Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0285(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0259/2013

Ingivna texter :

A7-0259/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2013 - 11.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0343

Antagna texter
PDF 392kWORD 28k
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg
Ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund ***I
P7_TA(2013)0343A7-0259/2013
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 september 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund (COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0591),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0332/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 11 juli 2012(1),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0259/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 44, 15.2.2013, s. 157.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 september 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund
P7_TC1-COD(2012)0285

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till rättsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Genom rådets förordning (EG) nr 2187/2005(3) ges kommissionen befogenheter att genomföra vissa bestämmelser i den förordningen.

(2)  Till följd av att Lissabonfördraget har trätt i kraft behöver de befogenheter som tilldelas kommissionen genom förordning (EG) nr 2187/2005 anpassas till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(3)  Genomförandebefogenheter bör tilldelas kommissionen för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 2187/2005 vad gäller åtgärder som medlemsstaterna vidtar som endast gäller fiskefartyg som för deras flagg.

(4)  Befogenheter att anta genomförandebestämmelser för förordning (EG) nr 2187/2005 är inte längre nödvändiga. Den bestämmelse genom vilken sådana befogenheter tilldelas bör därför utgå.

(5)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen så att den kan ändra reglerna för vissa fiskeredskaps konstruktion. Dessa ändringar bör ta hänsyn till ändringar i de selektivitetsmönster som tillämpas i fisket, nya tekniska kunskaper om material för tillverkning av fiskeredskap eller ändringar i monteringen av dem så att de blir mer selektiva.

(6)  Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(7)  Förordning (EG) nr 2187/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2187/2005 ska ändras på följande sätt:

(1)  Artikel 26.5 ska ersättas med följande:"

”5. Om kommissionen drar slutsatsen att åtgärderna inte är förenliga med villkoren i punkt 1 ska den fatta ett genomförandebeslut anta en genomförandeakt om att medlemsstaten ska upphäva eller ändra dessa åtgärder.” [Ändr. 1]

"

(2)  Artikel 28 ska utgå.

(3)  Artikel 29 ska ersättas med följande:"

”Artikel 29

Ändringar av tilläggen 1 och 2 till bilaga II

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a för att ändra eller komplettera tilläggen 1 och 2 till bilaga II genom en anpassning av specifikationerna för redskapen till

   a) ändringar vad gäller selektiviteten,
   b) bättre tekniska kunskaper om nya material för tillverkning av fiskeredskap,
   c) ändringar vad gäller monteringen av fiskeredskapen så att de blir mer selektiva.”

"

(4)  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 29a

Delegeringens utövande

1.  Befogenhet att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 29 ska ges till kommissionen på obestämd tid för en period på tre år från och med den …(4). Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av tre år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 2]

3.  Den delegering av befogenheter som avses i artikel 29 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 29 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. "

"

(4a)  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 31a

Samlad bedömning och översyn

Senast den …(5) ska kommissionen se över hur effektiva åtgärderna i denna förordning är och, vid behov, lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet om ändring av denna förordning i syfte att säkerställa att den är förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr … /20131.

___________________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 av den ... om den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L ...)(6)* "

"

[Ändr. 3]

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)EUT C 44, 15.2.2013, s. 157.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 september 2013.
(3)Rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98 (EUT L 349, 31.12.2005, s. 1).
(4)* Datum för denna förordnings ikraftträdande.
(5)* Ett år efter ikraftträdandet av förordning (EU) nr …/2013 [om den gemensamma fiskeripolitiken] (se dokument 2011/0195(COD)).
(6)** Referens till dokumentet i 2011/0195(COD).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy