Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2322(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0218/2013

Předložené texty :

A7-0218/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2013 - 11.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0348

Přijaté texty
PDF 332kWORD 39k
Úterý, 10. září 2013 - Štrasburk
On-line hazardní hry na vnitřním trhu
P7_TA(2013)0348A7-0218/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. září 2013 o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu (2012/2322(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. října 2012 nazvané „Příprava uceleného evropského rámce pro on-line hazardní hry“ (COM(2012)0596),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. ledna 2011 nazvané „Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu“ (COM(2011)0012),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2013 o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2012 o evropském rozměru v oblasti sportu(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2009 o etické nezávadnosti hazardních her poskytovaných on-line(4),

–  s ohledem na Nikosijské prohlášení o boji proti manipulaci s výsledky zápasů ze dne 20. září 2012,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 10. prosince 2010 a průběžné zprávy francouzského, švédského, španělského a maďarského předsednictví o rámci v oblasti hazardních her a sázek v členských státech EU,

–  s ohledem na přípravnou akci s názvem „Evropské partnerství v oblasti sportu“, a zejména na soubor projektů zaměřených na prevenci manipulace výsledků zápasů prostřednictvím vzdělávání a informování zúčastněných stran,

–  s ohledem na články 51, 52 a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je připojen ke Smlouvě o fungování EU,

–  s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, v rámci níž Soudní dvůr v oblasti organizace hazardních her zejména uznává jako naléhavé důvody obecného zájmu, které mohou odůvodnit omezení volného pohybu služeb, ochranu spotřebitelů, předcházení podvodům a zabraňování tomu, aby byli občané naváděni k nadměrným útratám za hru, stejně jako všeobecnou potřebu chránit veřejný pořádek(5),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. května 2012,

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro právní záležitosti (A7-0218/2013),

A.  vzhledem k tomu, že hazardní hry nepředstavují běžnou hospodářskou činnost, neboť mohou mít negativní sociální dopady, jako je například patologické hráčství, jehož dopady a náklady nelze snadno vyčíslit, organizovaná trestná činnost, praní peněz a manipulace s výsledky zápasů; vzhledem k tomu, že on-line hazardní hry mohou přinášet větší riziko vzniku závislosti než tradiční hazardní hry nabízené off-line, mimo jiné v důsledku snazšího přístupu a nepřítomnosti sociální kontroly, v tomto ohledu je však stále zapotřebí dalšího výzkumu a údajů; konstatuje, že z těchto důvodů některá pravidla vnitřního trhu, včetně svobody usazování, volného pohybu služeb a zásady vzájemného uznávání, ponechávají členským státům možnost stanovovat si vlastní dodatečná opatření na ochranu hráčů;

B.  vzhledem k tomu, že článek 35 Listiny základních práv Evropské unie stanoví povinnost chránit lidské zdraví při vymezování a provádění všech politik a činností Unie;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 169 Smlouvy o fungování EU je Evropská unie povinna zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele;

D.  vzhledem k tomu, že z důvodu zvláštní povahy odvětví on-line hazardních her by měla být hlavní zásadou při přijímání doporučení a vnitrostátních právních předpisů na úrovni EU ochrana lidského zdraví a spotřebitelů;

E.  vzhledem k tomu, že s náležitým ohledem na zásadu subsidiarity mají členské státy právo určit, jak bude nabídka on-line hazardních her organizována a regulována, a to v souladu s jejich vlastními hodnotami a sledovanými cíli obecného zájmu a při dodržení práva Unie;

F.  vzhledem k tomu, že z důvodu své zvláštní povahy a v souladu se zásadou subsidiarity nepodléhá poskytování služeb hazardních her on-line odvětvovým předpisům na úrovni Evropské unie a nevztahují se na něj směrnice o službách a právech spotřebitelů, nicméně zůstává předmětem řady sekundárních právních aktů EU, jako je směrnice o ochraně údajů, směrnice o ochraně soukromí a elektronické komunikaci a směrnice o nekalých obchodních praktikách;

G.  vzhledem k tomu, že odvětví on-line hazardních her se liší od ostatních trhů, neboť je spojeno s riziky, pokud jde ochranu spotřebitele, a s bojem proti organizované trestné činnosti, jak opakovaně uznal Soudní dvůr Evropské unie;

H.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr potvrdil, že poskytování hazardních nebo sázkových her je hospodářská činnost zvláštní povahy, u níž jsou odůvodněna omezení převažujícím veřejným zájmem, jako je ochrana spotřebitele, předcházení podvodům, boj proti praní peněz a zachování veřejného pořádku a veřejného zdraví; vzhledem k tomu, že jakákoli omezení, jež se na tuto činnost vztahují, musí splňovat podmínky stanovené ve SFEU, a musí být tudíž přiměřená sledovaným cílům a nesmí být diskriminační;

I.  vzhledem k tomu, že dnes více než kdy jindy sdílejí členské státy společné všeobecné obavy, pokud jde o negativní sociální a ekonomický dopad nezákonných on-line hazardních her na vnitrostátní úrovni, a jejich hlavním cílem je ochrana nezletilých a zranitelných členů společnosti a boj proti závislosti, trestné činnosti a daňovým únikům;

J.  vzhledem k tomu, že přeshraniční povaha on-line hazardních her, související rizika v oblasti ochrany spotřebitele, předcházení podvodům a prosazování práva proti nezákonným činnostem, jako je praní peněz a manipulace s výsledky zápasů, ale i potřeba bojovat proti nezákonné činnosti související s hazardními hrami vyžadují lepší koordinaci činnosti mezi členskými státy i na úrovni EU;

K.  vzhledem k tomu, že je nutné zavést mechanismy pro kontrolu sportovních soutěží a finančních toků a také mechanismy dohledu;

L.  vzhledem k tomu, že v současné době je zapotřebí ucelený přehled o odvětví on-line hazardních her, pokud jde o informace a údaje týkající se domácí a přeshraniční nabídky, nabídky v rámci EU a na celosvětové úrovni a autorizované a neautorizované nabídky;

M.  vzhledem k tomu, že podoba reklamy na on-line hazardní hry je v členských státech upravována různě nebo dokonce vůbec;

Zvláštní povaha odvětví on-line hazardních her a ochrana spotřebitele

1.  domnívá se, že má-li být zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitelů, zejména těch nejvíce zranitelných, může spravedlivá a zákonná nabídka služeb hazardních her vymezená jednotlivými členskými státy v souladu s právními předpisy Unie omezit sociální náklady a škodlivé dopady hraní hazardních her;

2.  varuje, že hazardní hry mohou vést k nebezpečné závislosti, což je problém, který bude nutné v zájmu spotřebitelů řešit v jakémkoli legislativním návrhu;

3.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření proti nezákonným hazardním hrám nabízeným na území členských států; v tomto ohledu naléhavě žádá Komisi, aby ve svých plánovaných doporučeních týkajících se ochrany spotřebitele a reklamy vyzvala členské státy k přijetí donucovacích opatření zaměřených proti nabídkám nezákonných hazardních her;

4.  je přesvědčen, že existuje nebezpečná souvislost mezi závažnými hospodářskými problémy a intenzivním hraním hazardních her; zdůrazňuje, že současné extrémně nepříznivé sociální a ekonomické podmínky napomohly k obrovskému vzestupu provozování hazardních her, a to zejména mezi nejchudšími vrstvami společnosti, a že je proto nutné pečlivě průběžně sledovat úrovně závislosti na hazardních hrách a návykového hraní;

5.  má za to, že on-line hazardní hry představují formu komerčního využití sportu a že zatímco se odvětví on-line hazardních her neustále vyvíjí a drží krok s technologickými inovacemi, členské státy se vzhledem ke specifické povaze internetu potýkají s problémy při kontrole toto odvětví, čímž vzniká riziko porušování práv spotřebitelů a toho, že se odvětví stane předmětem vyšetřování v souvislosti s bojem proti organizované trestné činnosti;

6.  trvá na tom, že bez ohledu na způsob, jakým se členské státy rozhodnou organizovat a regulovat nabídku služeb on-line hazardních her na vnitrostátní úrovni, musí být zajištěna vysoká úroveň ochrany zdraví a spotřebitele; vyzývá Komisi, aby se i nadále zabývala opatřeními v oblasti ochrany ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, k nimž patří formální spolupráce mezi regulačními orgány členských států; zdůrazňuje, že skupina odborníků na služby hazardních her by měla zajistit, aby nezletilé osoby neměly přístup k hazardním hrám on-line; vyzývá členské státy, aby provozovatelům s licencí členských států nařídily umístit na stálém viditelném místě na svých webových stránkách logo, značku důvěry regulačního orgánu;

7.  žádá Komisi, aby prozkoumala, co je možné udělat pro to, aby se zabránilo praxi, kdy některé společnosti se sídlem v jednom členském státě nabízejí služby on-line hazardních her například prostřednictvím satelitní televize nebo reklamní kampaně v jiném členském státě, ve kterém nemají pro nabízení těchto služeb licenci;

8.  vyzývá k tomu, aby byli provozovatelé povinni na svých stránkách jasně, zřetelně a výrazným písmem uvádět upozornění pro mladistvé, že hraní on-line hazardních her je pro ně nezákonné;

9.  domnívá se, že by měla být přijata opatření s cílem zajistit, aby hraní hazardních her ještě více neohrožovalo živobytí zranitelnějších členů společnosti;

10.  domnívá se, že je nutné provést další výzkum a získat další údaje za účelem zjištění míry hráčské závislosti a rizik spojených s různými formami hazardních her; vyzývá všechny členské státy a Komisi, aby koordinovaně vypracovaly další studie směřující k pochopení problémového hraní hazardních her; poznamenává, že je odpovědností provozovatelů hazardních her, aby přispívali k prevenci závislosti na hraní;

11.  vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy a případně prostřednictvím skupiny odborníků prozkoumala možnost interoperability napříč EU mezi vnitrostátními rejstříky osob vyřazených na základě vlastního rozhodnutí, které obsahují mj. vyřazení na základě vlastního rozhodnutí a osobní limity povolené ztráty a časové limity a které by byly přístupné vnitrostátním orgánům a oprávněným provozovatelům hazardních her, aby mohl být každý zákazník, jenž se rozhodne vyřadit se nebo překročí své osobní limity u určitého provozovatele, automaticky vyřazen z databáze ostatních oprávněných provozovatelů hazardních her; zdůrazňuje skutečnost, že jakýkoli mechanismus pro výměnu osobních informací o problémových hazardních hráčích musí podléhat přísným pravidlům pro ochranu údajů; zdůrazňuje význam skupiny odborníků, pokud jde o její práci v oblasti ochrany občanů před závislostí na hazardních hrách; zdůrazňuje, že pro zvýšení povědomí spotřebitelů o jejich vlastní hráčské aktivitě by měl tento rejstřík vždy, když spotřebitel začne hrát, ukázat všechny informace týkající se jeho historie hraní;

12.  doporučuje, aby se jednoznačně rozlišovalo mezi hazardními hrami a jinými formami on-line zábavy; na služby, jež v sobě zahrnují charakteristické prvky hazardních her, se musí vztahovat náležitá právní úprava v oblasti hazardních her a tyto služby musí být plně v souladu s mechanismy ověřování věku a totožnosti;

13.  konstatuje, že samoregulační iniciativy mohou sloužit jako dobrý přínos pro identifikaci obsahu společných norem; znovu potvrzuje své stanovisko, že v tak citlivé oblasti, jako jsou hazardní hry, může samoregulace doplnit, nikoli však nahradit, vnitrostátní právní předpisy;

14.  vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení povinné identifikační kontroly třetí stranou za účelem vyloučení nezletilých osob nebo osob, které užívají falešnou identitu, z hazardního hraní; navrhuje, že by kontrola mohla spočívat mimo jiné v kontrole čísla sociálního pojištění, informací o bankovním účtu nebo jiného jedinečného identifikátoru a měla by proběhnout před zahájením jakékoli hráčské činnosti;

15.  domnívá se, že je nutné zajistit větší bezpečnost softwaru používaného pro služby on-line hazardních her a zavést společné minimální požadavky na certifikaci, aby se zajistilo uplatňování jednotných parametrů a norem;

16.  upozorňuje, že je zapotřebí vypracovat účinné metody dohledu nad sázením a zohlednit přitom rychlý vývoj on-line prostředí, avšak zároveň zdůrazňuje význam ochrany osobních údajů uživatelů proti zneužití;

17.  zastává názor, že společné normy pro on-line hazardní hry by měly stanovit práva a povinnosti poskytovatelů služeb i spotřebitelů a rovněž zajistit vysokou úroveň ochrany občanů a spotřebitelů, především nezletilých a dalších zranitelných osob, a zamezit klamavé a nadměrné reklamě; vybízí sdružení evropských provozovatelů hazardních her, aby vypracovala a přijala samoregulační kodexy chování;

18.  vyzývá Komisi, aby do svého doporučení zahrnula povinnost pro provozovatele hazardních her aktivně podporovat možnost nastavení vlastních omezení při registraci a rovněž v případě opakovaných ztrát;

19.  doporučuje zavést jednotné celoevropské společné bezpečnostní normy pro elektronickou identifikaci a pro přeshraniční elektronické ověřovací služby; vítá návrh směrnice o elektronické identifikaci a autentizaci předložený Komisí, který umožní interoperabilitu případných vnitrostátních systémů elektronické identifikace; vyzývá proto ke zjednodušení a zefektivnění postupů registrace a identifikace, a to zejména pro zajištění účinných mechanismů identifikace a s cílem předejít tomu, aby hráči používali několik účtů a ke stránkám s on-line hazardními hrami měly přístup nezletilé osoby; doporučuje členským státům, aby si vyměňovaly osvědčené postupy o donucovacích opatřeních, jako je zřizování bílých a černých listin nelegálních stránek s on-line hazardními hrami, dále aby společně vymezily bezpečná a vysledovatelná platební řešení a zvážily proveditelnost opatření k blokování transakcí s cílem chránit spotřebitele před nezákonnými provozovateli;

20.  vyzývá členské státy a provozovatele, aby podporovali odpovědnou reklamu na on-line hazardní hry; vítá iniciativu Komise směřující k přijetí doporučení o odpovědné reklamě na hazardní hry; žádá Komisi, aby do doporučení zahrnula společné minimální normy zajišťující dostatečnou ochranu zranitelných spotřebitelů; zastává názor, že by reklama měla být odpovědná, měla by obsahovat jasná upozornění, pokud jde o nebezpečí závislosti na hazardním hraní, a neměla by být přehnaná ani zobrazována v rámci obsahu konkrétně zaměřeného na nezletilé nebo v souvislosti, kdy existuje vyšší riziko, že se dostane k nezletilým, jak je tomu zejména v případě reklamy v sociálních médiích;

21.  vyzývá k vypracování a uplatňování opatření umožňujících dětem a mladým lidem získat a dále rozvíjet počítačovou gramotnost; domnívá se, že pokud by ve školách byly zavedeny kurzy správného používání internetu zaměřené na mladé lidi, mohli by být uživatelé schopni se sami lépe chránit před závislostí na on-line hazardních hrách;

22.  zdůrazňuje významnou úlohu vzdělávání, poradenství a rodičů při zvyšování povědomí o problematice on-line hazardních her a o jejich dopadech na mladistvé;

23.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly účinná opatření ke zvýšení povědomí o rizicích spojených se závislostí na hazardních hrách, která budou zaměřena především na mladé lidi;

24.  vyzývá k tomu, aby byla sociálně odpovědná reklama na hraní on-line hazardních her povolena pouze u zákonných hazardních her; domnívá se, že by nemělo být nikdy povoleno, aby reklama na on-line hazardní hry přeháněla pravděpodobnost výhry, a vznikl tak mylný dojem, že hraní hazardních her je rozumnou strategií pro zlepšení finanční situace; domnívá se, že by reklama měla obsahovat jasné informace o důsledcích patologického hráčství;

25.  zdůrazňuje skutečnost, že definování neškodlivé formy a distribuce reklamy je klíčové pro prevenci hry osob mladších 18 let a boj proti vzniku problémového či patologického hráčství;

26.  zdůrazňuje, že s cílem omezit kontakt občanů s neoprávněnými provozovateli by měla být opatření na ochranu spotřebitele doplněna kombinací preventivních a následných donucovacích opatření; zdůrazňuje, že je důležité společně vymezit pojem zákonných provozovatelů tak, aby členské státy v souladu s právními předpisy EU udělovaly povolení pouze těm provozovatelům, kteří splňují alespoň následující požadavky, a jsou proto považováni za zákonné:

   a) provozovatel musí mít licenci, která ho opravňuje k provozování činnosti v členském státě hráče,
   b) provozovatel není v souladu s právními předpisy platnými v kterémkoli jiném členském státě pokládán za nezákonného;

27.  domnívá se, že při postupu registrace by si měl hráč povinně nastavit a vymezit maximální limit ztrát za určité časové období; tento prvek by měl být přítomen přinejmenším u her s krátkou četností akce;

Soulad s právními předpisy EU

28.  zdůrazňuje, že na jedné straně by poskytovatelé on-line hazardních her měli ve všech případech dodržovat vnitrostátní právní předpisy členských států, v nichž působí, a na druhé straně by si měly členské státy ponechat právo ukládat omezení, která považují za nezbytná a oprávněná pro boj s nezákonným provozováním on-line hazardních her, za účelem provádění vnitrostátních právních předpisů a zabránění nezákonným poskytovatelům v přístupu na trh;

29.  uznává, že členské státy mají v souladu se zásadou subsidiarity právo určit způsob, jímž bude nabídka on-line služeb hazardních her organizována a regulována na vnitrostátní úrovni, a mají i právo prosazovat veškerá opatření, která považují za nezbytná, proti nezákonným službám hazardních her, a to při dodržení základních zásad Smlouvy o EU; uznává, že taková právní úprava musí být přiměřená, ucelená, transparentní a nediskriminační; bere na vědomí, že s cílem řešit přeshraniční povahu on-line hazardních her je zapotřebí větší soudržnosti politik EU;

30.  bere na vědomí, že Komise písemně požádala řadu členských států o podrobné informace o jejich aktuálních právních předpisech v oblasti hazardních her; vyzývá Komisi, aby v dialogu s členskými státy pokračovala; bere na vědomí práci Komise, pokud jde o případy porušení práva a stížnosti namířené proti některým členským státům; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy pokračovala v monitorování a prosazování souladu vnitrostátních právních předpisů a postupů s právem EU a zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti členským státům, které zřejmě porušují právní předpisy EU; respektuje rozhodnutí některých členských států zřídit v tomto odvětví monopoly za předpokladu, že v souladu s judikaturou Soudního dvora podléhají přísné státní kontrole a zajišťují zvláště vysokou úroveň ochrany spotřebitele, jejich činnost je v souladu s cíli obecného zájmu a že stabilně omezují možnosti přístupu k hazardním hrám;

31.  vyzývá Komisi, členské státy a skupinu odborníků v oblasti služeb hazardních her, aby vypracovaly koordinovaná opatření a strategie, včetně výměny osvědčených postupů, za účelem posouzení a řešení problému vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany oprávněných provozovatelů, kteří poskytují služby on-line hazardních her na trhu EU, ale své sídlo mají registrované v daňovém ráji v rámci EU nebo mimo ni;

32.  bere na vědomí rizika, která by s sebou mohl nést přístup spotřebitelů ke službám on-line hazardních her; vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci práce skupiny odborníků na služby hazardních her porovnaly sociální náklady v případě, kdy je povoleno regulované provozování hazardních her, se škodlivými dopady situace, kdy by se spotřebitelé uchýlili k nezákonným provozovatelům;

33.  zdůrazňuje, že členské státy, které se rozhodnou otevřít své odvětví on-line hazardních her, musí zajistit transparentní a právně jistý postup žádosti o licenci, který bude vycházet z objektivních a nediskriminačních kritérií a bude v plném souladu s právními předpisy EU a s dostatečnou a striktní ochranou občanů a spotřebitelů;

Správní spolupráce

34.  vyzývá skupinu odborníků v oblasti hazardních her a Komisi, aby v co největší míře usnadnily pohyb údajů mezi regulačními orgány v členských státech s cílem sdílet osvědčené postupy a informace, a usnadnit tak zavedení společného systému pro identifikaci hráčů a donucovacích opatření proti nelegálním provozovatelům, posílit ochranu spotřebitele a odpovědnou reklamu, zřídit bílé a černé listiny provozovatelů, předcházet manipulaci s výsledky zápasů a uplatnit mechanismy pro vyřazení na základě vlastního rozhodnutí, které obsahují mj. osobní limity povolené ztráty a časové limity, v celé EU; vyzývá Komisi, aby zajistila, že skupina odborníků bude při své činnosti moci využívat co nejrozsáhlejších odborných znalostí; vyzývá členské státy, aby obnovily dialog o službách on-line hazardních her ve fóru pracovní skupiny Rady pro zřizování služeb;

35.  vyzývá Komisi, aby do expertních skupin a konzultací vždy zahrnovala odborníky specializující se na problémové a patologické hráčství;

36.  domnívá se, že by měla být na evropské úrovni posílena spolupráce a sdílení osvědčených postupů mezi národními experty ze sociálního a zdravotnického sektoru, kteří se specializují na problematiku patologického a problémového hráčství;

37.  zdůrazňuje, že pro úspěšné vymáhání práva je důležitá účinná výměna informací mezi vyšetřovacími orgány a že boj proti manipulaci s výsledky zápasů musí být v souladu s vnitrostátními a evropskými předpisy v oblasti ochrany údajů;

38.  vybízí členské státy, aby v rámci skupiny odborníků úzce spolupracovaly s Komisí a mezi sebou navzájem s cílem koordinovat opatření k boji proti neoprávněnému poskytování přeshraničních služeb hazardních her a aby prováděly akční plán obsažený ve sdělení Komise o hazardních hrách provozovaných on-line;

39.  uznává, že spolupráce mezi členskými státy má zásadní význam, ale zdůrazňuje, že je také velmi důležité, aby skupina odborníků v oblasti hazardních her pracovala v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými stranami, včetně zástupců odvětví hazardních her a spotřebitelských organizací;

40.  zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina odborníků usilovala o větší transparentnost a zjednodušení postupů s cílem odstranit nadměrnou administrativní zátěž, která je kladena na členské státy a zbytečně by mohla zvyšovat náklady zákonných provozovatelů on-line hazardních v těch zemích, které se rozhodly otevřít svůj trh; konstatuje, že odstranění administrativní zátěže nesmí být na úkor ochrany spotřebitelů;

41.  domnívá se, že by měla být přijata opatření ke sblížení jednotlivých vnitrostátních daňových režimů pro služby hazardních her s cílem zabránit tomu, aby se v důsledku nepřiměřených daňových zvýhodnění šířily a koncentrovaly služby on-line hazardních her;

42.  vybízí vnitrostátní regulační orgány v těch členských státech, které se rozhodly zavést systémy udělování licencí, k výměně osvědčených postupů, které by usnadnily uplatňování vnitrostátních licencí na provozování hazardních her, jejichž součástí by byly technické normy pro hrací zařízení; vyzývá příslušné vnitrostátní regulační orgány, aby povolily činnost společnosti provozující hazardní hry v rámci své jurisdikce pouze tehdy, neprovozuje-li daná společnost svou činnost v rozporu s právem v jiném členském státě, jehož právní úprava nebyla Soudním dvorem označena za nevyhovující;

Praní špinavých peněz

43.  poukazuje na skutečnost, že on-line hazardní hry jsou založeny na bezhotovostním styku a že, vzhledem k závislosti na třetí straně, která poskytuje finanční služby, je nutné nalézt další způsoby, jak zajistit ochranu proti praní špinavých peněz; zdůrazňuje potřebu úzké spolupráce mezi vnitrostátními orgány dohlížejícími na hazardní hry, státní policií a vnitrostátními donucovacími orgány při prevenci trestné činnosti;

44.  vyzývá Komisi, členské státy a skupinu odborníků, aby podnikly účinné kroky proti praní peněz; v této souvislosti vítá návrh na rozšíření ustanovení směrnice o praní peněz na všechny formy hazardních her a vyzývá příslušné vnitrostátní orgány, aby zajistily, že všechny transakce, u nichž existuje podezření z napojení na praní špinavých peněz nebo jinou trestnou činnost, budou ohlášeny v souladu s ustanoveními této směrnice;

45.  vyzývá Radu, aby urychleně pokročila v ambiciózních jednáních o návrhu směrnice Komise o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (COM(2013)0045) a zaměřila se na všechny typy hazardních her, včetně těch on-line, s cílem předcházet zneužívání on-line sázení na sportovní události ze strany zločineckých subjektů za účelem praní peněz;

46.  zdůrazňuje, že systémy spolehlivé registrace a jednoznačného ověřování jsou klíčovými nástroji k prevenci zneužití on-line hazardních her například pro praní špinavých peněz; konstatuje, že pro účely takovéhoto ověřování totožnosti lze využívat již existující a vyvíjející se on-line struktury, jako jsou on-line systémy ověřování při použití bankovních služeb nebo kreditních karet;

47.  zastává názor, že všechny společnosti nabízející on-line hazardní hry působící v EU musí být v EU registrovány jako legální subjekty;

48.  zdůrazňuje, že všechny členské státy musí určit a jmenovat příslušný veřejný orgán, který bude odpovědný za sledování provozování on-line hazardních her; zdůrazňuje, že tento orgán bude rovněž oprávněn zasáhnout v případě jakéhokoli podezřelého provozování on-line hazardních her; společnosti nabízející hazardní hry by měly mít rovněž povinnost orgán informovat o jakékoli podezřelé činnosti v oblasti hazardních her;

Etická nezávadnost sportu

49.  zdůrazňuje, že vzhledem k nadnárodní povaze manipulace s výsledky zápasů vyžaduje boj proti tomuto jevu účinnější spolupráci všech zúčastněných stran, včetně veřejných orgánů, donucovacích orgánů, sportovního odvětví, provozovatelů hazardních her, regulačních orgánů v této oblasti, sportovců a fanoušků, a že je třeba v této souvislosti klást důraz na vzdělávací a preventivní opatření; v tomto ohledu vítá nedávnou přípravnou akci Komise z roku 2012, která podporuje nadnárodní vzdělávací projekty zaměřené na boj proti manipulaci s výsledky zápasů; konstatuje, že manipulace s výsledky zápasů dochází jak na off-line, tak i on-line trzích s hazardními hrami a že ve většině případů dochází k ovlivňování výsledků zápasů pro účely on-line sázek prostřednictvím provozovatelů hazardních her usazených na neregulovaných trzích mimo EU;

50.  požaduje, aby byl v rámci samoregulační iniciativy přijat kodex chování, který by pro všechny profesionály, kteří se účastní sportovních akcí (zejména hráči, trenéři, rozhodčí, zdravotnický a technický personál, vlastníci a manažeři klubů) a kteří mohou mít přímý vliv na výsledek, stanovil všeobecný zákaz sázet na jejich vlastní zápasy či sportovní akce; v této souvislosti také zdůrazňuje, že je třeba mít na úrovni členských států přísné a spolehlivé systémy ověřování věku a totožnosti; vyzývá sportovní organizace, aby prostřednictvím vzdělávacích kampaní a kodexů chování informovaly – od raného věku – sportovce, rozhodčí i funkcionáře o nezákonnosti manipulace s výsledky zápasů;

51.  uznává, že úsilí v boji proti zapojení sportovních organizací do korupčních aktivit, jako je manipulace s výsledky zápasů nebo praní peněz, zahrnující například kodexy chování by se mělo zaměřit na všechny zainteresované skupiny (sportovní činitelé, majitelé, manažeři, agenti, hráči, rozhodčí a fanoušci) a na všechny organizace (kluby, ligy, svazy atd.);

52.  vyzývá členské státy, aby v ještě větší míře učinily svým prioritním zájmem prevenci korupce ve sportu, a zdůrazňuje, že v této souvislosti je třeba se ještě více zaměřit na účinné prosazování práva; vyzývá k přijetí účinných opatření na vnitrostátní úrovni, která zamezí střetu zájmů, zejména tím, že zabrání všem osobám zúčastněným ve světě sportu v sázení na soutěže, do kterých jsou zapojeny; vyzývá všechny řídící sportovní orgány, aby se zavázaly k zásadám dobrého řízení za účelem snížení rizika, že se stanou obětí ovlivňování výsledků zápasů; vyzývá Komisi, aby v této souvislosti zohlednila posouzení rizik určitých typů sázek, které provedla Rada Evropy, a aby posoudila možná rizika sázení na dílčí události („spot-betting“), kdy je možné sázet na některé události v průběhu soutěže a podle toho podnikat příslušné kroky;

53.  vyzývá sportovní federace a provozovatele hazardních her, aby do kodexu chování zahrnuli zákaz sázení na tzv. negativní události, jako jsou například žluté karty, penaltové kopy nebo volné kopy během zápasu či události; vyzývá členské státy a provozovatele hazardních her, aby zakázali všechny formy sázení na sportovních akcích naživo, neboť se ukázaly jako velmi náchylné k manipulaci s výsledky zápasů, a představují proto riziko pro etickou nezávadnost sportu;

54.  vyzývá k tomu, aby byla stanovena povinnost spolupráce a výměny informací mezi sportovními orgány, veřejnými orgány, Europolem a Eurojustem na vnitrostátní i evropské úrovni ohledně podezřelých činností s cílem potírat přeshraniční trestnou činnost v oblasti on-line hazardních her;

55.  vítá záměr Komise podporovat lepší výměnu osvědčených postupů v oblasti boje proti manipulaci s výsledky zápasů; zdůrazňuje význam podpory Evropské unie pro současné snahy Rady Evropy zaměřené na jednání o mezinárodní úmluvě o ochraně a podpoře etické nezávadnosti sportu; zdůrazňuje, že manipulace s výsledky zápasů nesouvisí vždy se sázkami a že tato manipulace s výsledky zápasů nesouvisející se sázkami rovněž představuje problém pro etickou nezávadnost sportu a je třeba se jí zabývat; zdůrazňuje potřebu posílení spolupráce v boji proti manipulaci s výsledky zápasů na úrovni EU i na celosvětové úrovni; vyzývá Komisi, aby se ujala vedení při vytváření globální platformy pro výměnu informací a osvědčených postupů a při koordinaci společných preventivních a donucovacích opatření mezi regulačními subjekty, sportovními organizacemi, policejními a soudními orgány a provozovateli hazardních her;

56.  je přesvědčen, že důsledná politika trestních postihů je pro panevropský přístup k regulaci odvětví on-line hazardních her zásadní, a proto naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily zákaz podvodné manipulace s výsledky za finanční nebo jiné výhody tím, že za trestný čin označí jakékoliv ohrožení etické nezávadnosti sportovních soutěží, včetně manipulování v souvislosti s provozováním sázek; naléhavě vyzývá Komisi, aby na úrovni EU učinila kroky proti neregulovaným on-line hazardním hrám a na podporu boje proti manipulaci s výsledky zápasů;

57.  uznává, že v některých členských státech představují hazardní hry a loterie značný zdroj příjmů, které lze směřovat na podporu veřejně prospěšných a charitativních účelů, kulturních děl, sportu na místní úrovni, dostihů a chovu koní; dále zdůrazňuje význam tohoto udržitelného příspěvku a jeho zvláštní úlohu, která by měla být potvrzena v diskusích na evropské úrovni; opakuje své stanovisko, že sportovní sázení je jednou z forem komerčního využití sportovních soutěží; s naprostým respektem k příslušnosti členských států v této otázce doporučuje, aby byly sportovní soutěže chráněny před jakýmkoli nepovoleným komerčním využitím, zejména tak, že budou uznána vlastnická práva pořadatelů sportovních soutěží, což zajistí nejen bezpečné a spravedlivé finanční výnosy ve prospěch profesionálního i amatérského sportu na všech úrovních, ale poslouží také jako prostředek k posílení boje proti podvodům ve sportu, zejména manipulaci s výsledky zápasů;

58.  vyzývá k větší spolupráci na evropské úrovni koordinované Evropskou komisí, jejímž cílem je označit a zakázat provozovatele on-line sázek, kteří jsou zapojeni do nezákonných činností, jako je mj. manipulace s výsledky zápasů nebo sázky na juniorské soutěže, jichž se účastní nezletilé osoby, a očekává, že odvětví on-line hazardních her bude tento zákaz dodržovat prostřednictvím samoregulace;

59.  vybízí členské státy, aby zvážily zákaz všech forem sázení na dílčí události („spot fixing“), jako je sázení na rohové kopy, volné kopy, vhazování či žluté karty, neboť se ukázaly jako velmi náchylné k manipulaci s výsledky zápasů;

60.  vyzývá Komisi, aby zřídila evropský systém pro varování regulačních orgánů v oblasti sázení za účelem rychlé výměny informací o zmanipulovaných sportovních soutěžích či zápasech;

61.  vítá nadnárodní osvětové projekty zaměřené na boj proti manipulaci s výsledky zápasů na celosvětové úrovni;

62.  zdůrazňuje, že sportovci potřebují účinné mechanismy ochrany, aby se mohli bránit proti korupčním vlivům, včetně ochrany morální a fyzické integrity sportovců, řádných pracovních podmínek a mezd či odměn, a to i prostřednictvím zákazů účasti na různých úrovních soutěže pro sportovní organizace, jež tyto povinnosti vůči svým sportovcům řádně neplní;

63.  zdůrazňuje, že obvinění z manipulace s výsledky zápasů se často projednává před soudy členských států nebo před sportovními rozhodčími soudy a že u obou typů řízení je třeba dodržovat minimální mezinárodní procesní normy, jak je stanoveno v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech;

64.  vyzývá k tomu, aby byly nebezpečné formy hazardních her po vyhodnocení provedeném na úrovni každého členského státu přísně regulovány nebo zakázány;

o
o   o

65.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0098.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0025.
(3) Úř. věst. C 153 E, 31.5.2013, s. 35.
(4) Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 30.
(5) viz v tomto smyslu věc C 275/92 Schindler, body 57 – 60; věc C 124/97 Läärä a další, body 32 a 33; věc C-67/98 Zenatti, body 30 a 31; věc C-243/01 Gambelli a další, bod 67; věc C-42/07 Liga Portuguesa, bod 56; spojené věci C 316/07, C 358/07 až C 360/07, C 409/07 a C 410/07, Markus Stoß a další, bod 74; věc C 212/08, Zeturf Ltd, bod 38; věc C-72/10 Costa, bod 71; věc C 176/11 Hit Larix, bod 15; spojené věci C 186/11 a C 209/11 Stanleybet a další, bod 44.

Právní upozornění - Ochrana soukromí