Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2287(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0233/2013

Внесени текстове :

A7-0233/2013

Разисквания :

PV 09/09/2013 - 29
CRE 09/09/2013 - 29

Гласувания :

PV 10/09/2013 - 11.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0347

Приети текстове
PDF 381kWORD 33k
Вторник, 10 септември 2013 г. - Страсбург
По-ефикасни и икономически целесъобразни услуги за устен превод в Европейския парламент
P7_TA(2013)0347A7-0233/2013

Резолюция на Европейския парламент от 10 септември 2013 г. относно „По-ефикасни и икономически целесъобразни услуги за устен превод в Европейския парламент“(2011/2287(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид резолюцията си от 5 септември 2006 г. относно Специален доклад № 5/2005 на Сметната палата относно разноските на Парламента, Комисията и Съвета за устен превод(1),

–  като взе предвид Специален доклад № 5/2005 на Европейската сметна палата, озаглавен „Разходи за устен превод, възникнали в Парламента, Комисията и Съвета, съвместно с отговорите на институциите“(2),

–  като взе предвид съобщението до членовете на Бюрото, озаглавено „Ефективно по отношение на ресурсите пълно езиково многообразие – изпълнение на решението относно бюджета на Европейския парламент за 2012 г.“,

–  като взе предвид доклада на генералния секретар на Европейския парламент от 9 април 2013 г., озаглавен „Подготовка за комплексност: Европейският парламент през 2025 г. - Отговорите“,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0233/2013),

A.  като има предвид, че многоезичието е един от най-важните основни елементи на Европейския парламент и на Съюза като цяло и че то осигурява зачитането на културното и езиковото разнообразие, както и равнопоставеността на гражданите на ЕС с различен произход и от различна среда;

Б.  като има предвид, че принципът на многоезичието в Европейския парламент представлява основата на политическата, съзаконодателната и комуникативната дейност на този орган;

В.  като има предвид, че принципът на многоезичието в Европейския парламент предпазва от ненужно нарушаване на пасивното избирателно право на европейските граждани в изборите за Европейски парламент;

Г.  като има предвид, че многоезичието гарантира правото на гражданите да общуват с Парламента на всеки един от официалните езици на ЕС, като по този начин им позволява да упражняват своето право на демократичен контрол;

Д.  като има предвид, че езиковите служби на Парламента улесняват комуникацията и по този начин осигуряват достъпността на Парламента за всички граждани на Европа, като гарантират прозрачност в рамките на уникалната многоезична структура на Съюза, основаваща се на 24 официални езика;

Е.  като има предвид, че Правилникът за дейността на Парламента постановява, че членовете на ЕП имат право да се изказват на официален език по техен избор и че изказванията им ще се превеждат устно на останалите официални езици, като по този начин се зачита демократичното право на гражданите да бъдат избирани за членове на Европейския парламент, независимо от езиковите им умения;

Ж.  като има предвид, че в резултат на последователни разширявания предизвикателството, свързано с многоезичието, достигна съвършено нови измерения по отношение на размери, комплексност и политическо значение, и като има предвид, че всеобхватното прилагане на многоезичието води, естествено, до високи и нарастващи разходи за Парламента и следователно за жителите на Съюза;

З.  като има предвид, че по отношение на бюджета на Парламента за 2012 г. бяха необходими значителни икономии, включително намаляване на разходите за услугите по писмен превод с 10 милиона евро годишно, така че да се ограничи нарастването на бюджета до 1,9 % в сравнение с предходната година;

Рамката за устни преводи в Европейския парламент

1.  Потвърждава, че Европейският съюз е единственият правен субект в света, който води официална политика на многоезичие въз основа на 24 официални езика с общо 552 езикови комбинации, които трябва да бъдат обхванати; приветства във връзка с това изключително високото качество на услугите по устен превод на Парламента, но счита, че следва да бъдат потърсени начини за намаляване на тежестта, породена от комплексната структура на многоезичието, както и на свързаните с него значителни и непрекъснато нарастващи разходи;

2.  Отбелязва, че от всички езици, използвани при устни изказвания по време на заседанията в Страсбург и Брюксел, в периода от септември 2009 г. до февруари 2013 г. английският език е ползван 26 979 минути (29,1%), немският – 12 556 минути (13,6%), френският – 8 841 минути (9,5%), естонският – 109 минути (0,1%), а малтийският – 195 минути (0,2%);

3.  Подчертава, че както пленарните заседания, така и заседанията на комисиите могат да бъдат публично достъпни за всички граждани чрез излъчванията в реално време по интернет или видеоизлъчванията при поискване – новите медии, чрез които се увеличава прозрачността на дейността на Европейския парламент за гражданите на ЕС – и че наличността им на всички официални езици подчертава демократичния и мултикултурен характер на Парламента;

4.  Отбелязва, че някои многонационални организации, като например Обединените нации и Организацията на Северноатлантическия договор, работят само на междуправителствено равнище и нямат законодателни функции; отбелязва във връзка с това, че ООН, в която членуват 192 държави, работи на шест официални езика, а НАТО, с 28 държави членки, използва основно английски език, макар и официалните езици на организацията да са два;

5.  Подчертава обаче, че Парламентът е политически орган, който се избира пряко и чиито членове се избират независимо от езиковите им умения; потвърждава следователно правото на всеки член на ЕП да се изказва на официален език по свой избор като основен принцип на начина на действие на Парламента;

6.  Отбелязва, че практическите последствия от използването на официални езици в Европейския парламент са изложени в „Кодекса за поведение относно езиковото многообразие“, актуализиран през 2008 г.; отбелязва факта, че концепцията за „контролирано пълно езиково многообразие“, залегнала в Кодекса, запазва равнопоставеността на членове и граждани; посочва, че прилагането на пълното многоезичие, основаващо се на принципа „устен превод по заявка“, в дългосрочен план ще зависи от това, до каква степен ползвателите на езикови услуги са осведомени относно разходите, необходими за предоставяне на тези услуги, и следователно до каква степен чувстват отговорност за използването им по възможно най-добрия начин;

7.  Счита, че принципът на добро финансово управление трябва да се прилага и по отношение на услугите по устен превод, както и че в интерес на европейските данъкоплатци, които очакват максимална рентабилност, следва непрестанно да се извършва критичен анализ на възможностите и начините за подобряване на ефективността и за контролиране или ограничаване на разходите;

Ефикасно използване на ресурсите, предназначени за устен превод

8.  Отбелязва решението относно „Ефективно по отношение на ресурсите пълно езиково многообразие – Устни преводи“, взето от Бюрото през 2011 г., с което се повишава ефективността на услугите по устен превод и се намаляват разходите за тях както следва:

   i) съгласуване на потребностите, свързани с пътуванията на делегациите на Парламента, с наличните финансови и човешки ресурси,
   ii) даване на приоритет на предоставянето на устен превод на тристранните срещи през седмиците за заседания на комисиите,
   iii) по-равномерно разпределяне на заседанията на комисиите през седмицата,
   iv) по строго прилагане на правилата във връзка с продължителността на вечерните заседания;

9.  Приветства факта, че в резултат на тези мерки бюджетните средства, предназначени за услугите по устен превод в Парламента, вече намаляват; посочва, че за 2010 г. бюджетният резултат е 54 990 000 EUR, че за 2011 г. той е 56 964 283 EUR, и че понастоящем възлиза на 47 000 000 EUR за 2012 г., въпреки че окончателният резултат за 2012 г. ще стане известен едва на 31 декември 2013 г. и може да е по-висок;

10.  Отбелязва, че прогнозираният размер на бюджета на ГД за устни преводи за 2013 г. възлиза на 58 000 000 EUR, от които 53 000 000 EUR са свързани пряко с услугите по предоставяне на устен превод; изисква да бъде осведомяван подробно и редовно относно конкретните резултати на инициативата „Ефективно по отношение на ресурсите пълно езиково многообразие“ за бюджета за 2013 г., преди всичко по отношение на очакваните намаления или спадане на разходите;

11.  Отбелязва освен това, че въпреки че разходите за службите за устен превод на Парламента през тригодишния период, приключил в края на 2012 г., възлизат на 157 954 283 EUR, при сравняването на бюджетните резултати за 2010 и 2012 г. се установява спад от 17 %; отбелязва, че интелигентните икономии, постигнати при услугите по устен превод, не са представлявали заплаха за многоезичието и настоява за осигуряване на равен достъп до езикови услуги за членовете и за поддържане на подходящи условия на труд за съответните служби;

12.  Приветства факта, че прогнозите относно приходите и разходите на Парламента за 2014 финансова година предвиждат намаляване на разходите за устен превод по време на изборна година с 23 % спрямо бюджета от 58 000 000 EUR за 2013 г.; изисква подробна информация, която да доказва, че предложените съкращения са осъществими и че отличното качество на устния превод може да бъде запазено;

13.  Подчертава, че с прилагането на „ефективното по отношение на ресурсите пълно езиково многообразие“ са постигнати значителни икономии в резултат на по-равномерното разпределяне на заседанията на комисиите през седмицата, без да се намалява общият брой на заседанията на комисиите; отбелязва, че вследствие на това общият брой човекодни устен превод отбелязва спад от 105 258 (107 047 386 EUR) през 2011 г. на 97 793 (100 237 825 EUR) през 2012 г., което представлява икономии в размер на 6 809 561 EUR;

14.  Отбелязва със загриженост, че съгласно докладите относно Кодекса за поведение относно езиковото многообразие равнището на късно анулиране на заявки за услуги по устен превод от страна на комисиите, делегациите и политическите групи продължава да бъде високо и като цяло нараства, както показват следните данни:

Комисии

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Заявки

984

1712

2213

2448

Късно

анулиране

76

172

238

359

%

7.72 %

10.05 %

10.80 %

14.70 %

Делегации

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Заявки

624

813

836

832

Късно

анулиране

116

93

102

171

%

18.59 %

11.44 %

12.20 %

20.60 %

Политически групи

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Заявки

1922

2310

2297

2146

Късно

анулиране

285

378

266

292

%

14.83 %

16.36 %

11.60 %

13.60 %

15.  Отбелязва със загриженост, че ако в последния момент не се предприеме преразпределяне на някои устни преводачи, потенциалните разходи, причинени от тези случаи на късно анулиране, биха представлявали значителен дял от общия бюджет за устни преводи; във връзка с това отбелязва, че суми в размер на 4 350 000 EUR през 2011 г. (7,6 % от бюджета за устни преводи) и 5 480 000 EUR през 2012 г. (11,9 % от бюджета за устни преводи) са щели да бъдат изразходвани за услуги по устен превод, осигурени и впоследствие анулирани след изтичане на крайния срок, определен в Кодекса за поведение относно езиковото многообразие; призовава Бюрото да представи на комисията по бюджетен контрол подробен анализ на нарастващата тенденция за късно анулиране на заявки и да въведе механизъм за повишаване на осведомеността относно загубата на ресурси вследствие на късно анулиране и за значително намаляване на броя и процента на тези случаи на анулиране;

16.  Отново заявява, че успоредно с поддържането на висок стандарт на работа е необходимо езиковите ресурси да се използват по-ефективно и разходите за тях да се контролират, като се разглежда общата работна натовареност на всеки езиков отдел и се гарантира намаляването на разходите, породени от късното анулиране на заявки за заседания и посещения на делегации с устен превод в нарушение на крайните срокове, определени в Кодекса за поведение; настоятелно призовава комисиите, делегациите и политическите групи да бъдат осведомени за правилата, определени в Кодекса за поведение;

17.  Призовава Бюрото да изготви система на по-нататъшни мерки за противодействие на късното анулиране на заявките за ползване на услуги по устен превод;

18.  Призовава администрацията да използва цялостно и ефективно актуализираните езикови профили на членовете на ЕП при организирането на езиковите услуги за комисиите, делегациите и политическите групи както на местата на работа на ЕП, така и извън тези места; настоява езиковите профили на всички членове на ЕП да се актуализират всяка година; освен това посочва, че копие от актуализираните профили следва да се изпраща на секретариатите на комисиите, делегациите, политическите групи и работните групи;

19.  Настоява услуги по устен превод на официален език по време на посещения на делегации да се предоставят само при изрично писмено искане от страна на участващ в делегацията член на Европейския парламент, като се спазва надлежно решението на Бюрото на Парламента от декември 2011 г. относно „Ефективно по отношение на ресурсите пълно езиково многообразие“; подчертава, че при посещения на делегации броят на устните преводачи следва да бъде сведен до абсолютния минимум, като се спазват съответните действащи разпоредби;

20.  Припомня предложението на генералния секретар за въвеждане на мерки за повишаване на осведомеността сред потребителите на услуги по устен превод, включително комисиите, делегациите и политическите групи, и очаква по-нататъшни подробни предложения за повишаване на осведомеността относно разходите за късно анулиране;

21.  Призовава администрацията и занапред да изисква от ръководителя на екипа от устни преводачи да изготвя в края на всяко заседание и в споразумение със секретариата на заседанието списък със заявените, но неизползвани услуги по устен превод; отбелязва, че копие от този списък следва да бъде изпращано на секретариата на съответното заседание; счита, че в този списък следва да се отчитат и ползвателите на излъчванията в реално време по интернет и на видеоизлъчванията при поискване;

22.  Отбелязва новата услуга за осигуряване на персонален преводач (Interpretation ad personam, IAP), която се предлага на членовете на ЕП и е въведена въз основа на пилотен проект, започнал през 2010 г.; отбелязва, че тази нова услуга е породила разходи в размер на 157 000 EUR през 2011 г. и 115 000 EUR през 2012 г.; изразява убеждението си, че тази услуга следва да се преразгледа, за да се потърсят начини тя да бъде подобрена;

Устният превод в Европейския парламент: перспективи

23.  Приветства факта, че през последните години службите по устен превод са повишили ефективността и са намалили разходите си, като същевременно са запазили отлично качество на работа; подчертава, че разходите за устни и писмени преводи продължават да представляват значителен дял от бюджета на Парламента, и поради това изразява убеждението си, че предизвикателството на многоезичието на разумна цена изисква постоянното внимание на Парламента;

24.  Изразява убеждението си, че комисията по бюджетен контрол следва да бъде информирана редовно относно промените на разходите за устен превод; изисква ежегодният доклад относно Кодекса на поведение, който се изготвя от службите по устен превод и се изпраща на генералния секретар, да бъде предоставян на членовете на тази комисия;

25.  Счита, че доколкото това е възможно, следва да се избягват ситуациите, при които преводът на определени езици се предлага, без да бъде използван; подчертава необходимостта от мерки за намаляване на разходите за ненужен устен превод по време на заседания и поради това призовава за разработването и спешното прилагане на система за предотвратяване на ситуации, при които се осигурява превод на езици, които в действителност не се използват на дадено заседание или не се заявяват от ползватели на излъчването в реално време по интернет;

26.  Изразява очакването си генералният секретар да представи до края на годината подробен анализ на езиците, на които се предоставя устен превод и които се осигуряват на всички заседания на (работни) групи, комисии и делегации, и на езиците, използвани действително на тези заседания, както и преглед на дерогациите от общите правила за превод, приети от Бюрото на 12 март 2012 г.(3), поискани и предоставени за посещения на делегации;

27.  Призовава Бюрото до края на годината да приеме по-нататъшно решение относно многоезичието, по-специално като разгледа възможните сценарии за „устен превод по заявка“ и очакваното в резултат на това повишаване на ефективността;

28.  Поради това призовава Сметната палата да представи на Парламента в разумен срок и най-късно до март 2014 г. специален доклад относно разходите за устен и писмен превод на Парламента, Комисията и Съвета, като направи оценка на финансовото управление в тази област и актуализира фактите, установени в нейния Специален доклад № 5/2005; освен това отбелязва, че такъв доклад би могъл да бъде изготвян редовно и да се използва за процедурата по освобождаване от отговорност; отново подчертава, че този доклад следва да предоставя информация относно това дали съответните институции разполагат с подходящи инструменти и процедури, за да гарантират, че:

   предоставяните услуги не надхвърлят действителните нужди,
   всички необходими услуги могат да бъдат предоставени,
   услугите се предоставят на най-ниската възможна цена,
   предоставяните услуги са с високо качество;

29.  Отбелязва също така, че този последващ доклад следва внимателно да съпостави разходната ефективност на службите по устен превод на Парламента с тази на службите по устен превод на Съвета и на Комисията и да сравни действителните разходи на службите по устен превод на трите институции с тези от референтния одитен период;

30.  Освен това настоятелно призовава Парламента да предприеме като приоритет действия по отношение на високия дял на случаи на късно анулиране и приканва Бюрото да представи подробен план за действие за намаляване на тези случаи;

31.  Отново заявява, че междуинституционалното сътрудничество е от съществено значение за обмена на най-добри практики, които насърчават ефективността и позволяват осъществяването на икономии; счита, че следва да се подобри междуинституционалното сътрудничество по отношение на устните преводи; призовава за извършването на задълбочен преглед, като се даде приоритет на по-ефективното споделяне на наличните ресурси между всички институции и на конкретни мерки в областта на външния устен превод;

32.  Подчертава значението на софтуерните приложения като инструменти за управление и настоятелно призовава за тази цел в бюджета за следващата година да се отдели по-голямо финансиране; отбелязва, че може да се постигне по-високо равнище на ефективност, ако на административните служби на Парламента се предостави подходяща информация във връзка с управлението; изразява съжаление, че някои генерални дирекции все още изостават по отношение на съществуващите софтуерни приложения въпреки подобренията в сектора на ИТ от 2010 г. насам;

33.  Призовава съответните служби да направят оценка на това дали постигнатото значително подобрение на ефективността в областта на устния превод може да служи като пример за подобрения в други генерални дирекции;

o
o   o

34.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 67.
(2) ОВ C 291, 23.11.2005 г., стp. 1.
(3) По-специално беше решено, че докато през седмиците, определени за външни парламентарни дейности (зелените седмици), делегациите продължават да се ползват с пълните права за устен превод на до пет езика, както е определено в Кодекса за поведение относно езиковото многообразие, на делегациите, поискали дерогации за пътуване по време на седмиците за комисии, ще се предоставя само ограничен езиков режим, който не надхвърля превод на един език.

Правна информация - Политика за поверителност