Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2298(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0241/2013

Indgivne tekster :

A7-0241/2013

Forhandlinger :

PV 09/09/2013 - 26
CRE 09/09/2013 - 26

Afstemninger :

PV 10/09/2013 - 11.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0339

Vedtagne tekster
PDF 148kWORD 35k
Tirsdag den 10. september 2013 - Strasbourg
Fremme af en europæisk strategi for transportteknologi til støtte for fremtidig bæredygtig mobilitet i Europa
P7_TA(2013)0339A7-0241/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 10. september 2013 om fremme af en europæisk strategi for transportteknologi til støtte for fremtidig bæredygtig mobilitet i Europa (2012/2298(INI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse "Forskning og innovation til støtte for fremtidig mobilitet i Europa – En europæisk strategi for transportteknologi" (COM(2012)0501),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation" (COM(2011)0808),

—  der henviser til Kommissionens hvidbog fra 2011 om "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" (COM(2011)0144),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse "Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

—  der henviser til sin beslutning af 27. september om europæisk trafiksikkerhed 2011-2020(1),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

—  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0241/2013),

A.  der henviser til, at Kommissionen har påvist manglerne i Europas transportinnovationssystem;

B.  der henviser til, at investeringer i forskning og innovation i transportsektoren samtidig er en investering i økonomien generelt og i jobskabelsen, hvorfor de har en tredobbelt virkning;

C.  der henviser til, at innovation er afgørende for at skabe et mere intelligent og sikkert transportsystem for borgerne, for at løse miljøproblemer, som transportsektoren står overfor, og for at opnå en lavemissionsøkonomi;

D.  der henviser til, at Europa 2020-strategiens klimaændrings- og energimål er tæt knyttet til innovation på transportområdet: 20 % mindre udledning af CO2 i forhold til 1990, 20 % af energien fra vedvarende energi og en stigning på 20 % i energieffektiviteten samt målet på 50 % færre trafikdræbte i forhold til 2001;

E.  der henviser til, at det er nødvendigt med en grundlæggende ændring i brugernes holdninger og i de krav, som de stiller, hvis et stort antal virksomheder og tjenesteydere skal overtales til at ændre deres synsmåder og udnytte de innovationsmuligheder, som udspringer af kreativ konvergens og tankeeksperimenter uden for bekvemmelighedszonen, der er beskrevet i punkt 5.3 i Kommissionens meddelelse (COM(2012)0501);

F.  der med tilfredshed henviser til initiativerne i hvidbogen om transport, især dem, der er nævnt i afdeling 3.2 (med titlen "Innovation for fremtiden – teknologi og adfærd"), sammen med initiativ 7 ("Multimodal godstransport: e-fragt"): og 22 ("Problemfri dør-til-dør-mobilitet);

G.  der henviser til, at EU-strategien skal sikre ligevægt mellem indsatsen for at begrænse transportens miljøfodaftryk og indsatsen for at sikre den fri bevægelighed i Den Europæiske Union for at skabe et fælles europæisk transportområde, der er intermodalt, forbundet, integreret og ressourceeffektivt;

H.  der henviser til, at der i 2012 stadig blev dræbt over 31 000 mennesker i 2012 i trafikken i Den Europæiske Union og at over 1 500 000 blev kvæstet, i mange tilfælde alvorligt;

I.  der henviser til, at der allerede findes teknologier, der bidrager til opnåelse af målene i det "europæiske trafiksikkerhedsområde", men at disse endnu ikke er indført på markedet;

Generelle principper

1.  understreger, at en europæisk strategi for transportteknologi til underbygning af den fremtidige bæredygtige mobilitet i Europa i første række bør forbedre kvaliteten af den ydede service og komforten for passagerer og virksomheder og tilskynde til brugen af bæredygtig mobilitet, og at dette bør baseres på Unionens mål og lovgivning om nedsættelse af energiforbruget, trafikstøjen, luftforureningen, råstofforbruget og udledningen af CO2 frem til henholdsvis 2020, 2030 og 2050 samt forbedre sundhed og livskvalitet, øge tjenesteydelsernes kvalitet, i stadig højere grad opfylde brugernes individuelle behov og øge trygheden og sikkerheden;

2.  opfordrer Kommissionen og Rådet til på baggrund af betydningen af forskning og innovation for hele den europæiske økonomi at erkende betydningen af Horisont 2020-initiativet og afsætte de nødvendige bevillinger;

3.  støtter Kommissionens mål om bedre samordning mellem transportforskning og -innovation (FoI) og europæiske transportpolitiske mål og planer på de enkelte områder, men mener, at den foreslåede tilgang i Kommissionens meddelelse bør justeres i forhold til de prioriteringer, der er defineret i det følgende;

4.  mener, at en europæisk strategi for transportteknologi bør omfatte alle EU-regioner for at skabe en reel bevægelighed for personer og varer og dermed skabe et ægte indre marked;

5.  mener, at en mere effektiv, sammenhængende og målrettet anvendelse af FoI i forbindelse med fastsættelsen og gennemførelsen af transportpolitikken er af afgørende betydning for at kunne reagere på nye realiteter, bryde ud af vanetænkning og fokusere på banebrydende ideer for derigennem at tilbyde brugerne innovative transportløsninger, der modsvarer behovene og opfylder kravene om disponibilitet, rentabilitet, troværdighed, kvalitet og kontinuitet;

6.  opfordrer Kommissionen til at skabe en ramme, der fremmer forskning og innovation, ved at udvikle fair, effektive og innovative prissystemer for al for mobilitet og alle former for transport, navnlig gennem internalisering af eksterne omkostninger og ved at tage hensyn til principperne om, at "forureneren betaler" og "brugeren betaler";

7.  understreger nytten af det overvågnings- og informationssystem for forskning og innovation på transportområdet (Trimis), som Kommissionen har foreslået, og går ind for, at man i dette system inkorporerer brugernes perspektiv som et ideelt instrument til at finde frem til de hindringer, som vanetænkningen stiller i vejen for innovationen, til at identificere muligheder og tilskynde til udvikling af nye servicetilbud, som kan sætte gang i og fremme ændringer i samfundets indstilling til bæredygtig transport;

8.  understreger, at fastlåsningen til bestemte teknologier står i vejen for en fuldstændig udnyttelse af innovationspotentialet på transportområdet og kan være til hinder for udviklingen af nye innovative ideer; bekræfter derfor, at EU's politik bør være teknologineutral i forhold til alternative transportteknologier ("teknologineutralitet"), at beslutninger om prioritering og finansiering skal træffes på grundlag af resultaterne i hele livscyklus af de teknologier, der anvendes på et bestemt transportområde, og at bestræbelserne på en harmonisering ikke må udgøre en hindring for udvikling af innovative løsninger og alternativer på transportområdet, for diversificering af energimixen og for anvendelse af intelligente kommunikationsteknologier;

9.  understreger, at der for at hjælpe virksomheder og offentlige organer med at absorbere nye løsninger og innovative teknologier er brug for mere effektivitet i innovationskæden og flere investeringer i foranstaltninger som f.eks. økonomiske incitamenter til at overvinde hindringerne for indførelse og udbredelse på markedet ("projekter, der dækker hele livscyklussen"); tilskynder derfor Kommissionen til at omsætte ideen om, at støtten også bør tage sigte på markedsintroduktion, demonstration og fuldstændig realisering af nye løsninger i praksis for at frigøre transportsektorens fulde innovationspotentiale og støtte innovative virksomheder, og understreger, at egnede ledelses- og finansieringsinstrumenter kan sikre en hurtig udnyttelse af forskningsresultater;

10.  mener, at alle europæiske regioner og deres respektive arbejdskraftressourcer bør drage nytte af en sådan strategi, og understreger behovet for at tage hensyn til særlige regionale forhold og potentialer, især i forbindelse med udvikling af renere transportmåder; opfordrer de lokale og regionale myndigheder til sammen med de interesserede parter at skabe partnerskaber for innovation inden for bæredygtig mobilitet;

11.  opfordrer til øget støtte til FoI-aktiviteter i små og mellemstore virksomheder (SMV'er), navnlig gennem lettere adgang til EU-midler og reduktion af de administrative byrder, og understreger vigtigheden af ​​at skabe og opretholde beskæftigelse og bæredygtig vækst gennem FoI;

12.  mener, at investeringer under EU's strukturfonde og investeringsfonde skaber store muligheder for udvikling i Europas regioner af "intelligent specialisering" inden for bæredygtig mobilitet;

13.  opfordrer de nationale og regionale myndigheder til at udvikle strategier for forskning og innovation, der bygger på intelligent specialisering med henblik på at udnytte strukturfondene mere effektivt og forbedre synergien mellem offentlige og private investeringer;

14.  erindrer i denne sammenhæng om, at en strategi for innovativ teknologi skal udtænkes på grundlag af territoriale karakteristika og særlige forhold, og at en udifferentieret tilgang ikke vil give et godt resultat; mener for eksempel, at regioner, der lider under bestemte fysiske begrænsninger som f.eks. ø-områder, bjergegne, de yderste randområder og tyndt befolkede regioner har særlige former for økonomisk og andet potentiale, som forudsætter hensigtsmæssige og innovative mobilitetsløsninger hvis det skal realiseres; påpeger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at afsætte passende ressourcer til bæredygtig transportinfrastruktur;

15.  understreger nødvendigheden af yderligere at forenkle de administrative procedurer for finansiering af FoI på europæisk, nationalt, regionalt, lokalt og grænseoverskridende plan for at skabe klare og gennemsigtige lovrammer;

16.  understreger, at indsatsen for at begrænse antallet af personer, der bliver dræbt eller kvæstet i trafikken, ikke må svækkes; opfordrer Kommissionen til at overveje og gennemføre de forslag til forbedring af færdselssikkerheden, som Parlamentet har vedtaget med stort flertal;

17.  er af den opfattelse, at det er rigtigt og vigtigt at gennemføre ændringer inden for transportteknologien; understreger dog, at disse ændringer ikke skal ske via forbudsløsninger, men ved incitamenter til at anvende ny ressourceeffektiv teknologi

18.  understreger, at der ikke må forekomme nogen begrænsninger af kreativiteten, når det gælder innovationer med henblik på nye transportløsninger eller ved anvendelsen af velafprøvede løsninger i nye kombinationer;

Generelle foranstaltninger

19.  mener, at FoI på området for bæredygtig mobilitet bør bygge på princippet om integration, især ved at løse problemerne med grænseoverskridende manglende forbindelsesled (sammenkoblinger), fremme øget kompatibilitet mellem og inden for transportsystemer (interoperabilitet) og gennem en målsætning om at opnå et skift i retning af en kombination af de bedst egnede transportformer for en given strækning (intermodalitet og sammodalitet);

20.  erindrer om, at det er nødvendigt, at EU udvikler en fælles transportpolitik, der sikrer relevant transport i og mellem Europas regioner og sammenhæng i den på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau; opfordrer medlemsstaterne og regionerne til at sørge for, at de forskellige modeller sikrer større fokus på en virkelig bæredygtig mobilitet;

21.  understreger, at denne strategi skal være baseret på en integrativ model, hvori interregionale forbindelser og "missing links" på tværs af grænserne tillægges den allerstørste betydning, bl.a. i geografisk opsplittede regioner, og hvor innovative løsninger med hensyn til multimodal transport kan reducere de regionale forskelle, stimulere arbejdskraftens mobilitet og øge den territoriale samhørighed; er bevidst om, at der for øjeblikket er betydelige forskelle mellem transportnettene i de forskellige regioner, og gør opmærksom på behovet for investeringer i bæredygtige transportteknologier og -løsninger i regioner med specifikke ugunstige forhold, idet der også tages hensyn til potentialet i Connecting Europe-faciliteten;

22.  understreger, at FoI også bør fokusere på udvikling af bæredygtige infrastrukturelementer, der støtter overgangen til vedvarende primærprodukter som f.eks. træ eller kompositmateriale i komponenter til jernbaneinfrastruktur (f.eks. master til køreledninger eller signalmaster, byggemateriale til perroner eller broer); påpeger, at dette også skal omfatte FoI-aktiviteter til udvikling af et alternativ til creosot som imprægneringsmiddel til træsveller, der i henhold til EU-lovgivningen forbydes fra 2018;

23.  understreger, at nye mobilitetskoncepter ikke kan gennemtvinges, og at der med henblik på at fremme en mere bæredygtig adfærd er behov for øget forskning i økosocial viden, byplanlægning og i fysisk planlægning og teknologier inden for mobilitetsefterspørgsel samt adfærdsændringer med henblik på en bedre styring af transportstrømme, bl.a. gennem innovative mobilitetsforvaltningsinstrumenter, gnidningsløse dør-til-dør-mobilitetskæder, som opfylder brugernes behov, energiøkonomisk og intelligent kørsel og anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi med oplysninger i realtid;

24.  anser det for afgørende, at de lokale og regionale myndigheder inddrages i den europæiske styring af innovationspolitikken på transport- og mobilitetsområdet; fremhæver den erfaring og viden, som denne gren af den offentlige forvaltning kan bidrage med, når det gælder såvel integration af teknologier, infrastruktur, køretøjer og personer som fremme af nye samfundsvaner på mobilitetsområdet; understreger, at de lokale og regionale myndigheder er i stand til at identificere og har til opgave at håndtere de værste mobilitetsproblemer, at de eksperimenterer hele tiden, gennemfører god praksis og innovative ideer og har på baggrund af de mange forskellige situationer, de konfronteres med, et indgående kendskab til innovationsspørgsmål;

25.  understreger behovet for forskning i fair intra- og intermodal konkurrence i transportsektoren og de hindringer, der er skabt af hævdvundne interesser, som er knyttet til de nuværende forretningsmodeller, herunder navnlig teknologiske værktøjer til at forbedre håndhævelse ​​og kontrol af cabotagereglerne, arbejdsmarkedsbestemmelserne inden for landevejstransporten og arbejdsvilkårene for de ansatte inden for sektoren;

26.  understreger, at der er et presserende behov for innovative løsninger for at begrænse støj fra alle transportformer, navnlig ved kilden, med henblik på at beskytte EU-borgernes sundhed og livskvalitet og sikre befolkningens accept; henviser i denne forbindelse udtrykkeligt til sin beslutning om et fælles europæisk transportområde og de deri krævede målsætninger om begrænsning af støjen og energiforbruget i forbindelse med skinnefartøjer med 20 % frem til 2020 i forhold til referenceværdierne i 2010 og understreger på ny, at støjemissioner fra begyndelsen skal spille en fremtrædende rolle ved udvikling af nye teknologier, strategier og infrastrukturer på transportområdet;

27.  er overbevist om, at innovative teknologier i forbindelse med samspillet mellem infrastruktur og køretøjer kan spille en væsentlig rolle i at reducere ulykker, støj og vibrationer, energiforbrug, CO2-emissioner og klimapåvirkning;

28.  bekræfter, at indsatsen for at opnå renere energi til transport- og mobilitetsteknologier bør knyttes til mere effektive koncepter samt bedre design af køretøjer; understreger mulighederne for energibesparelser udnyttelse af innovative ideer, som gør det muligt at producere energi fra genindvinding og anvendelse af alternative brændstoffer;

29.  understreger behovet for, at man ikke blot fokuserer på nyanlæggelse af transportinfrastrukturer, men også i forbindelse med forsknings- og udviklingskoncepter udtrykkeligt tager hensyn til aspekter som reparationer, vedligeholdelse og forbedring af kvaliteten (f.eks. anvendelse af komponenter til intelligent trafikstyring og "car to infrastructure"-teknologi);

30.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at investere i forskning omkring intelligente transportsystemer (ITS) og sørge for, at denne forskning faktisk gennemføres, for dermed at yde et bidrag til en mindskelse af trængslen på vejnettet, en forbedring af miljøeffektiviteten på transportområdet i Europa og en højnelse af sikkerheden på dette område;

31.  opfordrer Kommissionen til at undersøge spørgsmålet om harmonisering af containere og andre transportbeholdere samt mål for køretøjer inden for alle transportformer for at fremme virkeliggørelsen af målet om interoperabilitet og intermodalitet;

32.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en håndbog for medlemsstaterne med bedste praksis for overholdelse af de grænseværdier, der er fastsat i direktivet om luftkvalitet;

Specifikke foranstaltninger

33.  anerkender betydningen af FoI inden for individuel mobilitet og understreger, at transportbrugernes adfærd er af afgørende betydning; opfordrer til, at der skabes incitamenter til at vælge bæredygtige, fysisk aktive, sikre og sunde transportmidler og mobilitetsformer med henblik på at udvikle innovative koncepter, som fremmer miljøvenlig offentlig transport og transport til fods og på cykel under hensyntagen til behovene og de særlige vilkår i byer, forstæder, opland og landdistrikter; anser det for vigtigt at forbedre interoperabiliteten mellem de forskellige transportformer og er af den opfattelse, at godkendelsesmyndighederne skal være meget opmærksomme på og hurtigst muligt tager fat på eventuelle teknisk-administrative problemer på området, så markedet kan åbnes for nye alternative transportmidler med disse kendetegn;

34.  understreger behovet for, at EU-institutionerne foregår med eksempler på god praksis inden for deres egne mobilitetsforvaltningstjenester, og sikrer, at den nødvendige indsats og resultaterne af den forvaltes på en gennemskuelig måde og gøres til et kvalitetsstempel for EU-institutionerne;

35.  understreger behovet for at fremme eksisterende vellykket praksis på området for bæredygtig transport og at intensivere samarbejdet og udvekslingen af god praksis mellem regioner med ensartet udviklingspotentiale; opfordrer de lokale myndigheder til at udvikle god praksis ved at udarbejde bæredygtige bytrafikplaner i tæt samråd med civilsamfundet;

36.  mener, at europæiske satellitnavigationssystemer som f.eks. Galileo bør udgøre en grundpille for udviklingen af intelligent og effektiv transport i Europa;

37.  støtter FoI som kan tilskynde til et skifte fra ejerskab af privatbiler til ukonventionel brugeradfærd og til nye former for transportrelateret service som bil- og cykeldeling; tilskynder Kommissionen til at intensivere sin fremme af kollektiviseret individuel mobilitet og mere individualiserede offentlige og kollektive transportsystemer;

38.  opfordrer til, at forskningen også udvides til det skattemæssige og administrative område ved at åbne vejen for kreative incitamenter med hensyn til skatter og afgifter og offentlige brugerafgifter, der tager sigte på både de enkelte borgere og producenter eller leverandører af varer, tjenesteydelser og/eller indhold, med henblik på at fremme cykling, mobilitet til fods og en kombination heraf med offentlig transport og andre former for bæredygtig mobilitet;

39.  fremhæver atter behovet for at forbedre og fremme multimodal transport gennem integrerede elektroniske informations- og billetteringsordninger, der bygger på løsninger med åbne data; påpeger, at FoI på dette område navnlig bør tage sigte på afskaffelse af fysiske hindringer, interoperabilitet, prisbillighed, brugervenlighed og effektivitet;

40.  understreger behovet for at udvikle innovativ infrastruktur med lang levetid og innovative løsninger – herunder en bedre udvikling af informations-, betalings- og reservationssystemer – som navnlig også tager hensyn til uhindret adgang for alle rejsende og navnlig for handicappede og personer med nedsat mobilitet, såsom brugere med kørestole, barnevogne, cykler eller tung bagage;

41.  mener, at oplysninger om tidstabeller og eventuelle forsinkelser for offentlige transportmidler bør være frit tilgængelige, så forskellige telematiske applikationer kan udvikles af tredjemand for yderligere at forbedre komforten for de rejsende, som f.eks. oplysninger i realtid for en bestemt rejserute med forskellige transportformer eller en sammenligning af det økologiske fodaftryk mellem forskellige transportformer for en bestemt rute;

42.  understreger, at der i forbindelse med udvikling af innovation for transport og mobilitet i by- og boligområde bør sættes fokus på sundhed og livskvalitet, bl.a. i form af en rimelig mængde plads til alle, støjreduktion og renere luft;

43.  minder Kommissionen om det presserende behov for at forbedre sikkerheden for alle trafikanter, især de mest sårbare, såsom børn, ældre, fodgængere, cyklister og personer med handicap eller nedsat mobilitet; støtter FoI-projekter, der kombinerer teknologiske løsninger med intelligente førere og deres adfærdsmæssige tilgange;

44.  mener, at det for at mindske trængslen på vejene i byerne og i stærkt trafikerede områder er af afgørende betydning ikke blot at effektivisere ​​de eksisterende transportmidler, men også at udnytte det teknologiske fremskridt til at finde alternative transportløsninger og at fremme brugen heraf;

45.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme innovation inden for emissionsfrie skibe, der bygger på anvendelse af vedvarende energi fra vind-, sol- og bølgekraft, og som er knyttet til brændselscelleteknologier, navnlig for færger, krydstogtskibe og andre søgående skibe;

46.  opfordrer Kommissionen til at koncentrere sin forskningsindsats på yderligere at reducere sundheds- klimapåvirkningen fra samtlige transportformer;

47.  mener, en sammenhængende og effektiv europæisk transportteknologistrategi skal stemme overens med EU 2020-strategien (COM(2010)2020) og 1990-reduktionsmålene og fuldt ud være i overensstemmelse med hvidbogen om transport fra 2011: "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" (COM(2011)0144), hvad angår territorial samhørighed og en afbalanceret udvikling; mener, at den bør muliggøre reduktion af energiforbruget, trafikstøj, transportbehov, luftforurening og drivhusgasemissioner; understreger, at Unionen for at opnå det er nødt til at opstille faste mål for 2020, 2030 og 2050;

48.  understreger behovet for at styrke FoI inden for sejlads ad indre vandveje for at udvikle miljøvenlige fartøjer og teknologier, der er tilpasset sejlads med ringe dybgang, som eksempelvis skibe tilpasset til flodsejlads for en bæredygtig sejlads ad indre vandveje (RASSIN), og dermed muliggøre besparelser i infrastruktur for indre vandveje;

49.  bifalder Kommissionens forslag om oprettelse af et overvågnings- og informationssystem for forskning og innovation på transportområdet (Transport Research and Innovation Monitoring and Information System – TRIMIS); understreger betydningen af, at der regelmæssigt, frit og på let tilgængelig og pålidelig vis stilles oplysninger til rådighed for de regionale beslutningstagere; beklager, at det den dag i dag stadig er meget vanskeligt at få adgang til oplysninger om EU-finansiering til transportprojekter;

50.  opfordrer Kommissionen til at udvikle initiativer, der udpeger og belønner bæredygtige byudviklingsprojekter, såsom RegioStars-prisen;

51.  understreger, at en omfattende europæisk strategi skal støttes nedefra og opefter ved hjælp af velforberedte, integrerede transportstrategier hos de lokale og regionale myndigheder og de nationale regeringer; mener, at udformningen af sådanne strategier bør støttes af EU-fondene;

52.  mener, at al offentlig bistand skal ydes i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning om statsstøtte, herunder bestemmelser om forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter samt finansiering af transportaktiviteter og infrastruktur; mener dog, at EU-statsstøttereglerne også bør tage behørigt hensyn til visse regioners specifikke begrænsninger.

53.  understreger behovet for, at Kommissionen forbedrer sin indsats for at formidle viden, der er indhentet gennem FoI-aktiviteter, til interesserede brugere (som f.eks. SMV'er eller forskningsinstitutter), ved at skabe en klyngedatabase, der giver en klar kategoriseret oversigt over alle FoI-projekter, der finansieres af EU;

54.  fremhæver betydningen af nye initiativer som f.eks. fælles udnyttelse af transport- og logistikkapacitet med henblik på en mere effektiv godstransport; opfordrer Kommissionen til at fjerne eventuelle hindringer for sådanne initiativer;

55.  understreger betydningen af emissionsnormer for visse transportmidler som f.eks. biler; mener, at en lignende tilgang bør udforskes for luftfarten

56.  støtter yderligere FoI inden for sikkerhedsløsninger for transportsektoren, forudsat at principperne om proportionalitet, ikke-forskelsbehandling og databeskyttelse overholdes;

57.  bekræfter og støtter det koncept, Kommissionen har foreslået, med dets foranstaltninger til en europæisk strategi for transportteknologi; understreger dog, at dette ikke udgør noget retsgrundlag for delegerede retsakter eller lignende, men at Kommissionen skal foreslå foranstaltninger til vedtagelse efter den fælles beslutningsprocedure;

58.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til de prioriteter, der er fastsat i denne betænkning, i forbindelse med forberedelsen af den europæiske strategiske plan for transportteknologi og mulighederne for yderligere foranstaltninger;

o
o   o

59.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 56 E af 26.2.2013, s. 54.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik