Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0285(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0259/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0259/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 10/09/2013 - 11.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0343

Pieņemtie teksti
PDF 457kWORD 35k
Otrdiena, 2013. gada 10. septembris - Strasbūra
Grozījumu izdarīšana Padomes Regulā (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā ***I
P7_TA(2013)0343A7-0259/2013
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā (COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0591),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0332/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 11. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A7-0259/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1)OV C 44, 15.2.2013., 157. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 10. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā
P7_TC1-COD(2012)0285

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2),

tā kā:

(1)  Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005(3) Komisijai ir piešķirtas pilnvaras īstenot dažus minētās regulas noteikumus.

(2)  Lisabonas līgums ir stājies spēkā, un pilnvaras, kas Komisijai piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2187/2005, jāsaskaņo ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantu.

(3)  Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 2187/2005 īstenošanai attiecībā uz dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, kurus piemēro tikai šo valstu karoga zvejas kuģiem.

(4)  Pilnvaras pieņemt sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 2187/2005 īstenošanai vairs nav vajadzīgas. Tāpēc noteikumi, ar kuriem piešķir minētās pilnvaras, būtu jāsvītro.

(5)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus, lai grozītu noteikumus attiecībā uz dažu zvejas rīku konstrukciju. Šādiem grozījumiem būtu jāatspoguļo izmaiņas zvejniecības selektivitātes modeļos, jaunas tehniskās zināšanas par konstrukcijā izmantotajiem materiāliem vai izmaiņas zvejas rīku aprīkojumā, kas var uzlabot zvejas rīku selektivitāti.

(6)  Ir īpaši svarīgi, lai Komisija deleģēto aktu pieņemšanas priekšdarbu laikā sarīkotu pienācīgas apspriešanās, arī ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(7)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2187/2005,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2187/2005 groza šādi:

(1)  regulas 26. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:"

“5. Ja Komisija secina, ka pasākumi neatbilst 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, tā pieņem īstenošanas lēmumu aktu, ar kuru pieprasa, lai dalībvalsts atceļ vai groza šos pasākumus." [Gr. 1]

"

(2)  regulas 28. pantu svītro;

(3)  regulas 29. pantu aizstāj ar šādu:"

“29. pants

Grozījumi II pielikuma 1. un 2. papildinājumā

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai grozītu vai papildinātu II pielikuma 1. un 2. papildinājumu, pielāgojot zvejas rīku specifikācijas:

   a) izmaiņām selektivitātē;
   b) uzlabojumiem tehniskajās zināšanās par jauniem zvejas rīku konstrukcijā izmantotiem materiāliem;
   c) izmaiņām aprīkojumā, kas uzlabo zvejas rīka selektivitāti.";

"

(4)  iekļauj šādu pantu:"

“29.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 29. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai deleģē piešķir uz nenoteiktu laiku trīs gadu laikposmu no …(4). Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms trīs gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 2]

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 29. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 29. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

"

(4a)  iekļauj šādu pantu:"

“31.a pants

Vispārējā novērtēšana un pārskatīšana

Komisija līdz …(5) pārskata šajā regulā paredzēto noteikumu efektivitāti un vajadzības gadījumā iesniedz likumdošanas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas grozīšanu, lai nodrošinātu, ka tā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. .../20131.

_______________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. .../2013 (...) par kopējo zivsaimniecības politiku (OV L ...).(6)"

"

[Gr. 3]

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1)OV C 44, 15.2.2013., 157. lpp.
(2)Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. septembra nostāja.
(3)Padomes 2005. gada 21. decembra Regula (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1434/98, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 88/98 (OV L 349, 31.12.2005., 1. lpp.).
(4)*Šīs regulas spēkā stāšanās datums.
(5)*Viens gads pēc Regulas (ES) Nr. …/2013 [par kopējo zivsaimniecības politiku] spēkā stāšanās dienas (sk. dokumentu 2011/0195(COD)).
(6)**Atsauce uz dokumentu 2011/0195(COD).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika