Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2322(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0218/2013

Внесени текстове :

A7-0218/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2013 - 11.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0348

Приети текстове
PDF 407kWORD 45k
Вторник, 10 септември 2013 г. - Страсбург
Хазартните игри по интернет на вътрешния пазар
P7_TA(2013)0348A7-0218/2013

Резолюция на Европейския парламент от 10 септември 2013 г. относно хазартните игри по интернет на вътрешния пазар (2012/2322(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Европейската комисия от 23 октомври 2012 г., озаглавено „За цялостна европейска нормативна уредба в областта на хазартните игри по интернет“ (COM(2012)0596),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 януари 2011 г., озаглавено „Развиване на европейското измерение в спорта“(COM(2011)0012),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2012 г. относно европейското измерение в спорта(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно хазарта по интернет на вътрешния пазар(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2009 г. относно почтеността на онлайн хазарта(4),

–  като взе предвид декларацията от Никозия от 20 септември 2012 г. относно борбата с уреждането на изхода от спортни срещи,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2010 г. и докладите за постигнатия напредък на френското, шведското, испанското и унгарското председателство относно рамката за хазартните игри и залаганията в държавите - членки на ЕС,

–  като взе предвид подготвителното действие, озаглавено „Европейски партньорства в областта на спорта“, и по-конкретно изследователски проекти с акцент върху предотвратяването на уреждането на изхода от спортни срещи чрез предоставяне на образование и информация на заинтересованите участници,

–  като взе предвид членове 51, 52 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, приложен към ДФЕС,

–  като взе предвид съдебната практика, развита от Съда на Европейския съюз, в която в конкретната област на организирането на хазартни игри Съдът с особено внимание признава защитата на потребителите, предотвратяването на измамите и на подтикването на гражданите към прекалено харчене във връзка с игрите, както и най-общо необходимостта от предотвратяване на нарушенията на обществения ред, като причини от първостепенен обществен интерес, които могат да обосноват ограничения на свободата на предоставяне на услуги(5),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 май 2012 г.,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по култура и образование и на комисията по правни въпроси (A7-0218/2013),

А.  като има предвид, че хазартните игри не са обичайна икономическа дейност поради своето потенциално отрицателно социално въздействие, което включва: пристрастеност към хазартните игри, последиците и разходите от което са трудни за прогнозиране; организирана престъпност; изпиране на пари; уреждането на изхода от спортни срещи; като има предвид, че хазартните игри по интернет могат да крият по-голям риск от пристрастяване, отколкото традиционните хазартни игри извън интернет, наред с другото поради улеснения достъп и липсата на обществен контрол, но че в тази връзка са необходими допълнителни проучвания и данни; отбелязва, че поради това някои правила на вътрешния пазар, включително свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги, както и принципът на взаимно признаване, не възпрепятстват държавите членки при определянето на техни собствени допълнителни мерки за защита на играчите;

Б.  като има предвид, че член 35 от Хартата на основните права на Европейския съюз установява задължението за опазване на човешкото здраве при определянето и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза;

В.  като има предвид, че член 169 от ДФЕС задължава ЕС да осигури висока степен на защита на потребителите;

Г.  като има предвид, че поради особения характер на сектора на хазартните игри в интернет защитата на човешкото здраве и на потребителите трябва да бъде основен ръководен принцип при изготвянето на препоръки на равнище ЕС, както и на национално законодателство;

Д.  като има предвид, че при надлежното зачитане на принципа на субсидиарност, държавите членки имат право да определят как да се организира и регулира предлагането на услуги за хазартни игри по интернет в съответствие със собствените си ценности и цели от общ интерес, към които се стремят, при спазване на законодателството на Съюза;

Е.  като има предвид, че поради специфичния си характер и при прилагане на принципа на субсидиарност предоставянето на услуги в областта на хазартните игри по интернет не е обект на специфични за сектора разпоредби на равнище ЕС е изключено от директивите относно услугите и правата на потребителите, но въпреки това продължава да бъде обект на редица подзаконови нормативни актове на ЕС като Директивата за защита на личните данни, Директивата за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения и Директива за нелоялните търговски практики;

Ж.  като има предвид, че пазарът на хазартни игри по интернет се различава от другите пазари заради произтичащите опасности, свързани със защитата на потребителите и борбата с организираната престъпност, както многократно е било отбелязвано от Съда на ЕС;

З.  като има предвид, че Съдът потвърди, че предлагането на игри на късмета или на хазартни игри е икономическа дейност от особено естество, в която може да има обосновани ограничения поради по-висши съображения от общ интерес, като например защитата на потребителите, предотвратяването на измами, борба срещу изпирането на пари или опазването на обществения ред и на общественото здраве; като има предвид, че всички наложени му ограничения трябва да бъдат в съответствие с ограниченията, предвидени по силата на ДФЕС, така че да бъдат съизмерими с преследваните цели и да не бъдат дискриминиращи;

И.  като има предвид, че повече от всеки друг път държавите членки споделят общи тревоги по отношение на отрицателното въздействие на незаконните хазартни игри по интернет върху обществото и националните им икономики като цяло, които се изразяват основно в защита на малолетните и непълнолетните лица и уязвимите социални групи, справяне с проблемите на пристрастяването и борба с престъпността и укриването на данъци;

Й.  като има предвид, че трансграничният характер на хазартните игри по интернет, както и свързаните с това рискове по отношение на защитата на потребителите, предотвратяването на измами и прилагането на правото срещу незаконни дейности, като например изпирането на пари и уреждането на мачове, както и необходимостта от провеждане на борба срещу свързаните с хазарта незаконни дейности, изискват по-добре координирани между държавите членки действия на равнище ЕС;

К.  като има предвид, че въвеждането на механизми за контрол на спортните състезания и финансовите потоци, както и на надзорни механизми, е от съществено значение;

Л.  като има предвид, че понастоящем има нужда от цялостен преглед на сектора на хазартни игри по интернет по отношение на сведенията и данните относно националното и трансграничното, европейското и световното, законното и незаконното предлагане;

M.  като има предвид, че формата на реклама на хазартни игри по интернет е различна в отделните държави членки или изобщо не е регулирана;

Специфичен характер на сектора на хазартните игри в интернет и защитата на потребителите

1.  Счита, че, за да се гарантира висока степен на защитата на потребителите, особено на най-уязвимите, наличието на справедливо и законно предлагане на услуги в областта на хазартните игри, както е определила всяка държава членка съгласно правото на Съюза, може да намали социалните разходи и неблагоприятното въздействие на хазартните дейности;

2.  Предупреждава, че хазартните игри могат да доведат до опасно пристрастяване — въпрос, който ще трябва да бъде разглеждан във всяко законодателно предложение в интерес на потребителите;

3.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия срещу незаконните хазартни игри, предлагани на територията на държавите членки; в тази връзка настоятелно призовава Комисията да отправи призив към държавите членки да предприемат правоприлагащи мерки срещу предложения за незаконни хазартни игри в планираните си препоръки относно защитата на потребителите и рекламата;

4.  Счита, че съществува опасна връзка между ситуациите на тежка икономическа криза и увеличаването на хазарта; подчертава, че изключително тежките настоящи социални и икономически условия са допринесли в най-голяма степен за особено бързото му разпространение, най-вече сред бедните обществени прослойки, и че поради това съществува необходимост от тясно и постоянното наблюдение на явлението на зависимост, както и на проблемите, свързани с хазарта;

5.  Потвърждава, че хазартните игри по интернет са форма на използване на спорта за търговски цели, и предвид факта, че секторът постоянно се развива в крак с технологичните иновации, държавите членки са изправени пред затруднения при контролирането му, предвид специфичното естество на интернет, което създава риск от нарушаване на правата на потребителите и от това, секторът да бъде предмет на разследване в контекста на борбата срещу организираната престъпност;

6.  Подчертава факта, че независимо от начина, по който държавите членки решават да организират и регулират предлагането на услуги в областта на хазартните игри по интернет на национално равнище, трябва да се гарантира висока степен на защита на човешкото здраве и на потребителите; призовава Комисията да продължи да проучва мерките на равнище ЕС за защита на уязвимите потребители, включително официално сътрудничество между регулаторните органи в държавите членки; подчертава, че експертната група следва да гарантира, че достъпът на малолетни до хазартните игри по интернет ще бъде невъзможен; приканва държавите членки да задължават операторите, имащи лиценз от държавите членки, да поставят на видно фиксирано място в своя уебсайт логото, което е знак за доверие на регулаторния орган;

7.  Изисква от Комисията да проучи какво може да бъде направено за прекратяване на практиката, при която някои дружества, установени в друга държава членка, предлагат на пазара хазартни игри по интернет например чрез сателитни телевизионни програми или рекламни кампании в друга държава членка, в която не притежават лиценз за предлагане на тези услуги;

8.  Призовава операторите да бъдат задължавани да обявяват ясни, забелязващи се и изрични предупреждения към малолетните и непълнолетните лица, че е незаконно да играят хазартни игри по интернет;

9.  Счита, че следва да се предприемат мерки за гарантиране, че вследствие на хазарта гражданите в неравностойно социално положение не затъват още повече в екзистенциален недоимък;

10.  Счита, че са необходими допълнителни изследвания и данни, за да се предаде количествено измерение на пристрастеността към хазартните игри и на рисковете, свързани с различните форми на хазарт; призовава всички държави членки и Комисията да осъществят допълнителни координирани проучвания, за да разберат същността на проблема, свързан с хазартните игри; отбелязва, че операторите на хазартни игри носят отговорността да дадат своя принос за предотвратяване на пристрастяването към хазартните игри;

11.  Призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки и по целесъобразност чрез експертна група, да проучи възможността за широко взаимодействие на равнище ЕС между националните регистри за самоизключване, включващи наред с другото самоизключването, личните загуби и времевите ограничения, и достъпни за националните органи и лицензираните оператори на хазартни игри, така че всеки потребител, който се самоизключва от списъка с играчи на даден оператор на хазартни игри или надхвърли лимита за залагания, да има възможност да се самоизключи автоматично от всички други лицензирани оператори на хазартни игри; подчертава факта, че всеки механизъм за обмен на лична информация относно проблемните комарджии трябва да подлежи на строги правила за защита на данните; подчертава значимостта на дейността на експертната група за предпазване на гражданите от пристрастяване към хазартни игри; подчертава, че за да бъдат потребителите наясно със собствената си хазартна дейност, този регистър следва да показва на потребителя цялата информация, отнасяща се до неговата история на хазартните игри, всеки път, когато той/тя започне да играе;

12.  Препоръчва да се направи ясно разграничаване между хазартни дейности и други форми на развлечение в интернет; услугите, които комбинират отличителни свойства на сектора на хазартните игри, трябва да попадат в обхвата на съответните нормативни уредби, свързани с хазартните игри, и да съблюдават изцяло механизмите за проверка на възрастта и самоличността;

13.  Отбелязва, че инициативите за саморегулиране може да послужат като добър принос за определяне на съдържанието на общите стандарти; отново заявява позицията си, че в една чувствителна област като хазарта саморегулирането може единствено да допълни, но не и да замени националните разпоредби;

14.  Призовава Комисията да разгледа прилагането на задължителен контрол на идентификацията от трета страна, за да се изключи участие в игрите на малолетни и непълнолетни лица или такива, които използват фалшива самоличност; е на мнение, че това, наред с другото, би могло да бъде проверка на номера на социалната осигуровка, информация за банкова сметка или друг уникален идентификатор, като отбелязва, че подобна идентификация следва да се извършва преди започване на каквато и да хазартна дейност;

15.  Счита, че следва да се гарантира по-голяма сигурност на софтуера, който се използва за хазартни игри по интернет, и смята за целесъобразно приемането на минимален общ сертификат на ЕС за осигуряване на приемането на същите параметри и стандарти;

16.  Обръща внимание на необходимостта от разработване на ефикасни методи за надзор над залаганията, като се има предвид скоростта, с която се развива онлайн средата, но също така изтъква колко е важно да се защитят от злоупотреби личните данни на ползвателите;

17.  Счита, че общите стандарти за хазартните игри по интернет следва да обхванат правата и задълженията както на доставчиците на услуги, така и на потребителите, да гарантират високо равнище на защита на гражданите и потребителите, по-конкретно на малолетните и непълнолетните лица и други уязвими лица, и предотвратяването на подвеждащи и прекомерни реклами; насърчава сдруженията на европейските оператори на хазартни игри да разработят и приемат саморегулиращи се кодекси на поведение;

18.  Призовава Комисията да включи в своята препоръка изискване, че операторите на хазартни игри следва да бъдат задължени активно да насърчават използването на самоограничения по време на регистрацията, както и в случаите на повтарящи се загуби;

19.  Препоръчва да бъдат въведени единни и общи европейски стандарти за сигурност по отношение на електронната идентификация и услугите в областта на трансграничните електронни проверки; приветства предложението на Комисията за директива относно електронната идентификация и електронното удостоверяване на автентичността, която ще даде възможност за оперативна съвместимост на националните схеми за електронна идентификация, където съществуват такива; следователно призовава държавите членки за рационализиране на процедурите за регистрация и идентификация и за подобряване на тяхната ефективност, по-специално за да се гарантира наличието на ефективни механизми за идентификация и да се предотврати наличието на повече от една регистрация на играч, както и достъпа на малолетните и непълнолетните лица до уебсайтове за хазартни игри по интернет; препоръчва държавите членки да обменят помежду си добри практики по отношение на мерките за прилагане като изготвянето на бели и черни списъци на незаконните уебсайтове за залагания , съвместното определяне на сигурни и проследими решения за извършване на плащанията и да разгледат доколко е изпълнимо блокирането на финансовите сделки, за да се защитят потребителите срещу незаконните оператори;

20.  Призовава държавите членки и операторите да насърчават отговорната реклама на хазартните игри по интернет; приветства инициативата на Комисията за приемане на препоръка за отговорна реклама на хазартни игри; призовава Комисията да включи общи минимални стандарти, които осигуряват достатъчна защита за уязвими потребители; препоръчва рекламата да бъде отговорна, да съдържа ясни предупреждения за рисковете от пристрастяване към хазартни игри и да не бъде нито прекомерна, нито разположена върху съдържание, което е конкретно предназначено за малолетни и непълнолетни лица, или на места, на които има по-висока степен на риск да бъде насочена към малолетните и непълнолетните, какъвто е по-специално случаят с рекламите в социалните медии;

21.  Призовава за определяне и прилагане на мерки за придобиване и засилване на медийната грамотност на децата и младите хора; счита, че въвеждането на курсове в училище, насочени към младите хора, относно най-добрите приложения на интернет може да повиши уменията на потребителите да се защитят срещу пристрастяване към услуги в областта на хазартните игри по интернет;

22.  Подчертава важната роля на образоването, консултативното обслужване и родителите за повишаването на осведомеността относно хазартните игри по интернет и техните последствия за малолетните и непълнолетните лица;

23.  Призовава Комисията и държавите членки да въведат ефективни мерки за повишаване на осведомеността за рисковете от пристрастяване към хазартните игри, насочени по-специално към младите хора;

24.  Призовава за социално отговорна реклама на хазартни дейности по интернет, която да бъде разрешена само за законни хазартни игри; счита, че никога не следва да бъде разрешено рекламирането на услугите в областта на хазартните игри по интернет посредством преувеличаване на възможностите за печалба, така че да се създаде лъжливо впечатление, че хазартните игри са разумна стратегия за подобряване на личното финансово състояние; счита, че рекламата следва да съдържа ясна информация за последствията от патологичната зависимост от хазарта;

25.  Подчертава, че определянето на безвреден формат за реклама и на правила за нейното разпространение е ключът към предпазване на лицата под 18 години от хазартните игри и към борба с проблемната и патологична зависимост от хазарта;

26.  Подчертава, че мерките за защита на потребителите следва да бъдат подкрепени от комбинация от превантивни правоприлагащи мерки и правоприлагащи мерки в отговор на конкретен проблем, за да се намали контакта на гражданите с неоправомощени оператори; подчертава колко важно е съвместното определяне на понятието за законни оператори на хазартни игри, така че държавите членки, в съответствие с правота на ЕС, да упълномощават само онези оператори, които отговарят поне на следните изисквания и следователно се считат за законни:

   а) операторът трябва да притежава лиценз, който да му дава право да извършва дейност в държавата членка на играча,
   б) операторът не се счита за незаконен съгласно законодателството, приложимо в друга държава членка;

27.  Счита, че процесът на регистрация следва като задължителен елемент да включва определен от съответния участник максимален размер на загубите за определен период от време; този елемент следва да присъства поне при игри, които се провеждат често;

Съответствие със законодателството на ЕС

28.  Подчертава, че от една страна операторите на хазартни игри по интернет следва във всички случаи да спазват националните закони на държавите членки, в които се организират тези игри, а от друга страна, че държавите членки следва да запазят правото за налагане на ограниченията, които те счетат за необходими и обосновани, насочени срещу незаконните хазартни игри по интернет, с цел да се приложи националното законодателство и да се прекрати достъпът до пазара за незаконните оператори на хазартни игри;

29.  Признава, че в съответствие с принципа на субсидиарност държавите членки разполагат с правомощия да определят как предлагането на услуги в областта на хазартните игри по интернет да бъде организирано и регулирано на национално равнище, както и с правомощия да прилагат всички мерки, които счетат за необходими, срещу незаконните услуги в областта на хазартните игри, като спазват основните принципи на Договора за ЕС; отчита, че такова законодателство трябва да бъде съразмерно, последователно, прозрачно и недискриминационно; отбелязва необходимостта от по-последователни политики на ЕС за решаване на проблемите, свързани с трансграничното естество на хазартните игри по интернет;

30.  Отбелязва, че Комисията е изпратила писма до редица държави членки с искане за подробна информация относно тяхното настоящо законодателство в областта на хазарта; призовава Комисията да продължи диалога с държавите членки; отбелязва работата на Комисията по отношение на производствата за нарушения и жалбите, заведени срещу някои държави членки; призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да продължи да наблюдава и налага спазването на правото на ЕС от страна на националните законодателства и практики, както и да възбуди производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу тези държави членки, за които се установи, че нарушават правото на ЕС; зачита решението на държавите членки във връзка с установяването на монополи в този сектор, при условие че в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз те подлежат на стриктен държавен контрол и гарантират особено високо равнище на защита на потребителите, че дейностите им съответстват на целите от общ интерес и че по последователен начин намаляват възможностите за хазартни игри;

31.  Призовава Комисията, държавите членки и експертната група относно услугите в областта на хазартните игри да разработят координирани мерки и стратегии, в т.ч. обмен на добри практики за изследване и борба с феномена на избягването на данъци от страна на оторизираните оператори, които работят на пазара на ЕС, но седалищата им се намират в данъчни убежища във или извън рамките ЕС;

32.  Отбелязва рисковете, които биха могли да възникнат от достъпа на потребителите до незаконни услуги за хазартни игри по интернет; призовава Комисията и държавите членки да обсъдят, като част от дейността на експертната група относно услугите в областта на хазартните игри, социалните разходи, произтичащи от разрешаването на регулирани хазартни дейности, спрямо неблагоприятните последици от действията на потребители, които прибягват до незаконни оператори;

33.  Подчертава, че тези държави членки, които са избрали да отворят своите сектори на хазартни игри по интернет, трябва да осигурят прозрачни и сигурни от правна гледна точка процедури за заявленията за получаване на лиценз, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, изцяло съответстващи на законодателството на ЕС и с достатъчна и стриктна защита на гражданите и потребителите;

Административно сътрудничество

34.  Призовава експертната група относно услугите в областта на хазартните игри и Комисията да улеснят, доколкото е възможно, потока от данни между регулаторите в държавите членки, с цел да обменят най-добри практики и информация, свързани със създаването на обща система за идентификация на играчите, мерките за правоприлагане срещу незаконни оператори, засилването на защитата на потребителите, отговорното рекламиране, създаването на бели и черни списъци, предотвратяването на уговарянето на спортни срещи и създаването на механизми за самоизключване, които включват, наред с другото, лични времеви и парични граници, приложими в целия ЕС; призовава Комисията да осигури на експертната група предимството да се ползва от възможно най-обширните експертни познания при развиването на дейността й; настоятелно приканва държавите членки да възобновят диалога относно услугите за хазартни игри по интернет във форума на работната група на Съвета по установяването и услугите;

35.  Призовава Комисията винаги да включва експерти, специализирани в областта на проблемите, свързани с проблемната или патологичната склонност към хазартни игри, в експертните групи и консултациите;

36.  Счита, че сътрудничеството и обменът на добри практики между национални експерти от социалната и здравната сфера, специализирани в областта на проблемите, свързани с проблемната или патологичната склонност към хазартни игри, следва да се засилят на европейско равнище;

37.  Подчертава, че докато ефективният обмен на информация между разследващите органи е важен за успешното правоприлагане, дейността за борба срещу уреждането на резултати от спортни срещи е необходимо да бъде в съответствие с националните и европейските законови и подзаконови актове в областта на защитата на личните данни;

38.  Насърчава държавите членки, в контекста на дейността на експертната група, да работят в тясно сътрудничество с Комисията, както и помежду си, с цел координиране на действията за борба с неразрешеното предлагане на трансгранични услуги за хазартни игри и прилагане на плана за действие, съдържащ се в съобщението на Комисията относно хазартните игри по интернет;

39.  Отчита, че сътрудничеството между държавите членки е от съществено значение, но подчертава, че е също така много важно експертната група по проблемите на хазартните игри да работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, включително сектора на хазартните игри и потребителските организации;

40.  Подчертава необходимостта от полагане на усилия от страна на експертната група за по-прозрачни и опростени процедури, които премахват ненужната административна тежест върху държавите членки, която може излишно да увеличи разходите за законните оператори по интернет в тези държави, когато те решат да отворят своите пазари; отбелязва, че премахването на административната тежест не трябва да бъде за сметка на защитата на потребителите;

41.  Счита, че следва да бъдат взети мерки за уеднаквяване на националните данъчни режими за хазартните игри, с цел да се избегне това непропорционалните данъчни облекчения да благоприятстват разпространението и концентрацията на тези хазартни игри в интернет;

42.  Насърчава националните регулаторни органи в тези държави членки, които са решили да въведат системи за лицензиране, да обменят най-добри практики, които биха улеснили прилагането на националните лицензи за хазартни игри, включително на техническите стандарти за игрални съоръжения; насърчава компетентните национални регулаторни органи да разрешават действието на дружества за хазартни игри в рамките на своята юрисдикция единствено ако съответните дружества не действат в разрез със закона в друга държава членка, чието законодателство не е било определено от Съда на ЕС като неотговарящо на изискванията;

Изпиране на пари

43.  Посочва факта, че хазартните игри по интернет не са основани на плащания в брой и че като се има предвид зависимостта от външни доставчици на финансови услуги, са необходими допълнителни гаранции срещу изпирането на пари; подчертава необходимостта от тясно сътрудничество между националните и европейски органи в областта на хазарта, националните полиции и националните правоприлагащи органи при предотвратяването на престъпни дейности;

44.  Призовава Комисията, държавите членки и експертната група да предприемат ефективни действия срещу изпирането на пари; приветства в тази връзка предложението за разширяване на обхвата на разпоредбите на Директивата срещу изпирането на пари, така че да се включат всички форми на хазарт, и призовава компетентните национални органи да гарантират, че всяка транзакция, за която съществува подозрение, че е потенциално свързана с изпиране на пари или друга престъпна дейност, се докладва в съответствие с разпоредбите на настоящата директива;

45.  Призовава Съвета да пристъпи бързо и амбициозно към преговорите относно предложението на Комисията за директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2013)0045) и да разгледа всички форми на хазартна дейност, включително по интернет, за да се предотврати използването на спортните залагания по интернет от престъпни интереси за целите на изпирането на пари;

46.  Подчертава, че стабилните системи за регистрация и точна проверка са ключови инструменти за предотвратяване на злоупотреби с хазартни игри по интернет, като изпиране на пари например; отбелязва, че за такива цели за проверка на самоличността могат да се използват съществуващите и развиващи се структури в интернет, като системи за проверка в интернет на банкови и кредитни карти;

47.  Счита, че всички дружества за хазартни игри по интернет, които извършват дейност в ЕС, трябва да бъдат регистрирани като законни субекти в ЕС;

48.  Подчертава, че всички държави членки трябва да определят и посочат публичния орган, компетентен за наблюдението на хазартните игри по интернет; подчертава, че този орган също така ще бъде оправомощен да се намесва в случай на подозрителна хазартна дейност по интернет; от дружествата за игри също следва да се изисква предоставяне на информация на този орган относно подозрителна игрова дейност;

Почтеност на спорта

49.  Подчертава, че с оглед на транснационалния характер на уреждането на спортни срещи борбата срещу тяхното уреждане изисква по-ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни, включително органите на държавната власт, правоприлагащите служби, спортната индустрия, операторите на хазартни игри, регулаторите на хазартни игри, спортистите и поддръжниците, като същевременно в това отношение се акцентира върху действията в областта на образованието и превенцията; във връзка с това приветства неотдавнашното подготвително действие за 2012 г. на Комисията, което подкрепя транснационалните образователни проекти за борба с уреждането на спортни срещи; отбелязва, че уреждането на спортни срещи се среща както на пазарите за хазартни игри в интернет, така и извън него и че в по-голямата част от случаите залаганията по интернет, свързани с уреждане на спортни срещи, се осъществяват чрез оператори на хазартни игри, установени в нерегулираните пазари извън ЕС;

50.  Призовава за въвеждането на кодекс за поведение като част от инициатива за саморегулиране, който да включва обща забрана за всички участващи в спортни събития служители (по-специално спортисти, треньори, съдии, медицински и технически персонал, собственици и управители на клубове), които могат да повлияят пряко върху резултата, да участват в залози относно техните собствени спортни срещи или събития; в този контекст подчертава също така нуждата от строги и надеждни системи за проверка на възрастта и самоличността на равнище на държавите членки; призовава спортните организации да използват образователни кампании и кодекси за поведение, за да образоват от ранна възраст спортисти, съдии и длъжностни лица относно незаконния характер на манипулирането на спортните срещи;

51.  Признава, че усилията – като например кодексите за поведение – срещу участието на спортни организации в корупционни дейности, като например уреждане на изхода от спортни срещи или изпиране на пари, трябва да бъдат насочени към всички заинтересовани групи (длъжностни лица, собственици, мениджъри, агенти, спортисти, съдии и поддръжници) и всички организации (клубове, лиги, федерации и т.н.);

52.  Призовава държавите членки да дадат по-голям приоритет на предотвратяването на корупцията в спорта и подчертава нуждата от по-силен акцент върху ефикасното правоприлагане в това отношение; призовава за приемане на ефективни мерки на национално равнище с цел предотвратяване на конфликти на интереси, по-специално като се избягва участието на всички заинтересовани страни от света на спорта в залагания, организирани за състезания, в които те участват; призовава всички управляващи органи в областта на спорта да се ангажират с практики на добро управление с цел намаляване на опасността те да станат жертва на уреждане на спортни срещи; в това отношение призовава Комисията да вземе предвид работата на Съвета на Европа относно оценката на рисковете, свързани с определени видове залози, и да оцени евентуалните рискове от извършване на залози за специфични моменти, когато е възможно да се извършват залози по време на състезания, като предприеме съответните целесъобразни действия;

53.  Призовава спортните федерации и операторите на хазартни игри да включат в съответния кодекс за поведение забрана върху залагания на така наречените негативни събития, като например жълти картони, наказателни или свободни удари по време на спортни срещи или събития; призовава държавите членки и операторите на хазартни игри да забранят всички форми на спортните залагания на живо, тъй като е доказано, че те са много уязвими по отношение на уреждането на резултата и поради това съставляват риск за почтеността на спорта;

54.  Призовава за задължение за сътрудничество и обмен на информация относно подозрителни дейности както на национално, така и на европейско равнище, между спортни и публични органи, Европол и Евроюст, с цел предотвратяване на престъпните трансгранични хазартни дейности по интернет;

55.  Приветства намерението на Комисията да насърчи по-добрия обмен на добри практики в областта на борбата срещу манипулирането на резултати от спортни срещи; подчертава значението на подкрепата на Европейския съюз за продължаващата работа в рамките на Съвета на Европа, насочена към договаряне на международна конвенция за защита и насърчаване на почтеността на спорта; подчертава, че уреждането на спортни срещи невинаги е свързано със залагания и че тази несвързана със залаганията страна на уреждането на спортни срещи, която съставлява проблем и за почтеността на спорта, също е необходимо да бъде разгледана; подчертава необходимостта от засилване на сътрудничеството на равнище ЕС и на световно равнище в борбата срещу уреждането на спортни срещи; призовава Комисията да поеме водеща роля в създаването на глобална платформа за обмен на информация и най-добри практики и за координиране на съвместните действия за превенция и правоприлагане между регулаторите, спортните организации, полицията и съдебните органи, както и операторите на хазартни игри;

56.  Счита, че последователна политика по отношение на наказателните санкции е от съществено значение за установяването на общоевропейски подход към регулирането на сектора на хазартните игри по интернет, и с тази цел настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че неправомерното манипулиране на резултати за финансови или друг вид ползи е забранено, като се определи като престъпление всяка заплаха за почтеността на състезанията, включително и свързаните с дейностите по залагания; призовава Комисията да предприеме действия на равнището на ЕС за борба с нерегулираните хазартни игри по интернет и да подкрепя борбата срещу уреждането на резултати от спортни срещи;

57.  Отчита, че в някои държави членки приходите от хазартни игри и лотарии съставляват значителен източник на приходи, които могат да бъдат насочени в подкрепа на обществено полезни и благотворителни цели, културни дейности, масов спорт; конни надбягвания и конни спортове; подчертава освен това значението на този устойчив принос и на конкретната роля, която следва да бъде призната в дискусиите на европейско равнище; потвърждава своята позиция, че спортните залози са вид търговска експлоатация на спортните състезания; препоръчва, като същевременно се спазват правомощията на държавите членки по въпроса, спортните състезания да бъдат защитени от каквото и да било неразрешено използване за търговски цели, по-специално чрез признаване на правото на собственост на организаторите на спортни прояви, така че не само да се гарантира справедлива финансова печалба в полза на професионалния и любителския спорт на всички равнища, но и да се засили борбата срещу измамите в спорта, и по-специално уреждането на резултати от спортни срещи;

58.  Призовава за по-тясно сътрудничество на равнище ЕС, под ръководството на Комисията, за да се установи и забрани извършването на незаконни дейности от страна на операторите на залагания по интернет, като например, наред с другото, уреждане на спортни срещи или извършване на залози на юношески състезания с участие на малолетни или непълнолетни лица и очаква секторът на хазартните игри по интернет да спазва тази забрана чрез саморегулиране;

59.  Насърчава държавите членки да предвидят забрана върху всички форми на уреждане на специфични моменти от спортните срещи, като например залагания на ъглови удари, свободни удари, тъчове и жълти картони, тъй като е доказано, че те са много уязвими по отношение на уреждането на резултата от спортни срещи;

60.  Призовава Комисията да въведе Европейска система за предупреждение на регулаторите на залаганията с цел бърз обмен на информация относно уреждането на спортни събития;

61.  Приветства осъществяването на транснационални образователни проекти за борба с уреждането на изхода от спортни срещи на световно равнище;

62.  Подчертава, че спортистите се нуждаят от ефективни механизми за защита, за да се противопоставят на корумпиращо влияние, включително гарантиране на нравствената и физическата неприкосновеност на спортистите, подходящи условия на труд и гарантиране на заплащане или възнаграждения, включително забрана за участие на различни нива от състезанията за спортните организации, които не изпълняват редовно тези задължения по отношение на техните спортисти;

63.  Подчертава, че съдебните процеси във връзка с твърдения за уреждане на резултати от спортни срещи често се водят от общите съдилища и от спортен арбитраж и че в рамките на двете процедури трябва да се спазват минималните международни процесуални стандарти, предвидени в член 6 от Европейската конвенция за правата на човека;

64.  Призовава за строгото регулиране или забраната на опасните форми на хазартни игри след провеждането на оценка на равнището на всяка държава членка;

o
o   o

65.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0098.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0025.
(3) ОВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 35.
(4) OВ C 87 E, 1.4.2010 г., стр. 30.
(5) Вж.за целта Дело C 275/92 Schindler, параграфи 27-70; Дело C 124/97 Läärä и др., параграфи 32 и33; Дело C-67/98 Zenatti, параграфи 30 и 31; Дело C-243/01 Gambelli и др., параграф 67; Дело C-42/07Liga Portuguesa, , параграф 56; Съединени дела C 316/07, C 358/07 до C 360/07, C 409/07 и C 410/07, Markus Stoß и др., параграф 74; Дело C 212/08, Zeturf Ltd, параграф 38; Дело C-72/10 Costa, параграф 71; Дело C 176/11 Hit Larix, параграф 15; Съединени дела C 186/11 и C 209/11 Stanleybet и др., параграф 44.

Правна информация - Политика за поверителност