Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2298(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0241/2013

Ingivna texter :

A7-0241/2013

Debatter :

PV 09/09/2013 - 26
CRE 09/09/2013 - 26

Omröstningar :

PV 10/09/2013 - 11.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0339

Antagna texter
PDF 283kWORD 31k
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg
En europeisk transportteknikstrategi för Europas framtida hållbara rörlighet
P7_TA(2013)0339A7-0241/2013

Europaparlamentets resolution av den 10 september 2013 om en europeisk strategi för transportteknik för Europas framtida hållbara rörlighet (2012/2298(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande Forskning och innovation för Europas framtida rörlighet – En europeisk strategi för transportteknik (COM(2012)0501),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2011)0808),

–  med beaktande av kommissionens vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (COM(2011)0144),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

–  med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 om trafiksäkerhet i Europa 2011–2020(1),

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A7–0241/2013), och av följande skäl:

A.  Kommissionen har kartlagt bristerna i Europas innovationssystem på transportområdet.

B.  Investeringar i forskning och innovation på transportområdet är samtidigt en investering i ekonomin och för nya arbetstillfällen och kan därför ge tredubbel utdelning.

C.  Innovation är av avgörande betydelse för att kunna skapa ett smartare, säkrare och intelligentare transportsystem för allmänheten, klara av miljöutmaningarna i transportsektorn och uppnå en koldioxidsnål ekonomi.

D.  Klimat- och energimålen i Europa 2020-strategin hör nära samman med innovation på transportområdet: 20 % lägre utsläpp av växthusgaser än 1990, 20 % energi från förnybara energikällor och 20 % högre energieffektivitet, plus målet med 50 % färre döda i trafiken än 2001.

E.  Användarna måste i grunden ändra sin inställning och sina krav för att skapa den drivkraft som många företag och tjänstetillhandahållare behöver för att ändra sina modeller och utnyttja de möjligheter till innovation som erbjuds genom den kreativa konvergens och det okonventionella tänkande som beskrivs i punkt 5.3 i kommissionens meddelande (COM(2012)0501).

F.  Initiativen i vitboken om transport är välkomna, särskilt initiativen i avsnitt 3.2 (Innovation för framtiden – teknik och beteende) samt initiativ nr 7 (Multimodala godstransporter: e-transport) och initiativ nr 22 (Friktionsfria transporter från dörr till dörr).

G.  För att uppnå ett gemensamt europeiskt område för intermodala, sammankopplade, integrerade och resurssnåla transporter måste den europeiska strategin säkerställa balans mellan insatserna för att minska transportsektorns inverkan på miljön och insatserna för att garantera fri rörlighet i EU.

H.  Under 2012 omkom mer än 31 000 människor och skadades över 1 500 000, i vissa fall svårt, i trafikolyckor på vägarna i Europeiska unionen.

I.  Det finns redan tekniska lösningar som kan bidra till att uppnå målen för ett europeiskt trafiksäkerhetsområde, men de är ännu inte tillgängliga på marknaden.

Allmänna principer

1.  Europaparlamentet betonar att en europeisk strategi för transportteknik för Europas framtida hållbara rörlighet i första hand måste främja kvaliteten på tjänsterna, passagerarnas och företagens komfort och tillämpningen av hållbar rörlighet, och att detta bör bygga på unionens mål och lagstiftning för att minska energiförbrukningen, trafikbullret, luftföroreningarna, råvarorna och utsläppen av växthusgaser fram till 2020, 2030 och 2050 samt förbättra hälsan och livskvaliteten, höja kvaliteten på tjänsterna, tillhandahålla stegvis alltmer skräddarsydda och individanpassade lösningar och öka säkerheten och tryggheten.

2.  Med hänsyn till den betydelse som forskning och innovation (FoI) har för hela den europeiska ekonomin uppmanar Europaparlamentet kommissionen och rådet att inse vikten av Horisont 2020 och att avsätta tillräckliga medel för detta program.

3.  Europaparlamentet bekräftar kommissionens målsättning att bättre samordna FoI på transportområdet med målen för den europeiska transportpolitiken och med färdplanerna för varje område, men anser att strategin i kommissionens meddelande måste finslipas enligt nedanstående prioriteringar.

4.  Europaparlamentet anser att en europeisk strategi på transportteknikområdet måste omfatta alla regioner i EU, så att man kan uppnå en effektiv rörlighet för personer och varor och därmed få till stånd en verklig europeisk inre marknad.

5.  Europaparlamentet anser att man vid fastställandet och genomförandet av politiska åtgärder på transportområdet måste använda FoI på ett effektivare, mer sammanhängande och mer välriktat sätt för att möta den nya verkligheten, frigöra sig från konventionellt tänkande och fokusera på banbrytande idéer, för att på så sätt kunna erbjuda användarna innovativa transportlösningar som motsvarar behoven och uppfyller kraven på tillgänglighet, lönsamhet, tillförlitlighet, kvalitet och kontinuitet.

6.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att skapa en ram som gynnar FoI genom att skapa rättvisa, effektiva och innovativa prissättningssystem för alla former av rörlighet och alla transportslag, särskilt genom att internalisera de externa kostnaderna och tillämpa principen om att förorenaren respektive användaren betalar.

7.  Europaparlamentet framhåller nyttan med det övervaknings- och informationssystem för forskning och innovation på transportområdet (Trimis) som kommissionen föreslagit, och förespråkar att detta system ska kompletteras med ett användarperspektiv eftersom detta är ett idealiskt instrument för att utröna hur innovation hindras av vanemässigt agerande, identifiera möjligheter och sprida nya typer av tjänster som driver på och främjar en ändring av människors sätt att förhålla sig till hållbara transporter.

8.  Europaparlamentet betonar att fasta beslut om tekniska lösningar kan leda till att man inte lyckas utnyttja transportinnovationer till sin fulla potential och kan vara till hinder för utvecklingen av nya kreativa idéer. Parlamentet betonar därför att unionens politik bör vara tekniskt neutral vad gäller alternativ teknik för transport (”teknikneutralitet”) och att prioriteringar och finansiering bör fastställas på grundval av resultat från hela livscykeln för teknik som används på särskilda transportområden. Harmoniseringsinsatserna får inte utgöra ett hinder för utveckling av innovativa och alternativa transportlösningar, energidiversifiering och användning av smart kommunikationsteknik.

9.  Europaparlamentet betonar att för att hjälpa företag och offentliga organ att ta till sig nya lösningar och innovativ teknik behövs det större effektivitet i innovationskedjan och mer investeringar i åtgärder som ekonomiska incitament för att övervinna hindren för genomförande och marknadslansering (”åtaganden för hela cykler”). Parlamentet uppmuntrar därför kommissionen att genomföra sin idé om att stödet, för att frigöra transportsektorns hela innovationspotential och stödja innovativa företag, även bör inriktas på marknadslansering, demonstration och fullt ibruktagande av nya lösningar och att lämpliga instrument för ledning och finansiering kan garantera snabb tillämpning av forskningsresultat.

10.  Europaparlamentet anser att alla europeiska regioner och deras respektive arbetskraft bör dra nytta av en sådan strategi, och framhåller vikten av att man beaktar regionala särdrag och möjligheter, särskild vid utvecklingen av renare transportsätt. Parlamentet uppmanar regionala och lokala myndigheter att tillsammans med berörda parter upprätta innovationspartnerskap på området för hållbar rörlighet.

11.  Europaparlamentet efterlyser starkare stöd för FoI-verksamhet i små och medelstora företag, särskilt genom lättare tillgång till EU-medel och minskning av den administrativa bördan, och lyfter fram vikten av att skapa och bibehålla sysselsättning och hållbar tillväxt genom FoI.

12.  Europaparlamentet hävdar att investeringar inom ramen för EU:s strukturfonder och investeringsfonder skapar stora möjligheter att i Europas regioner utveckla smart specialisering på området för hållbar mobilitet.

13.  Europaparlamentet uppmuntrar de nationella och regionala myndigheterna att utarbeta forsknings- och utvecklingsstrategier som bygger på konceptet smart specialisering, i syfte att effektivisera utnyttjandet av strukturfonderna och stärka synergierna mellan offentliga och privata investeringar.

14.  Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att en strategi för innovativ teknik måste utformas på grundval av de berörda territoriernas utmärkande drag och specifika egenskaper, vilket innebär att universallösningar således inte kommer att vara tillräckliga. Parlamentet anser bland annat att regioner med särskilda territoriella begränsningar, t.ex. öregioner, bergsområden, yttersta randområden och glest befolkade regioner, har specifika ekonomiska och andra möjligheter som för att kunna förverkligas kräver anpassade och innovativa mobilitetslösningar. Parlamentet påpekar i detta sammanhang att man måste anslå tillräckliga resurser för infrastruktur för hållbar transport.

15.  Europaparlamentet betonar att de administrativa förfarandena för finansiering av FoI på europeisk, nationell, regional, lokal och gränsöverskridande nivå ytterligare behöver förenklas så att man kan få till stånd en tydlig och genomblickbar rättslig ram.

16.  Europaparlamentet betonar att insatserna för att minska antalet döda och skadade i trafiken inte får försummas. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att behandla och genomföra de förslag om bättre trafiksäkerhet som parlamentet antagit med stor majoritet.

17.  Europaparlamentet anser att det är rätt och viktigt att genomföra förändringar inom transporttekniken, men betonar att dessa förändringar inte får komma till stånd genom förbudslösningar utan genom att stimulera användningen av ny resurssnål teknik.

18.  Europaparlamentet understryker att det inte får förekomma några begränsningar av kreativiteten för innovativa nya transportlösningar eller för användning av beprövade lösningar i nya kombinationer.

Allmänna åtgärder

19.  Europaparlamentet anser att FoI på området för hållbar rörlighet bör bygga på principen om integration, särskilt genom att fylla igen de luckor som finns i de gränsöverskridande transportkedjorna (sammankoppling), öka kompatibiliteten inom och mellan systemen (interoperabilitet) och sätta upp mål för att gå över till en kombination av det transportslag som är lämpligast och mest hållbart för en viss sträcka (inter- och sammodalitet).

20.  Europaparlamentet påminner om att EU behöver utveckla en genuin gemensam transportpolitik som säkerställer transporternas relevans i och mellan europeiska regioner, och deras samstämdhet mellan olika nivåer, såväl lokalt, regionalt och nationellt som på EU-nivå. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionerna att se till att blandningen av modeller säkerställer en större inriktning på en verkligt hållbar mobilitet.

21.  Europaparlamentet betonar att denna strategi måste utgå från en integrerande modell där mellanregionala förbindelser och luckor i gränsöverskridande förbindelser ges högsta prioritet, inklusive i regioner med stor geografisk spridning, och där innovativa lösningar för multimodala transporter kan minska regionala skillnader, stimulera en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och öka den territoriella sammanhållningen. Parlamentet konstaterar att det i nuläget förekommer avsevärda skillnader mellan de olika regionernas transportnät och uppmärksammar på att det krävs investeringar i teknik och lösningar för hållbar transport i regioner med särskilda nackdelar, även med beaktande av den potential som Fonden för ett sammanlänkat Europa innebär.

22.  Europaparlamentet betonar att FoI även bör inriktas på utveckling av hållbara infrastrukturelement för att främja en övergång till användning av förnybara primärprodukter, exempelvis trä eller kompositmaterial i komponenter för järnvägsinfrastruktur (t.ex. stolpar för kontaktledningssystem och signalering, byggnadsmaterial för plattformar och broar). Parlamentet påpekar att detta även omfattar FoI-verksamhet för att ta fram ett ämne för impregnering av träsliprar som kan vara ett alternativ till kreosot, vars användning enligt EU–rätten kommer att förbjudas 2018.

23.  Europaparlamentet betonar att det inte går att tvinga fram nya mobilitetskoncept och att man för att kunna främja ett hållbarare beteende behöver intensifiera forskningen på det ekosociala området, samt om stadsplanering, fysisk planering och teknik vad gäller transportbehov och beteendeförändringar i syfte att bättre kontrollera transportflödena, bland annat genom innovativa instrument för transportstyrning, friktionsfria och användaranpassade transportkedjor från dörr till dörr, system för sparsam och intelligent körning och användning av realtidsteknik för information och kommunikation.

24.  Europaparlamentet anser att de lokala och regionala myndigheterna måste involveras i EU:s styrning av den innovationspolitik som avser transporter och rörlighet. Parlamentet framhäver de erfarenheter och den kunskap som denna del av den offentliga förvaltningen kan bidra med när det gäller såväl integration av teknik, infrastruktur, fordon och personer som främjande av nya sociala vanor avseende rörlighet. Parlamentet konstaterar att lokala och regionala myndigheter kan identifiera, och har i uppgift att hantera, de största rörlighetsproblemen; de experimenterar kontinuerligt, genomför god praxis och innovativa idéer och är, med tanke på de många olika typer av situationer de konfronteras med, särskilt vana vid innovation.

25.  Europaparlamentet understryker behovet av forskning om rättvis intra- och intermodal konkurrens i transportsektorn och om de hinder som skapas av de intressen som är kopplade till dagens affärsmodeller i sektorn, t.ex. om tekniska verktyg för att förbättra det konsekventa och effektiva genomdrivandet och kontrollen av bestämmelserna om cabotage, de sociala bestämmelserna på vägtransportområdet och arbetsförhållandena för arbetstagarna i sektorn.

26.  Europaparlamentet betonar att det finns ett brådskande behov av innovativa lösningar för att minska bullret från alla transportslag, framför allt vid källan, i syfte att skydda EU-medborgarnas hälsa och livskvalitet och säkerställa allmänhetens acceptans. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till sin resolution om ett gemensamt europeiskt transportområde, där man föreslog mål om att minska bullret och vibrationerna från spårbundna fordon samt deras energikonsumtion med 20 procent till 2020, jämfört med 2010, och betonar igen att bullerproblematiken redan från början måste prioriteras vid utveckling av ny teknik, nya koncept och infrastrukturer på transportområdet.

27.  Europaparlamentet är övertygat om att innovativ teknik som rör den samverkan som finns mellan infrastruktur och fordon kan spela en stor roll i arbetet för att minska olyckorna, bullret och vibrationerna, energiförbrukningen, gasutsläppen och klimatpåverkan.

28.  Europaparlamentet bekräftar att insatserna för att hitta renare kraftkällor för transport- och mobilitetsteknik bör kopplas till effektivare koncept och bättre fordonsdesign. Parlamentet understryker att det finns potential för energibesparing genom användning av innovativa idéer, t.ex. energiutvinning som utnyttjar av de möjligheter som ges genom förnybara energikällor och användning av alternativa bränslen.

29.  Europaparlamentet betonar att man inte enbart ska fokusera på nybyggnation av transportinfrastruktur utan, i samband med forsknings- och utvecklingskoncept, också uttryckligen beakta aspekter som reparationer, underhåll och höjning av kvaliteten (t.ex. utrustning med komponenter för smarta trafikledningssystem och ”car-to-infrastructure”-teknik).

30.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att investera i forskning om intelligenta transportsystem (ITS) och att driva på genomförandet av dessa, för att på detta sätt bidra till en minskning av belastningen på vägnätet, till miljöeffektivisering av de europeiska transporterna och till en höjning av dessa transporters säkerhet.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka harmonisering av mått på containrar och andra transportbehållare, samt på fordon inom alla transportslag, för att stärka interoperabiliteten och intermodaliteten.

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till medlemsstaterna tillhandahålla en handbok med beprövade metoder för att uppfylla gränsvärdena i direktivet om luftkvalitet.

Särskilda åtgärder

33.  Europaparlamentet inser vikten av FoI på området för individuell rörlighet och betonar att trafikanternas beteende är av avgörande betydelse. Parlamentet efterlyser incitament för att välja hållbara, fysiskt aktiva, säkra och sunda medel för transport och rörlighet i syfte att utveckla innovativa koncept som gynnar miljövänliga offentliga transporter, gång och cykeltrafik, med beaktande av behoven och särdragen i de olika områdestyperna tätort, förort, interurbana områden och landsbygd. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att förbättra interoperabiliteten mellan transporttjänsterna och att godkännandemyndigheterna utan dröjsmål och med extra stor noggrannhet måste behandla de problem som kan uppstå inom detta teknisk-administrativa område, så att nya transportalternativ med dessa egenskaper kan införas på marknaden.

34.  Europaparlamentet understryker att EU:s institutioner bör föregå med gott exempel i sitt eget mobilitetsarbete och se till att en öppen hantering av denna insats och dess resultat blir ett kännetecken för EU:s institutioner.

35.  Europaparlamentet betonar att man behöver främja framgångsrika metoder på området för hållbara transporter och stärka samarbetet och utbytet av god praxis mellan regioner med liknande utvecklingspotential. Parlamentet rekommenderar lokala myndigheter att utgå från exempel på god praxis genom att utarbeta planer för hållbar stadstrafik i nära samråd med det civila samhället.

36.  Europaparlamentet anser att europeiska system för satellitnavigering, såsom Galileo, bör utgöra en grundpelare för utvecklingen av intelligent och effektiv transport i Europa.

37.  Europaparlamentet stöder FoI som kan bidra till att man växlar över från eget fordonsägande till mindre konventionella användarlösningar och nya former av transporttjänster, t.ex. bil- och cykelpooler. Parlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sitt främjande av kollektiva former av individuell rörlighet och individualiserade former av offentliga och kollektiva transportsystem.

38.  Europaparlamentet anser att forskningen även ska omfatta skattemässiga och administrativa frågor för att bana väg för kreativa incitament i form av skatter, avgifter och offentliga taxor, riktade till såväl privatpersoner som tillverkare eller leverantörer av produkter, tjänster och/eller innehåll, som främjar cykling, gång och, när så är lämpligt, en kombination av detta med kollektivtrafik liksom andra former av hållbar rörlighet.

39.  Europaparlamentet pekar åter igen på nödvändigheten att förbättra och främja multimodala transporter genom integrerade och elektroniska informations- och biljettsystem som bygger på lösningar med öppen data. Parlamentet påpekar att FoI på detta område främst bör inriktas på undanröjande av hinder, interoperabilitet, rimliga och transparenta kostnader, användarvänlighet och effektivitet.

40.  Europaparlamentet betonar behovet av att utveckla innovativa och långsiktiga infrastrukturer och lösningar – t.ex. mer utveckling av system för information, betalning och bokning – som särskilt också beaktar obehindrad tillgång för alla resenärer, särskilt för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörelseförmåga, t.ex. användare med rullstolar, barnvagnar, cyklar eller tungt bagage.

41.  Europaparlamentet anser att uppgifter om tidtabeller och eventuella förseningar för allmänna kommunikationsmedel bör vara fritt tillgängliga så att olika telematiska program kan utvecklas av tredje part för att förbättra komforten för resenärerna, exempelvis information i realtid om hur man kan nå ett bestämt resmål med olika transportslag eller en jämförelse av det ekologiska fotavtrycket mellan olika transportslag för ett bestämt resmål.

42.  Europaparlamentet anser att fokus bör läggas på hälsa och livskvalitet när det gäller att ta fram nya lösningar för transporter och rörlighet i tätorts- och bostadsområden, inklusive allas rätt till rimligt fysiskt utrymme, bullerminskning och renare luft.

43.  Europaparlamentet påminner kommissionen om det brådskande behovet av att förbättra säkerheten för alla vägtrafikanter, särskilt de mest sårbara, som barn, äldre, gångtrafikanter, cyklister och personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet. Parlamentet stöder FoI-projekt som kombinerar tekniska lösningar med intelligenta förare och deras beteendestrategier.

44.  För att kunna minska trängseln på vägarna i städer och tätbefolkade regioner anser Europaparlamentet att det är viktigt att man inte bara effektiviserar befintliga transportmedel utan även tar hjälp av tekniska framsteg för att hitta alternativa transportlösningar och främja utnyttjandet av dessa.

45.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att kraftfullt främja innovation på området utsläppsfria fartyg, som grundar sig på användningen av förnybar energi från vind-, sol- och vågkraft, och som är kopplad till bränslecellsteknik, särskilt för färjor, kryssningsfartyg och andra havsgående fartyg.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att koncentrera forskningsinsatserna på att ytterligare minska påverkan på hälsa och klimat av utsläpp från alla transportslag.

47.  Europaparlamentet anser att en sammanhängande och effektiv europeisk strategi för transportteknik måste överensstämma med Europa 2020-strategin (COM(2010)2020) och minskningsmålen från 1990, samt vara helt förenlig med vitboken om transport från 2011 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (COM(2011)0144) i fråga om territoriell sammanhållning och balanserad utveckling. Parlamentet anser att strategin bör möjliggöra minskad energiförbrukning, mindre trafikbuller, minskat trafikbehov och mindre luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser, och för att kunna uppnå detta måste EU fastställa strikta mål fram till 2020, 2030 och 2050.

48.  Europaparlamentet understryker behovet av att stärka FoI inom inlandssjöfarten, för att utveckla miljövänliga fartyg och teknik som är anpassad för sjöfart i grunt vatten, såsom exempelvis flodanpassade fartyg för hållbar inlandssjöfart, och på så sätt möjliggöra besparingar i infrastrukturen för inre vattenvägar.

49.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för forskning och innovation på transportområdet (Trimis). Parlamentet framhåller vikten av att regionala beslutsfattare har tillgång till regelbunden, gratis, lättillgänglig och tillförlitlig information. Parlamentet beklagar att det även i dag är mycket svårt att få tillgång till information om EU-finansiering för transportprojekt.

50.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att ta fram initiativ som syftar till att kartlägga och premiera projekt för hållbar stadsutveckling, såsom utmärkelserna RegioStars.

51.  Europaparlamentet betonar att en omfattande EU-strategi måste stödjas nerifrån och upp, och att detta kräver att lokala och regionala myndigheter och nationella förvaltningar utarbetar väl genomtänkta integrerade transportstrategier. Parlamentet anser att utformningen av sådana strategier bör få stöd från EU-fonderna.

52.  Europaparlamentet anser att allt offentligt stöd ska ges i enlighet med gällande europeisk lagstiftning för statsstöd, inklusive regler för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, samt för finansiering av transportverksamhet och infrastruktur. Parlamentet anser dock att EU:s statsstödsregler också måste ta tillbörlig hänsyn till vissa regioners särskilda handikapp.

53.  Europaparlamentet betonar att kommissionen måste förbättra sin verksamhet i fråga om överföringen av kunskap som förvärvats genom FoI-verksamhet till intresserade användare (t.ex. små och medelstora företag och forskningsinstitut), genom att skapa en gemensam databas med en tydlig översikt per kategori över alla EU-finansierade FoI-projekt.

54.  Europaparlamentet betonar vikten av nya initiativ, t.ex. gemensamt utnyttjande av transport- och logistikkapacitet i syfte att göra godstransporterna mer effektiva. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med eventuella hinder för sådana initiativ.

55.  Europaparlamentet understryker vikten av utsläppsnormer för vissa transportslag, t.ex. bilar. Parlamentet anser att en liknande strategi bör tas fram för luftfarten och sjöfarten.

56.  Europaparlamentet anser att ytterligare FoI-verksamhet bör främjas när det gäller säkerhetslösningar för transportsektorn, förutsatt att proportionalitetsprincipen, principen om icke-diskriminering och principen om uppgiftsskydd respekteras.

57.  Europaparlamentet bekräftar och stöder kommissionens föreslagna koncept med åtgärder för en europeisk strategi för transportteknik. Parlamentet påpekar dock med eftertryck att det inte finns någon rättslig grund för delegerade rättsakter eller dylikt, utan att kommissionen måste föreslå åtgärder för antagande inom medbeslutandeförfarandet.

58.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta prioriteringarna i detta betänkande när den utarbetar den europeiska strategin för transportteknik och tar fram alternativ för vidare åtgärder.

o
o   o

59.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 56 E, 26.2.2013, s.54.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy