Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0154(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0228/2013

Ingivna texter :

A7-0228/2013

Debatter :

PV 09/09/2013 - 21
CRE 09/09/2013 - 21

Omröstningar :

PV 10/09/2013 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0340

Antagna texter
PDF 196kWORD 23k
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg
Rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande ***I
P7_TA(2013)0340A7-0228/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 september 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande (COM(2011)0326 – C7-0157/2011 – 2011/0154(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0326),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 82.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7–0157/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det bulgariska parlamentets, den italienska senatens och det portugisiska parlamentets bidrag rörande förslaget till rättsakt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 7 december 2011(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 4 juni 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0228/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 43, 15.2.2012, s. 51.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 september 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/.../EU om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet
P7_TC1-COD(2011)0154

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2013/48/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy