Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2322(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0218/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0218/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2013 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0348

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 410kWORD 47k
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά
P7_TA(2013)0348A7-0218/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά (2012/2322(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Προς ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση» (COM(2012)0596),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2011 με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» (COM(2011)0012),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια στην εσωτερική αγορά(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την τιμιότητα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση(4),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Λευκωσίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την καταπολέμηση των στημένων αγώνων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2010 και τις εκθέσεις προόδου της γαλλικής, σουηδικής, ισπανικής και ουγγρικής προεδρίας σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια και τα στοιχήματα στα κράτη μέλη της ΕΈ,

–  έχοντας υπόψη την προπαρασκευαστική δράση με θέμα τις ευρωπαϊκές συμπράξεις στον αθλητισμό και, συγκεκριμένα, τα προγράμματα συλλογής δεδομένων που επικεντρώνονται στην πρόληψη των κρουσμάτων προσυνεννοημένων αγώνων μέσω της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων φορέων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 51, 52 και 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που προσαρτάται στη ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη νομολογία που έχει αναπτυχθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία, στον ειδικό τομέα της διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών, το Δικαστήριο αναγνωρίζει συγκεκριμένα ως επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος που μπορούν να δικαιολογήσουν περιορισμούς της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών την προστασία του καταναλωτή, την πρόληψη της απάτης και της παρότρυνσης σε τυχερά παιχνίδια καθώς επίσης τη γενική ανάγκη να διατηρηθεί η δημόσια τάξη(5),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0218/2013),

A.  αναγνωρίζει ότι τα τυχερά παιχνίδια δεν είναι μια συνήθης οικονομική δραστηριότητα, λόγω του δυνητικού αρνητικού αντίκτυπού τους στην υγεία και των κοινωνικών επιπτώσεών τους, στις οποίες περιλαμβάνονται: η παθολογική εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια, οι επιπτώσεις και το κόστος των οποίων είναι δύσκολο να εκτιμηθούν· το οργανωμένο έγκλημα· η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οι προσυνεννοημένοι αγώνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση ενδέχεται να ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξάρτησης απ’ ό, τι τα παραδοσιακά τυχερά παιχνίδια εκτός απευθείας σύνδεσης, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της ιδιαίτερα εύκολης πρόσβασης και της απουσίας κοινωνικού ελέγχου· ωστόσο απαιτείται περαιτέρω έρευνα και στοιχεία για το θέμα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους λόγους αυτούς, ορισμένοι κανόνες της εσωτερικής αγοράς - συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών και της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης - δεν αποκλείουν τον καθορισμό πρόσθετων μέτρων από τα κράτη μέλη για την προστασία των παικτών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει την υποχρέωση προστασίας της ανθρώπινης υγείας κατά τη χάραξη και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 169 της ΣΛΕΕ υποχρεώνει την ΕΕ να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, η προστασία της ανθρώπινης υγείας και των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί τη βασική κατευθυντήρια αρχή κατά την εκπόνηση συστάσεων σε επίπεδο ΕΕ και εθνικής νομοθεσίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν τον τρόπο οργάνωσης και ρύθμισης της προσφοράς τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους στόχους γενικού συμφέροντος που επιδιώκουν, συμμορφούμενα παράλληλα με το δίκαιο της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της και κατ’ εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, η προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση δεν υπόκειται σε ειδική τομεακή ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ και δεν εντάσσεται στις οδηγίες για τις υπηρεσίες και τα δικαιώματα του καταναλωτή, εξακολουθώντας - ωστόσο - να υπάγεται σε ορισμένες δευτερογενείς νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, όπως η οδηγία για την προστασία δεδομένων, η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση διαφέρει από τις άλλες αγορές λόγω των κινδύνων που συνεπάγεται σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, όπως κατ' επανάληψη έχει αναγνωρίσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών παιχνιδιών συνιστά οικονομική δραστηριότητα ιδιαίτερης φύσεως που μπορεί να δικαιολογήσει την επιβολή περιορισμών για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως η προστασία του καταναλωτή, η πρόληψη της απάτης, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και της δημόσιας υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται στο πλαίσιο αυτό πρέπει να πληρούν τις διατάξεις που προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, όπως επίσης να είναι ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους στόχους και να μην εισάγουν διακρίσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, κοινές ανησυχίες για τον αρνητικό αντίκτυπο των παράνομων διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στις κοινωνίες και τις εθνικές τους οικονομίες γενικότερα, οι οποίες συνοψίζονται κατά κύριο λόγο στην προστασία των ανηλίκων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στην αντιμετώπιση του εθισμού και στην πάταξη της εγκληματικότητας και της φοροδιαφυγής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασυνοριακή φύση των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, οι κίνδυνοι από πλευράς προστασίας των καταναλωτών, πρόληψης της απάτης και επιβολής του νόμου κατά των παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και οι προσυνεννοημένοι αγώνες, καθώς και η ανάγκη καταπολέμησης των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα παράνομα τυχερά παιχνίδια επιτάσσουν συντονισμένη δράση μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν μηχανισμοί για τον ενδελεχή έλεγχο αθλητικών εκδηλώσεων και χρηματοοικονομικών ροών, παράλληλα με εποπτικούς μηχανισμούς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα είναι αναγκαία μια σφαιρική επισκόπηση του τομέα τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, σε ό, τι αφορά την ενημέρωση και τα στοιχεία σχετικά με την εγχώρια, ενδοενωσιακή και παγκόσμια προσφορά, επιτρεπόμενη και μη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μορφή των διαφημίσεων για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών ή δεν υπόκειται σε απολύτως καμία ρύθμιση·

Η ιδιαίτερη φύση του τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και η προστασία του καταναλωτή

1.  εκτιμά ότι, για να κατοχυρωθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, ιδίως για τους καταναλωτές που είναι περισσότερο ευάλωτοι, μια δίκαιη και νόμιμη προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, που θα καθοριστεί από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, θα μπορούσε να μειώσει το κοινωνικό κόστος και τις βλαβερές συνέπειες των δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών·

2.  προειδοποιεί ότι τα τυχερά παιχνίδια μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνο εθισμό, θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε κάθε νομοθετική πρόταση προς όφελος των καταναλωτών·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση κατά των παράνομων τυχερών παιχνιδιών που προσφέρονται από την επικράτεια κρατών μελών· προτρέπει την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να ζητήσει από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την επιβολή του νόμου κατά της προσφοράς παράνομων τυχερών παιχνιδιών στις προγραμματισμένες συστάσεις της για την προστασία των καταναλωτών και τη διαφήμιση·

4.  πιστεύει ότι υφίσταται μια επικίνδυνη σχέση ανάμεσα στη σοβαρή οικονομική δυσπραγία και την αύξηση των τυχερών παιχνιδιών· υπογραμμίζει ότι η ιδιαίτερα σοβαρή τρέχουσα κοινωνική και οικονομική κατάσταση έχει συμβάλει στη ραγδαία εξάπλωση των τυχερών παιχνιδιών, κυρίως μεταξύ των φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού, και ότι απαιτείται, ως εκ τούτου, συνεχής και σταθερή παρακολούθηση του φαινομένου του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια και της παθολογικής εξάρτησης από αυτά·

5.  υποστηρίζει ότι τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση αποτελούν μια μορφή εμπορικής χρήσης του αθλητισμού και ότι, δεδομένου ότι ο τομέας αναπτύσσεται σταθερά συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές καινοτομίες, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τον έλεγχο των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, λόγω της ειδικής φύσης του διαδικτύου, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των δικαιωμάτων των καταναλωτών και υπαγωγής του τομέα σε έρευνες στο πλαίσιο της πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος·

6.  επιμένει ότι, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν να οργανώσουν και να ρυθμίσουν την προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ ρυθμιστικών αρχών στα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να είναι αδύνατη η πρόσβαση ανηλίκων σε υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση· καλεί τα κράτη μέλη να υποχρεώσουν τους φορείς εκμετάλλευσης που λειτουργούν με άδεια από κράτη μέλη να τοποθετήσουν σε εμφανή θέση στον ιστότοπό τους τον λογότυπο, σήμα εμπιστοσύνης της ρυθμιστικής αρχής·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τι μπορεί να γίνει για να σταματήσει η πρακτική με βάση την οποία ορισμένες εταιρείες με έδρα σε ένα κράτος μέλος προωθούν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση - για παράδειγμα μέσω δορυφορικής τηλεόρασης και διαφημιστικών εκστρατειών - σε άλλο κράτος μέλος όπου δεν διαθέτουν άδεια παροχής των υπηρεσιών αυτών·

8.  ζητεί να επιβληθεί στους φορείς εκμετάλλευσης η υποχρέωση προσθήκης σαφούς, ευδιάκριτης και ρητής προειδοποίησης προς τους ανηλίκους στην οποία θα αναφέρεται ότι η συμμετοχή τους στα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση είναι παράνομη·

9.  πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλισθεί ότι δεν θα διακυβευθεί περαιτέρω η επιβίωση των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας εξαιτίας των τυχερών παιχνιδιών·

10.  πιστεύει ότι απαιτούνται πρόσθετες μελέτες και δεδομένα για την ποσοτική εκτίμηση του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια και των κινδύνων που σχετίζονται με τα διαφορετικά είδη τυχερών παιχνιδιών· καλεί όλα τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εκπονήσουν, με συντονισμένο τρόπο, περαιτέρω μελέτες για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα των τυχερών παιχνιδιών· επισημαίνει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών οφείλουν να συμβάλλουν στην πρόληψη του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια·

11.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη - και αν είναι σκόπιμο μέσω της ομάδας εμπειρογνωμόνων - τις δυνατότητες διαλειτουργικότητας σε όλη την ΕΕ μεταξύ των εθνικών μητρώων αυτοαποκλεισμού, τα οποία περιλαμβάνουν προσωπικά όρια για τα τυχερά παιχνίδια και στα οποία έχουν πρόσβαση εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, έτσι ώστε κάθε πελάτης που αυτοαποκλείεται ή υπερβαίνει τα όρια τυχερών παιχνιδιών σε έναν φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει τη δυνατότητα να αποκλείεται αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οιοσδήποτε μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εξαρτημένους παίκτες πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες προστασίας δεδομένων· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εργαστεί η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την προστασία των πολιτών από τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια·τονίζει ότι, προκειμένου να ενημερώνονται οι καταναλωτές σχετικά με τη δραστηριότητά τους σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια, το μητρώο αυτό θα πρέπει να δείχνει στον καταναλωτή όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το ιστορικό τυχερών παιχνιδιών κάθε φορά που ξεκινά να παίζει·

12.  συνιστά να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών και άλλων μορφών ψυχαγωγίας σε απευθείας σύνδεση· υπηρεσίες που συνδυάζουν διακριτά χαρακτηριστικά του τομέα τυχερών παιχνιδιών πρέπει να εμπίπτουν στην κατάλληλη νομοθεσία περί τυχερών παιχνιδιών και να εφαρμόζουν πλήρως τους μηχανισμούς εξακρίβωσης της ηλικίας και της ταυτότητας·

13.  σημειώνει ότι οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης μπορούν να συμβάλουν θετικά στον προσδιορισμό του περιεχομένου κοινών προτύπων· επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με την οποία, σε έναν τομέα τόσο ευαίσθητο όπως τα τυχερά παιχνίδια, η αυτορρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικά και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εθνική νομοθεσία·

14.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής υποχρεωτικού ελέγχου ταυτοποίησης από τρίτους προκειμένου να αποκλείονται από το παιχνίδι ανήλικοι ή άτομα που χρησιμοποιούν ψευδείς ταυτότητες· εκτιμά ότι ο έλεγχος αυτός θα μπορούσε να συνίσταται, μεταξύ άλλων, σε έλεγχο του αριθμού κοινωνικής ασφάλισης, στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού ή άλλου αποκλειστικού αναγνωριστικού κωδικού, επισημαίνοντας ότι η εξακρίβωση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τυχερά παιχνίδια·

15.  θεωρεί απαραίτητο να καταστεί ασφαλέστερο το λογισμικό που χρησιμοποιείται στα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση και πιστεύει ότι είναι σκόπιμο να θεσπιστούν ελάχιστες κοινές απαιτήσεις πιστοποίησης ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή ομοιόμορφων παραμέτρων και προτύπων·

16.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη διαμόρφωσης αποτελεσματικών μεθόδων επιτήρησης στον τομέα των στοιχημάτων, λαμβανομένης υπόψη της ταχείας ανάπτυξης του διαδικτυακού περιβάλλοντος, αλλά υπογραμμίζει επίσης πόσο σημαντική είναι η προστασία των χρηστών από την κατάχρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

17.  υποστηρίζει την άποψη ότι κοινά πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση θα πρέπει να πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του παρόχου υπηρεσίας όσο και του καταναλωτή, για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των πολιτών και των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων, και την πρόληψη παραπλανητικών και υπερβολικών διαφημίσεων· ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές οργανώσεις των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να αναπτύξουν και να εγκρίνουν κώδικες δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση·

18.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη σύστασή της την υποχρέωση, για τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, να προωθούν ενεργά τη χρήση αυτοπεριορισμών κατά τη στιγμή εγγραφής, καθώς και σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων απωλειών·

19.  συνιστά την καθιέρωση ενιαίων, πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων ασφαλείας για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής επαλήθευσης· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση οδηγίας σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητας, που θα εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, όπου υπάρχουν· ζητεί, συνεπώς, εξορθολογισμό και αποτελεσματικότερη διαμόρφωση των διαδικασιών καταχώρισης και ταυτοποίησης, κυρίως για να διασφαλιστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ταυτοποίησης και να προληφθεί η δημιουργία πολλών λογαριασμών ανά παίκτη και η πρόσβαση ανηλίκων σε ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών· συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών για τα μέτρα επιβολής του νόμου - όπως δημιουργία λευκών και μαύρων καταλόγων παράνομων ιστοτόπων τυχερών παιχνιδιών, από κοινού ανάπτυξη ασφαλών και ανιχνεύσιμων λύσεων για τις πληρωμές και εξέταση του ενδεχομένου δέσμευσης των συναλλαγών - ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές από τους παράνομους φορείς εκμετάλλευσης·

20.  καλεί τα κράτη μέλη και τους φορείς εκμετάλλευσης να προωθήσουν την υπεύθυνη διαφήμιση για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση· επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εγκρίνει σύσταση σχετικά με την υπεύθυνη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει κοινά ελάχιστα πρότυπα που παρέχουν επαρκή προστασία για τους ευάλωτους καταναλωτές· συνιστά η διαφήμιση να είναι υπεύθυνη, να περιλαμβάνει σαφείς προειδοποιήσεις για τους κινδύνους εθισμού στα τυχερά παιχνίδια και να μην είναι υπερβολική και να μην προβάλλεται με περιεχόμενο που εστιάζει συγκεκριμένα σε ανηλίκους ή όταν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εστίασης σε ανήλικους, όπως ισχύει συγκεκριμένα με τη διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

21.  ζητεί τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων που θα επιτρέπουν την απόκτηση και την περαιτέρω ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των παιδιών και των νέων· πιστεύει ότι η καθιέρωση μαθημάτων στο σχολείο για νέους σχετικά με τη βέλτιστη χρήση του διαδικτύου θα μπορούσε να καθιστά τους χρήστες ικανότερους να προστατεύουν τον εαυτό τους από τον εθισμό σε υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση·

22.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών παροχής συμβουλών και των γονέων ως προς την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση και τις επιπτώσεις τους στους ανηλίκους·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα ευαισθητοποίησης έναντι των κινδύνων εθισμού σε τυχερά παιχνίδια, στοχεύοντας ειδικότερα στους νέους·

24.  ζητεί να επιτρέπονται οι κοινωνικά υπεύθυνες διαφημίσεις μόνο για τα προϊόντα τυχερών παιχνιδιών που παρέχονται νομίμως· πιστεύει ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέπεται η διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση που τονίζει υπερβολικά την πιθανότητα κέρδους με αποτέλεσμα να δίδεται η εσφαλμένη εντύπωση ότι τα τυχερά παιχνίδια συνιστούν εύλογη στρατηγική για τη βελτίωση των οικονομικών ενός ατόμου· πιστεύει ότι η διαφήμιση πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της εξάρτησης από τυχερά παιχνίδια·

25.  επισημαίνει ότι ο καθορισμός μιας ακίνδυνης μορφής διαφήμισης και η θέσπιση κανόνων για τη διάδοσή της θα συμβάλουν καθοριστικά στο να αποτραπεί η συμμετοχή των νέων κάτω των 18 ετών στα τυχερά παιχνίδια, καθώς και στην καταπολέμηση της προβληματικής και παθολογικής εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια·

26.  υπογραμμίζει ότι τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών θα πρέπει να πλαισιώνονται από συνδυασμό προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων επιβολής του νόμου για τη μείωση της επαφής των πολιτών με μη εξουσιοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης· τονίζει τη σημασία που έχει ο από κοινού καθορισμός της έννοιας των νόμιμων φορέων εκμετάλλευσης, έτσι ώστε τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, να παρέχουν άδεια μόνο σε φορείς εκμετάλλευσης που πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις και θεωρούνται, ως εκ τούτου, νόμιμοι:

   α) ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να έχει άδεια η οποία του παρέχει το δικαίωμα να δραστηριοποιείται στο κράτος μέλος του παίκτη,
   β) ο φορέας εκμετάλλευσης δεν θεωρείται παράνομος βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους·

27.  εκτιμά ότι μια διαδικασία καταχώρισης πρέπει να περιλαμβάνει, ως υποχρεωτικό στοιχείο, τα μέγιστα όρια απωλειών που καθορίζονται και ορίζονται από τον παίκτη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα· το στοιχείο αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον σε παιχνίδια με σύντομη συχνότητα επανάληψης·

Συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ

28.  τονίζει, αφενός, ότι οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση πρέπει σε κάθε περίπτωση να σέβονται την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών στα οποία δραστηριοποιούνται και, αφετέρου, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να επιβάλλουν τους περιορισμούς που κρίνουν αναγκαίους και δικαιολογημένους για την αντιμετώπιση των παράνομων τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, προκειμένου να εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία και να αποκλείονται οι παράνομοι φορείς εκμετάλλευσης από την πρόσβαση στην αγορά·

29.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση σε εθνικό επίπεδο και το δικαίωμα να εφαρμόζουν κάθε μέτρο που κρίνουν αναγκαίο για την καταπολέμηση της παράνομης παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, συμμορφούμενα παράλληλα με τις βασικές αρχές της Συνθήκης της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω νομοθεσία πρέπει να είναι αναλογική, συνεκτική, διαφανής και να μην εισάγει διακρίσεις· επισημαίνει την ανάγκη για συνεπέστερες πολιτικές της ΕΕ για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού χαρακτήρα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση·

30.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει αποστείλει επιστολές σε ορισμένα κράτη μέλη ζητώντας λεπτομερείς πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία τους όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογο με τα κράτη μέλη· σημειώνει το έργο της Επιτροπής σε υποθέσεις παραβάσεων και σε καταγγελίες κατά ορισμένων κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί και να επιβάλλει τη συμμόρφωση των εθνικών νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, και να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που φαίνεται ότι παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ· σέβεται την απόφαση των κρατών μελών για τη δημιουργία μονοπωλίων στον τομέα αυτό, με την προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, θα υπόκεινται σε αυστηρό κρατικό έλεγχο και θα διασφαλίζουν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, ότι οι δραστηριότητές τους θα είναι συνεπείς με τους στόχος γενικού συμφέροντος και θα περιορίζουν τις δυνατότητες συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια με συνεπή τρόπο·

31.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών να θεσπίσουν συντονισμένα μέτρα και στρατηγικές, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, με στόχο τη μελέτη και την αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροαποφυγής από εγκεκριμένους φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών στην αγορά της ΕΕ αλλά διατηρούν τη νόμιμη έδρα τους σε φορολογικούς παραδείσους εντός ή εκτός ΕΕ·

32.  επισημαίνει τους κινδύνους που μπορεί να ενέχει η πρόσβαση των καταναλωτών σε παράνομες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συζητήσουν, στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η αδειοδότηση ρυθμισμένων δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών έναντι των επιβλαβών συνεπειών της προσφυγής των καταναλωτών σε παράνομους φορείς εκμετάλλευσης·

33.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία επιλέγουν να ανοίξουν τον τομέα τυχερών παιχνιδιών τους σε απευθείας σύνδεση πρέπει να εξασφαλίζουν διαφανή και νομικά ασφαλή διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας με βάση αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια, απολύτως σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ και με επαρκή και αυστηρή προστασία των πολιτών και των καταναλωτών·

Διοικητική συνεργασία

34.  καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το δυνατόν περισσότερο, την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών στα κράτη μέλη προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών με στόχο τη διευκόλυνση της καθιέρωσης κοινού συστήματος ταυτοποίησης των παικτών, μέτρων επιβολής του νόμου κατά των παράνομων φορέων εκμετάλλευσης, τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών, την υπεύθυνη διαφήμιση, την κατάρτιση λευκών και μαύρων καταλόγων, την πρόληψη των προσυνεννοημένων αγώνων και τη θέσπιση μηχανισμών αυτοαποκλεισμού που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ατομικά όρια σε χρόνο και σε χρήμα τα οποία θα ισχύουν σε όλη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η ομάδα εμπειρογνωμόνων να επωφεληθεί από την ευρύτερη δυνατή εμπειρογνωμοσύνη στην ανάπτυξη του έργου της· απευθύνει θερμή παρότρυνση στα κράτη μέλη να ξαναρχίσουν τον διάλογο σχετικά με τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση στο φόρουμ της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για την εγκατάσταση και τις υπηρεσίες·

35.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει πάντοτε στις ομάδες εμπειρογνωμόνων και στις διαβουλεύσεις εμπειρογνώμονες ειδικευμένους στο θέμα της προβληματικής και παθολογικής εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια·

36.  εκτιμά ότι θα πρέπει να ενισχυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εθνικών εμπειρογνωμόνων του κοινωνικού τομέα και του τομέα υγείας, ειδικευμένων σε θέματα παθολογικής και προβληματικής εξάρτησης από τυχερά παιχνίδια·

37.  τονίζει ότι, παρόλο που η ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οργανισμών διερεύνησης έχει σημασία για την επιτυχή εφαρμογή του δικαίου, η δράση για την πάταξη του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων πρέπει να συμμορφώνεται με τις εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων·

38.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων, να εργάζονται σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και μεταξύ τους για τον συντονισμό των μέτρων για την αντιμετώπιση της μη εγκεκριμένης προσφοράς διασυνοριακών υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση·

39.  αναγνωρίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιώδους σημασίας αλλά τονίζει ότι ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης να υπάρχει στενή συνεργασία της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα τυχερά παιχνίδια με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών και των οργανώσεων καταναλωτών·

40.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να καταβάλει προσπάθειες η ομάδα εμπειρογνωμόνων για πιο διαφανείς και απλουστευμένες διαδικασίες με στόχο την εξάλειψη άσκοπων διοικητικών επιβαρύνσεων για τα κράτη μέλη που μπορεί να αυξάνουν χωρίς λόγο το κόστος για τους νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση στις χώρες που επιλέγουν να ανοίξουν τις αγορές τους· επισημαίνει ότι η άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την προστασία των καταναλωτών·

41.  θεωρεί αναγκαία μια παρέμβαση που θα στοχεύει στην προσέγγιση μεταξύ των εθνικών φορολογικών καθεστώτων για τα τυχερά παιχνίδια, ώστε να αποφευχθούν δυσανάλογα φορολογικά πλεονεκτήματα που ευνοούν τη διάδοση και τη συγκέντρωση υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση·

42.  παροτρύνει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών που έχουν επιλέξει την καθιέρωση συστημάτων αδειοδότησης να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την εφαρμογή εθνικών αδειών για τυχερά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον εξοπλισμό για τα τυχερά παιχνίδια· ενθαρρύνει τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές να επιτρέπουν τη λειτουργία εταιρείας τυχερών παιχνιδιών που εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους μόνον εφόσον η εν λόγω εταιρεία δεν λειτουργεί κατά παράβαση του νόμου σε άλλο κράτος μέλος η νομοθεσία του οποίου δεν έχει κριθεί ως μη σύμμορφη από το Δικαστήριο·

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

43.  τονίζει το γεγονός ότι τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση δεν εντάσσονται σε περιβάλλον που λειτουργεί με μετρητά και ότι - δεδομένης της εξάρτησης από εξωτερικούς παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών - απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών για τα τυχερά παιχνίδια, εθνικής αστυνομίας και εθνικών αρχών για την επιβολή του νόμου για την πρόληψη της εγκληματικής δραστηριότητας·

44.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την ομάδα εμπειρογνωμόνων να αναλάβουν ουσιαστική δράση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· επικροτεί, εν προκειμένω, την πρόταση επέκτασης των διατάξεων της οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι μορφές τυχερών παιχνιδιών, και καλεί τις αρμόδιες εθνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οιαδήποτε συναλλαγή για την οποία υπάρχουν υποψίες πιθανής σύνδεσης με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα καταγγέλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας·

45.  ζητεί από το Συμβούλιο να προωθήσει άμεσα και με φιλόδοξο τρόπο τις διαπραγματεύσεις για την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (COM(2013)0045) και να αντιμετωπίσει κάθε μορφή τυχερού παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, με στόχο την πρόληψη της εκμετάλλευσης των δραστηριοτήτων διαδικτυακών στοιχημάτων σε αθλητικούς αγώνες προς εξυπηρέτηση εγκληματικών συμφερόντων για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

46.  τονίζει ότι τα ισχυρά συστήματα καταχώρισης και αδιάβλητης επαλήθευσης συνιστούν ζωτικά εργαλεία για την πρόληψη τυχόν κατάχρησης των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· επισημαίνει ότι η επαλήθευση της ταυτότητας μπορεί να ωφεληθεί από ήδη υφιστάμενες και αναπτυσσόμενες δομές σε απευθείας σύνδεση, όπως τα συστήματα επαλήθευσης τραπεζών και πιστωτικών καρτών σε απευθείας σύνδεση·

47.  εκτιμά ότι όλες οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση που λειτουργούν στον χώρο της ΕΕ πρέπει να είναι νομίμως καταχωρισμένες στην ΕΕ·

48.  τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίσουν και να ορίσουν την αρμόδια δημόσια αρχή που είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση· τονίζει ότι η αρχή θα είναι επίσης εξουσιοδοτημένη να παρεμβαίνει σε περίπτωση ύποπτου τυχερού παιχνιδιού σε απευθείας σύνδεση· θα πρέπει επίσης να απαιτείται από τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών να ενημερώνουν την αρχή σχετικά με ενδεχόμενη ύποπτη δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών·

Ακεραιότητα στον αθλητισμό

49.  τονίζει ότι, λόγω του διακρατικού χαρακτήρα των προσυνεννοημένων αγώνων, η πάταξη του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων απαιτεί αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των φορέων επιβολής του νόμου, της αθλητικής βιομηχανίας, των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, των ρυθμιστικών αρχών για τα τυχερά παιχνίδια, των αθλητών και των φιλάθλων, ενώ θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις δράσεις εκπαίδευσης και πρόληψης στο πεδίο αυτό· επικροτεί, ως προς αυτό, την πρόσφατη προπαρασκευαστική δράση 2012 της Επιτροπής που υποστηρίζει διακρατικά έργα εκπαίδευσης για την καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων· σημειώνει ότι οι προσυνεννοημένοι αγώνες αφορούν αγορές τυχερών παιχνιδιών τόσο εκτός απευθείας σύνδεσης όσο και σε απευθείας σύνδεση και ότι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι προσυνεννοημένοι αγώνες που συνδέονται με στοιχήματα σε απευθείας σύνδεση πραγματοποιούνται μέσω φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών που εδρεύουν σε μη ρυθμισμένες αγορές εκτός της ΕΕ·

50.  ζητεί τη θέσπιση κώδικα δεοντολογίας, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας απορρύθμισης, που θα περιλαμβάνει γενική απαγόρευση σε όλα τα άτομα (ιδίως σε παίκτες, προπονητές, διαιτητές, ιατρικό και τεχνικό προσωπικό, ιδιοκτήτες και διευθυντές σωματείων) που συμμετέχουν στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το αποτέλεσμα των στοιχημάτων στους δικούς τους αγώνες ή διοργανώσεις· τονίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη θέσπισης αυστηρών και αξιόπιστων συστημάτων για την επαλήθευση της ηλικίας και της ταυτότητας σε επίπεδο κρατών μελών· ζητεί από τις αθλητικές οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν εκστρατείες ενημέρωσης και κώδικες δεοντολογίας με σκοπό τη διαπαιδαγώγηση – από νεαρή ηλικία – αθλητών, διαιτητών και επαγγελματιών στον χώρο του αθλητισμού σχετικά με τον παράνομο χαρακτήρα της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων αθλητικών συναντήσεων·

51.  αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της ανάμιξης των αθλητικών οργανώσεων σε δραστηριότητες διαφθοράς, όπως οι προσυνεννοημένοι αγώνες ή η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως οι κώδικες δεοντολογίας, πρέπει να απευθύνονται σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες (αξιωματούχοι, ιδιοκτήτες, διευθυντές, μεσάζοντες, παίκτες, διαιτητές και φίλαθλοι) και όλες τις οργανώσεις (όμιλοι, φορείς διοργάνωσης επαγγελματικών πρωταθλημάτων, ομοσπονδίες κ.λπ.)·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψης της διαφθοράς στον χώρο του αθλητισμού και τονίζει την ανάγκη να εστιάσουν περισσότερο στην αποτελεσματική επιβολή του νόμου στον χώρο αυτό· ζητεί την έγκριση, σε εθνικό επίπεδο, αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων, κυρίως με την αποτροπή στοιχημάτων από όλους τους ενδιαφερομένους που προέρχονται από τον χώρο του αθλητισμού σε αγώνες στους οποίους εμπλέκονται· καλεί όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση αθλημάτων να δεσμευτούν ότι θα εφαρμόζουν πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος να πέσουν θύμα προσυνεννοημένων αγώνων· καλεί την Επιτροπή, εν προκειμένω, να λάβει υπόψη το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν ορισμένα είδη στοιχημάτων και να αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους του ειδικού στοιχήματος σε συγκεκριμένες φάσεις, στις περιπτώσεις που είναι δυνατόν να συμμετάσχει κανείς σε ορισμένα στοιχήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, και να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα·

53.  καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να συμπεριλάβουν στον κώδικα συμπεριφοράς απαγόρευση των στοιχημάτων για τα λεγόμενα αρνητικά συμβάντα, όπως κίτρινες κάρτες, πέναλτι ή αριθμός φάουλ, κατά τη διάρκεια αγώνα ή διοργάνωσης· καλεί όλα τα κράτη μέλη και τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να απαγορεύσουν κάθε μορφή στοιχημάτων κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων σε ζωντανή μετάδοση, δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί ότι προσφέρονται σε μεγάλο βαθμό για την ανάπτυξη του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων και, για τον λόγο αυτό, θέτουν σε κίνδυνο το αδιάβλητο των αθλημάτων·

54.  ζητεί να θεσπιστεί υποχρέωση συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών για ύποπτες δραστηριότητες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ αθλητικών φορέων, δημόσιων αρχών, της Europol και της Eurojust, με στόχο την καταπολέμηση των διασυνοριακών εγκληματικών δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση·

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει την καλύτερη ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της καταπολέμησης των προσυνεννοημένων αγώνων· επισημαίνει τη σημασία της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τρέχον έργο που διεξάγεται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διαπραγμάτευση διεθνούς σύμβασης για την προστασία και την προώθηση του αδιάβλητου του αθλητισμού· τονίζει ότι οι προσυνεννοημένοι αγώνες δεν σχετίζονται πάντα με στοιχήματα και ότι αυτή η πτυχή τους που δεν συνδέεται με στοιχήματα, αλλά συνιστά πρόβλημα για το αδιάβλητο του αθλητισμού, πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί· τονίζει την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία παγκόσμιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και τον συντονισμό των κοινών δράσεων πρόληψης και επιβολής του νόμου μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, αθλητικών οργανώσεων, αστυνομικών και δικαστικών αρχών και φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών·

56.  πιστεύει ότι μια συνεπής πολιτική για τις ποινικές κυρώσεις είναι απαραίτητη στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής προσέγγισης για τη ρύθμιση του τομέα τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και, προς τον σκοπό αυτό, προτρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την απαγόρευση της δόλιας χειραγώγησης αποτελεσμάτων για οικονομικά ή άλλου είδους οφέλη, χαρακτηρίζοντας ποινικό αδίκημα κάθε απειλή του αδιάβλητου των διοργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται με τη διαχείριση στοιχημάτων· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση σε επίπεδο ΕΕ κατά των μη ρυθμιζόμενων τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και να υποστηρίξει την πάταξη του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων·

57.  αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι εισπράξεις από τα τυχερά παιχνίδια αντιπροσωπεύουν σημαντική πηγή εσόδων που τα περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να διοχετεύουν σε κοινωφελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, πολιτιστικά έργα, αθλητισμό της βάσης, ιπποδρομίες και στον τομέα των ιπποειδών· υπογραμμίζει επιπλέον τη σημασία που έχει να αναγνωρίζεται αυτή η βιώσιμη συνεισφορά και ο ιδιάζων ρόλος στις συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο· αναγνωρίζει ότι η παροχή υπηρεσιών αθλητικών στοιχημάτων αποτελεί μια μορφή εμπορικής χρήσης των αθλητικών αγώνων· συνιστά, μολονότι σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών επί του θέματος, να προστατεύονται οι αθλητικοί αγώνες από οιαδήποτε μη εγκεκριμένη εμπορική χρήση, ιδίως με την αναγνώριση των δικαιωμάτων κυριότητας των αθλητικών φορέων επί των αθλητικών διοργανώσεων που αναλαμβάνουν, τόσο για να εξασφαλιστούν θεμιτά οικονομικά οφέλη υπέρ του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα, όσο και για να ενισχυθεί η καταπολέμηση της απάτης στον αθλητισμό, και ειδικότερα οι προσυνεννοημένοι αγώνες·

58.  ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, για την ταυτοποίηση και την απαγόρευση φορέων εκμετάλλευσης στοιχημάτων σε απευθείας σύνδεση που ασκούν παράνομες δραστηριότητες όπως, μεταξύ άλλων, προσυνεννοημένους αγώνες ή στοιχήματα επί παιδικών αγώνων στους οποίους εμπλέκονται ανήλικοι, και αναμένει από τη διαδικτυακή βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών να τηρήσει αυτή την απαγόρευση μέσω αυτορρύθμισης·

59.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης κάθε μορφής ειδικού στοιχήματος σε προσυνεννοημένες φάσεις, όπως τα κόρνερ, τα φάουλ, τα πλάγια άουτ και οι κίτρινες κάρτες, δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί ότι οι φάσεις αυτές προσφέρονται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων·

60.  καλεί την Επιτροπή να εγκαταστήσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης για τις ρυθμιστικές αρχές στοιχημάτων προκειμένου να ανταλλάσσονται γρήγορα πληροφορίες σχετικά με προσυνεννοημένες αθλητικές διοργανώσεις·

61.  επικροτεί τα διακρατικά σχέδια εκπαίδευσης για την καταπολέμηση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων σε παγκόσμιο επίπεδο·

62.  τονίζει ότι οι αθλητές χρειάζονται αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας ώστε να αντιστέκονται σε επιρροές διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαφύλαξης της ηθικής και σωματικής ακεραιότητάς τους, κατάλληλες συνθήκες εργασίας, και τη διαφύλαξη των μισθών ή των αμοιβών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης συμμετοχής, σε διάφορα αγωνιστικά επίπεδα, των αθλητικών οργανώσεων που δεν εκπληρώνουν με συνέπεια τις υποχρεώσεις αυτές έναντι των αθλητών τους·

63.  υπογραμμίζει ότι οι ισχυρισμοί για προσυνεννοημένα παιχνίδια συχνά κρίνονται από δημόσια δικαστήρια καθώς και από αθλητικά διαιτητικά όργανα και ότι, στο πλαίσιο και των δύο διαδικασιών, θα πρέπει να τηρούνται τα ελάχιστα διεθνή δικονομικά πρότυπα που καθορίζονται στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

64.  ζητεί την αυστηρή ρύθμιση ή την απαγόρευση, κατόπιν αξιολόγησης σε επίπεδο κάθε κράτους μέλους, των επικίνδυνων μορφών τυχερών παιχνιδιών·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0098.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0025.
(3) EE C 153 E της 31.5.2013, σ. 35.
(4) ΕΕ C 87 E της 1.4.2010, σ. 30.
(5) Βλέπε, ως προς αυτό, την υπόθεση C-275/92 Schindler, σκέψεις 57 έως 60· την υπόθεση C-124/97 Läärä κ.ά., σκέψεις 32 και 33· την υπόθεση C-67/98 Zenatti, σκέψεις 30 και 31· την υπόθεση C-243/01 Gambelli κ.λπ., σκέψη 67· την υπόθεση C-42/07Liga Portuguesa, σκέψη 56, τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-316/07, C-358/07 έως C-360/07, C 409/07 και C-410/07, Markus Stoß κ.λπ., σκέψη 74· την υπόθεση C-212/08, Zeturf Ltd, σκέψη 38· την υπόθεση C-72/10, Costa, σκέψη 71· την υπόθεση C-176/11 Hit Larix, σκέψη 15· τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-186/11 και C-209/11 Stanleybet κ.λπ., σκέψη 44.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου