Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2298(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0241/2013

Předložené texty :

A7-0241/2013

Rozpravy :

PV 09/09/2013 - 26
CRE 09/09/2013 - 26

Hlasování :

PV 10/09/2013 - 11.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0339

Přijaté texty
PDF 305kWORD 32k
Úterý, 10. září 2013 - Štrasburk
Evropská strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu
P7_TA(2013)0339A7-0241/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. září 2013 o podpoře evropské strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu (2012/2298(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Výzkum a inovace pro budoucí evropskou mobilitu – vytvoření evropské strategie pro dopravní technologie“ (COM(2012)0501),

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“ (COM(2011)0808),

–  s ohledem na bílou knihu Komise z roku 2011 nazvanou „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (COM(2011)0144),

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020(1),

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A7-0241/2013),

A.  vzhledem k nedostatkům, které Komise zjistila v evropském inovačním systému v oblasti dopravy;

B.  vzhledem k tomu, že investice do výzkumu a inovací v odvětví dopravy jsou zároveň investicemi do hospodářství a tvorby pracovních míst, a mohou tak mít trojí účinek;

C.  vzhledem k tomu, že inovace jsou nezbytné k vytvoření inteligentnějšího a bezpečnějšího veřejného dopravního systému, ke splnění environmentálních výzev, jež stojí před odvětvím dopravy, a k dosažení nízkouhlíkového hospodářství;

D.  vzhledem k tomu, že cíle stanovené strategií Evropa 2020 v oblasti změny klimatu a energetiky jsou úzce propojené s inovacemi v dopravě: 20% snížení emisí skleníkových plynů oproti úrovni v roce 1990, 20 % energie z obnovitelných zdrojů, 20% zvýšení energetické účinnosti a snížení počtu smrtelných dopravních nehod na polovinu oproti roku 2001;

E.  vzhledem k tomu, že se musí zásadně změnit chování a nároky spotřebitelů, aby mnoho podniků a poskytovatelů služeb bylo přesvědčeno k tomu, aby změnili své modely a využívali příležitosti k inovacím, jež skýtají kreativní styčné body mezi jednotlivými odvětvími a nekonvenční myšlení, jak je popsáno v bodu 5.3 sdělení Komise COM(2012)0501;

F.  vzhledem k tomu, že iniciativy uvedené v bílé knize o dopravě jsou vítané, zejména iniciativy v oddíle 3.2 (nazvaném Inovace pro budoucnost – technologie a přístup) a iniciativy č. 7 („Multimodální doprava zboží: e-Freight) a č. 22 (Hladká přímá mobilita);

G.  vzhledem k tomu, že evropská strategie musí zajistit vyvážený poměr mezi úsilím o zmírnění zátěže životního prostředí v důsledku dopravy a o zaručení volného pohybu osob v Evropské unii v zájmu vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru, který bude intermodální, propojený a integrovaný a bude hospodárně využívat zdroje;

H.  vzhledem k tomu, že v roce 2012 zemřelo na silnicích Evropské unie více než 31 000 osob a více než 1 500 000 osob bylo –v některých případech těžce – zraněno;

I.  vzhledem k tomu, že již existují technologie, které pomáhají plnit cíle „evropského prostoru bezpečnosti silničního provozu“, avšak dosud nebyly uvedeny na trh;

Obecné zásady

1.  zdůrazňuje, že evropská strategie pro dopravní technologie pro budoucí udržitelnou evropskou mobilitu by měla v první řadě podporovat kvalitu služeb, komfort cestujících a vyhovující podmínky pro podniky a udržitelnou mobilitu a měla by se zakládat na cílech stanovených právními předpisy Unie do roku 2020, 2030 a 2050 pro snížení spotřeby energie, dopravního hluku, látek znečisťujících ovzduší, spotřeby surovin a emisí skleníkových plynů, jakož i na cílech stanovených pro zlepšení zdraví a životní úrovně, zkvalitnění služeb, běžnější nabízení individuálních řešení, jež se budou úžeji zaměřovat na potřeby uživatelů, a zvýšení bezpečnosti a ochrany;

2.  vyzývá Komisi a Radu, aby vzhledem k významu výzkumu a inovací pro evropské hospodářství jako celek uznaly důležitost programu Horizont 2020 a náležitě jej financovaly;

3.  potvrzuje cíl Komise lépe propojit výzkum a inovace v dopravě s cíli a plány postupu evropské dopravní politiky stanovenými pro každou oblast, avšak domnívá se, že postup, který Komise navrhuje ve svém sdělení, je třeba upravit podle níže uvedených priorit;

4.  domnívá se, že evropská strategie v oblasti dopravních technologií by měla zahrnovat všechny regiony EU v zájmu hladkého pohybu zboží a osob, jenž by podpořil vybudování skutečně jednotného evropského trhu;

5.  domnívá se, že je velmi důležité, aby při vytváření a provádění dopravní politiky byly efektivněji, soudržněji a cíleněji využívány výzkum a inovace, aby tato politika mohla reagovat na nové skutečnosti, oprostila se od tradičního uvažování a zaměřila se na průkopnické nápady, aby tak uživatelům mohla poskytnout inovativní dopravní řešení, jež by odpovídala jejich potřebám a splňovala nároky na dostupnost, rentabilitu, důvěryhodnost, kvalitu a kontinuitu;

6.  vybízí Komisi, aby pomocí spravedlivých, účinných a inovativních systémů tvorby cen pro všechny druhy mobility a dopravy, zejména pomocí internalizace vnějších nákladů a s ohledem na zásady „znečišťovatel platí“ a „uživatel platí“, vytvořila rámec nakloněný vývoji a inovacím;

7.  považuje monitorovací a informační systém pro výzkum a inovace v dopravě (TRIMIS) navržený Komisí za užitečný a přeje si, aby zahrnoval i pohled spotřebitelů, neboť by se jednalo o ideální nástroj k odhalování překážek bránících inovacím, jež vznikají v důsledku lpění na zvyklostech, k objevování nových příležitostí a k podpoře šíření nových možností v oblasti služeb, s cílem urychlit a podpořit změny postojů společnosti k udržitelné dopravě;

8.  zdůrazňuje, že preferování dominantní technologie (tzv. lock-in) může bránit úplnému rozvinutí potenciálu inovací v oblasti dopravy a hledání nových inovativních řešení; domnívá se proto, že politiky Unie by měly být vzhledem k alternativním technologiím neutrální (tzv. technologická neutralita), kdy o prioritách a přidělování prostředků by se mělo rozhodovat na základě výsledků dosažených za celý životní cyklus technologií v daných oblastech dopravy, a že harmonizační opatření nesmějí bránit vývoji inovativních řešení a alternativ v oblasti dopravy, diverzifikaci skladby energetických zdrojů ani zavádění inteligentních komunikačních technologií;

9.  zdůrazňuje, že aby podniky a veřejné orgány mohly přijmout nová řešení a inovativní technologie, je třeba zefektivnit inovační řetězec a více investovat do opatření, jako jsou ekonomické pobídky, s cílem překonat překážky bránící jejich zavádění na trh a širokému uplatňování na trhu („závazky k provedení celého cyklu“); vybízí proto Komisi, aby vycházela ze své myšlenky, že v zájmu uvolnění veškerého inovačního potenciálu v odvětví dopravy a v zájmu podpory inovativních podniků by měla být finanční podpora využívána také k uvádění nových řešení na trh, jejich předvádění a jejich úplnému zavedení, a že pomocí vhodných řídících a finančních nástrojů lze zajistit rychlé využití výsledků výzkumu v praxi;

10.  je přesvědčen o tom, že tuto strategii by měly využívat všechny evropské regiony a jejich zdroje pracovní síly, a zdůrazňuje, že je třeba zohlednit regionální zvláštnosti a potenciál, zvláště při vývoji ekologičtějších způsobů dopravy; vyzývá orgány na nižších úrovních, aby se zainteresovanými stranami vytvářely partnerství pro inovace v oblasti udržitelné mobility;

11.  žádá, aby malé a střední podniky byly více podporovány v provádění výzkumu a inovací, zejména zjednodušením přístupu k finančním prostředkům EU a snížením administrativní zátěže, a zdůrazňuje, že je důležité prostřednictvím výzkumu a inovací vytvářet a zachovávat pracovní místa a udržitelný růst;

12.  zastává názor, že investice ze strukturálních a investičních fondů EU otevírají evropským regionům široké možnosti pro rozvoj inteligentní specializace v oblasti udržitelné mobility;

13.  vyzývá vnitrostátní a regionální orgány k vypracování strategií pro výzkum a vývoj, které budou založeny na inteligentní specializaci, s cílem zajistit efektivnější využívání prostředků ze strukturálních fondů a posílit synergie mezi investicemi soukromého a veřejného sektoru;

14.  v této souvislosti připomíná, že strategie pro inovativní technologie musí vycházet z územních charakteristik a zvláštností, což znamená, že univerzální řešení nepostačuje; domnívá se například, že regiony se zvláštními územními omezeními, jako jsou ostrovní, hornaté, nejvzdálenější a řídce osídlené regiony, nabízejí specifický, nejen hospodářský potenciál, jenž – má-li být využit – vyžaduje vhodná a inovativní řešení mobility; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba vyčlenit adekvátní zdroje na udržitelnou dopravní infrastrukturu;

15.  zdůrazňuje, že je třeba více zjednodušit administrativní postupy pro financování výzkumu a inovací na evropské, celostátní, regionální, místní a přeshraniční úrovni, aby bylo možné vytvořit jasný a transparentní právní rámec;

16.  zdůrazňuje, že nesmí polevit úsilí o snižování počtu osob usmrcených a zraněných při silničních nehodách; naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila a provedla návrhy na zlepšení bezpečnosti silničního provozu, které Parlament přijal velkou většinou hlasů;

17.  je toho názoru, že změna dopravní technologie je správná a důležitá; zdůrazňuje však, že tato změna musí být docílena nikoli zákazy, ale pobídkami k používání nových technologií hospodárně využívajících zdroje;

18.  zdůrazňuje, že nesmí existovat žádné zákazy, jež by bránily inovativním novým řešením dopravy či uplatňování vyzkoušených postupů v nových kombinacích;

Obecná opatření

19.  domnívá se, že výzkum a inovace zaměřené na udržitelnou mobilitu by měly být založeny na zásadě integrace, jíž by se dosáhlo zejména odstraněním chybějících přeshraničních spojení (propojením), lepší kompatibilitou systémů i v rámci jednotlivých systémů (interoperabilitou) a přechodem na kombinaci druhů dopravy, které jsou nejvhodnější a nejudržitelnější pro danou trasu (intermodalitou a kombinovanou dopravou);

20.  připomíná, že EU musí vypracovat skutečně společnou dopravní politiku, která by zaručila vhodnou dopravu v jednotlivých evropských regionech i mezi nimi a její propojenost na místní, regionální, vnitrostátní a evropské úrovni; vyzývá členské státy a regiony, aby zajistily, aby se kombinací dopravních modelů zaručil větší důraz na vskutku udržitelnou mobilitu;

21.  zdůrazňuje, že tato strategie musí být založena na integračním modelu, v němž je největší důraz kladen na propojení regionů a na chybějící přeshraniční spoje i v geograficky roztříštěných regionech, a na inovativních řešeních pro kombinovanou dopravu, jež mohou snížit regionální rozdíly, stimulovat pracovní mobilitu a posílit územní soudržnost; je si vědom toho, že v současné době existují mezi dopravními sítěmi jednotlivých regionů značné rozdíly, a upozorňuje na to, že je nutné investovat do udržitelných dopravních technologií a řešení v regionech se specifickými problémy a rovněž využít potenciál, který nabízí nástroj pro propojení Evropy;

22.  zdůrazňuje, že výzkum a inovace by se měly zaměřit také na vývoj udržitelných prvků infrastruktury s cílem podpořit přechod na používání obnovitelných primárních produktů, např. dřeva, nebo kompozitních materiálů jako prvků železniční infrastruktury (např. jako stožáry pro trolejové vedení či signalizaci, stavební materiál pro nástupiště či mosty); zdůrazňuje, že sem patří také výzkumné a inovační činnosti zaměřené na vývoj impregnačního prostředku pro dřevěné pražce, který by mohl sloužit jako alternativa kreosotu, jehož používání bude právními předpisy EU od roku 2018 zakázáno;

23.  zdůrazňuje, že nové koncepce mobility nelze vnucovat a že v zájmu podpory udržitelnějšího chování je nutné zintenzívnit výzkum v oblastech ekosociálních znalostí, plánů městského a územního rozvoje a technologií zaměřených na poptávku po mobilitě a na změnu chování s cílem lépe kontrolovat dopravní toky, mimo jiné pomocí inovativních nástrojů pro řízení mobility, řetězců hladké mobility z výchozího místa až do konečné destinace, které uspokojují požadavky uživatelů, systémů ekologické jízdy a využití informačních a komunikačních technologií pracujících s informacemi v reálném čase;

24.  je toho názoru, že do řízení inovační politiky na evropské úrovni je naprosto nezbytné zapojit místní a regionální orgány, neboť se týká dopravy a mobility; poukazuje na to, že tyto veřejné orgány mohou přispět svými zkušenostmi a odbornými znalostmi, pokud jde o integrované technologie, infrastruktury, vozidla a cestující, a mohou podpořit nové sociální návyky v oblasti mobility; konstatuje, že místní a regionální orgány mohou identifikovat akutní problémy s mobilitou a jsou pověřeny jejich řešením, neustále testují a zavádějí osvědčené postupy a inovativní myšlenky a vzhledem k velmi rozmanitým podmínkám, s nimiž se musí vypořádat, jsou nejlépe obeznámeny s inovacemi;

25.  zdůrazňuje, že je třeba provést výzkum intramodálmí a intermodální soutěže v odvětví dopravy a překážek, které vznikají v důsledku zvláštních zájmů spojených se stávajícími obchodními modely, a zejména výzkum technických nástrojů potřebných k důslednějšímu a lepšímu vymáhání a kontrole předpisů pro kabotáž, sociálních ustanovení v silniční dopravě a pracovních podmínek zaměstnanců v tomto odvětví;

26.  zdůrazňuje, že je naléhavě nezbytné, aby byla nalezena inovativní řešení pro snížení hluku ze všech způsobů dopravy, zejména přímo u jejich zdroje s cílem chránit zdraví a kvalitu života občanů EU a zajistit, aby všechny způsoby dopravy byly pro obyvatelstvo přijatelné; v této souvislosti znovu důrazně připomíná své usnesení o jednotném evropském dopravním prostoru, v němž požadoval, aby byl do doku 2020 snížen hluk a vibrace produkované kolejovými vozidly a jejich spotřeba energie o 20 % v porovnání s rokem 2010, a znovu zdůrazňuje, že emise hluku by měly mít při vývoji nových dopravních technologií, koncepcí a infrastruktur od prvopočátku prvořadý význam;

27.  je přesvědčen o tom, že inovativní technologie interakce mezi infrastrukturou a vozidly mohou mít významnou úlohu při snižování počtu nehod, hluku a vibrací, spotřeby energie, emisí plynů a dopadu na klima;

28.  potvrzuje, že snahy o získání čistější energie pro technologie používané v dopravě a mobilitě by měly být propojeny s efektivnějšími koncepty a lepší konstrukcí vozidel; upozorňuje na energetické úspory, kterých lze dosáhnout pomocí inovativních řešení, jako jsou postupy pro získávání energie z netradičních zdrojů, které využívají obnovitelné zdroje nebo alternativní paliva;

29.  zdůrazňuje, že je nezbytné myslet nejen na výstavbu nové dopravní infrastruktury, ale že strategie pro výzkum a vývoj musí rovněž výslovně zohlednit její opravu, údržbu a modernizaci (např. vybavení prvky pro inteligentní řízení dopravy a komunikační technologií „automobil – infrastruktura“);

30.  vyzývá členské státy a Komisi, aby investovaly do výzkumu inteligentních dopravních systémů a dohlédly na jejich vyvinutí, neboť by pomohly zmírnit přetížení dopravní sítě a zvýšily by ekologickou účinnost a bezpečnosti dopravy v Evropě;

31.  vyzývá Komisi, aby zvážila normalizaci kontejnerů a dalších přepravních nádob a také rozměrů dopravních prostředků všech druhů dopravy v zájmu posílení interoperability a intermodality;

32.  vyzývá Komisi, aby pro členské státy vypracovala příručku s osvědčenými postupy pro dodržování limitních hodnot stanovených ve směrnici o kvalitě ovzduší;

Zvláštní opatření

33.  chápe význam výzkumu a vývoje pro individuální mobilitu a zdůrazňuje, že rozhodující je chování uživatelů dopravních prostředků; žádá, aby byly vytvořeny pobídky podporující volbu udržitelných, fyzicky aktivních, bezpečných a zdravých způsobů dopravy a mobility, jež by sloužily k výboji inovativních koncepcí podporujících ekologickou veřejnou dopravu, chůzi a cyklistiku s ohledem na potřeby a specifika městských, příměstských, meziměstských a venkovských oblastí; domnívá se, že je důležité zlepšit interoperabilitu dopravních služeb a že schvalující orgány budou muset věnovat mimořádnou pozornost případným technických nebo administrativním problémům a bezodkladně je řešit, aby se trh otevřel novým způsobům dopravy, které odpovídají výše uvedeným charakteristikám;

34.  zdůrazňuje, že je nutné, aby útvary pro řízení mobility orgánů EU šly příkladem v používání správných postupů a aby vyvinuly náležité úsilí a o dosažených výsledcích, jež budou jejich vizitkou, transparentně informovaly;

35.  zdůrazňuje, že je nutné podporovat úspěšné postupy udržitelné dopravy a posílit spolupráci a výměnu osvědčených postupů mezi regiony s podobným rozvojovým potenciálem; doporučuje, aby místní orgány vycházely z příkladů osvědčených postupů a aby vytvářely plány udržitelné městské mobility v úzké spolupráci s občanskou společností;

36.  zastává názor, že evropské satelitní navigační systémy, jako je Galileo, by měly být nosným pilířem pro rozvoj inteligentní a účinné dopravy v Evropě;

37.  podporuje výzkum a vývoj, který může podpořit přechod od vlastnictví dopravních prostředků k netradičnímu chování uživatelů a novým službám souvisejícím s dopravou, jako je např. sdílení osobních vozidel a jízdních kol; vyzývá Komisi, aby intenzivněji podporovala kolektivní formy přepravy jednotlivců a individualizované systémy veřejné a hromadné dopravy;

38.  vyzývá k rozšíření výzkumu také na oblast daňovou a správní, tak aby byl připraven terén pro zavedení nápaditých pobídek v oblasti daní, odvodů a veřejných tarifů, jež by byly určeny jak jednotlivcům, tak výrobcům či poskytovatelům produktů, služeb nebo obsahů, s cílem podpořit jízdu na kole a chůzi a případně jejich kombinaci s prostředky hromadné dopravy, jakož i další formy udržitelné mobility;

39.  opakovaně zdůrazňuje, že je nutné zlepšit a podpořit multimodální dopravu pomocí integrovaných elektronických systémů poskytování informací a prodeje jízdenek, které používají otevřené datové formáty; poukazuje na to, že výzkum a inovace v této oblasti by měly být zaměřeny především na bezbariérový přístup, interoperabilitu, cenovou dostupnost a transparentnost, vstřícnost vůči uživatelům a účinnost

40.  zdůrazňuje, že pro infrastrukturu je třeba vypracovat inovativní a dlouhodobá řešení – včetně intenzivnějšího rozvoje informačních, platebních a rezervačních systémů –, která zohlední zejména bezbariérový přístup pro všechny cestující a zejména osoby se zdravotním postižením a se sníženou pohyblivostí, jako jsou cestující na invalidním vozíku či cestující s kočárky, jízdními koly či těžkými zavazadly;

41.  zastává názor, že jízdní řády a informace o zpožděních prostředků hromadné dopravy by měly být volně přístupné, aby třetí strany mohly vyvinout telematické aplikace, jež by cestujícím nabízely větší komfort, např. informace v reálném čase o cestě do konkrétní destinace různými dopravními prostředky nebo porovnání ekologické stopy různých druhů dopravy při cestě do určité destinace;

42.  zdůrazňuje, že v souvislosti s rozvojem inovací pro dopravu a mobilitu v městských a obytných zónách by měl být kladen důraz na zdraví a kvalitu života, včetně spravedlivého sdílení prostoru, snížení hluku a čistšího ovzduší;

43.  připomíná Komisi, že je nezbytně nutné zlepšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu, především těch nejzranitelnějších osob, tedy dětí, starších osob, chodců, cyklistů nebo osob se zdravotním postižením či sníženou pohyblivostí; podporuje vývoj a inovace, které spojují technologická řešení s inteligentním řízením a behaviorálními přístupy řidičů;

44.  domnívá se, že má-li se zmírnit přetížení dopravní sítě v městských oblastech a v regionech s hustou zástavbou, je nutné nejen zefektivnit již existující způsoby dopravy, ale pomocí technologických inovací určit alternativní řešení dopravních problémů a podpořit jejich používání;

45.  vyzývá Komisi, aby výrazně podporovala inovace zaměřené na lodě s nulovými emisemi, zejména trajekty, lodě pro okružní plavby a námořní lodě, které by využívaly obnovitelné energie z větru, slunce či mořských vln ve spojení s technologiemi palivových článků;

46.  vyzývá Komisi, aby výzkumné projekty zaměřila na další zmírňování dopadu emisí ze všech druhů dopravy na lidské zdraví a klima;

47.  zastává názor, že ucelená a efektivní evropská strategie pro dopravní technologie musí být v souladu se strategií Evropa 2020 (COM(2010)2020) a s cíli pro snížení emisí oproti úrovním z roku 1990 a že současně musí, plně v souladu s bílou knihou o dopravě z roku 2011 nazvanou „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (COM(2011)0144), usilovat o územní soudržnost a vyvážený rozvoj; věří, že by na jejím základě mělo být možné snížit spotřebu energie, dopravní hluk, potřeby v dopravě, emise látek znečisťujících ovzduší a emise skleníkových plynů; zdůrazňuje, že má-li toho EU dosáhnout, musí za tímto účelem stanovit pevné cíle pro roky 2020, 2030 a 2050;

48.  zdůrazňuje, že je nezbytné posílit výzkum a inovace ve vnitrozemské lodní dopravě, zejména s cílem vyvinout ekologické lodě a technologie přizpůsobené pro plavbu s nízkým ponorem, například lodě přizpůsobené pro plavbu po řekách v rámci udržitelné vnitrozemské plavby (River-Adapted Ships for Sustainable Inland Navigation – RASSIN), a umožnit tak úspory na infrastruktuře vnitrozemských vodních cest;

49.  vítá návrh Komise na vytvoření monitorovacího a informačního systému pro výzkum a inovace v dopravě (TRIMIS); zdůrazňuje, že je důležité, aby byly regionálním tvůrcům politik pravidelně, bezplatně a dostupnou formou poskytovány spolehlivé informace; s politováním konstatuje, že je stále velmi složité získat informace o dotacích poskytovaných EU na dopravní projekty;

50.  doporučuje, aby Komise vypracovala iniciativy pro určování a odměňování projektů udržitelného rozvoje měst, např. po vzoru ocenění RegioStars;

51.   zdůrazňuje, že komplexní evropská strategie se musí opírat o solidní základ v podobě integrovaných dopravních strategií, které pečlivě připraví místní a regionální orgány a celostátní vlády; domnívá se, že na vypracování těchto strategií by měly být poskytnuty prostředky z evropských fondů;

52.  domnívá se, že veškeré financování z veřejných prostředků by mělo splňovat příslušné právní předpisy EU o státních podporách, včetně pravidel upravujících výzkum, vývoj a inovace, financování dopravních služeb a infrastruktury; nicméně se domnívá, že předpisy EU pro poskytování státní podpory by měly taktéž brát náležitý ohled na konkrétní znevýhodnění určitých regionů.

53.  poukazuje na to, že Komise musí zlepšit předávání poznatků získaných z výzkumu a inovací zainteresovaným uživatelům (např. MSP nebo výzkumným institucím) a za tím účelem vytvořit souhrnnou databázi, která poskytne jasný přehled všech výzkumných a inovačních projektů financovaných EU, jež budou rozčleněny podle kategorií;

54.  zdůrazňuje význam nových iniciativ, jako je sdílení přepravních a logistických kapacit, usilujících o účinnější přepravu zboží; vyzývá Komisi, aby se zabývala možnými překážkami těchto iniciativ;

55.  zdůrazňuje význam emisních norem pro určité dopravní prostředky, např. automobily; domnívá se, že by mělo být zváženo zavedení podobné koncepce pro letadla a lodě;

56.  podporuje další výzkum a inovace bezpečnostních prvků v dopravě, budou-li zachovány zásady proporcionality, nediskriminace a ochrany údajů;

57.  schvaluje a podporuje koncepci navrženou Komisí, jež stanoví opatření pro evropskou strategii pro dopravní technologie; zdůrazňuje však, že tato koncepce neposkytuje právní základ pro akty v přenesené pravomoci ani podobné akty, ale že Komise musí navrhnout opatření pro přijetí postupem spolurozhodování;

58.  vyzývá Komisi, aby při přípravě evropského strategického plánu pro dopravní technologie a dalších možných kroků zohlednila priority uvedené v této zprávě;

o
o   o

59.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 56 E, 26.2.2013, s. 54.

Právní upozornění - Ochrana soukromí