Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2322(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0218/2013

Indgivne tekster :

A7-0218/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2013 - 11.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0348

Vedtagne tekster
PDF 51kWORD 39k
Tirsdag den 10. september 2013 - Strasbourg
Onlinespil i det indre marked
P7_TA(2013)0348A7-0218/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 10. september 2013 om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. oktober 2012 med titlen "Mod et samlet europæisk regelsæt for onlinespil" (COM(2012)0596),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. januar 2011 om udvikling af sportens europæiske dimension (COM(2011)0012),

—  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2013 om aftalt spil og korruption inden for sporten(1),

—  der henviser til sin beslutning af 2. februar 2012 om sportens europæiske dimension(2),

—  der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om onlinespil i det indre marked(3),

—  der henviser til sin beslutning af 10. marts 2009 om sikkerhed ved onlinespil(4),

—  der henviser til Nicosia-erklæringen af 20. september 2012 om bekæmpelse af aftalt spil,

—  der henviser til Rådets konklusioner af 10. december 2010 og statusrapporterne fra det franske, svenske, spanske og ungarske formandskab om rammen for spil og væddemål i EU's medlemsstater,

—  der henviser til den forberedende foranstaltning "europæiske partnerskaber om sport" og navnlig dataindsamlingsprojekter med fokus på forebyggelse af aftalt spil gennem uddannelse og oplysning af relevante aktører,

—  der henviser til artikel 51, 52 og 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

—  der henviser til protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, der er knyttet som bilag til EUF-traktaten,

—  der henviser til EU-Domstolens retspraksis på området for organisering af hasardspil, herunder navnlig hensynet til forbrugerbeskyttelsen og forebyggelse af såvel svindel som incitamenter til at ødsle penge bort på spil samt det generelle behov for at opretholde den offentlige orden, som Domstolen anser for berettiget af de tvingende almene hensyn, der vedrører den frie udveksling af tjenesteydelser(5),

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. maj 2012,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Retsudvalget (A7-0218/2013),

A.  der henviser til, at spilleaktiviteter ikke kan betragtes som en almindelig økonomisk aktivitet som følge af de alvorlige negative helbredsmæssige og sociale følger, herunder ludomani, hvis konsekvenser og omkostninger det er vanskelig at anslå, organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge og aftalt spil; der henviser til, at onlinespil indebærer en større fare for afhængighed end traditionelle offlinespil, hvilket bl.a. skyldes lettere adgang og mangel på social kontrol, men til, at det er nødvendigt med mere forskning og flere oplysninger i den forbindelse; der derfor henviser til, at nogle af det indre markeds regler, herunder etableringsfriheden, friheden til at levere tjenesteydelser og princippet om gensidig anerkendelse ikke bør forhindre medlemsstaterne i at fastsætte deres egne supplerende bestemmelser for at beskytte spillere;

B.  der henviser til, at artikel 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder indfører en forpligtelse til at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau i fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter;

C.  der henviser til, at artikel 169 i TEUF forpligter EU til at sikre en høj forbrugerbeskyttelse;

D.  der henviser til, at onlinespillesektorens særlige karakter indebærer, at beskyttelsen af menneskers sundhed og forbrugerbeskyttelsen skal være det ledende princip i udarbejdelsen af EU-henstillinger og national lovgivning

E.  der henviser til, at medlemsstaterne under behørig hensyntagen til subsidiaritetsprincippet har ret til at bestemme, hvordan udbuddet af online-spilletjenesteydelser skal opbygges og reguleres i overensstemmelse med deres egne værdier og mål af almen interesse og under overholdelse af EU-lovgivningen;

F.  der henviser til, at udbuddet af online-spilletjenester grundet deres særlige karakter og i henhold til subsidiaritetsprincippet ikke er omfattet af sektorspecifik regulering på EU-plan og er undtaget fra tjenesteydelses- og forbrugerrettighedsdirektivet, men at de dog er underlagt en række sekundære EU-retsakter som direktivet om databeskyttelse, direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation og direktivet om urimelig handelspraksis,

G.  der henviser til, at markedet for onlinespil ikke kan sammenlignes med andre markeder som følge af de farer, det indebærer for forbrugerbeskyttelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet, hvilket Den Europæiske Unions Domstol gentagne gange har stadfæstet;

H.  der henviser til, at Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) har bekræftet, at udbud af hasardspil eller pengespil er en økonomisk aktivitet af særlig karakter, hvor visse restriktioner kan være berettigede af hensyn til den offentlige orden, f.eks. forbrugerbeskyttelse, forebyggelse af svig, bekæmpelse af hvidvaskning af penge, opretholdelse af den offentlige orden og beskyttelse af folkesundheden; der henviser til, at eventuelle begrænsninger skal være i overensstemmelse med TEUF, idet de skal stå i forhold til det tilsigtede mål og ikke være diskriminerende.

I.  der henviser til, at medlemsstaterne for en gangs skyld er enige i deres bekymring over de negative konsekvenser af ulovligt onlinespil for samfundet og for nationaløkonomier som helhed, idet de ser det som deres vigtigste opgave at beskytte mindreårige og sårbare samfundsgrupper, behandle afhængighed og bekæmpe kriminalitet og skatteunddragelse;

J.  der henviser til, at den grænseoverskridende karakter af onlinespil og de risici, det indebærer med hensyn til forbrugerbeskyttelse, forebyggelse af svig og bekæmpelse af ulovlige aktiviteter, såsom hvidvaskning af penge og aftalt spil, samt nødvendigheden af at bekæmpe ulovlige aktiviteter, nødvendiggør en bedre samordning af indsatsen mellem medlemsstaterne og på EU-plan

K.  der henviser til, at det er vigtigt at indføre mekanismer for kontrol med sportskonkurrencer og pengeoverførsler sideløbende med tilsynsmekanismer;

L.  der henviser til, at vi i dag ikke har et samlet overblik over sektoren for onlinespil i form af information og data om det autoriserede og uautoriserede udbud i de enkelte lande og på tværs af grænserne samt inden for EU og globalt;

M.  der henviser til, at der er forskellige bestemmelser vedrørende reklame for onlinespil i de forskellige medlemsstater, mens der i nogen slet ingen bestemmelser findes;

Onlinespillesektorens særlige karakter og forbrugerbeskyttelse

1.  er enig med Kommissionen i, at tilvejebringelsen af et velreguleret og lovligt udbud af spilletjenester med et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, navnlig for de mest sårbare forbrugere, som hver enkelt medlemsstat træffer afgørelse om i overensstemmelse med EU-retten, muligvis kan mindske de samfundsmæssige omkostninger og skadelige virkninger af hasardspil:

2.  advarer om, at spil kan føre til en farlig afhængighed, og at dette spørgsmål bør behandles i et lovgivningsforslag for at beskytte forbrugerne;

3.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gribe ind for at bekæmpe ulovlige spil, der tilbydes fra medlemsstaternes områder; henstiller i denne forbindelse indtrængende til Kommissionen, at den i sine planlagte anbefalinger om forbrugerbeskyttelse og reklamer opfordrer medlemsstaterne til at gribe ind imod udbuddet af ulovlige spil;

4.  mener, at der er en farlig forbindelse mellem de tilspidsede økonomiske krisesituationer og stigningen i spil; understreger, at den nuværende meget alvorlige sociale og økonomiske situation har bidraget til en eksponentiel udbredelse af spil, især i de fattigste befolkningslag, og finder det derfor nødvendigt løbende at overvåge fænomener som ludomani og spilleproblemer;

5.  bekræfter, at onlinespil er en form for kommerciel udnyttelse af sporten, og at medlemsstaterne, mens sektoren for onlinespil er i stadig vækst, fordi den holder sig ajour med de teknologiske innovationer, har vanskeligt ved at kontrollere sektoren for onlinespil på grund af internettets specifikke natur, hvilket skaber en risiko for krænkelser af forbrugerrettighederne og for, at sektoren underkastes undersøgelser som led i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet;

6.  insisterer på, at der, uanset hvordan medlemsstaterne beslutter at tilrettelægge og regulere udbuddet af online-spilletjenester på nationalt plan, skal sikres et højt niveau for forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af folkesundheden; opfordrer Kommissionen til fortsat at undersøge mulige foranstaltninger på EU-plan til beskyttelse af sårbare forbrugere, herunder et formaliseret samarbejde mellem medlemsstaternes regulerende myndigheder; understreger, at ekspertgruppen bør sikre, at det er umuligt for mindreårige at få adgang til online-spillewebsteder; opfordrer medlemsstaterne til at forpligte operatører med en licens fra den pågældende medlemsstat til at vise et logo og et online-tillidsmærke på et bestemt fremtrædende sted på webstedet:

7.  opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvilke foranstaltninger der kan træffes for at standse den praksis, hvor nogle virksomheder, der er etableret i en anden medlemsstat, markedsfører deres onlinespilletjenester f.eks. via satellit-tv eller via reklamekampagner i en medlemsstat, hvor de ikke har licens til at udbyde disse tjenester;

8.  opfordrer til, at udbydere skal forpligtes til at anbringe klare, synlige og eksplicitte advarsler til mindreårige med information om, at det er ulovligt for dem at spille onlinespil;

9.  mener, at der bør træffes foranstaltninger til sikring af, at socialt sårbare personer ikke kommer endnu længere ud i eksistentiel nød på grund af spil;

10.  mener, at der er behov for yderligere forskning og data for at kvantificere ludomani og de risici, der er forbundet med forskellige former for spil; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at gennemføre yderligere samordnede undersøgelser for at forstå spilleproblemet; henviser til, at spilleoperatører har pligt til at bidrage til at forebygge ludomani;

11.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne - og i givet fald gennem ekspertgruppen - at undersøge muligheden for at sikre EU-dækkende interoperabilitet mellem de nationale frivillige udelukkelsesregistre, som bl.a. omfatter frivillig udelukkelse og personlige grænser for tab og tidsforbrug, og som skal være tilgængelige for de nationale myndigheder og godkendte spiludbydere, således at enhver kunde, som vælger at udelukke sig selv fra en spiludbyder, eller som har overskredet den fastsatte grænse, har mulighed for automatisk selvudelukkelse fra alle andre godkendte spiludbydere; understreger, at enhver mekanisme til udveksling af personoplysninger om problematiske spillere skal underlægges strenge databeskyttelsesregler; understreger betydningen af, at ekspertgruppen arbejder i retning af at beskytte borgerne mod ludomani; understreger, at registret for at gøre forbrugerne klar over deres egen spillevirksomhed skal vise forbrugerne samtlige oplysninger om deres historiske spilleaktivitet, når de begynder at spille;

12.  anbefaler, at der skelnes klart mellem spil og andre former for onlineunderholdning; henviser til, at tjenester, som bliver kombineret med karakteristiske træk fra spilleverdenen, skal henhøre under den relevante spillelovgivning og fuldt ud respektere mekanismerne til verificering af alder og identitet;

13.  bemærker, at selvregulerende initiativer kan tjene som et vigtigt bidrag til fastlæggelse af indholdet af fælles standarder; bekræfter, at selvregulering på et område, der er så følsomt som spil, kun kan supplere, og ikke erstatte nationale bestemmelser;

14.  opfordrer Kommissionen til at overveje en obligatorisk ordning til identitetskontrol, som forvaltes af tredjepart, med henblik på at udelukke mindreårige eller personer, der anvender falsk identitet, fra at spille; foreslår, at denne kontrol bl.a. kunne omfatte personnummer, bankoplysninger eller et andet identifikationsnummer; understreger ligeledes, og at identificeringen bør finde sted, inden spillet indledes;

15.  mener, at det er nødvendigt at sikre en større sikkerhed med hensyn til den software, der anvendes til onlinespil, og finder det hensigtsmæssigt at indføre et mindstemål af fælles EU-certificering for at sikre, at der vedtages de samme parametre og standarder;

16.  gør opmærksom på behovet for at udarbejde effektive metoder til at føre tilsyn med væddemål, idet der tages hensyn til onlinemiljøets hastige udvikling; fremhæver dog ligeledes vigtigheden af at beskytte brugernes personlige oplysninger imod misbrug;

17.  mener, at fælles standarder for onlinespil bør omhandle rettigheder og forpligtelser for både leverandøren og forbrugeren med et højt beskyttelsesniveau for borgere og forbrugere, især mindreårige og andre sårbare personer og forhindre vildledende og overdreven reklame; opfordrer den europæiske sammenslutning for spiludbydere til at udvikle og vedtage selvregulerende adfærdskodekser;

18.  opfordrer Kommissionen til i sin henstilling at fastslå, at spiludbydere forpligtes til aktivt at fremme muligheden for frivillig begrænsning ved registreringen og i tilfælde af gentagne tab;

19.  anbefaler, at der indføres ensartede sikkerhedsstandarder for elektronisk identifikation i hele Europa og grænseoverskridende e-verifikationstjenester; glæder sig over Kommissionens forslag til direktiv om elektronisk identifikation og autentifikation, som muliggør interoperabilitet mellem de nationale elektroniske identifikationssystemer, hvor der er sådanne; kræver derfor, at registrerings- og identifikationsprocedurerne optimeres og effektiviseres, navnlig for at sikre effektive identifikationsmekanismer og for at undgå flere konti pr. spiller og mindreåriges adgang til spillewebsider; henstiller til udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne om gennemførelsestiltag som f.eks. udarbejdelse af hvide og sorte lister over ulovlige spillewebsteder, samarbejde om indførelse af sikre og sporbare betalingsløsninger og overvejelser omkring standsning af finanstransaktioner for at beskytte forbrugerne mod ulovlige operatører;

20.  opfordrer medlemsstaterne og operatørerne til at fremme ansvarlige reklamer for onlinespil; glæder sig over Kommissionens initiativ til at vedtage en henstilling om ansvarlige reklamer på spilleområdet; opfordrer Kommissionen til at medtage fælles minimumsstandarder, som sikrer tilstrækkelige beskyttelse af sårbare forbrugere; mener derfor, at reklamer bør gøres mere ansvarlige, indeholde klare advarsler om risikoen for ludomani og hverken være overdrevne eller placeret på indhold, der specifikt er rettet mod mindreårige, eller hvor der er en større risiko for at nå ud til mindreårige, navnlig i form af reklamer i de sociale medier;

21.  opfordrer til, at der defineres og gennemføres foranstaltninger til opbyggelse og styrkelse af mediekompetencen hos børn og unge; mener, at indførelse af kurser i, hvordan man bedst bruger internettet, der afholdes på skoler og er rettet mod unge, kan gøre brugerne dygtigere til at beskytte sig mod afhængighed af onlinespil;

22.  understreger, at uddannelse, rådgivningstjenester og forældre spiller en vigtig rolle for bevidstgørelsen med hensyn til onlinespil og deres konsekvenser for mindreårige;

23.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre effektive foranstaltninger for at gøre især de unge opmærksomme på ludomaniens farer;

24.  opfordrer til, at socialt ansvarlig reklamering for onlinespil kun bliver tilladt for lovlige spilletjenester; mener, at det aldrig bør være tilladt at reklamere for onlinespilletjenester ved at overdrive sandsynligheden for at vinde, således at der gives et falsk indtryk af, at spil udgør en fornuftig strategi til forbedring af en persons økonomi; mener, at reklamer bør indeholde klare oplysninger om konsekvenserne ved tvangspræget spilleadfærd;

25.  understreger, at det er afgørende for at forhindre unge under 18 i at spille og for kampen imod problematisk og tvangspræget spilleadfærd, at der bliver opstillet et ikke-skadeligt reklameformat samt regler for, hvordan disse reklamer udbredes;

26.  understreger, at foranstaltninger til forbrugerbeskyttelse bør understøttes af en kombination af forebyggende og tilskyndende håndhævelsesforanstaltninger, som skal forhindre, at borgerne kommer i kontakt med uautoriserede operatører; understreger betydningen af en fælles definition på begrebet lovlig spilleoperatør, så medlemsstaterne i overensstemmelse med EU-retten kun giver licens til operatører, som fuldt ud opfylder i det mindste følgende krav og dermed anses for lovlige:

   a) operatøren skal have en licens, som giver ham ret til at drive virksomhed i den medlemsstat, hvor spilleren er hjemmehørende;
   b) operatøren anses ikke for ulovlig i henhold til lovgivningen i nogen medlemsstat;

27.  mener, at registreringsprocessen skal indeholde et obligatorisk element, hvor spilleren selv angiver og definerer en maksimal tabsgrænse inden for en nærmere bestemt periode; mener endvidere, at dette element under alle omstændigheder skal indgå i spil, der bygger på høj afviklingsfrekvens;

Overholdelse af EU-lovgivningen

28.  understreger på den ene side, at udbydere af onlinespil til enhver tid skal efterleve den nationale lovgivning i de medlemsstater, hvor de pågældende spil udbydes, og på den anden side, at medlemsstaterne skal bevare retten til at indføre de restriktioner, som skønnes nødvendige og berettigede for at kunne gribe ind over for ulovlige onlinespil med det formål at håndhæve national lovgivning og spærre adgangen til markedet for ulovlige spil;

29.  der henviser til, at medlemsstaterne i overensstemmelse med nærhedsprincippet har ret til at bestemme, hvordan udbuddet af onlinespil organiseres og reguleres på nationalt plan, og til at foretage eventuelle indgreb, som de anser for nødvendige mod ulovlig spillevirksomhed under overholdelse af de grundlæggende principper i EU-traktaten; erkender, at en sådan lovgivning skal være forholdsmæssig, konsekvent, gennemskuelig og ikke-diskriminerende; henviser til nødvendigheden af en mere sammenhængende EU-politik i betragtning af onlinespils grænseoverskridende karakter;

30.  bemærker, at Kommissionen har sendt skrivelser til en række medlemsstater og anmodet om detaljerede oplysninger om deres gældende lovgivning om spillevirksomhed; opfordrer Kommissionen til at fortsætte dialogen med medlemsstaterne; henviser til Kommissionens arbejde i forbindelse med traktatovertrædelsessager og klager mod visse medlemsstater; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at fortsætte kontrollen med overensstemmelsen mellem national lovgivning og praksis og EU-lovgivningen og til at indlede traktatovertrædelsessager mod de medlemsstater, som tilsyneladende overtræder EU-retten; respekterer visse medlemsstaters beslutning om at oprette monopoler inden for denne sektor på betingelse af, at det er i overensstemmelse med Domstolens retspraksis, at de er underlagt en nøje statslig kontrol, at der sikres en særlig høj grad af forbrugerbeskyttelse, at deres aktiviteter er i overensstemmelse med almenhedens interesser, og at de reducerer spillemulighederne på en konsekvent måde;

31.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og ekspertgruppen om spilletjenester til at udarbejde foranstaltninger, koordinerede strategier og udveksling af god praksis med henblik på at studere og bekæmpe skatte- og afgiftsunddragelse blandt godkendte operatører, som opererer i EU's indre marked, men har deres vedtægtsmæssige hjemsted i skattely i og uden for EU;

32.  henviser til den risiko, som forbrugeres adgang til ulovlige spillesteder kan udgøre; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til som led i arbejdet i ekspertgruppen om spilletjenester at afveje de sociale omkostninger, der er forbundet med regulerede spilleaktiviteter, med de skadelige virkninger, der er forbundet med, at forbrugere vender sig mod de ulovlige operatører;

33.  understreger, at de medlemsstater, der vælger at åbne deres sektor for onlinespil, skal sørge for en gennemsigtig og juridisk holdbar licensansøgningsprocedure, som bygger på objektive og ikke-diskriminerende kriterier i fuld overensstemmelse med EU-retten og med tilstrækkelig beskyttelse af borgerne og forbrugerne;

Administrativt samarbejde

34.  opfordrer ekspertgruppen om spilletjenester og Kommissionen til så vidt muligt at lette overførslen af data mellem de regulerende myndigheder i medlemsstaterne, således at der kan udveksles bedste praksis og oplysninger om skabelse af et effektivt fælles system til identificering af spillere, imødegåelse af udbuddet af ulovlige spil, styrkelse af forbrugerbeskyttelsen, ansvarlig reklame, etablering af hvide og sorte lister, forhindring af aftalt spil og frivillige udelukkelsesmekanismer som bl.a. omfatter personlige tids- og indsatsgrænser, som finder anvendelse i hele EU; opfordrer ekspertgruppe til at sørge for, at den indhenter den størst mulige ekspertise i udførelsen af sit arbejde; opfordrer medlemsstaterne til at genindlede dialogen med onlinespilleoperatørerne inden for rammerne af Rådets Arbejdsgruppe vedrørende Etablering og Tjenesteydelser;

35.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med ekspertgrupper og høringer at inddrage eksperter, som er specialiseret i spilleproblemer og ludomani;

36.  understreger behovet for på EU-plan at styrke samarbejdet og udvekslingen af bedste praksis mellem nationale eksperter fra social- og sundhedssektoren, som er specialiseret i spilleproblemer og ludomani;

37.  understreger, at en effektiv udveksling af oplysninger mellem undersøgelsesorganer er væsentlig for en vellykket retshåndhævelsesindsats, og at foranstaltninger til bekæmpelse af aftalt spil skal overholde de nationale og europæiske love og forskrifter om databeskyttelse;

38.  opfordrer medlemsstaterne til inden for rammerne af ekspertgruppen i tæt samarbejde med Kommissionen og indbyrdes at koordinere aktiviteter til imødegåelse af det ulovlige udbud af grænseoverskridende spilletjenester og gennemføre handlingsplanen i Kommissionen meddelelse om onlinespil;

39.  erkender, at samarbejde mellem medlemsstaterne er af afgørende betydning, men understreger, at det samtidig er yderst vigtigt, at ekspertgruppen om spilletjenester arbejder tæt sammen med alle de berørte parter, herunder både spilleindustrien og forbrugerorganisationerne;

40.  påpeger, at det er vigtigt, at ekspertgruppen arbejder på at opnå mere gennemsigtige og enkle procedurer, der fjerner unødvendige administrative byrder i medlemsstaterne, som unødigt kan øge omkostningerne for lovlige onlineoperatører i de lande, som beslutter at åbne deres markeder; understreger, at fjernelsen af administrative byrder aldrig må bringe forbrugerbeskyttelsen i fare;

41.  mener, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger med henblik på at tilnærme skatte- og afgiftssystemerne vedrørende spil til hinanden for at undgå, at uforholdsmæssigt store skatte- og afgiftsmæssige fordele fremmer udbredelsen og koncentrationen af onlinespilleaktiviteter;

42.  opfordrer de nationale regulerende myndigheder i de medlemsstater, som har besluttet at indføre en licensordning, til at udveksle bedste praksis, som kan lette anvendelsen af nationale licenser, herunder tekniske standarder for spilleudstyr; tilskynder de kompetente nationale myndigheder til kun at give en spilleoperatør tilladelse til at drive virksomhed, hvis den pågældende virksomhed ikke driver virksomhed i modstrid med lovgivningen i en anden medlemsstat, hvis lovgivning ikke af Domstolen er blevet erklæret som ikke værende i overensstemmelse med EU-retten;

Hvidvaskning af penge

43.  43.understreger, at onlinespil er et kontantløst miljø, og at der som følge af afhængigheden af tredjepartsudbydere af finansielle tjenesteydelser er behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger mod hvidvaskning af penge; understreger behovet for et tæt samarbejde mellem de nationale spillemyndigheder, det nationale politivæsen og de nationale håndhævende myndigheder om forebyggelse af kriminelle aktiviteter;

44.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og ekspertgruppen til at gribe effektivt ind over for hvidvaskning af penge; glæder sig i den forbindelse over forslaget om at udvide bestemmelserne i direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge til at omfatte alle former for spil og opfordrer de kompetente national myndigheder til at sikre, at transaktioner, som mistænkes for potentielt at have forbindelse til hvidvaskning af penge eller anden kriminel virksomhed, indberettes i overensstemmelse med bestemmelserne direktivet;

45.  opfordrer Rådet til at handle hurtigt og ambitiøst i forhandlingerne om Kommissionens forslag til et direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (COM(2013)0045), og til at lade det dække alle former for spil, herunder på internettet, med henblik på at forhindre udnyttelsen af onlineaktiviteter med sportsvæddemål fra kriminelles side til hvidvaskning af penge;

46.  understreger, at solide registreringssystemer og entydige verifikationssystemer er centrale redskaber til at forhindre svindel med onlinespil, f.eks. hvidvaskning af penge; mener, at verifikationen kan bygge på onlinestrukturer, der allerede forefindes, eller som er under udvikling, som f.eks. onlineverifikationssystemer for bank- og kreditkort;

47.  mener, at alle onlinespilleoperatører, der udbyder spil på EU's område, bør registreres som lovlige operatører;

48.  understreger, at alle medlemsstater bør fastlægge og udpege en offentlig myndighed, der skal have ansvaret for tilsyn med onlinespil; mener, at denne myndighed også skal have beføjelse til at gribe ind, hvis der registreres mistænkelig spilleadfærd; understreger, at der ligeledes bør stilles krav til spilleoperatørerne om at underrette myndigheden om enhver mistænkelig adfærd;

Sportens integritet

49.  understreger i betragtning af, at aftalt spil er et grænseoverskridende fænomen, at bekæmpelsen af det nødvendiggør et mere effektivt samarbejde mellem alle interesserede parter herunder offentlige myndigheder, de retshåndhævende myndigheder, sportsindustrien, spilleoperatørerne og de regulerende myndigheder, sportsfolk og tilhængere, mens der også skal lægges vægt på uddannelse og forebyggelse; glæder sig i den forbindelse over Kommissionens forberedende foranstaltning for 2012, som støtter transnationale oplysningsprojekter med henblik på at bekæmpe aftalt spil; henviser til, at aftalt spil finder sted både på offline- og online-spillemarkederne og at aftalt spil på onlinemarkedet i de fleste tilfælde sker gennem operatører, som er etableret på uregulerede markeder uden for EU;

50.  opfordrer til indførelse af en adfærdskodeks som del af et selvregulerende initiativ, der indeholder et generelt forbud gældende for alle medvirkende ved sportsbegivenheder (særligt spillere, trænere, dommere, lægelige og tekniske medarbejdere samt klubejere og -bestyrere), som kan have direkte indflydelse på resultatet, mod at vædde på deres egne kampe eller arrangementer; lægger i denne forbindelse også vægt på behovet for strenge og pålidelige systemer for alders- og identitetskontrol på medlemsstatsplan; opfordrer sportsorganisationer til at gøre brug af oplysningskampagner og adfærdskodekser i arbejdet med at undervise sportsfolk, dommere og officials fra en tidlig alder i, at det er ulovligt at manipulere med sportsresultater;

51.  erkender, at bestræbelserne på at bekæmpe sportsorganisationernes deltagelse i korrupte aktiviteter, som f.eks. aftalt spil eller hvidvaskning af penge, bl.a. i form af adfærdskodekser, skal være rettet mod alle interessentgrupper (officials, ejere, bestyrere, agenter, spillere, dommere og fans) og alle organisationer (klubber, ligaer, forbund osv.);

52.  opfordrer medlemsstaterne til at prioritere bekæmpelse af korruption i sporten og understreger behovet for at koncentrere sig mere om en effektiv retshåndhævelse i den forbindelse; opfordrer til vedtagelse på nationalt plan af effektive foranstaltninger for at forhindre interessekonflikter, navnlig ved at forhindre, at sportsaktører kan spille på kampe, som de selv er involveret i; opfordrer alle idrættens styrende organer til at forpligte sig til at anvende gode forvaltningspraksisser for at reducere risikoen for at blive offer for aftalt spil; opfordrer Kommissionen til i den forbindelse at tage hensyn til arbejdet i Europarådet om evalueringen af risikoen i forbindelse med visse former for væddemål og evalueringen af de mulige risici i forbindelse med spot-væddemål, hvor det er muligt at indgå væddemål under en kamp og til at gribe ind om nødvendigt;

53.  opfordrer idrætssammenslutningerne og spilleoperatørerne til gennem en adfærdskodeks at indføre et forbud mod væddemål om såkaldte negative begivenheder som f.eks. gule kort, straffespark eller frispark under en kamp eller et arrangement; opfordrer medlemsstaterne og spiludbyderne til at nedlægge et forbud mod alle former for sportsrelaterede live-væddemål, da disse har vist sig at være meget udsatte i forhold til aftalt spil og derfor udgør en risiko for sportens integritet:

54.  opfordrer til, at der indføres pligt til samarbejde og udveksling af informationer om mistænkelige aktiviteter på både nationalt plan og EU-plan mellem sportsorganisationer, offentlige myndigheder, Europol og Eurojust med henblik på at bekæmpe kriminalitet i grænseoverskridende spilleaktiviteter på internettet;

55.  glæder sig over, at Kommissionen agter at fremme udvekslingen af god praksis i forbindelse med bekæmpelse af aftalt spil; understreger betydningen af at Den Europæiske Union støtter det igangværende arbejde i Europarådet med at få en international konvention forhandlet på plads om beskyttelse og fremme af sportens integritet; understreger, at aftalt spil ikke altid er væddemålsrelateret, og at det også er nødvendigt at gøre noget ved aftalt spil, som ikke er væddemålsrelateret, da det også udgør en risiko for sportens integritet; understreger behovet for et udvidet samarbejde på EU-plan og globalt plan til bekæmpelse af aftalt spil; opfordrer Kommissionen til at stå i spidsen for oprettelsen af en global platform for udveksling af oplysninger og bedste praksis samt koordinering af fælles forebyggelses- og håndhævelsesforanstaltninger mellem tilsynsmyndigheder, idrætsforeninger, politi- og retsmyndigheder samt spiludbydere;

56.  mener, at en konsekvent politik om strafferetlige sanktioner er afgørende for en fælleseuropæisk tilgang til regulering af sektoren for onlinespil, og opfordrer med henblik herpå indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at svigagtig manipulering af resultater med henblik på at opnå økonomiske eller andre fordele forbydes ved at fastslå, at enhver trussel mod konkurrencers integritet, herunder konkurrencer forbundet med væddemål, er en strafbar handling; opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe foranstaltninger på EU-plan imod ureguleret onlinespil og til at støtte kampen mod aftalt spil;

57.  erkender, at provenuet fra spil og loto udgør en vigtig indtægtskilde i visse medlemsstater, som kan anvendes til støtte for almennyttige og velgørende formål, kulturelt arbejde, den folkelige idræt, hestevæddeløb og hestebranchen generelt; understreger endvidere, at man under drøftelserne på EU-plan bør anerkende betydningen af dette konstante bidrag og dens specifikke rolle; bekræfter sin opfattelse af, at sportsvæddemål er en form for forretningsmæssig udnyttelse af sportskonkurrencer; henstiller, idet det fuldt ud anerkender medlemsstaternes kompetence på dette område, at sportskonkurrencer bør beskyttes mod ikke-autoriseret kommerciel udnyttelse, navnlig ved at anerkende sportsarrangørers ejendomsret ikke blot for at sikre et rimeligt økonomisk afkast til fordel for alle niveauer inden for den professionelle sport og amatørsporten, men også for at skærpe kampen mod svig inden for sporten navnlig i form af aftalt spil;

58.  opfordrer til mere europæisk samarbejde, koordineret af Kommissionen, om at identificere og udelukke spille- og væddemålsoperatører på internettet, der er skyldige i ulovlige aktiviteter som f.eks. aftalt spil eller spil på juniorkonkurrencer, der involverer mindreårige, og forventer, at den internetbaserede spilleindustri overholder dette forbud gennem selvregulering;

59.  opfordrer medlemsstaterne til at overveje et forbud mod alle former for "spot-væddemål", såsom væddemål om hjørnespark, frispark, indkast og advarsler, da disse har vist sig at indebære den største risiko for aftalt spil;

60.  opfordrer Kommissionen til at indføre et europæisk advarselssystem til regulering af væddemål med henblik på hurtig udveksling af oplysninger om aftalte sportsbegivenheder;

61.  glæder sig over transnationale oplysningsprojekter med henblik på at bekæmpe aftalt spil på globalt plan;

62.  understreger, at sportsfolk har brug for effektive beskyttelsesmekanismer for at imødegå korrumperende indflydelse, herunder beskyttelse af sportsfolkenes moralske og fysiske integritet, ordentlige arbejdsbetingelser samt sikring af gager og godtgørelser, herunder forbud mod deltagelse på forskellige konkurrenceniveauer for sportsorganisationer, som ikke til stadighed opfylder disse forpligtelser over for deres sportsfolk.

63.  påpeger, at påstande om aftalt spil ofte prøves ved offentlige domstole eller ved sportslige voldgiftsinstanser, og at de internationale processuelle minimumsstandarder som fastsat i artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention skal overholdes ved begge procedureformer;

64.  opfordrer til strengere regulering eller forbud mod farlig spillevirksomhed som følge af evalueringer foretaget på medlemsstatsplan;

o
o   o

65.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne samt Den Russiske Føderation.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0098.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0025.
(3) EUT C 153 E af 31.5.2013, s. 35.
(4) EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 30.
(5) Se sag C 275/92 Schindler, præmis 57 til 60; sag C 124/97 Läärä m.fl., præmis 32 og 33; sag C-67/98 Zenatti, præmis 30 og 31; sag C-243/01 Gambelli m.fl., præmis 67; sag C-42/07 Liga Portuguesa, præmis 56; de forenede sager C 316/07, C 358/07 til C 360/07, C 409/07 og C 410/07, Markus Stoß m.fl., præmis 74; sag C 212/08, Zeturf Ltd, præmis 38; sag C-72/10 Costa, præmis 71; sag C 176/11 Hit Larix, præmis 15; de forenede sager C 186/11 og C 209/11 Stanleybet m.fl., præmis 44.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik