tiesu nolēmumiem attiecībā uz to atzīšanu. Publisku aktu atzīšana nozīmē, ka tiem ir tāds pats pierādījuma spēks attiecībā uz to saturu un tiem ir tāda pati ietekme kā šo aktu izcelsmes valstī, kā arī to, ka uz tiem attiecas spēkā esamības prezumpcija, kas var zaudēt spēku apstrīdēšanas gadījumā.
(24)   Lai ņemtu vērā atšķirīgās sistēmas, kā dalībvalstīs tiek kārtoti jautājumi saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, šai regulai būtu jānodrošina publisku aktu akceptēšana un izpildāmība reģistrētu partnerattiecību mantisko seku jomā visās dalībvalstīs.
(Atbilst 60. apsvērumam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 20 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
24.aapsvērums (jauns)
(24a)  Tāpēc attiecībā uz tiesas nolēmumu atzīšanu, izpildāmību un izpildi, kā arī attiecībā uz publisku aktu akceptēšanu un izpildāmību un tiesas izlīgumu izpildāmību šajā regulā būtu jāparedz noteikumi jo īpaši atbilstoši Regulai (ES) Nr. 650/2012.
(Atbilst Grozījumam Nr. 21 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
25.apsvērums
(25)   Ja ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām piemērojamajiem tiesību aktiem ir jāreglamentē juridiskās attiecības starp partneri un trešo personu, nosacījumi, kad iespējams atsaukties uz šiem tiesību aktiem, būtu jāregulē ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas šī partnera vai trešās personas pastāvīgā dzīvesvieta, lai nodrošinātu trešās personas aizsardzību. Tādējādi šīs dalībvalsts tiesību aktos varētu noteikt, ka partneris attiecībā uz šo trešo personu drīkst piemērot sava mantisko attiecību režīma tiesību aktus tikai tad, ja ir ievēroti reģistrēšanas vai publicēšanas nosacījumi, kas paredzēti šajā dalībvalstī, izņemot, ja trešā persona ir informēta vai tai vajadzēja būt informētai par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām piemērojamajiem tiesību aktiem.
(25)   Reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām piemērojamajiem tiesību aktiem saskaņā ar šo regulu ir jāreglamentē juridiskās attiecības starp reģistrētu partneri un trešo personu. Taču, lai nodrošinātu trešo personu aizsardzību, tiesiskajās attiecībās starp partneri un trešo personu neviens no partneriem nedrīkstētu atsaukties uz šiem tiesību aktiem vai prevalējošām imperatīvām normām, ja partnera, kas ir tiesiskās attiecībās ar trešo personu, un trešās personas pastāvīgā dzīvesvieta ir vienā valstī, kas nav tā valsts, kuras tiesību aktus piemēro attiecībā uz reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām. Būtu jābūt iespējamiem izņēmumiem, ja trešā persona neatbilst aizsardzības kritērijiem, proti, tai bija zināmi piemērojamie tiesību akti vai tiem bija jābūt zināmiem, vai ir ievērotas valstī spēkā esošās prasības attiecībā uz reģistrāciju vai publicēšanu.
(Atbilst Grozījumam Nr. 22 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
26.aapsvērums (jauns)
(26a)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai attiecībā uz to apliecinājumu un veidlapu sagatavošanu un vēlāku grozīšanu, kas attiecas uz nolēmumu, tiesas izlīgumu un publisko aktu izpildāmības deklarāciju. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu1.
______________
1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(Atbilst 78. apsvērumam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 23 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
26.bapsvērums (jauns)
(26b)  Pieņemot īstenošanas aktus, ar ko nosaka un pēc tam groza apliecinājumus un veidlapas, kas paredzēti šajā regulā, izmanto konsultēšanās procedūru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantā paredzēto procedūru.
(Atbilst 79. apsvērumam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 24 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
28.apsvērums
(28)   Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši 7.,9., 17., 21. un 47. pantā par privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, tiesībām stāties laulībā un tiesībām izveidot ģimeni saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tiesībām uz īpašumu, diskriminācijas aizliegumu un tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu. Dalībvalstu tiesām šī regula jāpiemēro, ievērojot minētās tiesības un principus.
(28)   Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši 7., 9., 17., 20., 21. un 47. pantā par privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, tiesībām stāties laulībā un tiesībām izveidot ģimeni saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tiesībām uz īpašumu, vienlīdzību likuma priekšā, diskriminācijas aizliegumu un tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu. Dalībvalstu tiesām šī regula jāpiemēro, ievērojot minētās tiesības un principus.
(Atbilst daļēji 81. apsvērumam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 25 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
(a)  reģistrētu partneru personiskās tiesības un pienākumi,
svītrots
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
(b)  partneru tiesībspēja un rīcībspēja,
(b)  vispārējā partneru tiesībspēja un rīcībspēja,
(Atbilst Grozījumam Nr. 26 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)  partnerības esamība, likumība vai atzīšana;
(Atbilst Grozījumam Nr. 27 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
(d)  dāvinājumi starp partneriem,
svītrots
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – e apakšpunkts
(e)   pārdzīvojušā partnera mantošanas tiesības,
(e)   mantojuma jautājumi, kas skar pārdzīvojušo partneri,
(Atbilst Grozījumam Nr. 29 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – f apakšpunkts
(f)   partneru dibināti uzņēmumi,
(f)   jautājumi par tiesību aktiem saistībā ar uzņēmējsabiedrībām un citām korporatīvām vai nekorporatīvām struktūrām,
(Atbilst 1. panta h) apakšpunktam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 30 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – g apakšpunkts
(g)   lietu tiesību būtība un šo tiesību publiskošana.
(g)   lietu tiesību būtība,
(Atbilst 1. panta k) apakšpunktam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 31 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)
(ga)  nekustamā vai kustamā īpašuma tiesību reģistrācija reģistrā, tostarp juridiskās prasības šādai reģistrācijai, un sekas, ko rada šādu tiesību reģistrācija vai nereģistrēšana reģistrā, kā arī
(Atbilst 1. panta l) apakšpunktam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 32 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – gb apakšpunkts (jauns)
(gb)  jautājumi par tiesībām pārnest vai pielāgot reģistrēto partnerattiecību izbeigšanas gadījumā partneru vai bijušo partneru starpā tiesības uz vecuma vai invaliditātes pensiju, kas iegūtas reģistrēto partnerattiecību laikā.
(Atbilst Grozījumam Nr. 33 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b)   „reģistrētas partnerattiecības”: divu personu kopdzīves režīms, kas paredzēts tiesību aktos un ko reģistrējusi publiska iestāde;
(b)   „reģistrētas partnerattiecības”: divu personu kopdzīves režīms, kas dibināts veidā, kurš likumā noteiktā kārtībā paredzēts tajā dalībvalstī, kurā tās reģistrētas;
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)  „partnerattiecību vienošanās”: jebkāda vienošanās, ar ko partneri vai topošie partneri regulē savu partnerattiecību mantiskās sekas;
(Atbilst Grozījumam Nr. 35 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa
(c)   „publisks akts”: dokuments, kurš oficiāli sastādīts vai reģistrēts kā publisks akts izcelsmes dalībvalstī un ir autentisks
(c)   „publisks akts”: dokuments reģistrētu partnerattiecību mantisko seku lietā, kurš oficiāli sastādīts vai reģistrēts kā publisks akts kādā dalībvalstī un ir autentisks
(Atbilst 3. panta 1. punkta i) apakšpunktam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 36 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
(d)   „nolēmums”: jebkurš nolēmums, ko kādas dalībvalsts tiesa pieņēmusi attiecībā uz reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, neatkarīgi no tā, kā tas tiek dēvēts, tostarp, „lēmums”, „spriedums”, „rīkojums” vai „izpildraksts”, kā arī tiesas sekretāra lēmums par tiesvedības izmaksām;
(d)   „nolēmums”: jebkurš nolēmums, ko kādas dalībvalsts tiesa pieņēmusi attiecībā uz reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, neatkarīgi no tā, kā tas tiek dēvēts, tostarp tiesas sekretāra lēmums par tiesvedības izmaksām;
(Atbilst 31. panta 1. punkta g) apakšpunktam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 37 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
(e)   „izcelsmes dalībvalsts”: dalībvalsts, kurā attiecīgā gadījumā ir pieņemts nolēmums, noslēgts partnerattiecību līgums, sagatavots publisks akts, kopīgā īpašuma sadales akts vai jebkurš cits akts, ko sagatavojusi tiesas iestāde vai tās deleģēta iestāde vai kas sagatavots tiesas iestādes uzraudzībā vai tās deleģētas iestādes uzraudzībā.
(e)   „izcelsmes dalībvalsts”: dalībvalsts, kurā ir pieņemts nolēmums, sagatavots publisks akts vai apstiprināts vai noslēgts tiesas izlīgums;
(Atbilst 3. panta 1. punkta e) apakšpunktam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 38 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
(f)   „saņēmēja dalībvalsts”: dalībvalsts, kurai lūgts atzīt un/vai izpildīt nolēmumu, partnerattiecību līgumu, publisku aktu, kopīgā īpašuma sadales aktu vai jebkuru citu aktu, ko sagatavojusi tiesas iestāde vai tās deleģēta iestāde vai kas sagatavots tiesas iestādes uzraudzībā vai tās deleģētas iestādes uzraudzībā.
(f)   „izpildes dalībvalsts”: dalībvalsts, kurā ir pieprasīta nolēmuma, tiesas izlīguma vai publiska akta izpildāmības deklarācija vai izpilde;
(Atbilst 3. panta 1. punkta f) apakšpunktam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 39 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts
(g)  „tiesa”: jebkura dalībvalstu kompetenta tiesas iestāde, kas veic tiesas funkcijas lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, kā arī jebkura cita ārpustiesas iestāde vai persona, ko kāda dalībvalstu tiesas iestāde deleģējusi vai iecēlusi, lai veiktu funkcijas, uz kurām attiecas tiesu jurisdikcija atbilstoši šai regulai.
svītrots
(Atbilst Grozījumam Nr. 40 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Šajā regulā ar jēdzienu „tiesa” saprot jebkuru tiesu iestādi un visas citas iestādes un tiesību speciālistus, kuru kompetencē ir reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas un kas pilda tiesu funkcijas vai rīkojas saskaņā ar tiesu iestādes deleģētām pilnvarām, vai rīkojas tiesu iestādes pārraudzībā, ― ar noteikumu, ka tādas iestādes un tiesību speciālisti garantē objektivitāti un pušu tiesības tikt uzklausītām un ka to nolēmumus saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tie darbojas,
(a)  var pārsūdzēt vai pārskatīt tiesas iestādē, un
(b)  ka tiem ir tāds pats spēks un sekas kā tiesu iestāžu pieņemtiem lēmumiem tajā pašā lietā.
Dalībvalstis paziņo Komisijai par citām iestādēm un tiesību speciālistiem, kas ir minēti šā punkta pirmajā daļā saskaņā ar 33.a panta 1. punktu.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
-3. pants
-3. pants
Jurisdikcija dalībvalstīs attiecībā uz mantiskajām sekām
Šī regula neietekmē dalībvalstu iestāžu kompetenci attiecībā uz reģistrētu partnerattiecību mantisko seku lietām.
(Atbilst Grozījumam Nr. 42 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)<BR>Pamatojums<BR>Šis noteikums atbilst Regulas par mantošanas tiesībām 2. pantam. Tas ietver racionālu paskaidrojumu arī par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām.
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.   Dalībvalstu tiesu iestādēm, kurās iesniegts viena partnera pieteikums saistībā ar mantojumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. …/…[par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī nolēmumu un publisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi], ir jurisdikcija izskatīt arī jautājumus par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām saistībā ar minēto pieteikumu.
1.   Dalībvalsts tiesu iestādēm, kas pārzina mantojuma lietu saistībā ar partnera atstātu mantojumu atbilstoši Regulai (ES) Nr. 650/2012, ir jurisdikcija izskatīt arī jautājumus par šīs mantojuma lietas mantiskajām sekām.
(Atbilst Grozījumam Nr. 43 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
4. pants
Jurisdikcija saistībā ar partneru šķiršanos
Jurisdikcija saistībā ar partnerattiecību izbeigšanu vai atzīšanu par neesošām
Dalībvalstu tiesu iestādēm, kurās iesniegts pieteikums par reģistrētu partnerattiecību izbeigšanu vai atzīšanu par neesošām, ir jurisdikcija izskatīt arī jautājumus par mantiskajām sekām saistībā ar minēto pieteikumu, ja partneri par to ir vienojušies.
Dalībvalstu tiesu iestādēm, kurās iesniegts pieteikums par reģistrētu partnerattiecību izbeigšanu vai atzīšanu par neesošām, ir jurisdikcija izskatīt arī jautājumus par mantiskajām sekām saistībā ar minēto pieteikumu, ja partneri skaidri vai jebkādā citā nepārprotamā veidā ir atzinuši attiecīgo tiesu jurisdikciju.
Šādu vienošanos var noslēgt jebkurā brīdī, tostarp tiesvedības laikā. Ja šī vienošanās ir noslēgta pirms tiesvedības, tā jāizklāsta rakstiski, jānorāda datums un jāietver abu pušu paraksti.
Ja netiek panākta partneru vienošanās, jurisdikciju nosaka saskaņā ar 5. pantu.
Ja netiek atzīta pirmajā daļā minētās tiesas jurisdikcija, to nosaka saskaņā ar 5. pantu.
(Atbilst Grozījumam Nr. 44 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)
4.a pants
Vienošanās par tiesas izvēli
1.  Partneri var vienoties, ka jurisdikcija izskatīt lietas par viņu reģistrēto partnerattiecību mantiskajām sekām ir tās dalībvalsts tiesām, kuras tiesību aktus saskaņā ar 15.b pantu viņi ir izvēlējušies piemērot jautājumiem par savu partnerattiecību mantiskajām sekām. Šāda jurisdikcija ir ekskluzīva.
Neskarot trešās  daļas noteikumus, vienošanos par jurisdikcijas izvēli var noslēgt un grozīt jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā tad, kad ceļ prasību tiesā.
Ja tās valsts tiesību aktos, kurā uzsākta tiesvedība, tas ir paredzēts, partneri jurisdikciju var izraudzīt arī pēc prasības celšanas tiesā. Šādā gadījumā norādīto jurisdikcijas izvēli ieraksta tiesas protokolā saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā uzsākta tiesvedība.
Ja šī vienošanās ir noslēgta pirms tiesvedības, tā jāizklāsta rakstiski, tajā jānorāda datums un jāietver partneru paraksti. Jebkura saziņa, izmantojot elektroniskus līdzekļus, kas paliekoši saglabā vienošanos, ir līdzvērtīga rakstiskai formai.
2.  Partneri var arī vienoties, ka jurisdikcija ir tās dalībvalsts tiesām, kuras tiesību akti atbilstoši 15. panta noteikumiem gadījumā, ja netiek izraudzīti piemērojamie tiesību akti, jāpiemēro viņu partnerattiecību mantiskajām sekām.
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
4.b pants (jauns)
4.b pants
Piekritība, balstoties uz atbildētāja ierašanos
1.  Papildus jurisdikcijai, kas atvasināta no citiem šīs regulas noteikumiem, jurisdikcija ir tās dalībvalsts tiesai, kuras tiesību akti izvēlēti saskaņā ar -15.b pantu vai kuras tiesību akti ir piemērojami saskaņa ar 15. pantu, un kurā atbildētājs ierodas. Šo normu nepiemēro, ja atbildētājs ieradies, lai apstrīdētu jurisdikciju, vai citai tiesai ir izņēmuma jurisdikcija saskaņā ar 3., 4. vai 4.a pantu.
2.  Pirms paziņošanas, ka tiesai ir jurisdikcija saskaņā ar 1. punkta noteikumiem, tā nodrošina, ka atbildētājam ir sniegta informācija par viņa tiesībām noraidīt tiesas jurisdikciju un par sekām attiecībā uz ierašanos vai neierašanos.
(Atbilst Grozījumam Nr. 46 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
5. pants
1.   Citos gadījumos, kas nav paredzēti 3. un 4. pantā, tiesas, jurisdikcija tiesvedībā par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām ir tās dalībvalsts tiesām,
1.   Ja nav nevienas tiesas, kurai būtu jurisdikcija saskaņā ar 3., 4. un 4.a pantu, jurisdikcija tiesvedībā par mantiskajām sekām ir tās dalībvalsts tiesām,
(a)   kurā ir partneru kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta vai, ja tādas nav,
(a)   kuras teritorijā ir partneru pastāvīgā dzīvesvieta laikā, kad prasība tiek celta tiesā, vai, ja tādas nav,
(b)   partneru pēdējā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta, ja viens no partneriem arvien tur dzīvo, vai, ja tādas nav,
(b)   kuras teritorijā bija partneru pēdējā patstāvīgā dzīvesvieta, ja viens no partneriem arvien tur dzīvo laikā, kad prasība tiek celta tiesā, vai, ja tādas nav,
(c)   kurā ir partneru kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta vai, ja tādas nav,
(c)   kuras teritorijā ir atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta laikā, kad prasība tiek celta tiesā, vai, ja tādas nav,
(ca)  kuras pilsoņi ir abi partneri laikā, kad prasība tiek celta tiesā, vai Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā — kurā atrodas partneru kopīgais domicils, vai, ja tāda nav,
(d)   kurā partnerattiecības ir reģistrētas.
(d)   kurā partnerattiecības ir reģistrētas.
2.   Šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās tiesas var atteikties no jurisdikcijas, ja to valsts tiesību akti neatzīst reģistrētas partnerattiecības.
2.   Šā panta 1. punkta a), b), c) un ca) apakšpunktā minētās tiesas var atteikties no jurisdikcijas, ja to valsts tiesību akti neatzīst reģistrētas partnerattiecības.
(Saistībā ar 5. panta ca) apakšpunktu (jauns) skatīt 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta grozījumu, atbilst Grozījumam Nr. 47 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
6. pants
Ja saskaņā ar 3., 4. un 5. pantu nevienai tiesai nav attiecīgās jurisdikcijas vai ja tiesa ir atteikusies no jurisdikcijas, konkrētas dalībvalsts tiesai tomēr ir jurisdikcija, ja:
Ja saskaņā ar 3., 4., 4.a un 5. pantu nevienai dalībvalsts tiesai nav jurisdikcijas vai ja tiesa ir atteikusies no jurisdikcijas, tad jurisdikcija ir tās dalībvalsts tiesām, kuras teritorijā atrodas vienam vai abiem partneriem piederošs nekustamais īpašums vai reģistrēta manta. Šādā gadījumā tiesa, kurā iesniegts pieteikums, lemj tikai par nekustamo īpašumu vai reģistrēto mantu.
(a)  vienam vai abiem partneriem piederoša manta atrodas šīs dalībvalsts teritorijā, taču šādā gadījumā tiesa, kurā iesniegts pieteikums, var pieņemt nolēmumu tikai attiecībā uz šo mantu, vai
(b)  abi partneri ir šīs dalībvalsts pilsoņi vai Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā – ja tajā atrodas partneru kopīgais domicils.
Šādos gadījumos dalībvalsts tiesām ir jurisdikcija lemt tikai par nekustamo īpašumu vai reģistrētu mantu, kas atrodas šajā dalībvalstī.
(Atbilst Grozījumam Nr. 48 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
7. pants
Ja nevienai dalībvalsts tiesai nav jurisdikcijas saskaņā 3., 4., 5. vai 6. pantu vai ja tiesa ir atteikusies no jurisdikcijas, konkrētas dalībvalsts tiesas var izņēmuma gadījumos un ar nosacījumu, ka lieta ir pietiekamā mērā saistīta ar šo dalībvalsti, lemt jautājumā par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, ja pamatotu iemeslu dēļ tiesvedību nevar veikt vai turpināt trešā valstī.
Ja nevienai dalībvalsts tiesai nav jurisdikcijas, pamatojoties uz 3., 4., 4.a, 5. un 6. pantu, tad kādas dalībvalsts tiesas izņēmuma gadījumos var lemt jautājumā par mantiskajām sekām, ja nav pieņemami vai ir neiespējami tiesvedību veikt vai turpināt trešā valstī, ar kuru attiecīgajai lietai ir saikne.
Lietai ir jābūt pietiekamai saiknei ar dalībvalsti, kuras tiesā celta prasība.
(Atbilst 11. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 49 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
8. pants
Tiesai, kurā iesniegta prasība saskaņā ar 3., 4., 5., 6 vai 7. pantu un kurā norit tiesvedība, ir jurisdikcija izskatīt arī pretprasības, ja tās ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā.
Tiesai, kurā iesniegta prasība saskaņā ar 3., 4., 4.a, 5., 6 vai 7. pantu un kurā norit tiesvedība, ir jurisdikcija izskatīt arī pretprasības, ja tās ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā.
Ja prasība ir iesniegta tiesā atbilstoši 6. panta noteikumiem, tās jurisdikcija aprobežojas ar pretprasību par nekustamo īpašumu vai reģistrētu mantu, kas ir galvenās tiesvedības priekšmets.
(Atbilst Grozījumam Nr. 50 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
9. pants
Uzskata, ka prasība ir iesniegta tiesā:
Piemērojot šo nodaļu, uzskata, ka prasība ir iesniegta tiesā:
(a)  datumā, kad dokuments, ar ko celta prasība, vai līdzvērtīgs dokuments ir iesniegts tiesā, ar nosacījumu, ka prasītājs pēc tam ir veicis pasākumus, kas viņam bija jāveic, lai nodrošinātu izsniegšanu atbildētājam, vai
(a)  datumā, kad dokuments, ar ko celta prasība, vai līdzvērtīgs dokuments ir iesniegts tiesā, ar nosacījumu, ka prasītājs pēc tam ir veicis pasākumus, kas viņam bija jāveic, lai nodrošinātu izsniegšanu atbildētājam;
(b)  ja dokuments jāizsniedz pirms iesniegšanas tiesā – datumā, kad to saņem iestāde, kas ir atbildīga par izsniegšanu, ar nosacījumu, ka prasītājs pēc tam ir veicis visus pasākumus, kas viņam bija jāveic, lai nodrošinātu dokumentu iesniegšanu tiesā.
(b)  ja dokuments jāizsniedz pirms iesniegšanas tiesā ― datumā, kad to saņem iestāde, kas ir atbildīga par izsniegšanu, ar nosacījumu, ka prasītājs pēc tam ir veicis visus pasākumus, kas viņam bija jāveic, lai nodrošinātu dokumentu iesniegšanu tiesā, vai
(ba)  ja tiesvedība ir uzsākta pēc tiesas pašas ierosmes ― brīdī, kad tiesa pieņem lēmumu uzsākt tiesvedību, vai, ja šāds lēmums nav vajadzīgs, brīdī, kad tiesa lietu reģistrē.
(Atbilst 14. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 51 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
1.  Ja prasības, kas balstītas uz tā paša pamata un starp tām pašām pusēm, ir celtas dažādu dalībvalstu tiesās, tiesai, kurā prasība iesniegta kā otrajā, pēc savas iniciatīvas ir jāaptur tiesvedība, līdz tiek noteikta tās tiesas jurisdikcija, kurā pirmajā iesniegta prasība.
1.  Ja prasības, kas balstītas uz tā paša pamata un starp partneriem, ir celtas dažādu dalībvalstu tiesās, tiesai, kurā prasība iesniegta kā otrajā, pēc savas iniciatīvas ir jāaptur tiesvedība, līdz tiek noteikta tās tiesas jurisdikcija, kurā pirmajā iesniegta prasība.
(Atbilst Grozījumam Nr. 52 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts
2.  Ja tādas prasības tiek izskatītas pirmās instances tiesās, visas tiesas, kas nav tiesa, kurā pirmajā iesniegta prasība, pēc kādas puses pieteikuma var arī atteikties no jurisdikcijas, ja attiecīgās prasības ir tās tiesas jurisdikcijā, kurā pirmajā iesniegta prasība, un ja tās tiesību akti ļauj šīs prasības apvienot.
2.  Ja tādas prasības tiek izskatītas pirmās instances tiesās, visas tiesas, kas nav tiesa, kurā pirmajā iesniegta prasība, pēc kāda partnera pieteikuma var arī atteikties no jurisdikcijas, ja attiecīgās prasības ir tās tiesas jurisdikcijā, kurā pirmajā iesniegta prasība, un ja tās tiesību akti ļauj šīs prasības apvienot.
(Atbilst 18. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 54 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
14. pants
Prasības pieteikumu var iesniegt dalībvalsts tiesā tādiem pagaidu pasākumiem, ietverot drošības pasākumus, kurus attiecīgajā valstī paredz tiesību akts, pat ja saskaņā ar šo regulu lietas būtība ir citas dalībvalsts tiesu jurisdikcijā.
Prasības pieteikumu var iesniegt dalībvalsts tiesā tādiem pagaidu pasākumiem, ietverot drošības pasākumus, kādi attiecīgajā valstī paredzēti tiesību aktos, pat ja saskaņā ar šo regulu lietas būtība ir citas dalībvalsts tiesu jurisdikcijā.
(Atbilst 19. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 56 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
-15. pants (jauns)
-15. pants
Piemērojamo tiesību aktu kopums un darbības joma
1.  Tiesību akti, ko piemēro reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, piemēro visai mantai, uz kuru attiecas šīs sekas, neatkarīgi no mantas atrašanās vietas.
2.  Tiesību akti, ko piemēro reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, nosaka, neskarot 1. panta 3. punkta g) un ga) apakšpunktu, inter alia:
(a)  partneru īpašuma iedalījumu dažādās kategorijās pirms un pēc partnerattiecību reģistrācijas,
(b)  īpašuma pārcelšanu no vienas kategorijas citā,
(c)  attiecīgā gadījumā atbildību par partnera parādiem;
(d)  partnera tiesības izmantot īpašumu partnerattiecību laikā,
(e)  reģistrēto partnerattiecību mantisko seku izbeigšanu un pārtraukšanu un īpašuma tiesību stāvokli reģistrēto partnerattiecību izbeigšanas gadījumā,
(f)  reģistrēto partnerattiecību mantisko seku ietekmi uz tiesiskajām attiecībām starp vienu partneri un trešo pusi saskaņā ar 31. pantu.
(Atbilst Grozījumam Nr. 57 un Nr. 58 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
-15.a pants (jauns)
-15.a pants
Vispārējs piemērojums
Tiesību aktus, kas minēti šajā regulā, piemēro neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav kādas dalībvalsts tiesību akti.
(Sk.16. panta grozījumu; teksts tika grozīts. Atbilst 20. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 59 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).).)
Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
-15.b pants (jauns)
—  15.b pants
Piemērojamie tiesību akti
1.  Partneri vai turpmākie partneri par savu reģistrēto partnerattiecību mantiskajām sekām piemērojamajiem tiesību aktiem var savstarpēji vienoties vai tos mainīt, ar nosacījumu, ka šie tiesību akti atzīst reģistrētu partnerattiecību institūtu un piesaista tam mantiskas sekas, un ja vien tas ir kāds no tālākminētajiem:
(a)  tās valsts tiesību akti, kurā ir partneru vai turpmāko partneru, vai viena partnera pastāvīgā dzīvesvieta vienošanās noslēgšanas laikā, vai
(b)  tās valsts tiesību akti, kuras pilsonis vienošanās noslēgšanas laikā ir viens no partneriem vai topošajiem partneriem, vai
(c)  tās valsts tiesību akti, kurā reģistrētas partnerattiecības.
2.  Ja saskaņā ar a) vai b) apakšpunktu izvēlētie piemērojamie tiesību akti iestādē, kurā reģistrētas partnerattiecībās, nav atzīti vai tiem nepiedēvē mantiskās sekas, piemērojamos tiesību aktus nosaka saskaņā ar 15. pantu.
3.  Iespēja izvēlēties piemērojamos tiesību aktus atbilstīgi 1. punktam ir spēkā tikai tad, ja partneri vai turpmākie partneri var apliecināt, ka viņi pirms lēmuma pieņemšanas par piemērojamajiem tiesību aktiem ir konsultējušies par attiecīgo tiesību aktu izvēles tiesiskajām sekām.
Turklāt šo prasību uzskata par izpildītu, ja šī konsultācija jau ir nodrošināta valsts papildu nosacījumos, kas attiecas uz piemērojamo tiesību aktu izvēli.
4.  Ja vien partneri nevienojas citādi, reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām piemērojamo tiesību aktu maiņa, kas veikta partnerattiecību laikā, attiecas tikai uz nākotni.
5.  Ja partneri nolemj, ka izmaiņas viņus ietekmē ar atpakaļejošu spēku, tas nemaina ne to iepriekš veikto darbību derīgumu, kas veiktas atbilstīgi iepriekš piemērojamajiem tiesību aktiem, ne arī trešo personu tiesības, kas izriet no iepriekš piemērojamajiem tiesību aktiem.
(Atbilst daļēji Grozījumam Nr. 60 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
15. pants
Piemērojamo tiesību aktu noteikšana
Piemērojamo tiesību aktu noteikšana, ja nav izdarīta izvēle
Lietām par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām piemēro tās valsts tiesību aktus, kurā partnerattiecības reģistrētas.
1.  Ja nav veikta piemērojamo tiesību aktu izvēle atbilstoši -15.b pantam, reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām piemēro tās valsts tiesību aktus,
(a)  kurā atrodas partneru pirmā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta, stājoties partnerattiecībās, vai kuru nosaka par viņu pirmo kopīgo pastāvīgo dzīvesvietu pēc stāšanās partnerattiecībās, vai arī
(b)  kuras valstspiederība ir abiem partneriem, stājoties partnerattiecībās, vai arī
(c)  ar kuru partneri, ņemot vērā visus apstākļus, stājoties partnerattiecībās, kopīgi ir visciešāk saistīti, vai arī
(d)  kurā partnerattiecības ir reģistrētas.
2.  Šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu nepiemēro, ja attiecīgajos tiesību aktos nav paredzētas tiesību normas par reģistrētām partnerattiecībām.
3.  Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumus nepiemēro, ja partneriem ir vairāk nekā viena kopīga pilsonība.
(Atbilst daļēji Grozījumam Nr. 61 un turpmākajiem ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)
15.a pants
Vairākkārtēja reģistrācija
Ja starp vienām un tām pašām personām ir reģistrētas partnerattiecības dažādās valstīs, tad par noteicošajām attiecībā uz piemērojamo tiesību aktu noteikšanu, kas paredzēta 15. panta 1. punkta d) apakšpunktā, uzskata hronoloģiski vēlāk reģistrētās partnerattiecības.
Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
16. pants
16. pants
svītrots
Kolīziju normu vispārēja piemērošana
Tiesību akti, kas noteikti saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, ir piemērojami pat tad, ja tie nav dalībvalstu tiesību akti.
(Atbilst Grozījumam Nr. 68 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)
16.a pants
Oficiālās prasības tiesību sistēmas izvēlē
1.  -15.b pantā minētā vienošanās par tiesību sistēmas izvēli jāslēdz rakstiski, norādot datumu un parakstot abiem partneriem. Informācijas nodošana elektroniskās sistēmās, kas ļauj to ilgstoši uzglabāt, atbilst rakstiskam vienošanās dokumentam.
2.  Attiecībā uz šo vienošanos ir jāievēro oficiālās prasības par reģistrēto partnerattiecību mantiskajām sekām piemērojamajiem tiesību aktiem vai tās valsts tiesību sistēmu, kurā partnerattiecības reģistrētas.
3.  Tomēr, ja tās valsts tiesību aktos, kurā tiesību aktu izvēles laikā ir abu partneru pastāvīgā dzīvesvieta, ir noteiktas papildu prasības saistībā ar šādu tiesību sistēmas izvēli vai partnerattiecību vienošanos, ir attiecīgi piemērojamas šīs oficiālās prasības.
4.  Ja tiesību sistēmas izvēles laikā partneru pastāvīgās dzīvesvietas ir dažādās valstīs un attiecīgajās valstīs noteiktas atšķirīgas oficiālās prasības, vienošanās oficiāli ir spēkā, ja tā atbilst vienas valsts tiesību aktiem.
(Līdzīgi 5. panta 2. punktam Regulā (ES) Nr. 650/2012.) (Sk. arī Grozījumu Nr. 65 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
16.b pants (jauns)
16.b pants
Oficiālās prasības attiecībā uz partnerattiecību vienošanos
Partnerattiecību vienošanās oficiālajām prasībām ir piemērojams 16.a pants. Papildu oficiālās prasības 16.a panta 3. punkta nozīmē šā panta kontekstā ir tikai tās, kuras saistītas ar partnerattiecību vienošanos.
(Atbilst Grozījumam Nr. 66 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
16.c pants (jauns)
16.c pants
Lietu tiesību pielāgošana
Ja persona atsaucas uz lietu tiesībām, uz ko tā ir tiesīga saskaņā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām piemērojamiem tiesību aktiem, bet tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā uz šīm tiesībām atsaucas, attiecīgās lietu tiesības nav paredzētas, šādas tiesības vajadzības gadījumā un iespēju robežās pielāgo vislīdzvērtīgākajām lietu tiesībām šīs valsts tiesību aktos, ņemot vērā konkrēto lietu tiesību mērķus un intereses un to radītās sekas.
(Atbilst 31. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 67 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
17. pants
Šīs regulas noteikumi neskar prevalējošu imperatīvu normu piemērošanu, kuru ievērošanu dalībvalsts uzskata par būtisku sabiedrības interešu aizsardzībai, piemēram, savas politiskās, sociālās un ekonomiskās kārtības nodrošināšanai, tiktāl, ka šīs normas piemēro jebkurai situācijai, kura ir to piemērošanas jomā, neatkarīgi no tā, kādi tiesību akti būtu piemērojami lietām par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām saskaņā ar šo regulu.
1.  Prevalējošas imperatīvas normas ir tādas normas, kuru neievērošana būtu izteikti nesaderīga ar attiecīgās dalībvalsts sabiedrisko kārtību (ordre public). Kompetentajām iestādēm nevajadzētu iztulkot ar sabiedrisko politiku saistīto izņēmumu tādā veidā, kas ir pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un jo īpaši tās 21. pantam, kurā tiek aizliegta visa veida diskriminācija.
2.  Šī regula neierobežo tiesas valsts prevalējošu imperatīvu normu piemērošanu, neskarot saskaņā ar 31. pantu piemērojamos trešo personu aizsardzības noteikumus.
(Atbilst Grozījumam Nr. 69 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts
1.   Šajā regulā norādīto tiesību aktu noteikumu piemērošanu var atteikt tikai tad, ja šāda piemērošana ir klaji pretrunā tiesas atrašanās vietas valsts sabiedriskajai kārtībai.
1.   Šajā regulā norādīto kādas valsts tiesību aktu noteikumu piemērošanu var atteikt tikai tad, ja šāda piemērošana ir klaji pretrunā tiesas atrašanās vietas valsts sabiedriskajai kārtībai.
(Atbilst 35. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 70 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
19. pants
Ja šī regula paredz valsts tiesību aktu piemērošanu, tas nozīmē, ka tiek piemēroti attiecīgās valsts materiālo tiesību noteikumi, nevis starptautisko privāto tiesību noteikumi.
Ja šī regula paredz valsts tiesību aktu piemērošanu, tas nozīmē, ka tiek piemēroti attiecīgās valsts tiesību akti, nevis starptautisko privāto tiesību noteikumi.
(Atbilst Grozījumam Nr. 71 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
20. pants
Dalībvalstis, kurās ir viena vai vairākas tiesību sistēmas – teritoriālo likumu konflikti
Valstis, kurās ir vairāk nekā viena tiesību sistēma ― teritoriālas tiesību normu kolīzijas
1.  Ja ar šo regulu noteiktie tiesību akti ir tādas valsts tiesību akti, kuru veido vairākas teritoriālās vienības, kam ir katrai savas tiesību normas attiecībā uz reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, attiecīgo teritoriālo vienību, kuras tiesību normas būs piemērojamas, nosaka saskaņā ar šīs valsts iekšējām tiesību kolīziju normām.
Ja vienai dalībvalstij ir vairākas teritoriālās vienības, kurām katrai ir sava tiesību sistēma vai savs noteikumu kopums, kas attiecas uz šajā regulā izskatītajiem jautājumiem,:
1.a  Ja nav šādu iekšējo tiesību kolīziju normu:
(a)   jebkura norāde uz šīs dalībvalsts tiesību aktiem, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus saskaņā ar šo regulu, tiek interpretēta kā atsauce uz tiesību aktiem, kas ir spēkā attiecīgajā teritoriālajā vienībā;
(a)   jebkura norāde uz 1. punktā minētās valsts tiesību aktiem, lai noteiktu tiesību aktus, kas piemērojami saskaņā ar noteikumiem, kuros minēta partneru pastāvīgā dzīvesvieta, tiek interpretēta kā atsauce uz tās teritoriālās vienības tiesību aktiem, kurā ir partneru pastāvīgā dzīvesvieta;
(b)   jebkura norāde uz pastāvīgo dzīvesvietu šajā dalībvalstī tiek interpretēta kā atsauce uz pastāvīgo dzīvesvietu teritoriālajā vienībā;
(b)   jebkura norāde uz 1. punktā minētās valsts tiesību aktiem, lai noteiktu tiesību aktus, kas piemērojami saskaņā ar noteikumiem, kuros minēta partneru valstspiederība, tiek interpretēta kā atsauce uz tās teritoriālās vienības tiesību aktiem, ar kuru partneriem ir visciešākā saikne;
(c)   jebkura norāde uz pilsonību attiecas uz teritoriālo vienību, kas noteikta attiecīgās valsts tiesību aktos, vai, ja šādu piemērojamo noteikumu nav, uz teritoriālo vienību, ko izvēlējušās puses, vai, ja šāda izvēle netiek izdarīta, uz teritoriālo vienību, ar kuru partnerim vai partneriem ir visciešākā saikne.
(c)   jebkura norāde uz 1. punktā minētās valsts tiesību aktiem, lai noteiktu tiesību aktus, kas piemērojami saskaņā ar jebkādiem citiem noteikumiem, kuros kā piesaistes kritērijs minēti citi apstākļi, tiek interpretēta kā atsauce uz tās teritoriālās vienības tiesību aktiem, kurā atrodas attiecīgais piesaistes kritērijs.
(Atbilst 36. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 72 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
20.a pants (jauns)
20.a pants
Valstis ar vairākām tiesību sistēmām — tiesību normu kolīzijas attiecībā uz personu kategorijām
Attiecībā uz valsti, kurai ir divas vai vairāk tiesību sistēmas vai tiesību normu kopumi, kas saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām ir piemērojami atšķirīgām personu kategorijām, visas atsauces uz šādas valsts tiesību aktiem iztulko kā atsauces uz tiesību sistēmu vai tiesību normu kopumu, kuru nosaka saskaņā ar šajā valstī spēkā esošajiem noteikumiem. Ja šādu noteikumu nav, piemēro to tiesību sistēmu vai tiesību normu kopumu, ar kuru partneriem ir visciešākā saikne.
(Atbilst Grozījumam Nr. 73 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
20.b pants (jauns)
20.b pants
Šīs regulas nepiemērošana iekšējām tiesību normu kolīzijām
Dalībvalstij, kuru veido vairākas teritoriālās vienības, kam ir katrai savas tiesību normas par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām, šī regula nav jāpiemēro tiesību normu kolīzijām, kas rodas tikai starp šādām vienībām.
(Atbilst Grozījumam Nr. 74 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstī pieņemts nolēmums bez kādas īpašas procedūras atzīstams pārējās dalībvalstīs.
1.  Dalībvalstī pieņemtu nolēmumu bez kādas īpašas procedūras atzīst pārējās dalībvalstīs. Šādu nolēmumu atzīšana tomēr nenozīmē to, ka dalībvalstis atzīst reģistrētas partnerattiecības kā savu tiesību sistēmu juridisku institūtu.
Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts
2.   Visas ieinteresētās puses, kas nolēmuma atzīšanu strīdā izvirza par būtisku jautājumu, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 44/2001 [38. līdz 56.] pantā noteiktajām procedūrām var iesniegt pieprasījumu nolēmuma atzīšanai.
2.   Visas ieinteresētās puses, kas nolēmuma atzīšanu strīdā izvirza par būtisku jautājumu, saskaņā ar 27.b līdz 27.pantā noteiktajām procedūrām var iesniegt pieprasījumu nolēmuma atzīšanai.
(Atbilst 39. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 75 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
22. pants – a punkts
(a)   ja šāda atzīšana ir klaji pretrunā saņēmējas dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai;
(a)   ja šāda atzīšana ir klaji pretrunā tās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai, kurā atzīšana prasīta;
(Atbilst 40. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 76 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
22. pants – b punkts
(b)   gadījumos, kad tas pieņemts aizmuguriski  ja atbildētājam dokuments, ar kuru iesniegta prasība, vai līdzvērtīgs dokuments nav izsniegts pietiekami laicīgi, lai viņš varētu nodrošināt sev aizstāvību, izņemot, ja atbildētājs nav uzsācis nolēmuma pārsūdzēšanas procedūru, kad to bija iespējams darīt;
(b)   gadījumos, kad tas pieņemts aizmuguriski — ja atbildētājam dokuments, ar kuru iesniegta prasība, vai līdzvērtīgs dokuments nav izsniegts pietiekami laicīgi, lai viņš varētu nodrošināt sev aizstāvību, izņemot, ja atbildētājs nav apstrīdējis nolēmumu, kad to bija iespējams darīt;
(Atbilst 40. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012.)
Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
22. pants – c punkts
(c)   ja tas ir pretrunā nolēmumam, kas pieņemts to pašu pušu prāvā saņēmējā dalībvalstī;
(c)   ja tas ir pretrunā nolēmumam, kas pieņemts tiesvedībā starp tām pašām pusēm dalībvalstī, kurā prasa atzīšanu;
(Atbilst 40. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 78 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
22. pants – d punkts
(d)   ja tas ir pretrunā agrākam nolēmumam, kas pieņemts citā dalībvalstī vai kādā trešā valstī to pašu pušu prāvā par to pašu prasību, ar noteikumu, ka agrākais nolēmums atbilst nosacījumiem tā atzīšanai saņēmējā dalībvalstī.
(d)   ja tas ir pretrunā agrākam nolēmumam, kas pieņemts tiesvedībā citā dalībvalstī vai kādā trešā valstī par to pašu prasību un starp tām pašām pusēm, ar noteikumu, ka agrākais nolēmums atbilst nosacījumiem tā atzīšanai dalībvalstī, kurā prasa atzīšanu.
(Atbilst 40. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 79 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
25. pants
Nekādos apstākļos ārvalstī pieņemts nolēmums nav pārskatāms pēc būtības.
Nekādos apstākļos kādā dalībvalstī pieņemts nolēmums kā tāds nav pārskatāms pēc būtības.
(Atbilst 41. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 80 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
26. pants
Tiesa dalībvalstī, kurā tiek prasīts atzīt nolēmumu, kas pieņemts citā dalībvalstī, var apturēt tiesvedību, ja nolēmums ir pārsūdzēts parastajā kārtībā.
Tiesa dalībvalstī, kurā tiek atzīts nolēmums, kas pieņemts citā dalībvalstī, var apturēt tiesvedību, ja sākotnējā dalībvalstī nolēmums ir pārsūdzēts parastajā kārtībā.
(Atbilst 42. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 81 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
27. pants
Vienā dalībvalstī pieņemti un tajā izpildāmi nolēmumi un tiesas izlīgumi ir izpildāmi citās dalībvalstīs atbilstoši Regulas (EK) Nr. 44/2001 [38. – 56. un 58.] pantam.
Vienā dalībvalstī pieņemti un šajā valstī izpildāmi nolēmumi ir izpildāmi citā dalībvalstī, ja pēc ieinteresētās puses pieteikuma vai saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 27.b līdz 27.o pantā, tie ir pasludināti par izpildāmiem.
(Atbilst 43. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 82 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
27.a pants (jauns)
27.a pants
Domicila noteikšana
Lai, piemērojot 27.b līdz 27.o pantā paredzēto procedūru, noteiktu, vai personas domicils ir izpildes dalībvalstī, tiesa, kurā ir celta prasība, piemēro attiecīgās dalībvalsts tiesību aktus.
(Atbilst 44. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 83 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
27.b pants (jauns)
27.b pants
Tiesu teritoriālā jurisdikcija
1.  Pieteikumu pasludināt izpildāmību iesniedz izpildes dalībvalsts tiesā vai kompetentajā iestādē, par ko attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai saskaņā ar 33. pantu.
2.  Teritoriālo jurisdikciju nosaka pēc tās personas domicila vietas, pret kuru tiek prasīta izpilde, vai arī pēc izpildes vietas.
(Atbilst 45. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 84 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
27.c pants (jauns)
27.c pants
Procedūra
1.  Pieteikuma iesniegšanas procedūru reglamentē ar izpildes dalībvalsts tiesību aktiem.
2.  Pieteikuma iesniedzējam neprasa, lai viņam izpildes valstī būtu pasta adrese vai pilnvarots pārstāvis.
3.  Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:
(a)  sprieduma noraksts, kas atbilst nosacījumiem, kuri nepieciešami, lai noteiktu tā autentiskumu;
(b)  apliecinājums, ko izdevusi izcelsmes dalībvalsts tiesa vai kompetentā iestāde, izmantojot veidlapu, kas sagatavota saskaņā ar 33.c panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru, neskarot 27.d pantu.
(Atbilst 46. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 85 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
27.d pants (jauns)
27.d pants
Apliecinājuma neiesniegšana
1.  Ja 27.c panta 3. punkta b) apakšpunktā minētais apliecinājums netiek uzrādīts, tiesa vai kompetentā iestāde var noteikt termiņu tā uzrādīšanai vai akceptēt līdzvērtīgu dokumentu, vai, ja pēc tās ieskatiem informācija ir pietiekama, iztikt bez apliecinājuma uzrādīšanas.
2.  Pēc tiesas vai kompetentās iestādes pieprasījuma iesniedz dokumentu tulkojumu. Tulkojumu veic persona, kas ir kvalificēta veikt tulkojumu kādā no dalībvalstīm.
(Atbilst 47. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 86 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
27.e pants (jauns)
27.e pants
Izpildāmības deklarācija
Nolēmumu pasludina par izpildāmu, tiklīdz ir pabeigtas 27.c pantā minētās formalitātes, neveicot 22. pantā paredzēto pārbaudi. Puse, pret kuru prasa izpildi, šajā tiesvedības stadijā nav tiesīga iesniegt nekādus apsvērumus saistībā ar pieteikumu.
(Atbilst 48. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 87 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
27.f pants (jauns)
27.f pants
Nolēmuma paziņošana par izpildāmības deklarācijas pieteikumu
1.  Nolēmumu par pieteikumu pasludināt izpildāmību tūlīt dara zināmu pieteikuma iesniedzējam saskaņā ar kārtību, kāda noteikta izpildes dalībvalsts tiesību aktos.
2.  Nolēmumu par izpildāmības pasludināšanu izsniedz pusei, pret kuru prasa izpildi, pievienojot nolēmumu, ja tas šai pusei vēl nav izsniegts.
(Atbilst 49. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 88 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
27.g pants (jauns)
27.g pants
Nolēmuma par pieteikumu pasludināt izpildāmību pārsūdzība
1.  Kā viena, tā otra puse var pārsūdzēt nolēmumu par pieteikumu pasludināt izpildāmību.
2.  Pārsūdzību iesniedz tiesā, ko attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Komisijai saskaņā ar 33. pantu.
3.  Pārsūdzību izskata saskaņā ar normām, ar ko reglamentē procesuālo kārtību strīdu lietās.
4.  Ja puse, pret kuru prasa izpildi, neierodas otrās instances tiesā tiesvedībā saistībā ar pieteikuma iesniedzēja iesniegto pārsūdzību, piemēro 11. pantu, pat ja pusei, pret kuru prasa izpildi, nav domicila nevienā no dalībvalstīm.
5.  Pārsūdzību par izpildāmības deklarāciju iesniedz 30 dienu laikā pēc nolēmuma par izpildāmības pasludināšanu izsniegšanas vai tā paziņošanas. Ja pusei, pret kuru prasa izpildi, domicils ir dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā pasludināta izpildāmība, pārsūdzības termiņš ir 60 dienas un to sāk skaitīt no dienas, kad nolēmums par izpildāmības pasludināšanu vai paziņojums izsniegts vai nu personiski, vai ir saņemts tās dzīvesvietā. Termiņu nevar pagarināt attāluma dēļ.
(Atbilst 50. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 89 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
27.h pants (jauns)
27.h punkts
Pārsūdzības nolēmuma apstrīdēšanas procedūra
Pārsūdzībā pieņemto nolēmumu var apstrīdēt tikai saskaņā ar procedūru, ko attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Komisijai saskaņā ar 33. pantu.
(Atbilst 51. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 90 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
27.i pants (jauns)
27.i pants
Izpildāmības pasludināšanas atteikums vai atsaukšana
Tiesa, kurā pārsūdzība ir iesniegta saskaņā ar 27.g vai 27.h pantu, atsakās no izpildāmības deklarācijas vai to atceļ tikai ar vienu no 22. pantā sīkāk norādītajiem pamatojumiem. Nolēmumu tā pieņem nekavējoties.
(Atbilst 52. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 91 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
27.j pants (jauns)
27.j pants
Tiesvedības apturēšana
Tiesa, kurā pārsūdzība iesniegta saskaņā ar 27.g vai 27.h pantu, pēc tās personas prasības pieteikuma, pret kuru celta izpildīšanas prasība, pārtrauc tiesvedību, ja nolēmuma izpildāmība pārsūdzības dēļ ir apturēta izcelsmes dalībvalstī.
(Atbilst 52. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 92 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
27.k pants (jauns)
27.k pants
Pagaidu pasākumi, tostarp aizsardzības pasākumi
1.  Ja nolēmums jāatzīst saskaņā ar šo iedaļu, nekas neliedz pieteikuma iesniedzējam izmantot pagaidu pasākumus, tostarp arī aizsardzības pasākumus, saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesību aktiem, neprasot izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 27.e pantu.
2.  Izpildāmības pasludināšana dod likumīgas tiesības veikt jebkādus aizsardzības pasākumus.
3.  Termiņā, kas saskaņā ar 27.g panta 5. punktu noteikts izpildāmības pasludināšanas pārsūdzībai, un līdz jebkuras šādas pārsūdzības izlemšanai pret tās puses īpašumu, attiecībā uz kuru prasa izpildi, nedrīkst veikt nekādus izpildes pasākumus, izņemot aizsardzības pasākumus.
(Atbilst 54. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 93 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
27.l pants (jauns)
27.l pants
Daļēja izpildāmība
1.  Ja nolēmums ir pieņemts par vairākām lietām un ja izpildāmību nav iespējams pasludināt attiecībā uz visām lietām, tiesa vai kompetentā iestāde to pasludina attiecībā uz vienu vai vairākām lietām.
2.  Pieteikuma iesniedzējs var prasīt pasludināt izpildāmību arī attiecībā uz kādām atsevišķām nolēmuma daļām.
(Atbilst 55. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 94 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
27.m pants (jauns)
27.m pants
Juridiskā palīdzība
Pieteikuma iesniedzējs, kurš izcelsmes dalībvalstī ir saņēmis pilnīgu vai daļēju juridisko palīdzību vai atbrīvojumu no izmaksu segšanas, jebkādā izpildāmības pasludināšanas tiesvedībā ir tiesīgs saņemt vislabvēlīgāko juridisko palīdzību vai visplašāko atbrīvojumu no izmaksu segšanas, kāds paredzēts izpildes dalībvalsts tiesību aktos.
(Atbilst 56. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 95 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
27.n pants (jauns)
27.n pants
Nodrošinājuma, garantiju vai ķīlas nepieprasīšana
No puses, kura vienā dalībvalstī lūdz citā dalībvalstī pieņemta nolēmuma atzīšanu, izpildāmību vai izpildi, neprasa nodrošinājumu, garantiju vai ķīlu, lai kā tā arī būtu nosaukta, tādēļ, ka šī puse ir ārvalstnieks vai ka tai izpildes dalībvalstī nav domicila vai dzīvesvietas.
(Atbilst 57. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 96 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums
27.o pants (jauns)
27.o pants
Maksas, nodokļa vai nodevas neuzlikšana
Tiesvedībā par izpildāmības pasludināšanu izpildes dalībvalstī nedrīkst uzlikt nekādu maksu, nodokli vai nodevu, ko aprēķina atkarībā no lietā iesaistītās vērtības.
(Atbilst 58. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 97 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums
28. pants
Publisku aktu atzīšana
Publisku aktu akceptēšana
1.   Vienā dalībvalstī izdoti publiski akti tiek atzīti citās dalībvalstīs, izņemot, ja tiek apstrīdēta šo aktu spēkā esamība atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, un ar nosacījumu, ka šāda atzīšana nav klaji pretrunā saņēmējas dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.
1.   Vienā dalībvalstī sastādītam publiskam aktam citā dalībvalstī ir tāds pats pierādījuma spēks, kāds tam ir izcelsmes dalībvalstī, vai vistuvāk pielīdzināmais spēks, ar nosacījumu, ka tas nav klaji pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.
Persona, kas publisku aktu vēlas izmantot citā dalībvalstī, var lūgt, lai iestāde, kas izcelsmes dalībvalstī sastāda publisko aktu, aizpilda veidlapu, kas sagatavota saskaņā ar 33.c panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru, aprakstot pierādījuma spēku, kas publiskajam aktam ir izcelsmes dalībvalstī.
1.a   Publiska akta autentiskumu apstrīd izcelsmes dalībvalsts tiesās, un par to lemj atbilstīgi minētās valsts tiesību aktiem. Publiskam aktam, kas tiek apstrīdēts, nav nekāda pierādījuma spēka citā dalībvalstī, kamēr apstrīdēšana vēl tiek izskatīta kompetentajā tiesā.
1.b  Publiskajā aktā reģistrētus juridiskus aktus vai tiesiskās attiecības apstrīd tiesās, kurām ir jurisdikcija saskaņā ar šo regulu, un par to lemj saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem atbilstīgi III nodaļai vai tiesību aktiem, uz kuriem atsauce ir 32. pantā. Publiskam aktam, pret ko tiek celti šādi iebildumi, nav nekāda pierādījuma spēka nevienā citā dalībvalstī, izņemot izcelsmes dalībvalsti, attiecībā uz to, kas tiek apstrīdēts, kamēr apstrīdēšana vēl tiek izskatīta kompetentajā tiesā.
1.c  Ja tiesvedības iznākums kādas dalībvalsts tiesā ir atkarīgs no lēmuma par saistītu jautājumu attiecībā uz publiskā aktā reģistrētiem juridiskiem aktiem vai tiesiskām attiecībām mantisko seku jomā, tad minētā jautājuma izlemšana ir šīs tiesas jurisdikcijā.
2.  Publisku aktu atzīšana nozīmē, ka tiem ir pierādījuma spēks attiecībā uz aktu saturu, kā arī spēkā esamības prezumpcija.
(Atbilst 59. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 98 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts
1.   Vienā dalībvalstī izdoti un izpildāmi publiski akti pēc pieprasījuma tiek pasludināti par izpildāmiem citā dalībvalstī atbilstoši Regulas (EK) Nr. 44/2001 38. – 57. pantā paredzētajai procedūrai.
1.   Publiski akti, kas ir izpildāmi izcelsmes dalībvalstī, pēc jebkuras ieinteresētās puses pieteikuma tiek pasludināti par izpildāmiem citā dalībvalstī atbilstoši 27.b līdz 27.pantā paredzētajai procedūrai.
1.a  Lai piemērotu 27.c panta 3. punkta b) apakšpunktu, iestāde, kas sastādījusi publisko aktu, pēc jebkuras ieinteresētās puses pieteikuma izdod apliecinājumu, izmantojot veidlapu, kas sagatavota saskaņā ar 33.c panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.
2.   Tiesa, kurā ir iesniegta pārsūdzība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 44/2001 43. un 44. pantu, var atteikties pasludināt izpildāmības deklarāciju vai to atcelt vienīgi tad, ja publiska akta izpilde ir klaji pretrunā saņēmējas dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.
2.   Tiesa, kurā ir iesniegta pārsūdzība saskaņā ar 27.g vai 27.pantu, izpildāmības deklarāciju atsaka vai atsauc vienīgi tad, ja publiska akta izpilde ir klaji pretrunā izpildes dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.
(Atbilst 60. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 99 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 102
Regulas priekšlikums
30. pants
Tiesas izlīgumu atzīšana un izpildāmība
Tiesas izlīgumu izpildāmība
Tiesas izlīgumi, kas ir izpildāmi izcelsmes dalībvalstī, pēc jebkuras ieinteresētas puses lūguma tiek atzīti un pasludināti par izpildāmiem citā dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem kā publiski akti. Tiesa, kurā ir iesniegta pārsūdzība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 44/2001 [42. vai 44.] pantu, var atteikties pasludināt izpildāmības deklarāciju vai to atcelt vienīgi tad, ja tiesas izlīguma izpilde ir klajā pretrunā izpildes dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.
1.  Tiesas izlīgumi, kas ir izpildāmi izcelsmes dalībvalstī, pēc jebkuras ieinteresētas puses pieteikuma tiek pasludināti par izpildāmiem citā dalībvalstī atbilstoši 27.b līdz 27.o pantā paredzētajai procedūrai.
1.a  Lai piemērotu 27.c panta 3. punkta b) apakšpunktu, tiesa, kura apstiprinājusi izlīgumu vai kurā tas noslēgts, pēc jebkuras ieinteresētās puses pieteikuma izdod apliecinājumu, izmantojot veidlapu, kas sagatavota saskaņā ar 33.c panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.
1.b  Tiesa, kurā ir iesniegta pārsūdzība saskaņā ar 27.g vai 27.h pantu, izpildāmības deklarāciju atsaka vai atsauc vienīgi tad, ja tiesas izlīguma izpilde ir klaji pretrunā izpildes dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai (ordre public).
(Atbilst 61. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 100 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts
Sekas attiecībā uz trešām personām
Trešo personu aizsardzība
(Atbilst Grozījumam Nr. 101 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 104
Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts
1.   Reģistrētu partnerattiecību mantisko seku ietekme uz tiesiskajām attiecībām starp partneri un trešo personu reglamentē ar tās valsts tiesību aktiem, kurā partnerattiecības reģistrētas, kā tas minēts 15. pantā.
1.   Reģistrētu partnerattiecību mantisko seku ietekmi uz tiesiskajām attiecībām starp partneri un trešo personu reglamentē ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām piemērojamajiem tiesību aktiem atbilstīgi šīs regulas noteikumiem.
Grozījums Nr. 105
Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts
2.   Tomēr dalībvalsts tiesību aktos var paredzēt, ka piemērojamos tiesību aktus partneris nevar piemērot attiecībā uz trešo personu, ja vienas vai otras personas pastāvīgā dzīvesvieta ir šīs dalībvalsts teritorijā un ja nav ievēroti šīs dalībvalsts tiesību aktos paredzētie publicēšanas vai reģistrēšanas nosacījumi, izņemot, ja trešās personas ir bijušas informētas vai tām būtu vajadzējis būt informētām par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām piemērojamajiem tiesību aktiem.
2.   Tomēr tiesiskajās attiecībās starp vienu partneri un trešo personu neviens no partneriem nevar atsaukties uz tiesību aktiem, kas piemērojami partnerattiecību mantiskajām sekām, ja partnera, kam ir tiesiskās attiecības ar trešo personu, un trešās personas pastāvīgā dzīvesvieta ir vienā valstī, kas nav tā valsts, kuras tiesību akti ir piemērojami reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām. Šādā gadījumā attiecīgā partnera un trešās personas pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktus piemēro attiecībā uz reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām pret trešo personu.
(Atbilst Grozījumam Nr. 102 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts
3.  Tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā atrodas nekustamais īpašums, var paredzēt 2. punktā paredzētajiem noteikumiem analogus noteikumus attiecībā uz tiesiskajām attiecībām starp partneri un trešo personu saistībā ar šo nekustamo īpašumu.
3.  Šā panta 2. punktu nepiemēro šādos gadījumos:
(a)  trešā persona bija informēta vai tai bija jābūt informētai par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām piemērojamajiem tiesību aktiem, vai
(b)  tika izpildītas prasības attiecībā uz reģistrētu partnerattiecību mantisko seku reģistrēšanu vai publiskošanu saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā ir gan trešās personas, gan partnera, kas ir tiesiskās attiecībās ar trešo personu, pastāvīgā dzīvesvieta, vai
(c)  darījumos ar nekustamo īpašumu tika izpildītas prasības attiecībā uz reģistrētu partnerattiecību mantisko seku reģistrēšanu vai publiskošanu attiecībā uz nekustamo īpašumu atbilstoši tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodas nekustamais īpašums.
(Atbilst Grozījumam Nr. 103 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 107
Regulas priekšlikums
-32. pants (jauns)
-32. pants
Pastāvīgā dzīvesvieta
1.  Šajā regulā uzņēmējsabiedrības vai citas korporatīvas vai nekorporatīvas struktūras pastāvīgā mītnesvieta ir vieta, kur atrodas tās galvenais birojs. Tādas fiziskas personas, kas veic uzņēmējdarbību, pastāvīgā mītnesvieta ir šīs personas galvenā uzņēmējdarbības vieta.
2.  Ja partnerattiecību līgums noslēgts filiāles, pārstāvniecības vai citas struktūras darbības gaitā vai ja saskaņā ar līgumu par tā izpildi ir atbildīga šāda filiāle, pārstāvniecība vai struktūra, tad filiāles, pārstāvniecības vai citas struktūras atrašanās vietu uzskata par tās pastāvīgo mītnesvietu.
3.  Nosakot pastāvīgo mītnesvietu, atskaites punkts ir brīdis, kad ir noslēgts partnerattiecību līgums.
(Atbilst Grozījumam Nr. 104 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)  nosaukumu un kontaktinformāciju tiesām un iestādēm, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības deklarāciju saskaņā ar 27.b panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 27.g panta 2. punktu;
(Atbilst 78. panta 1. punkta a) apakšpunktam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 105 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 109
Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
(bb)  regulas 27.h pantā minēto pārsūdzības nolēmuma apstrīdēšanas procedūru.
Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis informē Komisiju par turpmākām šo noteikumu izmaiņām.
2.  Dalībvalstis informē Komisiju par visām vēlākām izmaiņām šajā informācijā.
Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts
3.  Informāciju, kas darīta zināma saskaņā ar 1. un 2. punktu, Komisija dara pieejamu sabiedrībai, izmantojot atbilstīgus līdzekļus, jo īpaši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās daudzvalodu tīmekļa vietni.
3.  Informāciju, kas darīta zināma saskaņā ar 1. un 2. punktu, Komisija dara pieejamu sabiedrībai vienkāršā veidā, izmantojot atbilstīgus līdzekļus, jo īpaši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās daudzvalodu tīmekļa vietni.
Dalībvalstis nodrošina, lai informācija šajā daudzvalodu vietnē ir arī pieejama ar jebkuras oficiālas vietnes starpniecību, ko tās izveido, jo īpaši nodrošinot saikni, kas norāda uz Komisijas vietni.
(Atbilst 78. panta 3. punktam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 108 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums
33. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Komisija ievieš attiecīgo tiesas darbinieku un juristu informēšanas un apmācības instrumentu, šajā nolūkā izveidojot interaktīvu interneta portālu visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās, kā arī profesionālo zināšanu un pieredzes apmaiņas sistēmu.
(Atbilst Grozījumam Nr. 109 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
33.a pants (jauns)
33.a pants
Regulas 2. panta 1.a punktā paredzētās informācijas saraksta sagatavošana un turpmākā grozīšana
1.  Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu paziņojumiem, izveido to citu iestāžu un profesionālo juristu sarakstu, kuri minēti 2. panta 1.a punktā.
2.  Dalībvalstis ziņo Komisijai par visām vēlākām izmaiņām šajā sarakstā norādītajā informācijā. Komisija šo sarakstu atbilstīgi groza.
3.  Komisija sarakstu un visus tā vēlākus grozījumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
4.  Komisija publisko visu saskaņā ar 1. un 2. punktu sniegto informāciju, izmantojot jebkādus citus piemērotus līdzekļus un jo īpaši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās.
(Atbilst 79. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 110 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 114
Regulas priekšlikums
33.b pants (jauns)
33.b pants
Regulas 27.c, 28., 29. un 30. pantā minēto apliecinājumu un veidlapu sagatavošana un turpmākā grozīšana
Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka un pēc tam groza apliecinājumus un veidlapas, kas minēti 27.c, 28., 29. un 30. pantā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 33.c panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.
(Atbilst 80. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 111 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 115
Regulas priekšlikums
33.c pants (jauns)
33.c pants
Komiteju procedūra
1.  Komisijai palīdz komiteja. Šī komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.
2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.
(Atbilst 81. pantam Regulā (ES) Nr. 650/2012 un Grozījumam Nr. 112 ziņojumā, ko satur 2011/0059(CNS).)
Grozījums Nr. 116
Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
Savos ziņojumos Komisija jo īpaši pārbauda šādus jautājumus:
–  iespēju izmantošana, lai vienotos par piemērojamiem tiesību aktiem un izvēlētos jurisdikciju reģistrētās partnerattiecībās, un to praktiskās sekas,
–  konsultāciju nepieciešamības praktiskais apliecinājums, izvēloties piemērojamos tiesību aktus,
–  iespēju izmantošana, lai tiesas sniegtu paziņojumu par atteikšanos no jurisdikcijas dalībvalstīs, kurās nav paredzētas tiesību normas par reģistrētām partnerattiecībām, un to praktiskās sekas, un
–  iespējas veikt šīs regulas regulējuma turpmāku pielāgojumu Regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās ar mērķi panākt turpmāku pielīdzināšanu.
Grozījums Nr. 117
Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts
3.  Regulas III nodaļas noteikumus piemēro tikai partneriem, kas reģistrē savas partnerattiecības.
3.  Regulas III nodaļas noteikumus piemēro tikai reģistrētiem partneriem, kas pēc šīs regulas piemērošanas sākuma
(a)  ir stājušies reģistrētās partnerattiecībās vai
(b)  ir veikuši piemērojamo tiesību aktu izvēli attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami viņu mantiskajām sekām.
Vienošanās par piemērojamiem tiesību aktiem, kas noslēgta pirms [šīs regulas piemērošanas datums], arī ir spēkā, ja tā atbilst III nodaļas prasībām vai ja tā ― piemērojamo tiesību aktu izvēles laikā atbilstoši starptautisko privāttiesību piemērojamajiem noteikumiem ― ir spēkā atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.
Vienošanās par piemērojamiem tiesību aktiem, kas noslēgta pirms [šīs regulas piemērošanas datums] attiecībā uz šajā regulā paredzēto piemērojamo tiesību aktu izvēles iespēju, taču ― piemērojamo tiesību aktu izvēles laikā atbilstoši starptautisko privāttiesību piemērojamajiem noteikumiem ― nestājās spēkā saskaņā ar starptautiskajās privāttiesībās noteiktajām piemērojamajām tiesībām, pamatojoties uz to, ka piemērojamajos tiesību aktos nebija paredzēta piemērojamo tiesību aktu izvēle reģistrētu partnerattiecību gadījumā, stājas spēkā [šīs regulas piemērošanas datums].
Juridisks paziņojums - Privātuma politika