Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2287(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0233/2013

Indgivne tekster :

A7-0233/2013

Forhandlinger :

PV 09/09/2013 - 29
CRE 09/09/2013 - 29

Afstemninger :

PV 10/09/2013 - 11.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0347

Vedtagne tekster
PDF 144kWORD 31k
Tirsdag den 10. september 2013 - Strasbourg
Mod en mere effektiv og omkostningseffektiv tolkning i Europa-Parlamentet
P7_TA(2013)0347A7-0233/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 10. september 2013 om "Mod en mere effektiv og omkostningseffektiv tolkning i Europa-Parlamentet" (2011/2287(INI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til artikel 286 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til sin beslutning af 5. september 2006 om Revisionsrettens særberetning nr. 5/2005 om Europa-Parlamentets, Kommissionens og Rådets udgifter til tolkning(1),

—  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 5/2005 om Europa-Parlamentets, Kommissionens og Rådets udgifter til tolkning, med institutionernes svar(2),

—  der henviser til notat til præsidiemedlemmerne om ressourceeffektiv fuldstændig flersprogethed i tolkning ("Resource-efficient full multilingualism in interpretation – implementation of the decision on the European Parliament's budget 2012"),

—  der henviser til rapporten af 9. april 2013 fra Europa-Parlamentets generalsekretær med titlen "Preparing for Complexity: European Parliament in 2025 – The Answers",

—  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

—  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0233/2013),

A.  der henviser til, at flersprogethed er et af de vigtigste elementer i Europa-Parlamentet og i Unionen som helhed, og til, at den sikrer respekt for den kulturelle og sproglige mangfoldighed samt ligebehandling af EU-borgere med forskellig oprindelse og baggrund;

B.  der henviser til, at princippet om flersprogethed i Europa-Parlamentet udgør fundamentet for denne institutions politiske, lovgivningsmæssige og kommunikative arbejde;

C.  der henviser til, at princippet om flersprogethed i Europa-Parlamentet beskytter imod unødig begrænsning af EU-borgeres ret til at stille op ved valgene til Europa-Parlamentet;

D.  der henviser til, at flersprogethed sikrer borgernes ret til at kommunikere med Europa-Parlamentet på alle EU's officielle sprog, hvorved de får mulighed for at udøve deres ret til demokratisk kontrol;

E.  der henviser til, at Europa-Parlamentets sprogtjenester letter kommunikationen, og at de dermed sikrer, at Europa-Parlamentet er åbent for alle EU's borgere, samtidig med at der sikres gennemsigtighed i Unionens unikke flersprogede struktur, der er baseret på 24 officielle sprog;

F.  der henviser til, at det i Europa-Parlamentets forretningsorden er fastsat, at medlemmerne kan tale på det officielle sprog, de måtte ønske, og at der ydes tolkning på de øvrige officielle sprog, hvorved den demokratiske ret til at blive valgt til Europa-Parlamentet uanset ens sprogfærdigheder respekteres;

G.  der henviser til, at udfordringen ved flersprogethed har nået en helt ny dimension med hensyn til størrelse, kompleksitet og politisk relevans som følge af de successive udvidelser, og at den omfattende flersprogethed naturligvis medfører betydelige og stigende udgifter for Europa-Parlamentet og dermed for Unionens borgere;

H.  der henviser til, at det i forbindelse med Europa-Parlamentets budget for 2012 har været nødvendigt at foretage væsentlige besparelser, herunder en reduktion på 10 mio. EUR årligt i udgifterne til tolketjenester, for at begrænse budgettets vækst til 1,9 % sammenlignet med det foregående år;

Rammerne for tolkning i Europa-Parlamentet

1.  anerkender, at Den Europæiske Union er den eneste enhed i verden med en officiel politik om flersprogethed baseret på 24 officielle sprog, hvorved i alt 552 sprogkombinationer skal dækkes; glæder sig i denne forbindelse over den meget høje kvalitet i Europa-Parlamentets tolketjenester, men mener, at der bør findes metoder til at mindske den byrde, som flersprogethedens komplekse struktur indebærer, samt til at reducere de betydelige og stigende udgifter, der er forbundet hermed;

2.  bemærker, at ud af alle de sprog, der blev talt på plenarforsamlingen i Strasbourg og Bruxelles fra september 2009 til februar 2013, blev engelsk anvendt i 26 979 minutter (29,1 %), tysk i 12 556 minutter (13,6 %), fransk i 8 841 minutter (9,5 %), estisk i 109 minutter (0,1 %) og maltesisk i 195 minutter (0,2 %);

3.  understreger, at såvel plenarmøderne som udvalgsmøderne er offentligt tilgængelige for alle via webstreaming eller videotransmission on demand – nye kommunikationskanaler, der øger gennemsigtigheden af Europa-Parlamentets arbejde over for EU-borgerne – og at Europa-Parlamentets demokratiske og multikulturelle karakter tydeliggøres ved, at de er tilgængelige på alle de officielle sprog;

4.  bemærker, at nogle multinationale organer såsom De Forenede Nationer (FN) og Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO) udelukkende arbejder på mellemstatsligt niveau uden at have lovgivende funktioner; påpeger i denne forbindelse, at FN med sine 192 medlemmer har en sprogordning med seks officielle sprog, og at NATO med sine 28 medlemmer fortrinsvis anvender engelsk, til trods for at organisationen har to officielle sprog;

5.  understreger imidlertid, at Europa-Parlamentet er et politisk organ, der sammensættes ved direkte valg, og at dets medlemmer vælges uden skelen til deres sprogfærdigheder; bekræfter derfor på ny, at retten til, at hvert enkelt medlem kan tale på det officielle sprog, som vedkommende måtte ønske, er et af nøgleprincipperne for Europa-Parlamentets driftsstruktur;

6.  bemærker, at de praktiske konsekvenser af anvendelsen af officielle sprog i Europa-Parlamentet er fastsat i Europa-Parlamentets adfærdskodeks om flersprogethed, der blev ajourført i 2008; bemærker, at begrebet "kontrolleret fuldstændig flersprogethed", der er fastsat i den pågældende adfærdskodeks, sikrer ligebehandling af medlemmerne og borgerne; påpeger, at gennemførelsen af fuldstændig flersprogethed, som bygger på princippet om "tolkning efter anmodning", på lang sigt vil være betinget af, at brugerne af sprogtjenesterne gøres fuldt ud bekendt med de udgifter, der er forbundet med leveringen af disse tjenester og dermed med deres ansvar for at udnytte dem bedst muligt;

7.  mener, at det er nødvendigt, at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning også finder anvendelse på tolkning, og at der med henblik på at sørge for, at de europæiske skatteydere får mest valuta for pengene, løbende bør gennemføres kritiske analyser for at vurdere, hvor og hvorledes effektiviteten kan forbedres og udgifterne kontrolleres eller begrænses;

Effektiv udnyttelse af tolkeressourcerne

8.  bemærker, at beslutningen om "ressourceeffektiv fuldstændig flersprogethed i tolkning", som Europa-Parlamentets Præsidium vedtog i 2011, øger tolketjenesternes effektivitet og reducerer de strukturelle udgifter hertil på følgende måder:

   i) tilpasning af de behov, der opstår i forbindelse med Europa-Parlamentets delegationsrejser, til de til rådighed værende økonomiske og menneskelige ressourcer,
   ii) prioritering af tolkning på trilogmøder i uger med udvalgsmøder,
   iii) en mere jævn fordeling af udvalgsmøder ud over hele ugen,
   iv) en mere stringent overholdelse af reglerne for aftenmøders varighed;

9.  glæder sig over, at de budgetmidler, der anvendes til tolkning i Europa-Parlamentet, som følge heraf er begyndt at blive mindre; påpeger, at resultatet af gennemførelsen af 2010-budgettet var 54 990 000 EUR, at det tilsvarende beløb for 2011 var 56 964 283 EUR, og at det i øjeblikket er sat til 47 000 000 EUR for 2012, selv om det endelige resultat for 2012 ikke kendes med sikkerhed før den 31. december 2013 og dermed kan være højere;

10.  bemærker, at det forventede budgetbeløb til Generaldirektoratet for Tolkning i 2013 er på 58 000 000 EUR, hvoraf 53 000 000 EUR er direkte forbundet med tolketjenester; anmoder om regelmæssigt at blive underrettet i detaljer om de konkrete resultater af initiativet om "ressourceeffektiv fuldstændig flersprogethed" med hensyn til 2013-budgettet, navnlig hvad angår forventede besparelser eller øgede udgifter;

11.  bemærker desuden, at der, mens der i den treårige periode frem til udgangen af 2012 blev brugt 157 954 283 EUR på Europa-Parlamentets tolketjenester, blev opnået en besparelse på 17 %, hvis man sammenligner resultaterne af budgetgennemførelsen for henholdsvis 2010 og 2012; bemærker, at de intelligente besparelser, der er opnået inden for tolkning, ikke har bragt princippet om flersprogethed i fare, og fastholder, at medlemmerne skal sikres lige adgang til sprogtjenester, samt at der fortsat skal sikres ordentlige arbejdsvilkår for de pågældende tjenester;

12.  bifalder, at Europa-Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2014, som er et valgår, indeholder forslag om at reducere udgifterne til tolkning med 23 % sammenlignet med budgetposten på 2013-budgettet på 58 000 000 EUR; anmoder om detaljeret dokumentation for, at de foreslåede nedskæringer er gennemførlige, og at tolkningens fremragende kvalitet kan bibeholdes;

13.  fremhæver, at gennemførelsen af "ressourceeffektiv fuldstændig flersprogethed" har givet betydelige gevinster ved hjælp af en mere jævn fordeling af udvalgsmøder i løbet af ugen, uden at det samlede antal af udvalgsmøder er blevet reduceret; noterer sig, at det samlede antal tolkedage som følge heraf er blevet nedbragt fra 105 258 (107 047 386 EUR) i 2011 til 97 793 (100 237 825 EUR) i 2012, hvilket svarer til en besparelse på 6 809 561 EUR;

14.  bemærker med bekymring, at anmodningerne om tolketjenester fra udvalg, delegationer og politiske grupper ifølge beretningerne om adfærdskodeksen om flersprogethed fortsat var ramt af et højt og stigende niveau af sene afbestillinger, hvilket afspejles i nedenstående tabeller:

Udvalg

2009

2010

2011

2012

Anmodninger

984

1712

2213

2448

Sene

afbestillinger

76

172

238

359

%

7,72 %

10,05 %

10,80 %

14,70 %

Delegationer

2009

2010

2011

2012

Anmodninger

624

813

836

832

Sene

afbestillinger

116

93

102

171

%

18,59 %

11,44 %

12,20 %

20,60 %

Politiske grupper

2009

2010

2011

2012

Anmodninger

1922

2310

2297

2146

Sene

afbestillinger

285

378

266

292

%

14,83 %

16,36 %

11,60 %

13,60 %

15.  bemærker med bekymring, at de potentielle udgifter forbundet med disse sene afbestillinger – uden en omrokering af nogle af tolkene i sidste øjeblik – ville udgøre en væsentlig andel af det samlede tolkebudget; bemærker i denne forbindelse, at der i 2011 ville være blevet brugt 4 350 000 EUR (7,6 % af tolkebudgettet) og i 2012 5 480 000 EUR (11,9 % af tolkebudgettet) på tolketjenester, der blev stillet til rådighed og sidenhen annulleret efter de frister, der er fastsat i adfærdskodeksen om flersprogethed; opfordrer Præsidiet til at give Budgetkontroludvalget en detaljeret analyse af den stigende tendens til sene annulleringer og til at indføre en mekanisme til at skabe øget opmærksomhed omkring de ressourcer, der går tabt på grund af sene annulleringer, samt til at nedbringe antallet og procentdelen af sådanne annulleringer væsentligt;

16.  gentager, at det ikke blot er nødvendigt at opretholde en høj arbejdsstandard, men også at sikre en mere effektiv udnyttelse af sprogressourcerne og kontrollere udgifterne hertil ved at undersøge den samlede arbejdsbyrde for hver enkelt sprogenhed og sikre, at de udgifter, der opstår som følge af sen annullering af anmodninger om møder og delegationsbesøg med tolkning – i modstrid med fristerne i adfærdskodeksen – begrænses; påpeger, at udvalg, delegationer og politiske grupper bør gøres opmærksomme på bestemmelserne i adfærdskodeksen;

17.  opfordrer Præsidiet til at udarbejde et system med yderligere foranstaltninger til at imødegå sene afbestillinger af tolketjenester;

18.  opfordrer administrationen til at anvende medlemmernes opdaterede sprogprofiler fuldt ud og effektivt, når den arrangerer sprogydelser for udvalg, delegationer og politiske grupper – både på og uden for arbejdsstederne; påpeger, at alle medlemmernes sprogprofiler bør ajourføres årligt; påpeger endvidere, at en kopi af de ajourførte profiler bør fremsendes til udvalgssekretariaterne og sekretariaterne for delegationer, politiske grupper og arbejdsgrupper;

19.  fastholder, at der – under behørig hensyntagen til beslutningen af december 2011 fra Europa-Parlamentets Præsidium om "ressourceeffektiv fuldstændig flersprogethed" – kun bør ydes tolkning på et officielt sprog under et delegationsbesøg, såfremt der foreligger en udtrykkelig skriftlig anmodning herom fra et deltagende medlem af Europa-Parlamentet; understreger, at antallet af tolke under et delegationsbesøg bør holdes på det absolutte minimum i henhold til de gældende regler;

20.  minder om generalsekretærens forslag om at gennemføre foranstaltninger til bevidstgørelse af brugerne af tolketjenester, herunder udvalg, delegationer og politiske grupper, og afventer yderligere detaljerede forslag med henblik på at øge bevidstheden om sene annulleringer;

21.  opfordrer administrationen til fortsat at sørge for, at lederen af tolkeholdet udarbejder en liste over de tolkefaciliteter, der er anmodet om, men som ikke er blevet anvendt, ved afslutningen af hvert møde og efter aftale med mødesekretariatet; bemærker, at en kopi af den pågældende liste bør fremsendes til det sekretariat, der stod for det pågældende møde; mener, at der i denne liste også bør tages højde for brugerne af webstreaming og videotransmission on demand;

22.  noterer sig den nye personlige tolketjeneste ("Interpretation ad Personam", IAP), som medlemmerne tilbydes, og som blev oprettet efter det pilotprojekt, der blev iværksat i 2010; bemærker, at denne nye tjeneste medførte udgifter på 157 000 EUR i 2011 og 115 000 EUR i 2012; mener, at der bør foretages en revision af denne tjeneste for at undersøge, om den kan forbedres;

Tolkning i Europa-Parlamentet: vejen frem

23.  glæder sig over, at tolketjenesterne har formået at øge effektiviteten og nedbringe udgifterne i løbet af de seneste år, samtidig med at arbejdets fremragende kvalitet er bevaret; fremhæver, at udgifterne til tolkning og oversættelse fortsat udgør en væsentlig andel af Europa-Parlamentets budget, og mener derfor, at udfordringen ved at opnå flersprogethed ved hjælp af rimelige omkostninger til stadighed kræver Europa-Parlamentets opmærksomhed;

24.  mener, at Budgetkontroludvalget regelmæssigt bør underrettes om ændringer i udgifterne til tolkning; opfordrer til, at tolketjenesternes årlige beretning om adfærdskodeksen fremsendes til generalsekretæren med henblik på offentliggørelse for udvalgsmedlemmerne;

25.  er af den opfattelse, at situationer, hvor tolkning på visse sprog tilbydes, men ikke anvendes, så vidt muligt bør undgås; understreger, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger, der kan nedbringe udgifterne til overflødig tolkning ved møder, og anmoder derfor om, at der hurtigt udvikles og gennemføres et system, der kan forebygge situationer, hvor der stilles tolkning til rådighed på sprog, som i praksis ikke tales på et bestemt møde, eller som brugerne af webstreaming ikke anmoder om;

26.  forventer, at generalsekretæren inden årets udgang forelægger en detaljeret analyse af de sprog, der leveres tolkning på, på samtlige (arbejds-)gruppe-, udvalgs- og delegationsmøder, og de sprog, der rent faktisk tales på disse møder, samt en oversigt over de undtagelser fra de generelle tolkeregler, Præsidiet vedtog den 12. marts 2012(3), som der er anmodet om og givet i forbindelse med delegationsbesøg;

27.  opfordrer Præsidiet til at vedtage endnu en beslutning om flersprogethed inden årets udgang, som specifikt behandler mulige scenarier for "tolkning efter anmodning" samt den øgede effektivitet, der forventes opnået som følge heraf;

28.  anmoder derfor Revisionsretten om inden for en fornuftig tidsramme og inden marts 2014 at forsyne Europa-Parlamentet med en særberetning om Europa-Parlamentets, Kommissionens og Rådets udgifter til tolkning og oversættelse, hvori det vurderes, i hvor høj grad den økonomiske forvaltning på området er forsvarlig, og hvor resultaterne fra særberetning nr. 5/2005 ajourføres; bemærker desuden, at denne beretning kunne udarbejdes regelmæssigt og anvendes i forbindelse med dechargeproceduren; gentager, at beretningen bør give oplysninger om, hvorvidt de pågældende institutioner har tilstrækkelige redskaber og procedurer til at sikre, at:

   de leverede tjenester ikke overstiger de reelle behov
   alle de nødvendige tjenester kan leveres
   tjenesterne leveres til den billigst mulige pris
   de leverede tjenester er af høj kvalitet;

29.  bemærker ligeledes, at denne opfølgende beretning nøje bør sammenligne omkostningseffektiviteten i Europa-Parlamentets tolketjenester med omkostningseffektiviteten i henholdsvis Rådets og Kommissionens tolketjenester og sammenligne de faktiske udgifter til de tre institutioners tolketjenester med dem, der blev registreret i revisionens referenceperiode;

30.  påpeger desuden, at Europa-Parlamentet behandler det betydelige antal sene afbestillinger som en prioritet, og anmoder Præsidiet om at forelægge en detaljeret handlingsplan for, hvordan dette antal kan nedbringes;

31.  gentager, at interinstitutionelt samarbejde er af afgørende betydning for udveksling af bedste praksis, som kan fremme effektiviteten og muliggøre besparelser; mener, at interinstitutionelt samarbejde om tolkning bør fremmes; opfordrer til, at der foretages en grundig revision, hvor der gives prioritet til en mere effektiv deling af de til rådighed værende ressourcer blandt alle institutionerne, og at der træffes konkrete foranstaltninger vedrørende freelancetolkning;

32.  understreger betydningen af softwareapplikationer som forvaltningsinstrumenter og fastholder, at der skal bevilges flere midler til dette formål på næste års budget; bemærker, at der kan opnås et højere effektivitetsniveau, såfremt Europa-Parlamentets administration får passende information fra ledelsen; finder det beklageligt, at visse generaldirektorater fortsat er bagefter med hensyn til tilgængelige softwareapplikationer – til trods for de forbedringer, der er sket i it-sektoren siden 2010;

33.  opfordrer alle sine relevante tjenestegrene til at vurdere, hvorvidt den betydeligt øgede effektivitet på tolkeområdet kan tjene som et eksempel til forbedring inden for andre generaldirektorater;

o
o   o

34.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 67.
(2) EUT C 291 af 23.11.2005, s. 1.
(3) Det blev helt konkret vedtaget, at mens delegationer fortsat skulle kunne udnytte retten til fuldstændig tolkning på op til fem sprog – som fastsat i adfærdskodeksen om flersprogethed – i de uger, der er forbeholdt ekstern parlamentarisk virksomhed (grønne uger), ville delegationer med behov for undtagelser i forbindelse med rejser i uger med udvalgsmøder kun få en begrænset sprogordning, som ikke måtte omfatte tolkning til mere end ét sprog.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik