Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2322(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0218/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0218/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2013 - 11.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0348

Hyväksytyt tekstit
PDF 152kWORD 35k
Tiistai 10. syyskuuta 2013 - Strasbourg
Sähköisesti välitettävät rahapelit sisämarkkinoilla
P7_TA(2013)0348A7-0218/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. syyskuuta 2013 sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla (2012/2322(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 23. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Kohti sähköisesti välitettävien rahapelien kattavaa eurooppalaista kehystä” (COM(2012)0596),

–  ottaa huomioon 18. tammikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen” (COM(2011)0012),

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa(1),

–  ottaa huomioon 2. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudesta(2),

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla(3),

–  ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman online-rahapelien yhtenäisyydestä(4),

–  ottaa huomioon 20. syyskuuta 2012 annetun Nikosian julistuksen sopupelien torjunnasta,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät ja neuvoston puheenjohtajavaltioiden Ranskan, Ruotsin, Espanjan ja Unkarin edistymiskertomukset uhkapelejä ja vedonlyöntiä koskevista puitteista Euroopan unionin jäsenvaltioissa,

–  ottaa huomioon urheilua koskevien eurooppalaisten kumppanuuksien valmistelutoimen ja erityisesti kootut hankkeet, joissa keskitytään erityisesti sopupelitapausten estämiseen tarjoamalla valistusta ja tietoa asianomaisille sidosryhmille,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 51, 52 ja 56 artiklan,

–  ottaa huomioon SEUT-sopimukseen liitetyn pöytäkirjan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen vahvistaman oikeuskäytännön, jossa tuomioistuin rahapelien järjestämisen alalla nimenomaan tunnustaa, että kuluttajansuoja, petosten ehkäisy ja sen ehkäisy, että kansalaisia houkutellaan tuhlaamaan liiallisesti rahapeleihin, sekä yleinen tarve säilyttää yleinen järjestys ovat yleistä etua koskevia pakottavia syitä, joilla voidaan perustella palvelujen tarjoamisen vapauden rajoittamista(5),

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7‑0218/2013),

A.  toteaa, että rahapelit eivät ole tavanomaista taloudellista toimintaa mahdollisten kielteisten terveydellisten ja sosiaalisten vaikutustensa vuoksi, joita ovat muuan muassa pelaamishäiriöt, joiden seurauksia ja kustannuksia on vaikea arvioida, järjestäytynyt rikollisuus, rahanpesu ja sopupelit; ottaa huomioon, että sähköisesti välitettäviin rahapeleihin voi liittyä muun muassa niiden käytön helppouden ja sosiaalisen kontrollin puuttumisen vuoksi suurempi riippuvuusriski kuin perinteisiin verkon ulkopuolella pelattaviin rahapeleihin, mutta katsoo, että tästä tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa; ottaa huomioon, että tämän vuoksi tietyt sisämarkkinasäännöt, kuten sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaate, eivät estä jäsenvaltioita määrittämästä omia lisätoimenpiteitään pelaajien suojelemiseksi;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklan mukaisesti kaikkien unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa on varmistettava ihmisten terveyden suojelu;

C.  ottaa huomioon, että SEUT:n 169 artikla velvoittaa EU:n takaamaan kuluttajansuojan korkean tason;

D.  katsoo, että sähköisesti välitettävien rahapelien alan erityisluonteen vuoksi ihmisten terveyden ja kuluttajien suojelemisen pitäisi olla ohjaavana pääperiaatteena laadittaessa EU:n tason suosituksia ja kansallista lainsäädäntöä;

E.  ottaa huomioon, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioilla on oikeus päättää, miten sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen tarjontaa organisoidaan ja säännellään niiden omien arvojen ja yleisen edun mukaisten tavoitteiden mukaisesti, noudattaen samalla unionin oikeutta;

F.  ottaa huomioon, että sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen tarjoaminen ei erityisluonteensa ja toissijaisuusperiaatteen soveltamisen takia ole alakohtaisen sääntelyn piirissä Euroopan unionin tasolla ja se on jätetty palveluja ja kuluttajien oikeuksia koskevien direktiivien ulkopuolelle mutta sitä koskevat kuitenkin useat EU:n johdetun oikeuden säädökset, kuten tietosuojadirektiivi, sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi sekä sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi;

G.  katsoo, että sähköisesti välitettävien rahapelien markkinat eivät ole tavanomaiset, koska niihin liittyy kuluttajansuojaa ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevia riskejä, kuten Euroopan unionin tuomioistuin on toistuvasti todennut;

H.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai uhkapelien järjestäminen on taloudellista toimintaa, joka on sikäli erityisluonteista, että sitä voidaan rajoittaa yleisen edun kannalta pakottavista syistä, joita ovat esimerkiksi kuluttajansuoja, petosten torjunta, rahanpesun torjunta tai yleisen järjestyksen säilyttäminen ja kansanterveyden ylläpito; ottaa huomioon, että niitä koskevien rajoitusten on oltava SEUT:ssa määrättyjen rajoitusten mukaisia, niiden on oltava oikeasuhteisia niiden tavoitteisiin nähden eivätkä ne saa olla syrjiviä;

I.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla on entistä enemmän yhteisiä huolenaiheita laittomien sähköisesti välitettävien rahapelien kielteisistä vaikutuksista yhteiskuntiin ja yleisesti kansantalouksiin ja että nämä koskevat pääasiassa alaikäisten ja haavoittuvien yhteiskuntaryhmien suojelua sekä peliriippuvuuden, rikollisuuden ja veropetosten torjumista;

J.  ottaa huomioon, että sähköisesti välitettävien rahapelien rajat ylittävän luonteen sekä kuluttajansuojaan, petosten ehkäisemiseen ja rahanpesun tai sopupelien kaltaista laitonta toimintaa koskeviin lainvalvontatoimiin liittyvien riskien vuoksi sekä rahapeleihin liittyvän laittoman toiminnan torjumiseksi tarvitaan jäsenvaltioiden kesken ja EU:n tasolla paremmin koordinoitua toimintaa;

K.  katsoo, että on välttämätöntä ottaa käyttöön järjestelmiä urheilukilpailujen ja rahavirtojen valvomiseksi ja tarvittavia seurantamekanismeja;

L.  ottaa huomioon, että tällä hetkellä tarvitaan kattava yleiskuva sähköisesti välitettävien rahapelien alasta sen kansallisen ja rajat ylittävän, EU:n sisäisen ja maailmanlaajuisen, luvallisen ja luvattoman tarjonnan osalta;

M.  ottaa huomioon, että sähköisesti välitettäviä rahapelejä mainostetaan eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja joissakin jäsenvaltioissa mainontaa ei säännellä lainkaan;

Sähköisesti välitettävien rahapelien alan erityisluonne ja kuluttajansuoja

1.  katsoo, että korkeatasoisen kuluttajansuojan takaamiseksi erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville kuluttajille kunkin jäsenvaltion unionin lainsäädännön mukaisesti määrittämä kohtuullinen ja laillinen rahapelipalveluiden tarjonta saattaa vähentää rahapelitoiminnan yhteiskunnallisia kustannuksia ja haitallisia vaikutuksia;

2.  varoittaa, että rahapelit voivat johtaa vaaralliseen riippuvuuteen, mikä olisi otettava huomioon kaikissa lainsäädäntöehdotuksissa kuluttajien vuoksi;

3.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin jäsenvaltioiden alueella tarjottavien laittomien rahapelien torjumiseksi; kannustaa komissiota tässä yhteydessä vaatimaan jäsenvaltioita ryhtymään valvontatoimenpiteisiin laittoman rahapelitarjonnan torjumiseksi kuluttajansuojaa ja mainontaa koskevissa suunnitelluissa suosituksissaan;

4.  katsoo, että vakavien taloudellisten vaikeuksien ja rahapelien suuren suosion välillä on vaarallinen yhteys; korostaa, että nykyinen erittäin vaikea yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne on vaikuttanut rahapelien räjähdysmäiseen leviämiseen erityisesti köyhimmissä väestöryhmissä ja pitää näin ollen välttämättömänä rahapeliriippuvuuden ja pelaamishäiriöiden laajuuden jatkuvaa ja tarkkaa seurantaa;

5.  toteaa, että sähköisesti välitettävät rahapelit ovat urheilukilpailujen kaupallista hyödyntämistä ja että alan kasvaessa jatkuvasti teknisen kehityksen tahdissa jäsenvaltioilla on internetin erityisluonteen vuoksi vaikeuksia valvoa sitä, jolloin uhkana on, että kuluttajien oikeuksia loukataan ja että alaa joudutaan tutkimaan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan yhteydessä;

6.  painottaa, että riippumatta tavasta, jolla jäsenvaltiot päättävät järjestää sähköisesti välitettävät rahapelipalvelut ja säännellä niitä kansallisella tasolla, on varmistettava korkeatasoinen ihmisten terveyden suojelu ja kuluttajansuoja; kehottaa komissiota tarkastelemaan edelleen EU:n tason toimia ja myös jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten välistä virallista yhteistyötä haavoittuvien kuluttajaryhmien suojelemiseksi; korostaa, että rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän olisi varmistettava, että alaikäiset eivät pääse sähköisesti välitettäviin rahapelipalveluihin; kehottaa jäsenvaltioita velvoittamaan jäsenvaltion luvalla työskentelevät toimijat sijoittamaan verkkosivustolleen näkyvälle paikalle sääntelyviranomaisen logon tai luottamusmerkinnän;

7.  pyytää komissiota tutkimaan, mitä voitaisiin tehdä sen estämiseksi, että jotkin toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet yhtiöt markkinoivat sähköisesti välitettäviä rahapelipalveluita esimerkiksi satelliitti-tv:n tai mainoskampanjoiden välityksellä jäsenvaltiossa, jossa niillä ei ole lupaa tarjota palvelujaan;

8.  kehottaa velvoittamaan rahapelioperaattorit esittämään alaikäisille suunnatut selkeät, näkyvät ja yksitulkintaiset varoitukset, joissa todetaan, että alaikäisten osallistuminen sähköisesti välitettäviin rahapeleihin on lainvastaista;

9.  neuvoo huolehtimaan siitä, että muita heikommassa asemassa olevat henkilöt eivät rahapelien takia ajaudu entistä suurempiin toimeentulovaikeuksiin;

10.  katsoo, että lisää tutkimusta ja tietoa tarvitaan pelaamishäiriöiden laajuuden ja rahapelien eri muotoihin liittyvien riskien selvittämiseksi; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ja komissiota tekemään koordinoidusti lisää tutkimuksia ongelmapelaamisen ymmärtämiseksi; toteaa, että rahapelien järjestäjillä on vastuu osallistua peliriippuvuuden ehkäisemiseen;

11.  kehottaa komissiota tutkimaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja tarvittaessa asiantuntijaryhmän avulla mahdollisuuksia luoda oman pelaamisen estämistä koskevien ja henkilökohtaiset aika- tai tappiorajat huomioivien kansallisten rekisterien, joita kansalliset viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit voivat käyttää, EU:n laajuinen yhteentoimivuus, jotta jokainen kuluttaja, joka estää oman pelaamisensa tai ylittää oman pelaamisrajansa yhdellä pelioperaattorilla, voi estää automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla muilla luvallisilla pelioperaattoreilla; korostaa, että mekanismeihin, joita käytetään ongelmapelaajien henkilötietojen vaihtamiseen, on sovellettava tiukkoja tietosuojasääntöjä; korostaa, että asiantuntijaryhmällä on merkittävä rooli pyrittäessä suojaamaan kansalaisia rahapeliriippuvuudelta; korostaa, että kuluttajien saamiseksi tietoisiksi omasta pelitoiminnastaan tässä rekisterissä pitäisi näkyä kuluttajalle kaikki nämä hänen pelihistoriaansa liittyvät tiedot aina, kun hän alkaa pelata;

12.  kehottaa erottamaan selkeästi toisistaan rahapelitoiminta ja muut sähköiset ajanvietepalvelut; katsoo, että palveluihin, joihin liittyy rahapelien ominaispiirteitä, on sovellettava asianmukaista rahapelilainsäädäntöä ja niissä on noudatettava täysimääräisesti iän ja henkilöllisyyden todentamismekanismeja;

13.  panee merkille, että itsesääntelyaloitteet voivat edistää hyvin yhteisten standardien sisällön määrittämistä; vahvistaa kantansa, jonka mukaan rahapelien kaltaisella arkaluonteisella alalla toimialan itsesääntelyllä ei voida korvata kansallista lainsäädäntöä vaan ainoastaan täydentää sitä;

14.  kehottaa komissiota harkitsemaan pakollisten, kolmannen osapuolen suorittamien henkilöllisyystarkastusten täytäntöön panemista alaikäisten tai väärää henkilöllisyyttä käyttävien henkilöiden estämiseksi pelaamasta; ehdottaa, että tässä yhteydessä voitaisiin muun muassa tarkastaa sosiaaliturvatunnus, pankkitilin tiedot tai jokin muu yksilöllinen tunniste, ja katsoo, että tunnistamisen pitäisi tapahtua ennen kuin mitään rahapelitoimintaa voidaan aloittaa;

15.  pitää tarpeellisena parantaa sähköisesti välitettävissä rahapeleissä käytettävien ohjelmistojen turvallisuutta ja katsoo, että on tarpeen toteuttaa EU:n yhteinen vähimmäissertifiointi, jotta voidaan varmistaa samojen parametrien ja standardien käyttö;

16.  korostaa, että on luotava tehokkaita vedonlyönnin valvontamenetelmiä, joissa otetaan huomioon verkkoympäristön nopea kehitys, mutta tähdentää myös, että käyttäjien henkilötietojen suojaaminen väärinkäytöksiltä on tärkeää;

17.  katsoo, että sähköisesti välitettävien rahapelien yhteisissä standardeissa pitäisi ottaa huomioon sekä palveluntarjoajan että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, varmistaa kansalaisten ja kuluttajien, erityisesti alaikäisten ja muiden haavoittuvien ihmisryhmien, korkeatasoinen suojelu, ja estää harhaanjohtava ja liiallinen mainonta; kannustaa Euroopan rahapelioperaattoreiden yhdistyksiä kehittämään ja ottamaan käyttöön itsesääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä;

18.  kehottaa komissiota sisällyttämään suositukseensa, että rahapelioperaattorit pitäisi velvoittaa aktiivisesti mainostamaan mahdollisuuksia rajoittaa omaa pelaamista rekisteröitymisen yhteydessä sekä toistuvien tappioiden kohdalla;

19.  suosittaa yhdenmukaisia ja yleiseurooppalaisia yhteisiä turvastandardeja sähköiselle tunnistamiselle ja rajat ylittäville sähköisille varmennuspalveluille; suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen sähköistä tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista koskevasta direktiivistä, joka mahdollistaa olemassa olevien kansallisten sähköisen tunnistamisen järjestelmien yhteentoimivuuden; kehottaa tämän vuoksi virtaviivaistamaan ja tehostamaan rekisteröinti- ja tunnistamismenettelyitä, jotta varmistetaan tehokkaat tunnistamismekanismit ja estetään pelaajia luomasta useita pelitilejä ja alaikäisten pelaajien pääsy rahapeliverkkosivustoille; suosittaa jäsenvaltioita vaihtamaan keskenään hyviä käytäntöjä, jotka koskevat valvontatoimenpiteitä, kuten valkoisten ja mustien listojen laatimista laittomista rahapeliverkkosivustoista, suojattujen ja jäljitettävien maksuratkaisujen yhteistä määrittämistä, sekä tarkastelemaan mahdollisuutta estää rahansiirrot kuluttajien suojelemiseksi laittomilta toimijoilta;

20.  kehottaa jäsenvaltioita ja toimijoita edistämään sähköisesti välitettäviin rahapeleihin liittyvän mainonnan vastuullisuutta; suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen hyväksyä suositus vastuullisesta rahapelimainonnasta; pyytää komissiota sisällyttämään siihen yhteiset vähimmäisstandardit, jotka takaavat haavoittuvien kuluttajien riittävän suojelun; suosittelee, että mainonnan olisi oltava vastuullista, siihen pitäisi sisältyä selkeitä varoituksia peliriippuvuuden vaaroista, se ei saa olla liiallista eikä sitä saa näyttää sellaisen sisällön yhteydessä, joka on nimenomaan suunnattu alaikäisille, tai jos vaarana on, että se kohdistuu alaikäisiin, mikä on tilanne erityisesti sosiaalisessa mediassa esiintyvässä mainonnassa;

21.  kehottaa määrittelemään ja toteuttamaan toimenpiteitä lasten ja nuorten medialukutaidon kehittämiseksi ja vahvistamiseksi; katsoo, että nuorille suunnatun, internetin parhaita käyttötapoja koskevan opetuksen järjestäminen kouluissa voisi antaa käyttäjille taitoja suojata itseään riippuvuudelta sähköisesti välitettäviin rahapeleihin;

22.  korostaa valistuksen, neuvontapalveluiden ja vanhempien roolin merkitystä lisättäessä tietoisuutta sähköisesti välitettävistä rahapeleistä ja pelaamisen seurauksista alaikäisten keskuudessa;

23.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita keinoja lisätä tietoisuutta peliriippuvuuden riskeistä erityisesti nuorten keskuudessa;

24.  vaatii, että sähköisesti välitettävien rahapelien mainonnan on oltava sosiaalisesti vastuullista ja että vain laillisia pelipalveluja saa mainostaa; katsoo, että sähköisesti välitettäviä rahapelipalveluita ei pitäisi sallia mainostettavan siten, että voittomahdollisuuksia liioitellaan ja luodaan näin väärä vaikutelma siitä, että rahapelit ovat järkevä keino parantaa henkilön taloudellista tilannetta; katsoo, että mainosten on sisällettävä selkeää tietoa peliriippuvuuden seurauksista;

25.  korostaa, että haitattoman mainontamuodon ja mainonnan levittämistä koskevien sääntöjen määrittely on keskeisessä asemassa, kun halutaan ehkäistä alle 18-vuotiaiden osallistumista rahapeleihin sekä torjua ongelmapelaamista ja peliriippuvuutta;

26.  korostaa, että kuluttajansuojatoimenpiteitä pitäisi tukea yhdistelmällä ennaltaehkäiseviä ja reagoivia valvontatoimenpiteitä, jotta vähennetään kansalaisten yhteyksiä luvattomiin operaattoreihin; painottaa, että on tärkeää määritellä yhteisesti laillisten rahapelioperaattorien käsite, jotta jäsenvaltiot antavat EU:n lainsäädännön mukaisesti rahapeliluvan ainoastaan operaattoreille, jotka täyttävät ainakin seuraavat edellytykset ja joiden katsotaan siten olevan laillisia:

   a) operaattorilla on oltava lupa, jonka perusteella sillä on oikeus toimia pelaajan jäsenvaltiossa;
   b) operaattoria ei pidetä laittomana missään toisessa jäsenvaltiossa sovellettavan lainsäädännön perusteella;

27.  katsoo, että rekisteröintiprosessin on sisällettävä pakollisena piirteenä tappioiden enimmäisrajat, jotka pelaaja asettaa ja määrittää tietylle ajanjaksolle, ja että vähimmäistasolla tämän piirteen olisi oltava mukana lyhytkestoisissa peleissä;

Vastaavuus EU:n lainsäädännön kanssa

28.  korostaa, että yhtäältä sähköisesti välitettävien rahapelien tarjoajien on aina noudatettava niiden jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, joissa ne toimivat, ja toisaalta kyseisillä jäsenvaltioilla on oikeus määrätä rajoituksista, joita ne pitävät sähköisesti välitettävien laittomien rahapelien torjumisen kannalta välttämättöminä ja perusteltuina, jotta kansallinen lainsäädäntö voitaisiin panna täytäntöön ja estää laittomien palveluntarjoajien pääsy markkinoille;

29.  toteaa, että jäsenvaltioilla on toissijaisuusperiaatetta ja EU:n perussopimusten perusperiaatteita noudattaen oikeus määrittää, miten sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta järjestetään ja miten sitä säännellään kansallisella tasolla, sekä oikeus toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet laittomien pelipalvelujen torjumiseksi; toteaa, että tällaisen lainsäädännön on oltava oikeasuhteista, johdonmukaista, avointa ja syrjimätöntä; panee merkille, että tarvitaan johdonmukaisempia EU:n toimia sähköisesti välitettävien rahapelien rajat ylittävän luonteen huomioon ottamiseksi;

30.  panee merkille, että komissio on lähettänyt kirjeitä useille jäsenvaltioille pyytäen yksityiskohtaisia tietoja niiden tämänhetkisestä rahapelilainsäädännöstä; kehottaa komissiota jatkamaan vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa; ottaa huomioon komission työn tiettyjä jäsenvaltioita koskevissa rikkomistapauksissa ja valituksissa; kehottaa komissiota valvomaan edelleen yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että kansalliset lait ja käytännöt ovat EU:n lainsäädännön mukaisia, ja käynnistämään rikkomismenettelyt niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka näyttäisivät rikkovan EU:n lainsäädäntöä; kunnioittaa jäsenvaltioiden päätöstä monopolien perustamisesta tällä alalla edellyttäen, että ne ovat EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti tiukan valtiollisen valvonnan alaisia, että varmistetaan erityisen korkeatasoinen kuluttajansuoja, että niiden toiminta on yhdenmukaista yleisen edun mukaisten tavoitteiden kanssa ja että niillä vähennetään johdonmukaisesti rahapelien pelaamismahdollisuuksia;

31.  kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmää laatimaan koordinoituja toimenpiteitä ja strategioita sekä vaihtamaan hyviä käytäntöjä hyväksyttyjen toimijoiden, jotka toimivat Euroopan unionin markkinoilla mutta joiden pääkonttori sijaitsee Euroopan sisäisissä tai ulkopuolisissa veroparatiiseissa, harjoittaman veronkiertoilmiön tutkimiseksi ja torjumiseksi;

32.  panee merkille riskit, joita kuluttajien pääsy laittomiin rahapelipalveluihin voi aiheuttaa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita osana rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän työtä keskustelemaan säännellyn rahapelitoiminnan sallimisen yhteiskunnallisista kustannuksista verrattuna haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos kuluttajat siirtyisivät käyttämään laittomien operaattoreiden palveluita;

33.  korostaa, että niiden jäsenvaltioiden, jotka päättävät avata oman rahapelialansa, on järjestettävä avoin ja oikeudellisesti varma lupamenettely, joka perustuu puolueettomiin ja syrjimättömiin kriteereihin siten, että noudatetaan tinkimättä EU:n lainsäädäntöä ja varmistetaan riittävä ja tiukka kansalaisten ja kuluttajien suojelu;

Hallinnollinen yhteistyö

34.  kehottaa rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmää ja komissiota helpottamaan mahdollisimman paljon tiedonkulkua sääntelyviranomaisten välillä jäsenvaltioissa, jotta voidaan jakaa parhaita käytäntöjä ja tietoja ja näin helpottaa yhteisen tehokkaan pelaajien tunnistamisjärjestelmän käyttöönottamista ja laittomiin toimijoihin kohdistuvia valvontatoimenpiteitä, parantaa kuluttajansuojaa, vastuullista mainontaa sekä valkoisten ja mustien listojen laatimista, estää sopupelejä ja tarjota oman pelaamisen estämistä koskevia järjestelyitä, joihin kuuluvat muun muassa kaikkialla EU:ssa sovellettavat henkilökohtaiset aika- tai tappiorajat; kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että asiantuntijaryhmä hyötyy työssään mahdollisimman laajasta kokemuksesta; kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään uudelleen vuoropuhelun sähköisesti välitettävistä rahapelipalveluista neuvoston sijoittautumisen ja palvelujen tarjoamisen työryhmässä;

35.  kehottaa komissiota aina ottamaan asiantuntijaryhmiin ja kuulemisiin mukaan ongelmapelaamiseen ja patologiseen pelaamiseen erikoistuneita asiantuntijoita;

36.  katsoo, että Euroopan tasolla olisi vahvistettava patologiseen pelaamiseen ja ongelmapelaamiseen erikoistuneiden kansallisten sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden välistä yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

37.  korostaa, että vaikka tutkintaelinten välinen tehokas tietojenvaihto on lainvalvonnan onnistumisen kannalta tärkeää, urheilutulosten manipuloinnin vastaisten toimien on oltava kansallisten ja unionin tietosuojalakien ja -määräysten mukaisia;

38.  kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään asiantuntijaryhmässä tiiviissä yhteistyössä komission kanssa ja keskenään rajat ylittävien rahapelipalvelujen luvattoman tarjonnan torjuntaa koskevien toimien koordinoimiseksi ja sähköisesti välitettäviä rahapelejä koskevan komission tiedonannon toimintasuunnitelman toteuttamiseksi;

39.  toteaa, että jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on välttämätöntä, mutta pitää myös erityisen tärkeänä, että rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien, myös rahapelialan ja kuluttajajärjestöjen kanssa;

40.  korostaa, että asiantuntijaryhmän on pyrittävä tekemään menettelyistä avoimempia ja yksinkertaisempia, jotta voidaan poistaa jäsenvaltioilta turhaa hallinnollista rasitusta, joka voisi tarpeettomasti nostaa laillisten verkossa toimivien operaattorien kustannuksia niissä maissa, jotka päättävät avata markkinoitaan; huomauttaa, että hallinnollisen rasituksen vähentäminen ei koskaan saa vaarantaa kuluttajansuojaa;

41.  pitää tarpeellisena toimenpidettä, jolla lähennetään rahapeleihin liittyviä kansallisia verojärjestelmiä ja estetään se, että suhteettomat veroedut edistävät sähköisesti välitettävien rahapelien leviämistä ja keskittymistä;

42.  kannustaa kansallisia sääntelyviranomaisia niissä maissa, jotka ovat päättäneet ottaa käyttöön toimilupajärjestelmiä, vaihtamaan parhaita käytäntöjä, joilla helpotettaisiin kansallisten lupien soveltamista, rahapeleissä tarvittavien laitteiden tekniset standardit mukaan lukien; kannustaa toimivaltaisia kansallisia sääntelyviranomaisia sallimaan peliyhtiön toiminnan lainkäyttöalueellaan vain siinä tapauksessa, että sen toiminta ei ole vastoin jonkin toisen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jota unionin tuomioistuin ei ole määritellyt unionin lainsäädännön vastaiseksi;

Rahanpesu

43.  huomauttaa, että sähköisesti välitettävät rahapelit eivät perustu käteiseen rahaan ja että tarvitaan lisää suojatoimenpiteitä rahanpesua vastaan, koska ala on riippuvainen kolmansien osapuolien tarjoamista rahoituspalveluista; painottaa rahapelitoiminnasta vastaavien kansallisten viranomaisten, kansallisten poliisiviranomaisten ja sääntöjen noudattamista valvovien kansallisten viranomaisten tiiviin yhteistyön tarvetta rikollisen toiminnan ehkäisemisessä;

44.  kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmää ryhtymään tehokkaisiin toimiin rahanpesun torjumiseksi; suhtautuu myönteisesti ehdotukseen laajentaa rahanpesudirektiivin säännösten soveltamisalaa siten, että se kattaa kaikki rahapelien muodot, ja kehottaa toimivaltaisia kansallisia viranomaisia varmistamaan, että kaikista tilisiirroista, joiden epäillään mahdollisesti liittyvän rahanpesuun tai muuhun rikolliseen toimintaan, ilmoitetaan tämän direktiivin säännösten mukaisesti;

45.  kehottaa neuvostoa edistämään nopeasti ja kunnianhimoisesti neuvotteluja komission ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen (COM(2013)0045) ja käsittelemään kaikenlaisia, myös sähköisesti välitettäviä, rahapelejä, jotta voidaan estää sähköisen urheiluvedonlyöntitoiminnan laiton käyttäminen rahanpesussa;

46.  korostaa, että luotettavat rekisteröintijärjestelmät ja yksiselitteiset todentamisjärjestelyt ovat keskeisiä välineitä, joilla voidaan ehkäistä sähköisesti välitettävien rahapelien väärinkäyttöä, kuten rahanpesua; panee merkille, että henkilöllisyyden todentamisessa voidaan hyödyntää jo olemassa olevia ja kehittyviä verkkorakenteita, kuten pankki- ja luottokorttien verkossa tapahtuvan todentamisen järjestelmiä;

47.  katsoo, että kaikkien EU:n alueella toimivien sähköisesti välitettäviä rahapelejä järjestävien yhtiöiden on oltava rekisteröityjä laillisina yhteisöinä EU:ssa;

48.  painottaa, että kaikkien jäsenvaltioiden on määritettävä ja nimettävä vastuullinen viranomainen, joka vastaa sähköisesti välitettävien rahapelien valvonnasta; korostaa, että viranomaisella on myös lupa puuttua asiaan, mikäli esiin tulee epäilyttävää sähköisesti välitettävää rahapelitoimintaa; katsoo, että rahapeliyhtiöitä pitäisi myös vaatia ilmoittamaan viranomaiselle mahdollisesta epäilyttävästä rahapelitoiminnasta;

Urheilun rehellisyys

49.  korostaa, että koska sopupelit ovat luonteeltaan kansainvälinen ilmiö, niiden torjunta vaatii tehokkaampaa yhteistyötä kaikkien sidosryhmien, kuten hallintoelinten, lainvalvontaviranomaisten, urheilualan, rahapelioperaattorien, rahapelien sääntelijöiden, urheilijoiden ja kannattajien, välillä ja että myös asiaa koskeviin valistus- ja ennaltaehkäisytoimiin on kiinnitettävä erityishuomiota; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti komission vuoden 2012 valmistelutoimeen, jossa tuetaan kansainvälisiä valistushankkeita sopupelien torjumiseksi; panee merkille, että sopupelejä esiintyy rahapelimarkkinoilla sekä verkossa että sen ulkopuolella ja että suurimmassa osassa tapauksia sähköisesti välitettävään vedonlyöntiin liittyviä sopupelejä järjestävät rahapelioperaattorit sääntelemättömillä markkinoilla EU:n ulkopuolella;

50.  vaatii käytännesääntöjä, joilla osana itsesääntelyaloitetta kielletään yleisesti urheilutapahtumien koko sellaisen henkilöstön, joka voi välittömästi vaikuttaa tuloksiin (varsinkin pelaajien, valmentajien, tuomareiden, lääkintähenkilöstön ja teknisen henkilöstön, seurojen omistajien ja managereiden), vedonlyönti omista otteluistaan tai tapahtumistaan; painottaa tässä yhteydessä myös tiukkojen ja luotettavien iän ja henkilöllisyyden todentamisjärjestelmien tarvetta jäsenvaltioiden tasolla; kehottaa urheilujärjestöjä käyttämään valistuskampanjoita ja käytännesääntöjä urheilijoiden, tuomareiden ja toimitsijoiden valistamiseen urheilutulosten manipuloinnin laittomuudesta jo varhaisesta iästä alkaen;

51.  katsoo, että käytännesääntöjen kaltaisten toimien, joilla torjutaan urheilujärjestöjen osallistumista sopupelien ja rahanpesun kaltaiseen korruptioon, on ulotuttava kaikkiin sidosryhmiin (toimitsijoihin, omistajiin, managereihin, agentteihin, pelaajiin, tuomareihin ja kannattajiin) ja kaikkiin järjestöihin (seuroihin, liigoihin, liittoihin jne.);

52.  kehottaa jäsenvaltioita asettamaan urheilukorruption estämisen entistä tärkeämpään asemaan ja korostaa, että tehokkaaseen lainvalvontaan on kiinnitettävä lisää huomiota; kehottaa hyväksymään kansallisella tasolla tehokkaita toimenpiteitä eturistiriitojen ehkäisemiseksi, erityisesti estämällä kaikkia urheilumaailman sidosryhmiä lyömästä vetoa kilpailuista, joissa ne ovat osallisina; kehottaa kaikkia urheilun hallintoelimiä sitoutumaan hyvään hallintotapaan, jotta vähennetään sopupelien uhriksi joutumisen todennäköisyyttä; kehottaa komissiota ottamaan tässä yhteydessä huomioon Euroopan neuvoston tekemän työn eri vedonlyöntityyppien riskien arvioimiseksi ja vedonlyöntiin yksittäisistä pelin osista liittyvien mahdollisten riskien arvioimiseksi, jos tietyistä tapahtumista kilpailun aikana on mahdollista lyödä vetoa, ja ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin;

53.  kehottaa urheiluliittoja ja rahapelioperaattoreita sisällyttämään käytännesääntöihin kiellon, joka koskee vedonlyöntiä niin kutsutuista kielteisistä tapahtumista, kuten keltaisista korteista, rangaistuspotkuista tai vapaapotkuista ottelun tai tapahtuman aikana; kehottaa jäsenvaltioita ja rahapelioperaattoreita kieltämään kaikenlaisen reaaliaikaisen urheiluvedonlyönnin, koska tällainen vedonlyönti on osoittautunut helpoksi sopupelikohteeksi ja sen vuoksi riskiksi urheilun rehellisyydelle;

54.  vaatii velvoittamaan niin kansalliset kuin Euroopan tason urheiluelimet ja viranomaiset sekä Europolin ja Eurojustin yhteistyöhön ja epäilyttäviä toimia koskevaan tiedonvaihtoon sähköisesti välitettävissä rahapeleissä harjoitetun rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi;

55.  on tyytyväinen siihen, että komissio aikoo edistää sopupelien torjuntaa koskevien hyvien käytäntöjen vaihtoa; korostaa, että Euroopan unionin tuki on tärkeää Euroopan neuvostossa meneillään olevalle työlle, jonka tavoitteena on neuvotella kansainvälinen yleissopimus urheilun rehellisyyden suojelemisesta ja edistämisestä; painottaa, että sopupelit eivät aina liity vedonlyöntiin ja että tähän sopupelien toiseen puoleen, joka myös muodostaa ongelman urheilun rehellisyydelle, on myös puututtava; korostaa tarvetta vahvistaa yhteistyötä EU:n tasolla ja maailmanlaajuisesti sopupelien torjumisessa; kehottaa komissiota ottamaan johtoaseman maailmanlaajuisen foorumin luomisessa tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista sekä sääntelyviranomaisten, urheilujärjestöjen, poliisi- ja oikeusviranomaisten ja rahapelioperaattoreiden yhteisten ehkäisy- ja valvontatoimien koordinointia varten;

56.  katsoo, että rikosoikeudellisia seuraamuksia koskeva johdonmukainen toimintatapa on välttämätön yleiseurooppalaiselle sähköisesti välitettävien rahapelien sääntelylle, ja kehottaa siksi jäsenvaltioita varmistamaan, että tuloksien epäasiallinen vääristäminen taloudellisen tai muunlaisen hyödyn saavuttamiseksi kielletään pitämällä rangaistavana rikoksena kaikenlaista uhkaa kilpailujen, myös niiden, jotka liittyvät vedonlyöntitoimintaan, rehellisyydelle; kehottaa komissiota ryhtymään sääntelemättömän sähköisen rahapelitoiminnan vastaisiin unionin tason toimiin ja tukemaan sopupelien torjuntaa;

57.  toteaa, että eräissä jäsenvaltioissa rahapelit ja arpajaiset ovat huomattavia tulolähteitä, joita voidaan kohdistaa yleishyödyllisiin ja hyväntekeväisyystarkoituksiin, kulttuuriin, ruohonjuuritason urheiluun, hevosurheiluun ja hevosalalle; painottaa lisäksi tämän huomattavan panoksen merkitystä ja erityistä roolia, jotka pitäisi tunnustaa keskusteluissa unionin tasolla; toistaa kantansa, että urheiluvedonlyönti on urheilukilpailujen kaupallisen hyödyntämisen yksi muoto; suosittaa, että urheilukilpailuja suojellaan kaikenlaiselta luvattomalta kaupalliselta hyödyntämiseltä jäsenvaltioiden toimivaltaa tässä asiassa täysin kunnioittaen, erityisesti siten, että tunnustetaan urheilujärjestöjen omistusoikeudet järjestämäänsä urheilukilpailuun, jotta kaikentasoiselle ammatti- ja amatööriurheilulle tulevan kohtuullisen tuoton turvaamisen lisäksi voidaan vahvistaa urheilupetosten, etenkin sopupelien torjuntaa;

58.  kehottaa lisäämään komission koordinoimaa yhteistyötä unionin tasolla niiden sähköisen vedonlyönnin järjestäjien tunnistamiseksi ja pysäyttämiseksi, jotka harjoittavat laitonta toimintaa, esimerkiksi urheilutulosten manipulointia tai alaikäisten juniorikilpailuihin kohdistuvaa vedonlyöntiä, ja odottaa, että sähköinen rahapeliala noudattaa tätä kieltoa itsesääntelyllä;

59.  kannustaa jäsenvaltioita harkitsemaan vedonlyönnin kieltämistä yksittäisistä pelin osista, kuten kulmapotkuista, vapaapotkuista, sivurajaheitoista ja keltaisista korteista, koska nämä ovat osoittautuneet helpoiksi sopupelikohteiksi;

60.  kehottaa komissiota perustamaan eurooppalaisen hälytysjärjestelmän vedonlyöntiä säänteleville viranomaisille, jotta manipuloiduista urheilutapahtumista voidaan vaihtaa tietoa nopeasti;

61.  suhtautuu myönteisesti sopupelien maailmanlaajuista torjuntaa koskeviin kansainvälisiin hankkeisiin;

62.  painottaa, että urheilijat tarvitsevat korruptiovaikutuksia vastaan tehokkaan suojamekanismin, jolla turvataan urheilijoiden moraalinen ja fyysinen koskemattomuus, asianmukaiset työolot ja -ehdot sekä palkka- tai palkkioturva ja jolla kielletään eri tasojen kilpailuihin osallistuminen sellaisilta urheilujärjestöiltä, jotka laiminlyövät säännöllisesti nämä velvoitteet urheilijoita kohtaan;

63.  korostaa, että urheilutulosten manipulointia koskevia väitteitä käsitellään usein yleisissä tuomioistuimissa ja urheilualan sovittelumenettelyissä ja että kummassakin on noudatettava kansainvälisiä menettelyllisiä vähimmäistakeita Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaisesti;

64.  vaatii kussakin jäsenvaltiossa toteutetun arvioinnin jälkeen rahapelien vaarallisten muotojen tiukkaa sääntelyä tai kieltämistä;

o
o   o

65.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0098.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0025.
(3)EUVL C 153 E, 31.5.2013, s. 35.
(4)EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 30.
(5)Katso tästä asia C-275/92, Schindler, 57–60 kohta; asia C-124/97, Läärä ja muut, 32 ja 33 kohta; asia C-67/98, Zenatti, 30 ja 31 kohta; asia C-243/01, Gambelli ja muut, 67 kohta; asia C-42/07, Liga Portuguesa, 56 kohta; yhdistetyt asiat C-316/07, C-358/07–C-360/07, C‑409/07 ja C-410/07, Markus Stoß ja muut, 74 kohta; asia C-212/08, Zeturf Ltd, 38 kohta; asia C-72/10, Costa, 71 kohta; asia C-176/11, Hit Larix, 15 kohta; yhdistetyt asiat C-186/11 ja C-209/11 Stanleybet ja muut, 44 kohta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö