Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0059(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0253/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0253/2013

Debates :

PV 09/09/2013 - 20
CRE 09/09/2013 - 20

Balsojumi :

PV 10/09/2013 - 11.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0338

Pieņemtie teksti
PDF 796kWORD 82k
Otrdiena, 2013. gada 10. septembris - Strasbūra
Laulāto mantiskās attiecības *
P7_TA(2013)0338A7-0253/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās (COM(2011)0126 – C7-0093/2011 – 2011/0059(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra - apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0126),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0093/2011),

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Itālijas parlamenta Senāts un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0253/2013),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
10.apsvērums
(10)   Šajā regulā ir izskatīti jautājumi saistībā ar laulāto mantiskajām attiecībām. Tajā netiek definēts jēdziens „laulības”, kas ir definēts dalībvalstu tiesību aktos.
(10)   Šajā regulā ir izskatīti jautājumi saistībā ar laulāto mantiskajām attiecībām. Tajā netiek definēts jēdziens „laulības”, kas ir definēts dalībvalstu tiesību aktos. Attieksme pret šo jēdzienu tajā ir drīzāk neitrāla. Šī regula neskar dalībvalstu tiesību aktos iekļauto jēdziena „laulības” definīciju.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
11.apsvērums
(11)   Šīs regulas piemērošanas jomā ir jāiekļauj visi civiltiesību jautājumi, kas saistīti ar laulāto mantiskajām attiecībām, aptverot gan laulāto mantas ikdienas pārvaldi, gan laulāto mantisko attiecību izbeigšanu, kas saistīta ar pāra šķiršanos vai viena partnera nāvi.
(11)   Šīs regulas piemērošanas jomā būtu jāiekļauj visi civiltiesību jautājumi, kas saistīti ar laulāto mantiskajām attiecībām, aptverot gan laulāto mantas ikdienas pārvaldi, gan laulāto mantisko attiecību izbeigšanu, kas saistīta ar pāra šķiršanos vai laulības šķiršanu, vai viena partnera nāvi.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 9. apsvērumam)
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
11.aapsvērums (jauns)
(11a)  Tomēr šī regula nebūtu jāattiecina uz tām civiltiesību jomām, kas neattiecas uz laulāto mantiskajām attiecībām. Tāpēc skaidrības labad no šīs regulas piemērošanas jomas būtu nepārprotami jāizslēdz vairāki jautājumi, kurus varētu uzskatīt par saistītiem ar laulāto mantiskajām attiecībām.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 11. apsvērumam)
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
12.apsvērums
(12)   Uzturēšanas saistības starp laulātajiem reglamentē ar Padomes 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, tāpēc tās ir jāizslēdz no šīs regulas piemērošanas jomas, tāpat kā jautājumi saistībā ar dāvinājumu spēkā esamību un sekām, ko reglamentē ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regulu (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I).
(12)   Uzturēšanas saistības starp laulātajiem, ko reglamentē ar Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 (2008. gada 18. decembris) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, ir jāizslēdz no šīs regulas piemērošanas jomas, tāpat kā jautājumi par mirušo atstātā mantojuma mantošanu, ko reglamentē ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 650/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi1.
______________
1 OV L 201, 27.7.2012., 107. lpp.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
13.apsvērums
(13)   No šīs regulas piemērošanas jomas jāizslēdz arī jautājumi saistībā ar lietu tiesībām, kas paredzēti dalībvalstu tiesību aktos, arī jautājumi saistībā ar šo tiesību publiskošanu, tāpat kā tie ir izslēgti no Padomes un Eiropas Parlamenta Regulas (ES) Nr. …/….[par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī nolēmumu un publisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi]. Tādējādi tās dalībvalsts tiesas, kurā atrodas viena vai abu laulāto manta, var veikt pasākumus, ko paredz lietu tiesības, tostarp lietas nodošanas reģistrēšanu publiskajā reģistrā, ja to paredz šīs dalībvalsts tiesību akti.
(13)   Līdzīgi Regulai (ES) Nr. 650/2012 šai regulai arī nevajadzētu skart ierobežotu skaitu („numerus clausus”) in rem lietu tiesību, kas paredzētas dažu dalībvalstu tiesību aktos. Nevajadzētu prasīt, lai dalībvalsts atzīst in rem tiesības attiecībā uz īpašumu, kas atrodas minētās dalībvalsts teritorijā, ja attiecīgās in rem tiesības tās tiesību aktos nav sastopamas.
(Daļēji atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 15. apsvērumam)
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
13.aapsvērums (jauns)
(13a)  Tomēr, lai labuma guvēji varētu citā dalībvalstī izmantot tiesības, kas radušās vai tiem nodotas, piemēram, laulāto mantisko attiecību strīda izšķiršanas ceļā, šajā regulā būtu jāparedz nezināmu in rem tiesību pielāgošana vislīdzvērtīgākajām in rem tiesībām minētās citas dalībvalsts tiesību aktos. Saistībā ar šādu pielāgošanu būtu jāņem vērā konkrēto in rem tiesību mērķi un nolūki un to radītās sekas. Lai noteiktu valsts vislīdzvērtīgākās in rem tiesības, var sazināties ar tās valsts iestādēm vai kompetentajām personām, kuras tiesību akti tiek piemēroti laulāto mantiskajām attiecībām, lai gūtu papildu informāciju par tiesību būtību un to radītajām sekām. Šajā nolūkā varētu izmantot pastāvošos tīklus tiesu iestāžu sadarbības jomā civillietās un komerclietās, kā arī jebkādus citus pieejamus līdzekļus, kas palīdzētu izprast ārvalstu tiesību aktus.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 16. apsvērumam)
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
13.bapsvērums (jauns)
(13b)  Prasības par nekustamā vai kustamā īpašuma tiesību reģistrāciju reģistrā būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas. Tāpēc tas, ar kādiem juridiskiem nosacījumiem un kā jāveic reģistrācija (attiecībā uz nekustamo īpašumu – lex rei sitae) un kuru iestāžu, piemēram, zemesgrāmatu nodaļu vai notāru, ziņā ir pārbaudīt, vai ir izpildītas visas prasības un ka iesniegtā vai sagatavotā dokumentācija ir pietiekama vai ka tajā ir iekļauta vajadzīgā informācija, būtu jānosaka pēc tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas attiecīgais reģistrs.
(Daļēji atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 18. apsvērumam)
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
13.capsvērums (jauns)
(13c)  No šīs regulas darbības jomas būtu jāizslēdz arī sekas, ko rada tiesību reģistrācija reģistrā. Tādēļ tas, vai reģistrācijai, piemēram, ir deklaratīvas vai konstitutīvas sekas, būtu jānosaka pēc tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas attiecīgais reģistrs. Tādējādi, piemēram, tad, ja saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas reģistrs, tiesību iegūšana uz nekustamo īpašumu jāreģistrē reģistrā, lai nodrošinātu, ka šādiem reģistriem ir erga omnes spēks, vai lai aizsargātu tiesiskus darījumus, šādu tiesību iegūšanas brīdis būtu jāreglamentē ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 19. apsvērumam)
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
13.dapsvērums (jauns)
(13d)  Jēdzienam „laulāto mantiskās attiecības”, kas nosaka šīs regulas piemērošanas jomu, būtu jāaptver viss ar mantiskajām attiecībām saistītais regulējums, kas ir spēkā starp laulātajiem un viņu attiecībām ar trešām personām laulības laikā un pēc tās izbeigšanas. Šeit ietilpst ne tikai piemērojamo tiesību aktu obligātais regulējums, bet arī iespējamais fakultatīvais regulējums, par ko laulātie var vienoties, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
13.eapsvērums (jauns)
(13e)  Šai regulai tāpat kā Regulai (ES) Nr. 650/2012 būtu jārespektē dažādās dalībvalstu sistēmas laulāto mantisko attiecību jautājumu risināšanai. Tādēļ šajā regulā jēdziens „tiesa” būtu jāiztulko paplašināti, lai aptvertu ne tikai tās tiesas šā vārda tiešajā nozīmē, kuras veic tiesas funkcijas, bet arī dažu dalībvalstu notārus un reģistrēšanas iestādes, kas konkrētās mantisko attiecību lietās līdzīgi tiesām pilda tiesas funkcijas, un notārus un tiesību speciālistus, kas dažās dalībvalstīs saskaņā ar tiesas deleģētām pilnvarām konkrētā mantisko attiecību lietā pilda tiesas funkcijas. Šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem par jurisdikciju vajadzētu būt saistošiem visām tiesām, kā tās definētas šajā regulā. Ar jēdzienu „tiesa” turpretī nebūtu jāaptver kādas dalībvalsts ārpustiesas iestādes, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas nodarboties ar mantisko attiecību lietām, piemēram, notārus vairākumā dalībvalstu, ja tie parasti nepilda tiesas funkcijas.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 20. apsvērumam)
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
14.apsvērums
(14)   Lai ņemtu vērā pāru pieaugošo mobilitāti laulības laikā un lai veicinātu pareizu tiesvedību, šajā regulā ietvertie jurisdikcijas noteikumi paredz, ka jautājumus par laulāto mantiskajām attiecībām, tostarp par to izbeigšanu, kas saistīti ar šķiršanās procedūru, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un nolēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu izskatīs dalībvalstu tiesas, kurām ir jurisdikcija izskatīt lietas saistībā ar šķiršanos, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu.
(14)   Lai ņemtu vērā pāru pieaugošo mobilitāti laulības laikā un lai veicinātu pareizu tiesvedību, šajā regulā ietvertie jurisdikcijas noteikumi paredz, ka jautājumus par laulāto mantiskajām attiecībām, tostarp par to izbeigšanu, kas saistīti ar šķiršanās procedūru, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un nolēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu izskatīs dalībvalstu tiesas, kurām ir jurisdikcija izskatīt lietas saistībā ar šķiršanos, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, ja laulātie skaidri vai citā veidā atzinuši attiecīgo tiesu jurisdikciju.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
16.apsvērums
(16)   Ja jautājumi par laulāto mantiskajām attiecībām nav saistīti ne ar šķiršanos, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, nedz arī ar viena laulātā nāves gadījumu, laulātie var nolemt jautājumus saistībā ar to mantiskajām attiecībām nodot izskatīšanai tās dalībvalsts tiesās, kuru tiesību aktus tie ir izvēlējušies piemērot savām mantiskajām attiecībām. Šāds lēmums tiek pieņemts kā vienošanās starp laulātajiem, kuru var noslēgt jebkurā brīdī, tostarp tiesvedības gaitā.
(16)   Ja jautājumi par laulāto mantiskajām attiecībām nav saistīti ne ar šķiršanos, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, nedz arī ar viena laulātā nāves gadījumu, laulātie var nolemt jautājumus saistībā ar to mantiskajām attiecībām nodot izskatīšanai tās dalībvalsts tiesās, kuru tiesību aktus tie ir izvēlējušies piemērot savām mantiskajām attiecībām. Tam ir vajadzīga vienošanās starp laulātajiem, kuru var noslēgt vēlākais līdz prasības celšanai tiesā un pēc tam atbilstoši tās valsts tiesību aktiem, kurā uzsākta tiesvedība.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
17.apsvērums
(17)   Šai regulai jāļauj saglabāt dalībvalsts tiesu teritoriālo jurisdikciju, lai izskatītu pieteikumus saistībā ar laulāto mantiskajām attiecībām, kas nav saistīti ar partneru šķiršanos vai viena laulātā nāvi, tostarp paredzot forum necessitatis, lai izvairītos no situācijām, kad tiesiskums netiek nodrošināts.
(17)   Šai regulai jāļauj saglabāt dalībvalsts tiesu teritoriālo jurisdikciju, lai izskatītu pieteikumus saistībā ar laulāto mantiskajām attiecībām, kas nav saistīti ar partneru šķiršanos vai viena laulātā nāvi, atbilstoši hierarhiskā secībā numurētu piesaistes kritēriju kopumam, kas nodrošina ciešu saikni starp laulātajiem un dalībvalsti, kas tiesām ir jurisdikcija.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
17.aapsvērums (jauns)
(17a)  Lai novērstu situācijas, kad nav pieejama tiesa, šajā regulā vajadzētu paredzēt forum necessitatis, lai kādas dalībvalsts tiesai izņēmuma gadījumos ļautu spriest par mantiskajām attiecībām, kas cieši saistītas ar trešo valsti. Tāds izņēmuma gadījums var būt, ja tiesvedība attiecīgajā trešā valstī nav iespējama, piemēram, pilsoņu kara dēļ, vai ja pamatoti nav sagaidāms, ka labuma guvējs varētu uzsākt vai vest tiesvedību minētajā valstī. Tomēr uz forum necessitatis balstītu jurisdikciju vajadzētu izmantot tikai gadījumā, ja laulāto mantisko attiecību lietai ir pietiekama saikne ar dalībvalsti, kuras tiesā celta prasība.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 31. apsvērumam)
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
21.apsvērums
(21)   Attiecībā uz gadījumiem, kad piemērojamo tiesību aktu izvēle nav notikusi, ar šo regulu ir jāievieš saskaņotas kolīziju normas, pamatojoties uz secīgu piesaistes kritēriju gradāciju, lai varētu noteikt visai laulāto mantai piemērojamos tiesību aktus un lai saskaņotu paredzamību un tiesisko noteiktību, vienlaikus prioritārā kārtā ņemot vērā pāru dzīves realitāti. Tādējādi laulāto pirmajai kopīgajai pastāvīgajai dzīvesvietai pēc laulībām vajadzētu būt pirmajam kritērijam pirms tiesību aktiem, kas izriet no abu laulāto kopīgās pilsonības laulības noslēgšanas brīdī. Ja nav izpildīts neviens no šiem kritērijiem vai ja nav pirmās kopīgās pastāvīgās dzīvesvietas, turklāt laulību brīdī abiem laulātajiem ir kopīga dubultā pilsonība, kā trešais kritērijs ir jāpiemēro tās valsts tiesību akti, ar kuru abiem laulātajiem ir visciešākā saikne, ņemot vērā visus apstākļus, jo īpaši laulības noslēgšanas vietu, precizējot, ka šī ciešā saikne ir jāattiecina uz laulības noslēgšanas brīdi.
(21)   Attiecībā uz gadījumiem, kad piemērojamo tiesību aktu izvēle nav notikusi, ar šo regulu ir jāievieš saskaņotas kolīziju normas, pamatojoties uz secīgu piesaistes kritēriju gradāciju, lai varētu noteikt visai laulāto mantai piemērojamos tiesību aktus un lai saskaņotu paredzamību un tiesisko noteiktību, vienlaikus prioritārā kārtā ņemot vērā pāru dzīves realitāti. Tādējādi kopīgajai pastāvīgajai dzīvesvietai laulības noslēgšanas brīdī vai laulāto pirmajai kopīgajai pastāvīgajai dzīvesvietai pēc laulībām vajadzētu būt pirmajam kritērijam pirms tiesību aktiem, kas izriet no abu laulāto kopīgās pilsonības laulības noslēgšanas brīdī. Ja nav izpildīts neviens no šiem kritērijiem vai ja nav pirmās kopīgās pastāvīgās dzīvesvietas, turklāt laulību brīdī abiem laulātajiem ir kopīga dubultā pilsonība, kā trešais kritērijs būtu jāpiemēro tās valsts tiesību akti, ar kuru abiem laulātajiem, ņemot vērā visus apstākļus, ir visciešākā saikne, precizējot, ka šī ciešā saikne ir jāattiecina uz laulības noslēgšanas brīdi.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
22.aapsvērums (jauns)
(22a)  Piemērojot šo regulu, t. i., ja tajā attiecībā uz kādas valsts tiesību aktu piemērošanu pilsonība norādīta kā piesaistes kritērijs, jautājums par to, kā jārīkojas vairāku pilsonību gadījumā un vai kāda persona uzskatāma par kādas valsts pilsoni, attiecas uz valsts tiesību aktiem, tostarp arī uz starptautiskiem nolīgumiem, turklāt pilnībā jāievēro Eiropas Savienības vispārējie principi.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
24.apsvērums
(24)   Ņemot vērā to, cik svarīga ir laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamo tiesību aktu izvēle, šajā regulā jānosaka konkrētas garantijas, lai nodrošinātu, ka laulātie vai topošie laulātie apzinās savas izvēles sekas. Šī izvēle būs jāformulē tādā veidā, kas paredzēta laulības līgumam, kā tas noteikts izvēlētās valsts vai akta sastādīšanas valsts tiesību aktos, un tā būs jāformulē rakstiski, turklāt dokumentā jānorāda datums un jāietver abu laulāto paraksti. Turklāt būs jāizpilda iespējamās formālās papildu prasības, ko uzliek izvēlētās valsts vai akta sastādīšanas valsts tiesību akti, attiecībā uz šādu līgumu spēkā esamību, publicitāti vai reģistrēšanu.
(24)   Ņemot vērā to, cik svarīga ir laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamo tiesību aktu izvēle, šajā regulā jānosaka konkrētas garantijas, lai nodrošinātu, ka laulātie vai topošie laulātie apzinās savas izvēles sekas. Vienošanās par piemērojamo tiesību aktu izvēli būtu jāformulē rakstiski, turklāt dokumentā jānorāda datums un jāietver abu laulāto paraksti. Turklāt piemērojamo tiesību aktu izvēlei būtu jānotiek veidā, kas paredzēts tiesību aktos, kuri piemērojami laulāto mantiskajām attiecībām, vai tās valsts tiesību aktos, kurā vienošanās noslēgta.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
24.aapsvērums (jauns)
(24a)  Lai ņemtu vērā dalībvalstu konkrētās tiesību normas, tostarp arī saistībā ar ģimenes mājokļa aizsardzību, kā arī lai regulētu izmantošanas tiesības attiecībās starp laulātajiem, regulā nedrīkstētu paredzēt aizliegumu tiesai, kurā celta prasība, piemērot imperatīvās normas, kā arī vajadzētu atļaut dalībvalstij atteikt ārvalstu tiesību aktu piemērošanu savu tiesību aktu labā. Prevalējošām imperatīvām normām šajā sakarā būtu jāapzīmē obligāti noteikumi, kuru ievērošana dalībvalstij, lai garantētu savas publiskās intereses, īpaši savu politisko, sociālo un ekonomisko kārtību, būtu uzskatāma par obligātu. Piemēram, lai garantētu ģimenes mājokļa aizsardzību, dalībvalstij, kurā mājoklis atrodas, jāvar piemērot savus tiesību aktus, neskarot attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošos darījumu aizsardzības noteikumus, kuru prioritāra spēkā esamība garantēta 35. pantā.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
27.apsvērums
(27)   Tā kā viens no šīs regulas mērķiem ir nodrošināt dalībvalstu izdotu nolēmumu savstarpēju atzīšanu, tajā jāparedz noteikumi par nolēmumu atzīšanu un izpildi, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 44/2001, vajadzības gadījumā tos pielāgojot šajā regulā iekļauto jomu specifiskām prasībām.
(27)   Tā kā viens no šīs regulas mērķiem ir nodrošināt dalībvalstu izdotu nolēmumu savstarpēju atzīšanu laulāto mantisko attiecību jomā, tajā jāparedz noteikumi par nolēmumu atzīšanu, izpildāmību un izpildi, pamatojoties uz citu Savienības tiesību instrumentu paraugu saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
28.apsvērums
(28)   Lai ņemtu vērā atšķirīgos veidus, kā tiek kārtoti ar laulāto mantiskajām attiecībām saistīti jautājumi dalībvalstīs, šai regulai jānodrošina publisku aktu atzīšana un izpilde. Tomēr publiskus aktus nevar pielīdzināt tiesu nolēmumiem attiecībā uz to atzīšanu. Publisku aktu atzīšana nozīmē, ka tiem ir tāds pats pierādījuma spēks attiecībā uz to saturu un tiem ir tāda pati ietekme kā šo aktu izcelsmes valstī, kā arī to, ka uz tiem attiecas spēkā esamības prezumpcija, kas var zaudēt spēku apstrīdēšanas gadījumā.
(28)   Lai ņemtu vērā atšķirīgās sistēmas, kā tiek kārtoti ar laulāto mantiskajām attiecībām saistīti jautājumi dalībvalstīs, šai regulai būtu jānodrošina publisku aktu laulāto mantisko attiecību jomā pieņemšana un izpildāmība visās dalībvalstīs.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 60. apsvērumam)
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
28.aapsvērums (jauns)
(28a)  Tāpēc attiecībā uz tiesas nolēmumu atzīšanu, izpildāmību un izpildi, kā arī attiecībā uz publisku aktu pieņemšanu un izpildāmību un tiesas izlīgumu izpildāmību šajā regulā būtu jāparedz noteikumi jo īpaši atbilstoši Regulai (ES) Nr. 650/2012.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
29.apsvērums
(29)   Ja ar laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamajiem tiesību aktiem ir jāreglamentē juridiskās attiecības starp laulāto un trešo personu, nosacījumi, kad iespējams atsaukties uz šiem tiesību aktiem, būtu jāregulē ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas šī laulātā vai trešās personas pastāvīgā dzīvesvieta, lai nodrošinātu trešās personas aizsardzību. Tādējādi šīs dalībvalsts tiesību aktos varētu noteikt, ka laulātais attiecībā uz šo trešo personu drīkst piemērot sava mantisko attiecību režīma tiesību aktus tikai tad, ja ir ievēroti reģistrēšanas vai publicēšanas nosacījumi, kas paredzēti šajā dalībvalstī, izņemot, ja trešā persona ir bijusi informēta vai tai vajadzēja būt informētai par laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamajiem tiesību aktiem.
(29)   Saskaņā ar šo regulu juridiskās attiecības starp laulāto un trešo personu reglamentē ar laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamajiem tiesību aktiem. Taču, lai nodrošinātu trešo personu aizsardzību, tiesiskajās attiecībās starp laulāto un trešo personu neviens no laulātajiem nedrīkstētu atsaukties uz šiem tiesību aktiem, ja laulātā, kas ir tiesiskās attiecībās ar trešo personu, un trešās personas pastāvīgā dzīvesvieta ir vienā valstī, kas nav tā valsts, kuras tiesību aktus piemēro attiecībā uz laulāto mantiskajām attiecībām. Izņēmumiem būtu jābūt spēkā, ja trešā persona nav aizsargājama, tai arī bija zināmi piemērojamie tiesību akti vai tai tie bija jāzina, vai ja ir ievērotas valstī spēkā esošās reģistrēšanas vai publicēšanas prasības.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
30.aapsvērums (jauns)
(30a)   Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai attiecībā uz to apliecinājumu un veidlapu sagatavošanu un vēlāku grozīšanu, kas attiecas uz nolēmumu, tiesas izlīgumu un publisko aktu izpildāmības deklarāciju. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu1.
_____________
1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 78. apsvērumam)
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
30.bapsvērums (jauns)
(30b)  Pieņemot īstenošanas aktus, ar ko izveido un pēc tam groza šai regulā noteiktos apliecinājumus un veidlapas, būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantā paredzēto procedūru.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 79. apsvērumam)
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
32.apsvērums
(32)   Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši 7.,9., 17., 21. un 47. pantā par privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, tiesībām stāties laulībā un tiesībām izveidot ģimeni saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tiesībām uz īpašumu, diskriminācijas aizliegumu un tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu. Dalībvalstu tiesām šī regula jāpiemēro, ievērojot minētās tiesības un principus.
(32)   Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši 7.,9., 17., 20., 21., 23. un 47. pantā par privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, tiesībām stāties laulībā un tiesībām izveidot ģimeni saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tiesībām uz īpašumu, vienlīdzību likuma priekšā, diskriminācijas aizliegumu un tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu. Dalībvalstu tiesām šī regula jāpiemēro, ievērojot minētās tiesības un principus.
(Daļēji atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 81. apsvērumam)
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
(a)   laulāto tiesībspēja un rīcībspēja,
(a)   vispārējā laulāto tiesībspēja un rīcībspēja,
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
(aa)  laulības esamība, likumība vai atzīšana ;
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
(c)  dāvinājumi starp laulātajiem,
svītrots
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
(d)   pārdzīvojušā laulātā mantošanas tiesības,
(d)   jautājumi par mirušo atstātā mantojuma mantošanu attiecībā uz pārdzīvojušo laulāto,
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – e apakšpunkts
(e)  laulāto dibināti uzņēmumi,
(e)  jautājumi par tiesību aktiem saistībā ar uzņēmējsabiedrībām un citām korporatīvām vai nekorporatīvām struktūrām,
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 1. panta h) apakšpunktam).
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – f apakšpunkts
(f)   lietu tiesību būtība un šo tiesību publiskošana.
(f)   lietu tiesību būtība.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 1. panta k) apakšpunktam).
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
(fa)  nekustamā vai kustamā īpašuma tiesību reģistrācija reģistrā, tostarp juridiskās prasības šādai reģistrācijai, un sekas, ko rada šādu tiesību reģistrācija vai nereģistrēšana reģistrā, kā arī
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 1. panta l) apakšpunktam).
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – fb apakšpunkts (jauns)
(fb)  jautājumi, kas saistīti ar tiesībām šķiršanās gadījumā pārnest vai pielāgot starp bijušajiem laulātajiem tiesības uz vecuma vai invaliditātes pensiju, kas uzkrāta laulības laikā.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)   „laulāto mantiskās attiecības”: noteikumu kopums saistībā ar laulāto mantiskajām attiecībām starp laulātajiem un attiecībā uz trešām personām;
(a)   „laulāto mantiskās attiecības”: noteikumu kopums, kas attiecas uz mantiskajām attiecībām starp laulātajiem un viņu attiecībām ar trešām personām un kas izriet no laulībām;
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b)   „laulības līgums”: jebkura vienošanās, ar kuras starpniecību laulātie savā starpā un attiecībā uz trešām personām nosaka savas mantiskās attiecības;
(b)   „laulības līgums”: jebkura vienošanās starp laulātajiem vai topošajiem laulātajiem nolūkā regulēt savas laulāto mantiskās attiecības;
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa
(c)   „publisks akts": dokuments, kurš oficiāli sastādīts vai reģistrēts kā publisks akts izcelsmes dalībvalstī un ir autentisks
(c)   „publisks akts": dokuments laulāto mantisko attiecību lietās, kurš oficiāli sastādīts vai reģistrēts kā publisks akts kādā dalībvalstī un ir autentisks
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 3. panta 1. punkta i) daļai).
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
(d)   „nolēmums”: jebkurš nolēmums, ko kādas dalībvalsts tiesa pieņēmusi attiecībā uz laulāto mantiskajām attiecībām, neatkarīgi no tā, kā tas tiek dēvēts, tostarp, „lēmums”, „spriedums”, „rīkojums” vai „izpildraksts”, kā arī tiesas sekretāra lēmums par tiesvedības izmaksām;
(d)   „nolēmums”: jebkurš nolēmums, ko kādas dalībvalsts tiesa pieņēmusi attiecībā uz laulāto mantiskajām attiecībām, neatkarīgi no tā, kā tas tiek dēvēts, tostarp tiesas sekretāra lēmums par tiesvedības izmaksām;
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 3. panta 1. punkta g) apakšpunktam).
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
(e)   „izcelsmes dalībvalsts”: dalībvalsts, kurā attiecīgā gadījumā ir pieņemts nolēmums, noslēgts laulības līgums, sagatavots publisks akts, apstiprināts tiesas izlīgums vai kopīgā īpašuma sadales akts vai jebkurš cits akts, ko sagatavojusi tiesas iestāde vai tās deleģēta vai iecelta iestāde vai kas sagatavots tiesas iestādes uzraudzībā vai tās deleģētas vai ieceltas iestādes uzraudzībā.
(e)   „izcelsmes dalībvalsts”: dalībvalsts, kurā ir pieņemts nolēmums, sagatavots publisks akts vai apstiprināts vai noslēgts tiesas izlīgums;
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 3. panta 1. punkta e) apakšpunktam).
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
(f)   „saņēmēja dalībvalsts”: dalībvalsts, kurai lūgts atzīt un/vai izpildīt nolēmumu, laulības līgumu, publisku aktu, tiesas izlīgumu, kopīgā īpašuma sadales aktu vai jebkuru citu aktu, ko sagatavojusi tiesas iestāde vai tās deleģēta vai iecelta iestāde vai kas sagatavots tiesas iestādes uzraudzībā vai tās deleģētas vai ieceltas iestādes uzraudzībā.
(f)   „Izpildes dalībvalsts”: dalībvalsts, kurā ir pieprasīta nolēmuma, tiesas izlīguma vai publiska akta izpildāmība vai izpilde;
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 3. panta 1. punkta f) apakšpunktam).
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts
(g)  jebkura dalībvalstu kompetenta tiesas iestāde, kas veic tiesas funkcijas laulāto mantisko attiecību jomā, kā arī jebkura cita ārpustiesas iestāde vai persona, ko kāda dalībvalstu tiesas iestāde deleģējusi vai iecēlusi, lai veiktu funkcijas, uz kurām attiecas tiesu jurisdikcija atbilstoši šai regulai.
svītrots
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Šajā regulā ar jēdzienu “tiesa” saprot jebkuru tiesu iestādi un visas citas iestādes, un tiesību speciālistus, kuru kompetencē ir laulāto mantiskās attiecības un kas pilda tiesu funkcijas vai rīkojas saskaņā ar tiesu iestādes deleģētām pilnvarām, vai rīkojas tiesu iestādes uzraudzībā, – ar noteikumu, ka šādas citas iestādes un tiesību speciālisti garantē objektivitāti un pušu tiesības tikt uzklausītām un ka to lēmumus saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tie darbojas:
a)  ir pārsūdzami vai pārskatāmi tiesu iestādē un
b)  ir ar tādu pašu spēku un sekām kā tiesu iestāžu pieņemti nolēmumi tajā pašā lietā.
Dalībvalstis paziņo Komisijai par citām iestādēm un tiesību speciālistiem, kas ir minēti šā punkta pirmajā daļā saskaņā ar 37.a pantu.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012. 3. panta 2. punkta noteikumiem)
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
-3. pants (jauns)
-3. pants
Kompetence dalībvalstīs attiecībā uz mantiskajām attiecībām
Šī regula neietekmē dalībvalstu iestāžu kompetenci nodarboties ar laulāto mantisko attiecību lietām.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
3. pants
Dalībvalstu tiesu iestādēm, kurās iesniegts viena laulātā pieteikums saistībā ar mantojumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. …/…[par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī nolēmumu un publisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi], ir jurisdikcija izskatīt arī jautājumus par laulāto mantiskajām attiecībām saistībā ar minēto pieteikumu.
Dalībvalstu tiesu iestādēm, kurās iesniegts viena laulātā pieteikums saistībā ar mantojumu atbilstoši Regulai (ES) Nr. 650/2012, ir jurisdikcija izskatīt arī jautājumus par laulāto mantiskajām attiecībām saistībā ar minēto mantojumu.
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
4. pants
Dalībvalstu tiesu iestādēm, kurās iesniegts pieteikums par laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2201/2003, ir jurisdikcija izskatīt arī jautājumus par laulāto mantiskajām attiecībām saistībā ar minēto pieteikumu, ja laulātie par to ir vienojušies.
Dalībvalstu tiesu iestādēm, kurās iesniegts pieteikums par laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2201/2003, ir jurisdikcija izskatīt arī jautājumus par laulāto mantiskajām attiecībām saistībā ar minēto pieteikumu, ja laulātie nepārprotami vai citā veidā viennozīmīgi ir atzinuši attiecīgo tiesu jurisdikciju.
Šādu vienošanos var noslēgt jebkurā brīdī, tostarp tiesvedības laikā. Ja šī vienošanās ir noslēgta pirms tiesvedības, tā jāizklāsta rakstiski, jānorāda datums un jāietver abu pušu paraksti.
Ja netiek panākta laulāto vienošanās, jurisdikciju nosaka saskaņā ar 5. pantu un turpmākajiem pantiem.
Ja netiek atzīta 1. daļā minētās tiesas jurisdikcija, to nosaka saskaņā ar 5. un tālākiem pantiem.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)
4.a pants
Vienošanās par tiesas izvēli
1.  Laulātie var vienoties, ka jurisdikcija izskatīt lietas par viņu mantiskajām attiecībām ir tās dalībvalsts tiesām, kuras tiesību aktus tie ir izvēlējušies piemērot savām mantiskajām attiecībām saskaņā ar šīs regulas 16. pantu. Tāda jurisdikcija ir ekskluzīva.
Neskarot 3. daļas noteikumus, vienošanos par jurisdikcijas izvēli var noslēgt un grozīt jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā brīdī, kad prasību ceļ tiesā.
Ja tās valsts tiesību aktos, kurā atrodas tiesa, tas ir paredzēts, laulātie jurisdikcijas izvēli var veikt arī laikā, kad prasība tiek celta tiesā. Tādā gadījumā norādīto izvēli ieraksta tiesas protokolā saskaņā ar tās valsts tiesībām, kurā attiecīgā tiesa atrodas.
Ja vienošanos noslēdz pirms tiesvedības, tā jāsagatavo rakstiski, jādatē, un laulātajiem tā jāparaksta. Jebkura saziņa, izmantojot elektroniskos līdzekļus, kas paliekoši reģistrē vienošanos, ir līdzvērtīga „rakstiskai”.
2.  Ja netiek izraudzīta neviena tiesa, laulātie var arī vienoties, ka jurisdikcija ir tās dalībvalsts tiesām, kuras tiesību akti atbilstoši 17. panta noteikumiem.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
4.b pants (jauns)
4.b pants
Jurisdikcija, balstoties uz atbildētāja ierašanos
1.  Līdztekus jurisdikcijai, kas izriet no šīs regulas noteikumiem, jurisdikcija ir arī tās dalībvalsts tiesai, kuras tiesību akti izraudzīti atbilstošu 16. pantam vai kuras tiesību akti ir piemērojami atbilstoši 17. pantam, un kurā ierodas atbildētājs. Šo normu nepiemēro, ja atbildētājs ieradies tiesā, lai apstrīdētu jurisdikciju vai ja citai tiesai ir jurisdikcija saskaņā ar 3., 4. vai 4.a pantu.
2.  Pirms tiesa uzņemas jurisdikciju saskaņā ar 1. punktu, tā pārliecinās, ka atbildētājs ir informēts par tiesībām apstrīdēt jurisdikciju un par sekām, kādas iestājas, ierodoties vai neierodoties tiesā.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
5. pants
(1)  Citos gadījumos, kas nav paredzēti 3. un 4. pantā, jurisdikcija tiesvedībā par laulāto mantiskajām attiecībām ir tās dalībvalsts tiesām,
Ja nav nevienas tiesas, kurai būtu jurisdikcija saskaņā ar 3., 4. un 4.a pantu, jurisdikcija tiesvedībā par laulāto mantiskajām attiecībām ir tās dalībvalsts tiesām,
(a)   kurā ir laulāto kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta vai, ja tādas nav,
(a)   kuras teritorijā ir laulāto pastāvīgā dzīvesvieta laikā, kad prasība tiek celta tiesā, vai, ja tādas nav,
(b)   laulāto pēdējā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta, ja viens no laulātajiem arvien tur dzīvo, vai, ja tādas nav,
(b)   kuras teritorijā laulātajiem bija pēdējā patstāvīgā dzīvesvieta, ja viens no laulātajiem arvien tur dzīvo laikā, kad prasība tiek celta tiesā, vai, ja tādas nav,
(c)   atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai, ja tādas nav,
(c)   kuras teritorijā ir atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta laikā, kad prasība tiek celta tiesā, vai, ja tādas nav,
(d)   kuras pilsoņi ir abi laulātie vai Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā – kurā atrodas laulāto kopīgais domicils.
(d)   kuras pilsoņi ir abi laulātie laikā, kad prasība tiek celta tiesā, vai Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā — kurā atrodas partneru kopīgais domicils, vai, ja tāda nav,
(2)   Abas puses var arī vienoties, ka jurisdikcija izskatīt lietas par pušu mantiskajām attiecībām ir tās dalībvalsts tiesām, kuras tiesību aktus puses ir izvēlējušās piemērot savām mantiskajām attiecībām saskaņā ar šīs regulas 16. un 18. pantu.
(da)   kuras pilsonis ir atbildētājs vai Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā — kurā atrodas viņa domicils.
Šādu vienošanos var noslēgt jebkurā brīdī, tostarp tiesvedības laikā. Ja šī vienošanās ir noslēgta pirms tiesvedības, tā jāizklāsta rakstiski, jānorāda datums un jāietver abu pušu paraksti.
(Attiecībā uz 2. punktu sk. 4.a panta (jauns) grozījumu; teksts ir mainīts)
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
6. pants
Ja saskaņā ar 3., 4. un 5. pantu nevienai tiesai nav attiecīgās jurisdikcijas, konkrētas dalībvalsts tiesai tomēr ir jurisdikcija, ja vienam vai abiem laulātajiem piederoša manta atrodas šīs dalībvalsts teritorijā, taču šādā gadījumā tiesa, kurā iesniegts pieteikums, var pieņemt nolēmumu tikai attiecībā uz šo mantu.
Ja saskaņā ar 3., 4., 4.a un 5. pantu nevienai dalībvalsts tiesai nav jurisdikcijas, jurisdikcija ir tās dalībvalsts tiesām, kuras teritorijā atrodas viena laulātā vai abu laulāto nekustamais īpašums vai reģistrētā manta. Šādā gadījumā tiesa, kurā iesniegts pieteikums, lemj tikai par nekustamo īpašumu vai reģistrēto mantu.
Turklāt dalībvalsts tiesām ir jurisdikcija tikai attiecībā uz lēmumiem par to nekustamo īpašumu vai reģistrēto mantu, kas atrodas konkrētajā dalībvalstī.
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
7. pants
Ja nevienai dalībvalsts tiesai nav jurisdikcijas saskaņā 3., 4., 5. vai 6. pantu, konkrētas dalībvalsts tiesas var izņēmuma gadījumos un ar nosacījumu, ka lieta ir pietiekamā mērā saistīta ar šo dalībvalsti, lemt par laulāto mantiskajām attiecībām, ja pamatotu iemeslu dēļ tiesvedību nevar veikt vai turpināt trešā valstī.
Ja nevienai dalībvalsts tiesai nav jurisdikcijas, pamatojoties uz 3., 4., 4.a, 5. un 6. pantu, tad kādas dalībvalsts tiesas izņēmuma gadījumos var lemt jautājumā par laulāto mantiskajām attiecībām, ja nav pieņemami vai ir neiespējami tiesvedību veikt vai turpināt trešā valstī, ar kuru attiecīgajai lietai ir saikne.
Lietai ir jābūt pietiekamai saiknei ar dalībvalsti, kuras tiesā celta prasība.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 11. pantam)
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
8. pants
Tiesai, kurā iesniegta prasība saskaņā ar 3., 4., 5., 6 vai 7. pantu un kurā norit tiesvedība, ir jurisdikcija izskatīt arī pretprasības, ja tās ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā.
Tiesai, kurā iesniegta prasība saskaņā ar 3., 4., 4.a, 5., 6 vai 7. pantu un kurā norit tiesvedība, ir jurisdikcija izskatīt arī pretprasības, ja tās ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā.
Ja prasība ir iesniegta tiesā atbilstoši 6. panta noteikumiem, tās jurisdikcija ir ierobežota uz pretprasību par nekustamo īpašumu vai reģistrētām mantām, kas ir galvenās lietas priekšmets.
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
9. pants
Uzskata, ka prasība ir iesniegta tiesā:
Šajā nodaļā uzskata, ka prasība ir celta tiesā:
(a)   datumā, kad dokuments, ar ko celta prasība, vai līdzvērtīgs dokuments ir iesniegts tiesā, ar nosacījumu, ka prasītājs pēc tam ir veicis pasākumus, kas viņam bija jāveic, lai nodrošinātu izsniegšanu atbildētājam, vai
(a)   datumā, kad dokuments, ar ko celta prasība, vai līdzvērtīgs dokuments ir iesniegts tiesā, ar nosacījumu, ka prasītājs pēc tam ir veicis pasākumus, kas viņam bija jāveic, lai nodrošinātu izsniegšanu atbildētājam,
(b)   ja dokuments jāizsniedz pirms iesniegšanas tiesā – datumā, kad to saņem iestāde, kas ir atbildīga par izsniegšanu, ar nosacījumu, ka prasītājs pēc tam ir veicis visus pasākumus, kas viņam bija jāveic, lai nodrošinātu dokumentu iesniegšanu tiesā.
(b)   ja dokuments jāizsniedz pirms iesniegšanas tiesā ― datumā, kad to saņem iestāde, kas ir atbildīga par izsniegšanu, ar nosacījumu, ka prasītājs pēc tam ir veicis visus pasākumus, kas viņam bija jāveic, lai nodrošinātu dokumentu iesniegšanu tiesā, vai
(ba)  ja tiesvedība ir uzsākta pēc tiesas pašas ierosmes – brīdī, kad tiesa pieņem nolēmumu uzsākt tiesvedību, vai, ja šāds nolēmums nav vajadzīgs, brīdī, kad tiesa lietu reģistrē.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 14. pantam)
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
1.   Ja prasības, kas balstītas uz tā paša pamata un starp tām pašām pusēm, ir celtas dažādu dalībvalstu tiesās, tiesai, kurā prasība iesniegta kā otrajā, pēc savas iniciatīvas ir jāaptur tiesvedība, līdz tiek noteikta tās tiesas jurisdikcija, kurā pirmajā iesniegta prasība.
1.   Ja tiesvedība par vienu un to pašu prasību un starp laulātajiem ir uzsākta dažādu dalībvalstu tiesās, tad visām tiesām, kas nav tiesa, kurā pirmajā celta prasība, pēc savas iniciatīvas ir jāaptur tiesvedība, līdz tiek noteikta tās tiesas jurisdikcija, kurā pirmajā iesniegta prasība.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 17. pantam)
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts
2.   Ja tādas prasības tiek izskatītas pirmās instances tiesās, visas tiesas, kas nav tiesa, kurā pirmajā iesniegta prasība, pēc kādas puses pieteikuma var arī atteikties no jurisdikcijas, ja attiecīgās prasības ir tās tiesas jurisdikcijā, kurā pirmajā iesniegta prasība, un ja tās tiesību akti ļauj šīs prasības apvienot.
2.   Ja tādas prasības tiek izskatītas pirmajā instancē, visas tiesas, kas nav tiesa, kurā pirmajā celta prasība, pēc viena laulātā iesniegta pieteikuma var arī atteikties no jurisdikcijas, ja attiecīgās prasības ir tās tiesas jurisdikcijā, kurā pirmajā iesniegta prasība, un ja tās tiesību akti ļauj šīs prasības apvienot.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 18. pantam)
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)
13.a pants
Laulāto informēšana
Kompetentajai iestādei ir pienākums pieņemamā termiņā informēt laulāto(s) par ikvienu pret viņu (viņiem) uzsākto tiesvedību laulāto mantisko attiecību lietās.
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
14. pants
Prasības pieteikumu var iesniegt dalībvalsts tiesā tādiem pagaidu pasākumiem, ietverot drošības pasākumus, kurus attiecīgajā valstī paredz tiesību akts, pat ja saskaņā ar šo regulu lietas būtība ir citas dalībvalsts tiesu jurisdikcijā.
Dalībvalsts tiesās var iesniegt pieteikumu attiecībā uz tādiem pagaidu pasākumiem, tostarp aizsardzības pasākumiem, kādi var būt paredzēti attiecīgās valsts tiesību aktos, pat ja saskaņā ar šo regulu lieta pēc būtības ir citas dalībvalsts tiesu jurisdikcijā.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 19. pantam)
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa
Tiesību akti, ko saskaņā ar šīs regulas 16., 17. un 18. pantu piemēro laulāto mantiskajām attiecībām, ir piemērojami visai laulāto mantai.
1.  Tiesību aktus, kas saskaņā ar 16. un 17 pantu piemērojami laulāto mantiskajām attiecībām, piemēro visai mantai, uz ko attiecas minētās attiecības, neatkarīgi no tās atrašanās vietas.
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a daļa (jauna)
1.a  Tiesību aktus, ko piemēro laulāto mantiskajām attiecībām, nosaka, neskarot 1. panta 3. punkta f) un fa) apakšpunktus, cita starpā attiecībā uz:
(a)  laulāto īpašuma iedalīšanu dažādās kategorijās pirms un pēc laulības;
(b)  īpašuma pārnesi no vienas kategorijas citā;
(c)  eventuāli — atbildību par otra laulāto parādiem;
(d)  laulāto rīcības pilnvarām laulības laikā;
(e)  laulāto mantisko attiecību izbeigšanu un likvidēšanu un īpašuma jautājuma risināšanu laulības izbeigšanas gadījumā;
(f)  laulāto mantisko attiecību ietekmi uz tiesiskajām attiecībām starp laulāto un trešo personu saskaņā ar 35. pantu;
(g)  laulāto mantisko attiecību līguma materiālo spēkā esamību.
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)
15.a pants
Vispārēja piemērošana
Jebkurus tiesību aktus, kas norādīti ar šo regulu, piemēro neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav dalībvalsts tiesību akti.
(Sk.21. panta grozījumu: teksts ir mainīts)
Grozījums 60
Regulas priekšlikums
16. pants
Laulātie vai topošie laulātie var izvēlēties savām mantiskajām attiecībām piemērojamos tiesību aktu, ja vien tie ir šādi:
1.  Laulātie vai topošie laulātie var vienoties noteikt savām mantiskajām attiecībām piemērojamos tiesību aktus vai mainīt tos, ja vien tie ir šādi:
(a)  tās dalībvalsts tiesību akti, kurā atrodas laulāto vai topošo laulāto pastāvīgā kopīgā dzīvesvieta, vai
(b)   tās dalībvalsts tiesību akti, kurā šīs izvēles brīdī atrodas viena no laulātajiem vai topošajiem laulātajiem pastāvīgā dzīvesvieta, vai
(a)   tās valsts tiesību akti, kurā ir laulāto vai topošo laulāto, vai viena no viņiem pastāvīgā dzīvesvieta vienošanās noslēgšanas laikā, vai
(c)   tās dalībvalsts tiesību akti, kuras pilsonis izvēles brīdī ir viens no laulātajiem vai topošajiem laulātajiem.
(b)   tās valsts tiesību akti, kuras pilsonis, brīdī, kad tiek noslēgts līgums, ir viens no laulātajiem vai topošajiem laulātajiem.
2.  Ja vien laulātie nevienojas citādi, laulības laikā veiktai laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamo tiesību aktu maiņai ir vienīgi uz nākotni vērsts spēks.
3.  Ja laulātie izvēlas šo tiesību aktu maiņu ieviest ar atpakaļejošu spēku, šāda atpakaļejoša iedarbība neskar to darījumu spēkā esamību, kas iepriekš noslēgti atbilstoši līdz šim piemērojamajiem tiesību aktiem, nedz arī trešo personu tiesības, kas izriet no iepriekš piemērotajiem tiesību aktiem.
Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.   Ja laulātie nav izdarījuši izvēli, laulāto mantiskajām attiecībām piemēro:
1.   Ja netiek panākta vienošanās par piemērojamajiem tiesību aktiem saskaņā ar 16. pantu, laulāto mantiskajām attiecībām piemēro:
Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)   tās dalībvalsts tiesību aktus, kurā ir laulāto pirmā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta pēc laulībām, vai, ja tādas nav,
(a)   tās dalībvalsts tiesību aktus, kurā ir laulāto pirmā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta laulības slēgšanas brīdī vai pirmā pastāvīgā dzīvesvieta pēc laulībām, vai, ja tādas nav,
Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)   tās dalībvalsts tiesību aktus, ar kuru abiem laulātajiem ir visciešākā saikne, ņemot vērā visus apstākļus, jo īpaši laulības noslēgšanas vietu.
(c)   tās dalībvalsts tiesību aktus, ar kuru laulātajiem ir visciešākā saikne laulības noslēgšanas laikā, ņemot vērā visus apstākļus neatkarīgi no laulības noslēgšanas vietas.
Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
18. pants
18. pants
svītrots
Piemērojamo tiesību aktu maiņa
Laulātie jebkurā laulības dzīves brīdī var izvēlēties savām mantiskajām attiecībām piemērot citus tiesību aktus, kas nav līdz šim piemērotie tiesību akti. Tie var izvēlēties tikai:
(a)  tās dalībvalsts tiesību aktus, kurā šīs izvēles brīdī atrodas viena laulātā pastāvīgā dzīvesvieta, vai
(b)  tās dalībvalsts tiesību aktus, kuras pilsonis izvēles brīdī ir viens no laulātajam.
Ja laulātie nebūs pauduši pretēju gribu, laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamo tiesību aktu maiņas ietekmei jābūt vērstai tikai uz nākotni.
Ja laulātie izvēlas šo tiesību aktu maiņu ieviest ar atpakaļejošu spēku, šāda atpakaļejoša iedarbība neskar to darījumu spēkā esamību, kas iepriekš noslēgti atbilstoši līdz šim piemērojamajiem tiesību aktiem, nedz arī trešo personu tiesības, kas izriet no iepriekš piemērotajiem tiesību aktiem.
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
19. pants
1.   Piemērojamo tiesību aktu izvēli veic tādā kārtībā, kāda paredzēta laulības līgumam, vai nu saskaņā ar izvēlētās dalībvalsts tiesību aktiem, vai arī saskaņā ar akta sastādīšanas vietas dalībvalsts tiesību aktiem.
1.   Tiesību aktu izvēlei saskaņā ar 16. pantu jābūt formulētai rakstiskā dokumentā, turklāt jānorāda datums un jāietver abu laulāto paraksti. Elektroniski pārsūtīti dokumenti, kas ļauj ilgstoši saglabāt vienošanos, atbilst rakstiskai formai. Šim vienošanās dokumentam jāatbilst nosacījumiem, kas ietverti laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamajās tiesībās vai tās valsts tiesībās, kur vienošanās tika noslēgta.
2.   Neatkarīgi no 1. punkta šai izvēlei jābūt skaidri norādītai un formulētai rakstiskā dokumentā, turklāt jānorāda datums un jāietver abu laulāto paraksti.
2.   Tomēr, ja tās valsts tiesību akti, kurā izvēles izdarīšanas brīdī ir abu laulāto pastāvīgā dzīvesvieta, attiecībā uz šo tiesību aktu izvēles veidu vai laulības līgumu paredz papildu nosacījumus, šie nosacījumi ir jāpiemēro.
3.   Tomēr, ja tās dalībvalsts tiesību akti, kurā 1. punktā minētās izvēles izdarīšanas brīdī ir abu laulāto kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta, attiecībā uz laulības līgumu paredz papildu nosacījumus, šie nosacījumi ir jāievēro.
3.   Tomēr, ja tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir abu laulāto kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta brīdī, kad viņi vienojas par piemērojamajiem tiesību aktiem, paredz papildu oficiālas prasības attiecībā uz šāda veida vienošanos, vai, ja tāda nav, attiecībā uz laulības līgumu, piemēro šīs prasības.
4.  Ja brīdī, kad tik panākta vienošanās par piemērojamajiem tiesību aktiem, laulāto pastāvīgā dzīvesvieta ir dažādās valstīs un ja šo valstu tiesību aktos ir paredzēti atšķirīgi papildu nosacījumi, formāli vienošanās ir spēkā, ja tā atbilst vienas vai otras valsts tiesību aktos paredzētajām prasībām.
5.  Ja vienošanās noslēgšanas brīdī tikai viena laulātā pastāvīgā dzīvesvieta ir dalībvalstī un šajā valstī attiecībā uz šādu vienošanos ir noteiktas papildu formālās prasības, tad šīs prasības piemēro.
(Teksts līdzīgs Regulas (ES) Nr. 650/2012 5. panta 2. punkta tekstam)
Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
20. pants
Tiesību akti par laulības līguma formu
Oficiālā kārtība saistībā ar laulības līgumu
1.  Laulības līguma formu nosaka vai nu ar laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamiem tiesību aktiem, vai arī ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā līgums sastādīts.
Šīs regulas nozīmē laulības līguma formai attiecīgi piemēro 19. panta noteikumus. Jebkādas papildi formālas prasības 19. panta 3. punkta nozīmē šajā pantā attiecas tikai uz laulības līgumiem.
2.  Neatkarīgi no 1. punkta laulības līgums jāsagatavo kā rakstisks dokuments, tajā jānorāda datums un jāiekļauj abu laulāto paraksti.
3.  Tomēr, ja tās dalībvalsts tiesību akti, kurā laulības līguma noslēgšanas brīdī ir abu laulāto kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta, attiecībā uz laulības līgumu paredz papildu nosacījumus, šie nosacījumi ir jāievēro.
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
20.a pants (jauns)
20.a pants
In rem tiesību pielāgošana
Ja persona atsaucas uz in rem tiesībām, uz ko tā ir tiesīga saskaņā ar laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamiem tiesību aktiem, bet tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā uz šīm tiesībām atsaucas, attiecīgās in rem tiesības nav zināmas, minētās tiesības vajadzības gadījumā un iespēju robežās pielāgo vislīdzvērtīgākajām in rem tiesībām minētās valsts tiesību aktos, ņemot vērā konkrēto in rem tiesību mērķus un nolūkus un to radītās sekas.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 31. pantam)
Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
21. pants
21. pants
svītrots
Kolīziju normu vispārēja piemērošana
Tiesību akti, kas noteikti saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, ir piemērojami pat tad, ja tie nav dalībvalstu tiesību akti.
Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
22. pants
Šīs regulas noteikumi neskar prevalējošu imperatīvu normu piemērošanu, kuru ievērošanu dalībvalsts uzskata par būtisku sabiedrības interešu aizsardzībai, piemēram, savas politiskās, sociālās un ekonomiskās kārtības nodrošināšanai, tiktāl, ka šīs normas piemēro jebkurai situācijai, kura ir to piemērošanas jomā, neatkarīgi no tā, kādi tiesību akti būtu piemērojami laulāto mantiskajām attiecībām saskaņā ar šo regulu.
1.  Prevalējošas imperatīvas normas ir noteikumi, kuru neievērošana būtu acīmredzami pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai (ordre public). Kompetentās iestādes nedrīkst interpretēt izņēmumu sabiedriskās kārtības dēļ tādā veidā, ka tas ir pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartai, īpaši tās 21. pantam, ar kuru ir aizliegta jebkāda veida diskriminācija.
2.  Šī regula neierobežo attiecīgo tiesību aktu kopuma prevalējošo imperatīvo normu piemērošanu, neskarot darījumu aizsardzības noteikumus, ko piemēro saskaņā ar 35. pantu.
Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
23. pants
Šajā regulā norādīto tiesību aktu noteikumu piemērošanu var atteikt tikai tad, ja šāda piemērošana ir klaji pretrunā tiesas atrašanās vietas valsts sabiedriskajai kārtībai.
Šajā regulā norādīto kādas valsts tiesību aktu noteikumu piemērošanu var atteikt tikai tad, ja šāda piemērošana ir klaji pretrunā tiesas atrašanās vietas valsts sabiedriskajai kārtībai.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 35. pantam)
Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
24. pants
Ja šī regula paredz valsts tiesību aktu piemērošanu, tas nozīmē, ka tiek piemēroti attiecīgās valsts materiālo tiesību noteikumi, nevis starptautisko privāto tiesību noteikumi.
Ja šī regula paredz valsts tiesību aktu piemērošanu, tas nozīmē, ka tiek piemēroti attiecīgās valsts tiesību akti, nevis starptautisko privāto tiesību noteikumi.
Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
25. pants
Dalībvalstis, kurās ir viena vai vairākas tiesību sistēmas teritoriālo likumu konflikti
Valstis ar vairāk nekā vienu tiesību sistēmu teritoriālas tiesību normu kolīzijas
1.  Ja šajā regulā noteiktie tiesību akti ir tādas valsts tiesību akti, kuru veido vairākas teritoriālās vienības, kam ir katrai savas tiesību normas attiecībā uz laulāto mantiskajām attiecībām, tad attiecīgo teritoriālo vienību, kuras tiesību normas ir piemērojamas, nosaka saskaņā ar minētās valsts iekšējām kolīziju normām.
Ja vienai dalībvalstij ir vairākas teritoriālās vienības, kurām katrai ir sava tiesību sistēma vai savs noteikumu kopums, kas attiecas uz šajā regulā izskatītajiem jautājumiem,:
1a.  Ja nav šādu iekšējo kolīziju normu:
(a)   jebkura norāde uz šīs dalībvalsts tiesību aktiem, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus saskaņā ar šo regulu, tiek interpretēta kā atsauce uz tiesību aktiem, kas ir spēkā attiecīgajā teritoriālajā vienībā;
(a)   lai noteiktu tiesību aktus, kas piemērojami saskaņā ar noteikumiem, kuros minēta laulāto pastāvīgā dzīvesvieta, visas atsauces uz 1. punktā minētās valsts tiesību aktiem iztulko kā atsauces uz tās teritoriālās vienības tiesību aktiem, kurā ir laulāto pastāvīgā dzīvesvieta;
(b)   jebkura norāde uz pastāvīgo dzīvesvietu šajā dalībvalstī tiek interpretēta kā atsauce uz pastāvīgo dzīvesvietu teritoriālajā vienībā;
(b)   jebkura norāde uz 1. punktā minētās valsts tiesību aktiem, lai noteiktu tiesību aktus, kas piemērojami saskaņā ar noteikumiem, kuros minēta laulāto pilsonība, tiek interpretēta kā atsauce uz tās teritoriālās vienības tiesību aktiem, ar kuru laulātajiem ir visciešākā saikne;
(c)   jebkura norāde uz pilsonību attiecas uz teritoriālo vienību, kas noteikta attiecīgās valsts tiesību aktos, vai, ja šādu piemērojamo noteikumu nav, uz teritoriālo vienību, ko izvēlējušās puses, vai, ja šāda izvēle netiek izdarīta, uz teritoriālo vienību, ar kuru laulātajam vai laulātajiem ir visciešākā saikne.
(c)   lai noteiktu tiesību aktus, kas piemērojami saskaņā ar jebkādiem citiem noteikumiem, kuros kā piesaistes kritērijs minēti citi apstākļi, visas atsauces uz 1. punktā minētās valsts tiesību aktiem iztulko kā atsauces uz tās teritoriālās vienības tiesību aktiem, kurā atrodas attiecīgie apstākļi.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 36. pantam)
Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
25.a pants (jauns)
25.a pants
Valstis ar vairāk nekā vienu tiesību sistēmu – tiesību normu kolīzijas attiecībā uz personu kategorijām
Attiecībā uz valsti, kurai ir divas vai vairāk tiesību sistēmas vai tiesību normu kopumi, kas saistībā ar laulāto mantiskajām attiecībām ir piemērojami atšķirīgām personu kategorijām, visas atsauces uz šādas valsts tiesību aktiem iztulko kā atsauces uz tiesību sistēmu vai tiesību normu kopumu, kuru nosaka saskaņā ar šajā valstī spēkā esošajiem noteikumiem. Ja šādu noteikumu nav, piemēro to tiesību sistēmu vai tiesību normu kopumu, ar kuru laulātajiem ir visciešākā saikne.
Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
25.b pants (jauns)
25.b pants
Šīs regulas nepiemērošana iekšējām tiesību normu kolīzijām
Dalībvalstij, kuru veido vairākas teritoriālās vienības, kam ir katrai savas tiesību normas par laulāto mantiskajām attiecībām, šī regula nav jāpiemēro tiesību normu kolīzijām, kas rodas tikai starp šādām vienībām.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 38. pantam)
Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts
2.   Visas ieinteresētās puses, kas nolēmuma atzīšanu strīdā izvirza par būtisku jautājumu, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 44/2001 [38. līdz 56.] pantā noteiktajām procedūrām var iesniegt pieprasījumu nolēmuma atzīšanai.
2.   Visas ieinteresētās puses, kas nolēmuma atzīšanu strīdā izvirza par būtisku jautājumu, saskaņā ar 31.b līdz 31.o pantā noteiktajām procedūrām var iesniegt pieprasījumu nolēmuma atzīšanai.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 39. pantam)
Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
27. pants – a punkts
(a)   ja šāda atzīšana ir klaji pretrunā saņēmējas dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai;
(a)   ja šāda atzīšana ir klaji pretrunā tās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai, kurā atzīšana prasīta;
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 40. pantam)
Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
27. pants – c punkts
(c)   ja tas ir pretrunā nolēmumam, kas pieņemts to pašu pušu prāvā saņēmējā dalībvalstī;
(c)   ja tas ir nesavienojams ar nolēmumu, kas dalībvalstī, kurā prasa atzīšanu, pieņemts tiesvedībā starp tām pašām pusēm;
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 40. pantam)
Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
27. pants – d punkts
(d)   ja tas ir pretrunā agrākam nolēmumam, kas pieņemts citā dalībvalstī vai kādā trešā valstī to pašu pušu prāvā par to pašu prasību, ar noteikumu, ka agrākais nolēmums atbilst nosacījumiem tā atzīšanai saņēmējā dalībvalstī.
(d)   ja tas ir nesavienojams ar agrāku nolēmumu, kas pieņemts tiesvedībā citā dalībvalstī vai kādā trešā valstī par to pašu pamatu un priekšmetu starp tām pašām pusēm, ar noteikumu, ka agrākais nolēmums atbilst nosacījumiem tā atzīšanai dalībvalstī, kurā prasa atzīšanu.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 40. pantam)
Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
29. pants
Nekādos apstākļos ārvalstī pieņemts nolēmums nav pārskatāms pēc būtības.
Dalībvalstī pieņemts nolēmums nekādos apstākļos nav pārskatāms pēc būtības.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 41. pantam)
Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
30. pants
Tiesa dalībvalstī, kurā tiek prasīts atzīt nolēmumu, kas pieņemts citā dalībvalstī, var apturēt tiesvedību, ja nolēmums ir pārsūdzēts parastajā kārtībā.
Tiesa dalībvalstī, kurā prasa atzīt nolēmumu, kas pieņemts citā dalībvalstī, var apturēt tiesvedību, ja izcelsmes dalībvalstī nolēmums ir pārsūdzēts vispārējā kārtībā.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 42. pantam)
Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
31. pants
Vienā dalībvalstī pieņemti un tajā izpildāmi nolēmumi ir izpildāmi citās dalībvalstīs atbilstoši Regulas (EK) Nr. 44/2001 [38. – 56. un 58.] pantam.
Nolēmumi, kas pieņemti kādā dalībvalstī un ir izpildāmi minētajā valstī, ir izpildāmi citā dalībvalstī tad, kad pēc jebkuras ieinteresētās puses pieteikuma tie tajā ir pasludināti par izpildāmiem saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 31. b līdz 31.o pantā.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 43. pantam)
Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)
31.a pants
Domicila noteikšana
Lai, piemērojot 31.b līdz 31.o pantā paredzēto procedūru, noteiktu, vai personas domicils ir izpildes dalībvalstī, tiesa, kurā ir celta prasība, piemēro attiecīgās dalībvalsts tiesību aktus.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 44. pantam)
Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
31.b pants (jauns)
31.b pants
Vietējo tiesu jurisdikcija
1.  Pieteikumu pasludināt izpildāmību iesniedz izpildes dalībvalsts tiesā vai kompetentajā iestādē, ko attiecīgā dalībvalsts paziņojusi Komisijai saskaņā ar 37. pantu.
2.  Teritoriālo jurisdikciju nosaka pēc tās puses domicila vietas, pret kuru tiek prasīta izpilde, vai arī pēc izpildes vietas.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 45. pantam)
Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
31.c pants (jauns)
31.c pants
Procedūra
1.  Pieteikuma iesniegšanas procedūru reglamentē izpildes dalībvalsts tiesību akti.
2.  Pieteikuma iesniedzējam izpildes valstī nav jābūt pasta adresei vai pilnvarotam pārstāvim.
3.  Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:
(a)  nolēmuma kopiju, kas atbilst autentiskuma noteikšanas nosacījumiem;
(b)  apliecinājumu, ko izdevusi izcelsmes dalībvalsts tiesa vai kompetentā iestāde, izmantojot veidlapu, kas sagatavota saskaņā ar 37.c panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru, neskarot 31.d pantu.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 46. pantam)
Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
31.d pants (jauns)
31.d pants
Apliecinājuma neiesniegšana
1.  Ja 31.c panta 3. punkta b) apakšpunktā minētais apliecinājums netiek iesniegts, tiesa vai kompetentā iestāde var noteikt termiņu tā iesniegšanai vai pieņemt līdzvērtīgu dokumentu, vai, ja tā uzskata informāciju par pietiekamu, neprasīt iesniegt apliecinājumu.
2.  Pēc tiesas vai kompetentās iestādes pieprasījuma iesniedz dokumentu tulkojumus. Tulkojumus veic persona, kas ir kvalificēta veikt tulkojumus kādā no dalībvalstīm.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 47. pantam)
Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
31.e pants (jauns)
31.e pants
Izpildāmības pasludināšana
Nolēmumu pasludina par izpildāmu, tiklīdz ir pabeigtas 31.c pantā minētās formalitātes, neveicot 27. pantā paredzēto pārbaudi. Puse, attiecībā uz kuru prasa izpildi, šajā tiesvedības stadijā nav tiesīga iesniegt nekādus paskaidrojumus pieteikuma sakarā.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 48. pantam)
Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
31.f pants (jauns)
31.f pants
Lēmuma par pieteikumu pasludināt izpildāmību paziņošana
1.  Lēmumu par izpildāmības pasludināšanas pieteikumu nekavējoties dara zināmu pieteikuma iesniedzējam saskaņā ar kārtību, kāda noteikta ar izpildes dalībvalsts tiesību aktiem.
2.  Lēmumu par izpildāmības pasludināšanu izsniedz pusei, pret kuru prasa izpildi, pievienojot nolēmumu, ja tas šai pusei vēl nav izsniegts.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 49. pantam)
Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
31.g pants (jauns)
31.g pants
Lēmuma par pieteikumu pasludināt izpildāmību pārsūdzība
1.  Jebkura puse var pārsūdzēt nolēmumu par pieteikumu pasludināt izpildāmību.
2.  Pārsūdzību iesniedz tiesā, ko attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Komisijai saskaņā ar 37. pantu.
3.  Pārsūdzību izskata saskaņā ar normām, kas reglamentē procesuālo kārtību strīdus lietās.
4.  Ja puse, pret kuru prasa izpildi, neierodas otrās instances tiesā tiesvedībā saistībā ar pieteikuma iesniedzēja iesniegto pārsūdzību, piemēro 11. pantu, pat ja pusei, pret kuru prasa izpildi, nav domicila nevienā no dalībvalstīm.
5.  Pārsūdzību par izpildāmības pasludināšanu iesniedz 30 dienu laikā pēc lēmuma par izpildāmības pasludināšanu izsniegšanas. Ja persona, pret kuru celta izpildīšanas prasība, pastāvīgi dzīvo citā dalībvalstī, nevis tajā kurā pieņemta izpildāmības deklarācija, pārsūdzības termiņš ir 60 dienas  , un tas sākas dienā, kad vai nu viņš personiski saņēmis sūtījumu, vai tas piesūtīts viņa dzīvesvietā. Termiņu nevar pagarināt attāluma dēļ.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 50. pantam)
Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
31.h pants (jauns)
31.h pants
Nolēmuma par pārsūdzību apstrīdēšanas procedūra
Nolēmumu par pārsūdzību var apstrīdēt tikai saskaņā ar procedūru, ko attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Komisijai saskaņā ar 37. pantu.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 51. pantam)
Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
31.i pants (jauns)
31.i pants
Izpildāmības pasludināšanas atteikums vai atsaukšana
Tiesa, kurā pārsūdzība ir iesniegta saskaņā ar 31.g pantu vai 31.h pantu, atsakās no izpildāmības deklarācijas vai to atceļ tikai ar vienu no 27. pantā sīkāk norādītajiem pamatojumiem. Lēmumu tā pieņem nekavējoties.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 52. pantam)
Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
31.j pants (jauns)
31.j pants
Tiesvedības apturēšana
Tiesa, kurā pārsūdzība iesniegta saskaņā ar 31.g vai 31.h pantu, pēc tās personas prasības pieteikuma, pret kuru celta izpildīšanas prasība, pārtrauc tiesvedību, ja nolēmuma izpildāmība pārsūdzības dēļ ir apturēta izcelsmes dalībvalstī.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 53. pantam)
Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
31.k pants (jauns)
31.k pants
Pagaidu pasākumi, tostarp aizsardzības pasākumi
1.  Ja nolēmums jāatzīst saskaņā ar šo iedaļu, nekas neliedz pieteikuma iesniedzējam izmantot pagaidu pasākumus, tostarp arī aizsardzības pasākumus, saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesību aktiem, neprasot izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 31.e pantu.
2.  Izpildāmības pasludināšana dod likumīgas tiesības veikt jebkādus aizsardzības pasākumus.
3.  Termiņā, kas saskaņā ar 31.g panta 5. punktu noteikts izpildāmības pasludināšanas pārsūdzībai, un līdz jebkuras šādas pārsūdzības izlemšanai pret tās puses īpašumu, attiecībā uz kuru prasa izpildi, nedrīkst veikt nekādus izpildes pasākumus, izņemot aizsardzības pasākumus.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 54. pantam)
Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
31.l pants (jauns)
31.l pants
Daļēja izpildāmība
1.  Ja nolēmums ir pieņemts par vairākām lietām un ja izpildāmību nav iespējams pasludināt attiecībā uz visām lietām, tiesa vai kompetentā iestāde to pasludina attiecībā uz vienu vai vairākām lietām.
2.  Pieteikuma iesniedzējs var prasīt pasludināt izpildāmību attiecībā uz kādām atsevišķām nolēmuma daļām.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 55. pantam)
Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
31.m pants (jauns)
31.m pants
Juridiskā palīdzība
Pieteikuma iesniedzējs, kurš izcelsmes dalībvalstī ir saņēmis pilnīgu vai daļēju juridisko palīdzību vai atbrīvojumu no izmaksu segšanas, jebkādā izpildāmības pasludināšanas tiesvedībā ir tiesīgs saņemt vislabvēlīgāko juridisko palīdzību vai visplašāko atbrīvojumu no izmaksu segšanas, kādu paredz izpildes dalībvalsts tiesību akti.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 56. pantam)
Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
31.n pants (jauns)
31.n pants
Nodrošinājuma, garantiju vai ķīlas nepieprasīšana
No puses, kura vienā dalībvalstī lūdz citā dalībvalstī pieņemta nolēmuma atzīšanu, izpildāmību vai izpildi, neprasa nodrošinājumu, garantiju vai ķīlu, lai kā tā arī būtu nosaukta, tādēļ, ka šī puse ir ārvalstnieks vai ka tai izpildes dalībvalstī nav domicila vai dzīvesvietas.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 57. pantam)
Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
31.o pants (jauns)
31.o pants
Maksas, nodokļa vai nodevas neesamība
Tiesvedībā par izpildāmības pasludināšanu izpildes dalībvalstī nevar uzlikt nekādu maksu, nodokli vai nodevu, ko aprēķina, pamatojoties uz attiecīgās lietas vērtību.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 58. pantam)
Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
32. pants
Publisku aktu atzīšana
Publisku aktu akceptēšana
1.   Vienā dalībvalstī izdoti publiski akti tiek atzīti citās dalībvalstīs, izņemot, ja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir apstrīdēta šo aktu spēkā esamība, un ar noteikumu, ka šāda atzīšana nav pretrunā saņēmējas dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.
1.   Kādā dalībvalstī sastādītam publiskam aktam citā dalībvalstī ir tāds pats pierādījuma spēks, kāds tam ir izcelsmes dalībvalstī, vai vistuvāk pielīdzināmais spēks — ar noteikumu, ka tas nav acīmredzami pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai (ordre public).
Persona, kas publisku aktu vēlas izmantot citā dalībvalstī, var lūgt, lai iestāde, kas izcelsmes dalībvalstī sastāda publisko aktu, aizpilda veidlapu, kas sagatavota saskaņā ar 37.c panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru, aprakstot pierādījuma spēku, kas publiskajam aktam ir izcelsmes dalībvalstī.
1.a  Publiska akta autentiskumu apstrīd izcelsmes dalībvalsts tiesās, un par to lemj atbilstīgi minētās valsts tiesību aktiem. Publiskam aktam, kas tiek apstrīdēts, nav nekāda pierādījuma spēka citā dalībvalstī, kamēr apstrīdēšana vēl tiek izskatīta kompetentajā tiesā.
1.b  Publiskajā aktā reģistrētus juridiskus aktus vai tiesiskās attiecības apstrīd tiesās, kurām ir jurisdikcija saskaņā ar šo regulu, un par to lemj saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem atbilstīgi III nodaļai vai 36. pantā minētajiem tiesību aktiem. Publiskam aktam, kas tiek apstrīdēts, nav nekāda pierādījuma spēka nevienā citā dalībvalstī, izņemot izcelsmes dalībvalsti, attiecībā uz to, kas tiek apstrīdēts, kamēr apstrīdēšana vēl tiek izskatīta kompetentajā tiesā.
1.c  Ja tiesvedības iznākums kādas dalībvalsts tiesā ir atkarīgs no lēmuma par saistītu jautājumu attiecībā uz publiskā aktā reģistrētiem juridiskiem aktiem vai tiesiskām attiecībām mantisko seku jomā, tad minētā jautājuma izlemšana ir šīs tiesas jurisdikcijā.
2.  Publisku aktu atzīšana nozīmē, ka tiem ir pierādījuma spēks attiecībā uz aktu saturu, kā arī spēkā esamības prezumpcija.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 59. pantam)
Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums
33. pants
1.   Vienā dalībvalstī izdoti un izpildāmi publiski akti pēc pieprasījuma tiek pasludināti par izpildāmiem citā dalībvalstī atbilstoši Regulas (EK) Nr. 44/2001 38. – 57. pantā paredzētajai procedūrai.
1.   Publisks akts, kas ir izpildāms izcelsmes dalībvalstī, pēc jebkuras ieinteresētās puses pieteikuma tiek pasludināts par izpildāmu citā dalībvalstī saskaņā ar 31.b līdz 31.o pantā paredzēto procedūru.
1.a  Regulas 31.c panta 3. punkta b) apakšpunkta nozīmē iestāde, kas sastādījusi publisko aktu, pēc jebkuras ieinteresētās puses pieteikuma izdod apliecinājumu, izmantojot veidlapu, kas izveidota saskaņā ar 37.c panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.
2.   Tiesa, kurā ir iesniegta pārsūdzība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 44/2001 43. un 44. pantu, var atteikties pasludināt izpildāmības deklarāciju vai to atcelt vienīgi tad, ja publiska akta izpilde ir klaji pretrunā saņēmējas dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.
2.   Tiesa, kurā ir iesniegta pārsūdzība saskaņā ar 31.g vai 31.h pantu, izpildāmības deklarāciju atsaka vai atsauc vienīgi tad, ja publiska akta izpilde ir klaji pretrunā izpildes dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 60. pantam)
Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums
34. pants
Tiesas izlīgumu atzīšana un izpildāmība
Tiesas izlīgumu izpildāmība
Tiesas izlīgumi, kas ir izpildāmi izcelsmes dalībvalstī, pēc jebkuras ieinteresētas puses lūguma tiek atzīti un pasludināti par izpildāmiem citā dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem kā publiski akti. Tiesa, kurā ir iesniegta pārsūdzība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 44/2001 [42. vai 44.] pantu, var atteikties pasludināt izpildāmības deklarāciju vai to atcelt vienīgi tad, ja tiesas izlīguma izpilde ir klajā pretrunā izpildes dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.
1.  Tiesas izlīgumi, kuri ir izpildāmi to izcelsmes dalībvalstī, pēc jebkuras ieinteresētās puses pieteikuma tiek pasludināti par izpildāmiem citā dalībvalstī saskaņā ar 31.b līdz 31.o pantā izklāstīto procedūru.
1.a  Regulas 31.c panta 3. punkta b) apakšpunkta nozīmē tiesa, kura apstiprinājusi izlīgumu vai kurā tas noslēgts, pēc jebkuras ieinteresētās puses pieteikuma izdod apliecinājumu, izmantojot veidlapu, kas izveidota saskaņā ar 37.c panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.
1.b  Tiesa, kurā ir iesniegta pārsūdzība saskaņā ar 31.g vai 31.h pantu, atsakās pasludināt izpildāmības deklarāciju vai to atceļ vienīgi tad, ja tiesas izlīguma izpilde ir klajā pretrunā izpildes dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 61. pantam)
Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums
35. pants – virsraksts
Sekas attiecībā uz trešām personām
Trešo personu aizsardzība
Grozījums Nr. 102
Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts
2.   Tomēr dalībvalsts tiesību aktos var paredzēt, ka laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamos tiesību aktus laulātais nevar piemērot attiecībā uz trešo personu, ja vienas vai otras personas pastāvīgā dzīvesvieta ir šīs dalībvalsts teritorijā un ja nav ievēroti šīs dalībvalsts tiesību aktos paredzētie publicēšanas vai reģistrēšanas nosacījumi, izņemot, ja trešās personas ir bijušas informētas vai tām būtu vajadzējis būt informētām par laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamajiem tiesību aktiem.
2.   Tomēr tiesiskajās attiecībās starp vienu laulāto un trešo personu neviens no laulātajiem nevar izmantot laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamos tiesību aktus, ja gan laulātā, kas atrodas tiesiskās attiecībās ar trešo personu, gan trešās personas pastāvīgā dzīvesvieta ir valstī, kas nav valsts, kuras tiesību aktus piemēro laulāto mantiskajām attiecībām. Šādā gadījumā minētā laulātā un trešās personas pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktus piemēro tam, kā laulāto mantisko attiecību regulējums ietekmē trešo personu.
Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts
3.  Tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā atrodas nekustamais īpašums, var paredzēt 2. punktā paredzētajiem noteikumiem analogus noteikumus attiecībā uz tiesiskajām attiecībām starp laulāto un trešo personu saistībā ar šo nekustamo īpašumu.
3.  Šī panta 2. punktu nepiemēro, ja:
(a)  trešā persona bija informēta vai tai bija jābūt informētai par laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamajiem tiesību aktiem; vai
(b)  tika izpildītas prasības attiecībā uz laulāto mantisko attiecību reģistrēšanu vai publiskošanu saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā ir gan trešās personas, gan laulātā, kas ir tiesiskās attiecībās ar trešo personu, pastāvīgā dzīvesvieta; vai
(c)  darījumos ar nekustamo īpašumu tika izpildītas prasības attiecībā uz laulāto mantisko attiecību reģistrēšanu vai publiskošanu attiecībā uz nekustamo īpašumu atbilstoši tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodas nekustamais īpašums.
Grozījums Nr. 104
Regulas priekšlikums
-36. pants (jauns)
-36. pants
Pastāvīgā dzīvesvieta
1.  Šajā regulā uzņēmējsabiedrības vai citas korporatīvas vai nekorporatīvas struktūras pastāvīgā mītnesvieta ir vieta, kur atrodas tās galvenais birojs.
Tādas fiziskas personas, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, pastāvīgā mītnes vieta ir tās galvenās uzņēmējdarbības vieta.
2.  Ja tiesiskās attiecības iestājas pārstāvniecības vai citas struktūras darbības gaitā vai ja saskaņā ar līgumu par tā izpildi ir atbildīga šāda filiāle, pārstāvniecība vai struktūra, tad filiāles, pārstāvniecības vai citas struktūras atrašanās vietu uzskata par tās pastāvīgo mītnesvietu.
3.  Nosakot pastāvīgo mītnesvietu, atskaites punkts ir brīdis, kad iestājas tiesiskās attiecības.
Grozījums Nr. 105
Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)  nosaukumu un kontaktinformāciju tiesām un iestādēm, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 31.b panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 31.g panta 2. punktu;
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 78. panta 1. punkta a) apakšpunktam).
Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
(bb)  par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 31.h pantā;
Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts
3.   Informāciju, kas darīta zināma saskaņā ar 1. un 2. punktu, Komisija dara pieejamu sabiedrībai, izmantojot atbilstīgus līdzekļus, jo īpaši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās daudzvalodu tīmekļa vietni.
3.   Informāciju, kas Komisijai paziņota saskaņā ar 1. un 2. punktu, tā vienkāršā un saprotamā veidā dara pieejamu sabiedrībai, izmantojot atbilstīgus līdzekļus, jo īpaši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās daudzvalodu tīmekļa vietni.
Dalībvalstis nodrošina, ka informācija šajā daudzvalodu tīmekļa vietnē ir pieejama arī ar jebkādās viņu oficiālajās tīmekļa vietnēs, ko nodrošina galvenokārt, ievietojot saiti uz Komisijas vietni.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 78. panta 3. punktam)
Grozījums Nr. 109
Regulas priekšlikums
37. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Komisija izveido attiecīgo tiesas darbinieku un praktizējošo juristu informēšanas un apmācības instrumentu, šim nolūkam izveidojot interaktīvu interneta portālu visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās, kā arī zināšanu un pieredzes apmaiņas sistēmu.
Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums
37.a pants (jauns)
3.a pants
Saraksta, kas ietver regulas 2. panta 3. punktā minēto informāciju, izveidošana un turpmāka grozīšana
1.  Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu paziņojumiem, izveido citu iestāžu un tiesību speciālistu sarakstu, kuri minēti 2. panta 1.a punktā.
2.  Dalībvalstis ziņo Komisijai par visām turpmākām izmaiņām attiecībā uz informāciju, kas ir minētajā sarakstā. Komisija attiecīgi groza šo sarakstu.
3.  Komisija sarakstu un visus tā turpmākos grozījumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
4.  Komisija publisko visu saskaņā ar 1. un 2. punktu sniegto informāciju, izmantojot jebkādus citus piemērotus līdzekļus un jo īpaši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 79. pantam)
Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums
37.b pants (jauns)
37.b pants
Regulas 31.c, 32., 33. un 34. pantā minēto apliecinājumu un veidlapu sagatavošana un turpmākā grozīšana
Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka un pēc tam groza apliecinājumus un veidlapas, kas minēti 31.c, 32., 33. un 34. pantā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 37.c panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 80. pantam)
Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums
37.c pants (jauns)
37.c pants
Komitoloģija
1.  Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.
2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.
(Atbilst Regulas (ES) Nr. 650/2012 81. pantam)
Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts
3.   Regulas III nodaļas noteikumus piemēro tikai laulātajiem, kas noslēdz laulību vai norāda savām mantiskajām attiecībām piemērojamos tiesību aktus, pēc šīs regulas piemērošanas dienas.
3.   Regulas III nodaļas noteikumus piemēro tikai laulātajiem, kas pēc šīs regulas piemērošanas dienas
(a)   noslēdz laulību vai
(b)   norāda savām mantiskajām attiecībām piemērojamos tiesību aktus.
Vienošanās par piemērojamiem tiesību aktiem, kas noslēgta pirms [šīs regulas piemērošanas datums], arī ir spēkā, ja tā atbilst III nodaļas prasībām vai ja tā ― piemērojamo tiesību aktu izvēles laikā atbilstoši starptautisko privāttiesību piemērojamajiem noteikumiem ― ir spēkā atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika