Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0285(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0259/2013

Внесени текстове :

A7-0259/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2013 - 11.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0343

Приети текстове
PDF 388kWORD 28k
Вторник, 10 септември 2013 г. - Страсбург
Изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд ***I
P7_TA(2013)0343A7-0259/2013
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 септември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд (COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0591),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0332/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2012 г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0259/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 157.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 септември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд
P7_TC1-COD(2012)0285

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

действайки в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (3) предоставя на Комисията правомощия, за да изпълни някои от разпоредбите на същия регламент.

(2)  Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон е необходимо правомощията, предоставени на Комисията с Регламент (ЕО) № 2187/2005, да се приведат в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(3)  На Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия с цел осигуряване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕО) № 2187/2005 по отношение на мерките, предприети от държавите членки, които се прилагат единствено за риболовните съдове, плаващи под техните знамена.

(4)  Правомощия за приемане на подробни правила за изпълнението на Регламент (ЕО) № 2187/2005 повече не са необходими. Поради това разпоредбите, предоставящи такива правомощия, следва да бъдат заличени.

(5)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията, за да изменя норми, свързани с конструирането на някои риболовни уреди. Такива изменения следва да отразяват промените, възникващи в моделите на селективност в рибното стопанство, новите технически познания за материали за конструиране или промени на окачването на уредите, които могат да повишат тяхната селективност.

(6)  От особена важност е, че по време на подготвителната си работа за приемане на делегирани актове Комисията следва да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготвянето и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(7)  Поради това Регламент (ЕО) № 2187/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2187/2005 се изменя, както следва:

(1)  Параграф 5 от член 26 се заменя със следното:"

„5. Ако Комисията заключи, че мерките не съответстват на условията, заложени в параграф 1, тя приема решение акт за изпълнение, изискващо изискващ държавата членка да оттегли или промени мерките.“ [Изм. 1]

"

(2)  Член 28 се заличава.

(3)  Член 29 се заменя със следното:"

„Член 29

Изменения на допълнение 1 и 2 на приложение II

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 29а, за да изменя или допълва допълнения 1 и 2 на приложение II, като адаптира спецификациите на уреда към:

   а) промени в селективността;
   б) подобрения в техническите знания за нови материали за конструирането на риболовни уреди;
   в) промени в окачването, които подобряват селективността на уреда .“

"

(4)  Създава се следният член:"

„Член 29a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

2.  Делегирането на правомощияПравомощието да приема делегирани актове, посочено в член 29, се предоставя на Комисията за неопределен срок от време три години, считано от ...(4). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на тригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 2]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 29, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощието, посочено в него. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  След приемането на делегиран акт Комисията веднага го нотифицира едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 29, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражение в срок от два месеца след нотифицирането на този акт на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок, както Европейският парламент,така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

"

(4a)  Добавя се следният член:"

„Член 31a

Обща оценка и преглед

В срок до ...(5) Комисията извършва преглед на ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, и по целесъобразност представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за изменение на настоящия регламент, с цел да бъде гарантирана неговата съвместимост с Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и Съвета1.

________________

1 Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и Съвета от ... относно общата политика в областта на рибарството (ОВ L ...)(6)

"

[Изм. 3]

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...

За Европейския парламент: За Съвета:

Председателят Председателят

(1)OB C 44, 15.2.2013 г., стp. 157.
(2) Позиция на Европейския парламент от 10 септември 2013 г.
(3)Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд, за изменение на Регламент (ЕО) № 1434/98 и отмяна на Регламент (ЕО) № 88/98 (ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1. )
(4)* Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(5)* Една година след влизането в сила на Регламент (ЕС) № .../2013 [относно общата политика в областта на рибарството] (вж. документ (2011/0195(COD)).
(6)** Данните за публикацията на документа в 2011/0195(COD).

Правна информация - Политика за поверителност