Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0295(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0347/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0347/2012

Debates :

PV 10/09/2013 - 9

Balsojumi :

PV 10/09/2013 - 11.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0342

Pieņemtie teksti
PDF 273kWORD 29k
Otrdiena, 2013. gada 10. septembris - Strasbūra
Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas (tirgus ļaunprātīga izmantošana) ***I
P7_TA(2013)0342A7-0347/2012
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) (COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0651) un grozīto Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2012)0421),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0360/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 22. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 28. marta atzinumu(2),

–  ņemot vērā 2013. gada 26. jūnija vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0347/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 161, 7.6.2012., 3. lpp.
(2) OV C 181, 21.6.2012., 64. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 10. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK
P7_TC1-COD(2011)0295

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 596/2014.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika