Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0154(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0228/2013

Indgivne tekster :

A7-0228/2013

Forhandlinger :

PV 09/09/2013 - 21
CRE 09/09/2013 - 21

Afstemninger :

PV 10/09/2013 - 11.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0340

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 29k
Tirsdag den 10. september 2013 - Strasbourg
Ret til adgang til advokatbistand i straffesager og ret til kommunikation ved anholdelse ***I
P7_TA(2013)0340A7-0228/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. september 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og ret til kommunikation ved anholdelse (COM(2011)0326 – C7-0157/2011 – 2011/0154(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0326),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 82, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7–0157/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til bidragene fra den bulgarske Nationalforsamling, det italienske Senat og den portugisiske Nationalforsamling om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

—  der henviser til udtalelse af 7. december 2011 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

—  der henviser til høring af Regionsudvalget,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 4. juni 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0228/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 43 af 15.2.2012, s. 51.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. september 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning direktiv 2013/.../EU om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen
P7_TC1-COD(2011)0154

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2013/48/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik