Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2287(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0233/2013

Ingivna texter :

A7-0233/2013

Debatter :

PV 09/09/2013 - 29
CRE 09/09/2013 - 29

Omröstningar :

PV 10/09/2013 - 11.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0347

Antagna texter
PDF 225kWORD 29k
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg
Ändamålsenligare och kostnadseffektivare tolkning i Europaparlamentet
P7_TA(2013)0347A7-0233/2013

Europaparlamentets resolution av den 10 september 2013 om ändamålsenligare och kostnadseffektivare tolkning i Europaparlamentet (2011/2287(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 286 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin resolution av den 5 september 2006 om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2005: Utgifter för tolkning vid parlamentet, kommissionen och rådet(1),

–  med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2005: Utgifter för tolkning vid parlamentet, kommissionen och rådet, samt institutionernas svar(2),

–  med beaktande av meddelandet till presidiets ledamöter Resurseffektiv fullständig flerspråkighet inom tolkningen: genomförande av beslutet om Europaparlamentets budget för 2012,

–  med beaktande av rapporten av den 9 april 2013 från Europaparlamentets generalsekreterare Preparing for Complexity: European Parliament in 2025 – The Answers,

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0233/2013), och av följande skäl:

A.  Flerspråkigheten är ett av Europaparlamentets viktigaste grundelement, liksom för unionen som helhet. Den tryggar respekt för kulturell och språklig mångfald, liksom lika behandling av unionsmedborgare med olika ursprung och bakgrund.

B.  Principen om flerspråkighet i Europaparlamentet utgör grunden för parlamentets politiska, medlagstiftande och kommunikativa verksamhet.

C.  Principen om flerspråkighet i Europaparlamentet utgör ett skydd mot onödiga hinder för EU-medborgarnas valbarhet vid valet till Europaparlamentet.

D.  Flerspråkigheten garanterar medborgarnas rätt att kommunicera med parlamentet på vilket som helst av EU:s officiella språk och möjliggör alltså för dem att utöva sin rätt till demokratisk kontroll.

E.  Parlamentets språktjänster möjliggör kommunikation och ser på detta sätt till att parlamentet förblir öppet för alla Europas medborgare och säkerställer insyn inom unionens unika flerspråkiga struktur baserad på 24 officiella språk.

F.  Parlamentets arbetsordning fastställer att ledamöterna får använda ett valfritt officiellt språk och att tolkning ska ske till övriga officiella språk, varvid den demokratiska rätten att väljas till ledamot av Europaparlamentet respekteras oavsett språkkunskaper.

G.  Den stegvisa utvidgningen har lett till att utmaningarna för flerspråkigheten nått helt nya dimensioner i fråga om omfattning, komplexitet och politisk betydelse. Denna vittgående flerspråkighet innebär naturligtvis stora och alltjämt ökande kostnader för parlamentet och i förlängningen för unionens medborgare.

H.  Med avseende på parlamentets budget för 2012 var det nödvändigt att genomföra omfattande besparingar, däribland en minskning med 10 miljoner euro årligen av kostnaderna för tolktjänsterna, i syfte att begränsa budgetökningen till 1,9 % jämfört med föregående år.

Bestämmelserna för tolkning på Europaparlamentet

1.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska unionen är det enda organet i världen som har en officiell flerspråkighetspolitik baserad på 24 officiella språk, som ska täcka totalt 552 språkkombinationer. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang den mycket höga kvaliteten på parlamentets tolktjänster, men anser att man bör sträva efter att finna sätt att minska den administrativa börda och de stora och ökande kostnader som denna komplexa flerspråkighetsstruktur för med sig.

2.  Europaparlamentet noterar att av samtliga språk som talades i Strasbourg och Bryssel under sammanträdena från september 2009 till februari 2013 användes engelska i 26 979 minuter (29,1 %), tyska 12 556 minuter (13,6 %), franska 8 841 minuter (9,5 %), estniska 109 minuter (0,1 %) och maltesiska 195 minuter (0,2 %).

3.  Europaparlamentet betonar att alla har tillgång till både plenarsammanträden och utskottssammanträden genom webbsändningar och beställnivå – nya medier som ökar insynen i Europaparlamentets verksamhet för EU:s medborgare – och det faktum att de finns tillgängliga på alla officiella språk understryker parlamentets demokratiska och multikulturella karaktär.

4.  Europaparlamentet noterar att vissa multinationella organ, t.ex. FN och Nato, arbetar enbart på mellanstatlig nivå och antar ingen lagstiftning. Parlamentet påpekar i detta sammanhang att FN med sina 192 medlemsstater har sex officiella språk och att Nato med 28 medlemsstater främst använder engelska, trots att organisationen har två officiella språk.

5.  Europaparlamentet betonar emellertid att parlamentet är ett direktvalt politiskt organ vars ledamöter har valts oavsett språkkunskaper. Parlamentet bekräftar därför på nytt varje ledamots rätt att använda valfritt officiellt språk, vilket är en viktig princip för parlamentets arbetssätt.

6.  Europaparlamentet noterar att de praktiska konsekvenserna av användningen av de officiella språken i Europaparlamentet bestäms i Riktlinjer för flerspråkigheten, som uppdaterades 2008. Parlamentet noterar även att principen om ”kontrollerad fullständig flerspråkighet” som fastställs i dessa riktlinjer upprätthåller likabehandling av ledamöter och medborgare. Parlamentet konstaterar att genomförandet av fullständig flerspråkighet, fastän den grundas på principen om ”tolkning på begäran”, på lång sikt kommer att förutsätta att de som utnyttjar språktjänsterna blir fullt medvetna om kostnaderna för tillhandahållandet av dessa tjänster och följaktligen om sitt ansvar för att utnyttja dem på bästa sätt.

7.  Europaparlamentet anser att principen om sund ekonomisk förvaltning även bör tillämpas för tolkningen, och för att garantera att europeiska skattebetalare får bästa valuta för sina pengar bör man kontinuerligt genomföra en kritisk analys för att bedöma var och hur effektiviteten kan förbättras och kostnader kontrolleras eller begränsas.

Effektiv användning av tolkningsresurserna

8.  Europaparlamentet noterar beslutet om resurseffektiv fullständig flerspråkighet inom tolkningen som fattades av parlamentets presidium 2011, och som ökar effektiviteten hos tolktjänsterna och minskar de strukturella kostnaderna genom att man

   i) anpassar de behov som uppstår till följd av parlamentets delegationsbesök till de ekonomiska och mänskliga resurser som finns tillgängliga,
   ii) prioriterar tolkningen av trepartsmöten under utskottsveckorna,
   iii) sprider utskottssammanträdena jämnare under veckan,
   iv) strängare tillämpar reglerna för sammanträdenas längd under kvällstid.

9.  Europaparlamentet välkomnar att budgetresurserna för tolkning på parlamentet till följd av detta börjat minska. Parlamentet påpekar att 2010 års budgetresultat var 54 990 000 euro, 2011 var det 56 964 283 euro och för närvarande 47 000 000 euro för 2012, även om det slutliga budgetresultatet för 2012 inte kommer att vara känt förrän den 31 december 2013 och kan bli högre.

10.  Europaparlamentet noterar att de uppskattade budgetbeloppen för generaldirektoratet för tolkning och konferenser är 58 000 000 euro, varav 53 000 000 euro är direkt öronmärkta för tolktjänsterna. Parlamentet begär detaljerad och regelbunden information om de konkreta resultat som initiativet Resurseffektiv fullständig flerspråkighet inom tolkningen ger för 2013 års budget, särskilt vad gäller förväntade utgiftsminskningar eller utgiftsökningar.

11.  Europaparlamentet noterar vidare att medan parlamentets tolktjänster kostade 157 954 283 euro under treårsperioden fram till slutet av 2012 åstadkoms en minskning med 17 % jämfört med budgetresultaten för 2010 och 2012. Parlamentet konstaterar att dessa smarta besparingar för tolktjänsterna inte äventyrade principen om flerspråkighet och insisterar på att lika tillgång till språktjänster måste säkerställas ledamöterna, samt att goda arbetsförhållanden måste upprätthållas för berörda tjänster.

12.  Europaparlamentet välkomnar att det i parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2014, som är ett valår, föreslås en minskning av tolkningskostnaderna med 23 % jämfört med 2013 års budgetbelopp på 58 000 000 euro. Parlamentet begär detaljerad information som styrker att de föreslagna nedskärningarna är genomförbara och att den utmärkta kvaliteten på tolkningen kan upprätthållas.

13.  Europaparlamentet understryker att genomförandet av en resurseffektiv fullständig flerspråkighet har medfört avsevärda vinster tack vare en jämnare spridning av utskottsmötena under veckan, utan någon minskning av det totala antalet utskottssammanträden. Parlamentet noterar att detta har resulterat i att det totala antalet tolkdagar har minskat från 105 258 (107 047 386 euro) 2011 till 97 793 (100 237 825 euro) 2012, vilket lett till besparingar på 6 809 561 euro.

14.  Europaparlamentet noterar med oro, på grundval av rapporter om riktlinjerna för flerspråkigheten, att beställningar av tolktjänster som härrör från utskott, delegationer och politiska grupper fortfarande påverkas av ett högt och alltjämt stigande antal sena avbeställningar, vilket följande tabeller visar:

Utskott

2009

2010

2011

2012

Beställningar

984

1712

2213

2448

Sena

avbeställningar

76

172

238

359

%

7,72 %

10,05 %

10,80 %

14,70 %

Delegationer

2009

2010

2011

2012

Beställningar

624

813

836

832

Sena

avbeställningar

116

93

102

171

%

18,59 %

11,44 %

12,20 %

20,60 %

De politiska grupperna

2009

2010

2011

2012

Beställningar

1922

2310

2297

2146

Sena

avbeställningar

285

378

266

292

%

14,83 %

16,36 %

11,60 %

13,60 %

15.  Europaparlamentet noterar med oro att de möjliga kostnaderna för dessa sena avbeställningar skulle, om inte vissa tolkar kan omfördelas i sista minut, motsvara en avsevärd del av den totala tolkningsbudgeten. Parlamentet konstaterar i samband med detta att under 2011 skulle ett belopp på 4 350 000 euro (7,6 % av tolkningsbudgeten) och 2012 ett belopp på 5 480 000 euro (11,9 % av tolkningsbudgeten) ha spenderats på tolktjänster som tillhandahölls men som sedan avbeställdes efter de tidsfrister som fastställs i riktlinjerna för flerspråkigheten. Parlamentet uppmanar presidiet att förse budgetkontrollutskottet med en detaljerad analys av den ökande tendensen att göra sena avbeställningar och att införa en mekanism för att öka medvetenheten om förlorade resurser på grund av sena avbeställningar, samt att avsevärt minska antalet och andelen sådana avbeställningar.

16.  Europaparlamentet upprepar att samtidigt som kvaliteten på arbetet måste förbli hög, är det också nödvändigt att mer effektivt utnyttja språkresurserna och att kontrollera dessa kostnader genom att titta på den totala arbetsbördan för varje språksektion och genom att se till att kostnaderna till följd av sena avbeställningar av begärda sammanträden och delegationsbesök med tolkning i strid med de översättningstidsfrister som fastställts i riktlinjerna minskas. Parlamentet insisterar på att utskott, delegationer och politiska grupper bör göras medvetna om de bestämmelser som fastställs i riktlinjerna.

17.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att utforma ett system med ytterligare åtgärder för att motverka sena avbeställningar av bokade tolktjänster.

18.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att fullt ut och effektivt utnyttja ledamöternas uppdaterade språkprofiler i språkplaneringen för utskott, delegationer och politiska grupper, både på och utanför arbetsorterna. Parlamentet insisterar på att ledamöternas språkprofiler bör uppdateras årligen. Parlamentet påpekar även att en kopia av de uppdaterade språkprofilerna bör vidarebefordras till sekretariaten för utskotten, delegationerna, de politiska grupperna och arbetsgrupperna.

19.  Med vederbörlig hänsyn till presidiets beslut från december 2011 om resurseffektiv fullständig flerspråkighet, insisterar Europaparlamentet på att tolkning till ett officiellt språk under ett delegationsbesök endast bör tillhandahållas efter uttrycklig skriftlig begäran från en deltagande ledamot av Europaparlamentet. Parlamentet understryker att antalet tolkar under ett delegationsbesök bör hållas till ett absolut minimum i enlighet med gällande regler.

20.  Europaparlamentet påminner om generalsekreterarens förslag att införa medvetandehöjande åtgärder bland användare av tolktjänster, däribland utskott, delegationer och politiska grupper, och ser fram emot detaljerade förslag för att höja medvetenheten om kostnaderna för sena avbeställningar.

21.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att även i fortsättningen ålägga chefen för tolklaget att, i slutet av vare sammanträde och i samförstånd med sammanträdessekretariatet, ställa samman en förteckning över efterfrågade men outnyttjade tolkresurser. Parlamentet anser att en kopia av denna förteckning bör vidarebefordras till berört sammanträdessekretariat. Parlamentet anser att man i denna förteckning även bör ta hänsyn till användare av webbsändningar och beställvideo.

22.  Europaparlamentet noterar den nya tjänst för personlig tolkning (IAP) som erbjuds ledamöterna och som inrättats efter det pilotprojekt som inleddes 2010. Parlamentet konstaterar att denna tjänst medförde kostnader på 157 000 euro 2011 och 115 000 euro 2012. Parlamentet anser att tjänsten bör ses över i syfte att undersöka möjligheterna att förbättra den.

Tolkningen på Europaparlamentet: vägen framåt

23.  Europaparlamentet välkomnar att tolktjänsterna har åstadkommit effektivitetsvinster och kostnadsminskningar under senare år, samtidigt som den mycket höga kvaliteten på deras arbete har bibehållits. Parlamentet understryker att utgifterna för tolkning och översättning alltjämt motsvarar en betydande del av dess budget och anser därför att utmaningarna med flerspråkighet till rimlig kostnad kräver parlaments fortlöpande uppmärksamhet.

24.  Europaparlamentet anser att budgetkontrollutskottet regelbundet bör hållas informerat om ändringar i kostnaden för tolkning. Parlamentet anser att den årliga rapport om riktlinjerna som sammanställs av tolktjänsterna och vidarebefordras till generalsekreteraren bör offentliggöras för utskottsledamöterna.

25.  Europaparlamentet anser att situationer där tolkning till vissa språk tillhandahålls utan att utnyttjas bör undvikas så långt det är möjligt. Parlamentet betonar behovet av åtgärder för att minska kostnaderna för onödig tolkning under sammanträden, och uppmanar därför till framtagandet och ett brådskande genomförande av ett system som omöjliggör situationer där tolkning sker till språk som faktiskt inte används under sammanträdet eller som inte begärts av dem som använder webbsändningarna.

26.  Europaparlamentet förväntar sig att generalsekreteraren innan årets utgång lägger fram en detaljerad analys av de tolkningsspråk som tillhandahållits i alla arbetsgrupp-, utskotts- och delegationssammanträden och de språk som faktiskt talades på dessa sammanträden, samt en överblick över de undantag från de allmänna tolkningsreglerna, antagna av presidiet den 12 mars 2012(3), som begärts av och godkänts för delegationsbesök.

27.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att innan årets utgång anta ytterligare ett beslut om flerspråkighet, särskilt i fråga om möjliga scenarier för ”tolkning på begäran” och förväntade effektivitetsvinster till följd härav.

28.  Europaparlamentet ber därför revisionsrätten att förse parlamentet, i rimlig tid, men senast i mars 2014, med en särskild rapport om parlamentets, kommissionens och rådets utgifter för tolkning och översättning, där man bedömer sundheten i den ekonomiska förvaltningen och uppdaterar resultaten som gavs i revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2005. Parlamentet noterar vidare att denna rapport skulle kunna tas fram regelbundet och användas för ansvarsfrihetsförfarandet. Parlamentet upprepar att rapporten bör ge information om huruvida de berörda institutionerna har de rätta verktygen och förfarandena för att se till att

   de tjänster som tillhandahålls inte överskrider de verkliga behoven,
   alla tjänster som behövs kan tillhandahållas,
   tjänsterna tillhandahålls till lägsta möjliga kostnad,
   de tillhandahållna tjänsterna håller hög kvalitet.

29.  Europaparlamentet konstaterar även att denna uppföljningsrapport noggrant bör jämföra kostnadseffektiviteten för parlamentets tolktjänster med kostnadseffektiviteten för rådets och kommissionens tolktjänster, samt jämföra de faktiska kostnaderna för de tre institutionernas tolktjänster med dem som registrerats i revisionen för referensperioden.

30.  Europaparlamentet insisterar dessutom på att parlamentet bör prioritera frågan om det betydande antalet sena avbeställningar, och uppmanar presidiet att lägga fram en detaljerad handlingsplan för att minska detta antal.

31.  Europaparlamentet upprepar att interinstitutionellt samarbete är avgörande för utbyte av bästa praxis som främjar effektivitet och möjliggör besparingar. Parlamentet anser att det interinstitutionella samarbetet bör förbättras vad gäller tolkning. Parlamentet uppmanar till en omfattande översyn där prioritet bör ges åt ett effektivare utbyte av tillgängliga resurser på samtliga institutioner och konkreta åtgärder på området frilanstolkning.

32.  Europaparlamentet betonar betydelsen av programvara som planeringsverktyg, och insisterar på att mer medel avsätts för detta ändamål i nästa års budget. Parlamentet noterar att en högre effektivitetsnivå kan uppnås om parlamentets administrativa tjänster får del av lämplig förvaltningsinformation. Parlamentet beklagar att vissa generaldirektorat fortfarande ligger efter med tillgänglig programvara trots förbättringar i it-sektorn sedan 2010.

33.  Europaparlamentet uppmanar sina berörda tjänster att bedöma om de avsevärda effektivitetsvinster som gjorts på tolkningsområdet kan tjäna som förebilder för förbättringar på andra generaldirektorat.

o
o   o

34.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 67.
(2) EUT C 291, 23.11.2005, s. 1.
(3) Det beslutades särskilt att delegationerna visserligen skulle fortsätta att erbjudas full tolkning på upp till fem språk – i enlighet med riktlinjerna för flerspråkigheten – under de veckor som avsatts för externt parlamentariskt arbete (gröna veckor), men att de som begärde undantag för resor under utskottsveckor endast skulle erbjudas en begränsad språkregim med tolkning till högst ett språk.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy