Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2322(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0218/2013

Texte depuse :

A7-0218/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2013 - 11.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0348

Texte adoptate
PDF 325kWORD 39k
Marţi, 10 septembrie 2013 - Strasbourg
Jocurile de noroc online de pe piața internă
P7_TA(2013)0348A7-0218/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 10 septembrie 2013 referitoare la jocurile de noroc online de pe piața internă (2012/2322(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei Europene din 23 octombrie 2012 intitulată „Către un cadru european global pentru jocurile de noroc online” (COM(2012)0596),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 ianuarie 2011 intitulată „Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului” (COM(2011)0012),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2013 referitoare la aranjarea meciurilor și corupția în sport(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2012 privind dimensiunea europeană a sportului(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la jocurile de noroc online în piața internă(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2009 referitoare la integritatea jocurilor de noroc on-line(4),

–  având în vedere Declarația de la Nicosia din 20 septembrie 2012 privind combaterea aranjării meciurilor,

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 10 decembrie 2010 și rapoartele președințiilor franceză, suedeză, spaniolă și ungară referitoare la progresele înregistrate cu privire la cadrul pentru jocurile de noroc și pariuri în statele membre ale UE,

–  având în vedere acțiunea pregătitoare intitulată „Parteneriate europene în domeniul sportului” și, în special, întocmirea proiectelor specializate pe prevenirea incidentelor legate de aranjarea meciurilor prin educarea și informarea părților interesate relevante,

–  având în vedere articolele 51, 52 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității anexat la TFUE,

–  având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene prin care, în domeniul specific al organizării jocurilor de noroc, Curtea recunoaște în special protecția consumatorilor, prevenirea fraudei și a incitării la cheltuieli excesive legate de jocurile de noroc, precum și nevoia generală de a menține ordinea publică ca motive imperative de interes general care pot justifica restricțiile privind libertatea de a presta servicii(5),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 mai 2012,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru cultură și educație și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0218/2013),

A.  întrucât jocurile de noroc nu reprezintă o activitate economică obișnuită, având în vedere impacturile sociale și asupra sănătății potențial negative, printre care: dependența de jocurile de noroc, ale cărei consecințe și costuri sunt dificil de estimat, criminalitatea organizată, spălarea de bani și aranjarea meciurilor; întrucât jocurile de noroc online pot implica un risc mai mare de dependență decât jocurile de noroc tradiționale offline, date fiind, printre altele, accesul mai facil și lipsa unui control social, dar sunt necesare cercetări și date suplimentare în această privință; observă că, din aceste considerente, anumite norme ale pieței interne, inclusiv libertatea de stabilire, libertatea de a presta servicii și principiul recunoașterii reciproce, nu împiedică statele membre să stabilească măsuri proprii suplimentare pentru protecția jucătorilor;

B.  întrucât articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede obligația de a proteja sănătatea umană în definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii;

C.  întrucât articolul 169 din TFUE obligă UE să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor;

D.  întrucât, din cauza caracterului special al sectorului jocurilor de noroc online, protecția sănătății umane și a consumatorilor ar trebui să constituie principalul principiu director în cazul prezentării de recomandări la nivelul UE și al elaborării de acte legislative naționale;

E.  întrucât, potrivit principiului subsidiarității, statele membre au dreptul de a stabili modul de organizare și de reglementare a ofertei de servicii de jocuri de noroc online în conformitate cu propriile valori și cu obiectivele de interes general urmărite, cu respectarea, totodată, a dreptului Uniunii;

F.  întrucât, din cauza caracterului său specific și în aplicarea principiului subsidiarității, prestarea de servicii de jocuri de noroc online nu se află sub incidența reglementărilor sectoriale de la nivelul Uniunii Europene și nici a Directivei privind serviciile și a Directivei privind drepturile consumatorilor, făcând totuși obiectul unui număr de acte din legislația secundară a UE, precum Directiva privind protecția datelor cu caracter personal, Directiva privind confidențialitatea și comunicațiile electronice și Directiva privind practicile comerciale neloiale;

G.  întrucât sectorul jocurilor de noroc online diferă de alte piețe din punctul de vedere al riscurilor implicate în ceea ce privește protecția consumatorilor și combaterea criminalității organizate, după cum a confirmat în repetate rânduri Curtea de Justiție a Uniunii Europene;

H.  întrucât Curtea de Justiție a confirmat că prestarea de servicii de jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o activitate economică cu caracter special, a cărei restricționare poate fi justificată din rațiuni care țin de prevalența intereselor publice, precum protecția consumatorilor, prevenirea fraudelor, combaterea spălării banilor și menținerea ordinii și a sănătății publice; întrucât orice restricție impusă asupra lor trebuie să respecte dispozițiile din TFUE, astfel încât să fie proporțională cu obiectivele vizate și să nu fie discriminatorie;

I.  întrucât, acum mai mult ca oricând, statele membre au interese generale comune în ceea ce privește impactul social și economic negativ al jocurilor de noroc online ilegale la nivel național, principalele lor obiective fiind de a proteja populația minoră și vulnerabilă și de a combate dependența, criminalitatea și evaziunea fiscală;

J.  întrucât caracterul transfrontalier al jocurilor de noroc online, precum și riscurile implicate în ceea ce privește protecția consumatorilor, prevenirea fraudei și aplicarea legislației împotriva activităților ilegale, cum ar fi spălarea de bani și aranjarea meciurilor, precum și necesitatea de a combate activitățile ilegale legate de jocurile de noroc impun măsuri mai bine coordonate între statele membre și la nivelul UE;

K.  întrucât este esențial să se introducă mecanisme de control al competițiilor sportive și al fluxurilor financiare, împreună cu mecanisme de supraveghere;

L.  întrucât este necesară o imagine de ansamblu completă a sectorului jocurilor de noroc online, în ceea ce privește informațiile și datele privind oferta autorizată și neautorizată de la nivel intern și transfrontalier, din interiorul UE și de la nivel mondial;

M.  întrucât tipurile de publicitate pentru jocurile de noroc online diferă de la un stat membru la altul sau nu sunt reglementate deloc,

Caracterul specific al sectorului jocurilor de noroc online și protecția consumatorilor

1.  consideră că, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, mai ales a consumatorilor celor mai vulnerabili, o ofertă echitabilă și legală de servicii de jocuri de noroc care să fie stabilită de fiecare stat membru în conformitate cu dreptul Uniunii ar putea reduce costurile sociale și efectele nocive ale activităților legate de jocurile de noroc;

2.  avertizează cu privire la faptul că jocurile pot duce la dependențe periculoase, aspect care ar trebui abordat în cadrul unei propuneri legislative, în interesul consumatorilor;

3.  solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri împotriva jocurilor de noroc ilegale oferite de pe teritoriul statelor membre; în acest sens, îndeamnă Comisia ca, în recomandările sale planificate privind protecția consumatorilor și publicitatea, să solicite statelor membre să ia măsuri de executare pentru combaterea ofertei de jocuri de noroc ilegale;

4.  consideră că există o legătură periculoasă între dificultățile economice accentuate și nivelul ridicat al utilizării jocurilor de noroc; subliniază că mediul social și economic actual deosebit de dur a fost unul dintre principalii factori care au determinat dezvoltarea masivă a jocurilor de noroc, în special în rândul categoriilor sociale sărace și că, prin urmare, este necesară o monitorizare constantă și atentă a nivelurilor de dependență de jocurile de noroc și a comportamentelor problematice în materie de jocuri de noroc;

5.  afirmă că jocurile de noroc online sunt o formă de utilizare comercială a sportului și că, în timp ce sectorul crește constant, ținând pasul cu inovațiile tehnologice, statele membre se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește controlul său din cauza naturii specifice a internetului, care creează riscul de încălcare a drepturilor consumatorilor, precum și riscul ca sectorul să fie supus investigațiilor în contextul combaterii criminalității organizate;

6.  insistă asupra faptului că, indiferent de modul în care statele membre decid să organizeze și să reglementeze oferta de servicii de jocuri de noroc online la nivel național, trebuie să se asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a consumatorilor; solicită Comisiei să analizeze în continuare măsuri la nivelul UE pentru protecția consumatorilor vulnerabili, inclusiv cooperarea formalizată dintre autoritățile de reglementare din statele membre; subliniază faptul că grupul de experți ar trebui să conceapă măsuri astfel încât minorii să nu poată accesa serviciile de jocuri de noroc online; invită statele membre să impună operatorilor autorizați de statele membre obligația de a afișa într-un loc vizibil și fix pe site-ul lor de internet sigla și marca de încredere ale autorității de reglementare;

7.  solicită Comisiei să analizeze măsurile care ar putea fi luate pentru a elimina practica prin care societăți cu sediul într-un stat membru comercializează servicii de jocuri de noroc online, de exemplu prin televiziunea prin satelit sau prin campanii publicitare, într-un alt stat membru în care acestea nu sunt autorizate să ofere astfel de servicii;

8.  solicită ca operatorii să aibă obligația să afișeze avertizări clare, vizibile și explicite pentru minori, potrivit cărora este ilegal ca aceștia să practice jocuri de noroc online;

9.  consideră că ar trebui luate măsuri pentru a se asigura că subzistența membrilor mai vulnerabili ai societății nu este periclitată și mai mult ca urmare a jocurilor de noroc;

10.  consideră că sunt necesare cercetări și date suplimentare pentru a cuantifica dependența de jocurile de noroc și riscurile asociate diferitelor forme de jocuri de noroc; solicită tuturor statelor membre și Comisiei să realizeze, într-un mod coordonat, studii suplimentare pentru a înțelege comportamentele problematice legate de jocurile de noroc; observă că operatorii de jocuri de noroc au responsabilitatea de a contribui la prevenirea dependenței de jocurile de noroc;

11.  solicită Comisiei ca, în cooperare cu statele membre și, după caz, cu ajutorul grupului de experți, să analizeze posibilitatea asigurării interoperabilității la nivelul întregii UE între registrele naționale de autoexcludere, care să includă, printre altele, autoexcluderea, pierderile și limitele de timp personale și să fie accesibile autorităților naționale și operatorilor de jocuri de noroc autorizați, astfel încât orice client care alege să se autoexcludă sau care își depășește limitele privind jocurile de noroc stabilite în cazul unui operator de jocuri de noroc să aibă posibilitatea de a se autoexclude automat de la toți ceilalți operatori de jocuri de noroc autorizați; subliniază faptul că orice mecanism de schimb de date cu caracter personal cu privire la jucătorii dependenți de jocuri de noroc trebuie să se supună unor norme stricte de protecție a datelor; subliniază faptul că este important ca grupul de experți să lucreze pentru a asigura protecția cetățenilor împotriva dependenței de jocurile de noroc; subliniază că, pentru a sensibiliza consumatorii cu privire la propria lor activitate de jocuri de noroc, aceste registre ar trebui să prezinte consumatorilor, atunci când încep să joace, toate informațiile legate de istoricul lor în ceea ce privește jocurile de noroc;

12.  recomandă o distincție clară între activitățile de jocuri de noroc și alte forme de divertisment online; serviciile care combină caracteristici specifice ale sectorului jocurilor de noroc trebuie să intre sub incidența legislației adecvate privind jocurile de noroc și să respecte pe deplin mecanismele de verificare a vârstei și a identității;

13.  constată că inițiativele de autoreglementare pot contribui în mod eficient la identificarea conținutului standardelor comune; își reafirmă poziția potrivit căreia, într-un domeniu atât de sensibil precum jocurile de noroc, autoreglementarea poate doar să completeze, dar nu să înlocuiască legislația națională;

14.  solicită Comisiei să ia în considerare punerea în aplicare a unui control de identificare obligatoriu realizat de părți terțe, pentru a elimina posibilitatea de a juca în cazul minorilor sau al persoanelor care folosesc identități false; sugerează că acest control s-ar putea realiza, printre altele, prin verificarea numărului de asigurare socială, a informațiilor cu privire la contul bancar sau a oricărui alt identificator unic, fiind necesar ca identificarea să aibă loc înainte de începerea oricărei activități de jocuri de noroc;

15.  consideră că programele informatice folosite pentru serviciile de jocuri de noroc online ar trebui să fie mai securizate și că ar trebui prevăzute cerințe comune minime privind certificarea, pentru a asigura utilizarea de parametri și standarde uniforme;

16.  atrage atenția asupra necesității de a elabora metode eficiente de supraveghere a pariurilor, având în vedere dezvoltarea rapidă a mediului online, dar subliniază totodată importanța protejării datelor personale ale utilizatorilor împotriva utilizării abuzive;

17.  este de părere că standardele comune privind jocurile de noroc online ar trebui să vizeze drepturile și obligațiile atât ale prestatorilor de servicii, cât și ale consumatorilor, asigurând un nivel înalt de protecție a cetățenilor și a consumatorilor, în special a minorilor și a altor persoane vulnerabile, precum și prevenirea publicității înșelătoare și excesive; încurajează asociațiile europene de operatori de jocuri de noroc să elaboreze și să adopte coduri de conduită de autoreglementare;

18.  solicită Comisiei să includă în recomandarea sa obligația operatorilor de jocuri de noroc de a promova utilizarea autorestricțiilor în momentul înregistrării, precum și în cazul unor pierderi repetate;

19.  recomandă introducerea unor standarde de securitate comune, uniforme, paneuropene privind identificarea electronică și serviciile transfrontaliere de verificare electronică; salută propunerea de directivă a Comisiei privind identificarea și autentificarea electronică, care va permite interoperabilitatea sistemelor naționale de identificare electronică, în cazul în care acestea există; solicită, prin urmare, raționalizarea și eficientizarea procedurilor de înregistrare și de identificare, în special pentru a asigura mecanisme eficient de identificare și a împiedica crearea de conturi multiple de către un singur jucător și accesul minorilor la site-urile de jocuri de noroc online; recomandă statelor membre să facă schimb de bune practici privind măsurile de executare – cum ar fi stabilirea de liste albe și negre de site-uri de jocuri de noroc ilegale, definirea de comun acord a unor soluții de plată sigure și care să poată fi urmărite și analizarea fezabilității unor măsuri de blocare a tranzacțiilor financiare – pentru a proteja consumatorii împotriva operatorilor ilegali;

20.  solicită statelor membre și operatorilor să încurajeze publicitatea responsabilă cu privire la jocurile de noroc online; salută inițiativa Comisiei de a adopta o recomandare privind publicitatea responsabilă cu privire la jocurile de noroc; solicită Comisiei să includă standarde comune minime care să asigure o protecție suficientă a consumatorilor vulnerabili; recomandă ca materialele publicitare să fie responsabile, să conțină avertizări clare cu privire la riscurile dependenței de jocurile de noroc, să nu fie excesive și să nu fie afișate pe conținuturi dedicate în mod specific minorilor sau în locuri în care există un risc ridicat de vizare a minorilor, cum este mai ales cazul publicității de pe platformele sociale;

21.  solicită definirea și aplicarea de măsuri pentru a permite copiilor și tinerilor să obțină cunoștințe digitale și să le dezvolte în continuare; consideră că introducerea unor cursuri școlare destinate tinerilor privind cele mai bune întrebuințări ale internetului ar putea să permită utilizatorilor să se protejeze mai bine împotriva dependenței de jocuri de noroc online;

22.  subliniază rolul important al educației, al serviciilor de consiliere și al părinților în sensibilizarea minorilor cu privire la jocurile de noroc online și consecințelor lor;

23.  invită Comisia și statele membre să introducă măsuri eficace pentru a atrage mai ales atenția tinerilor asupra pericolelor reprezentate de dependența de jocurile de noroc;

24.  solicită ca publicitatea responsabilă din punct de vedere social pentru jocurile de noroc online să fie permisă numai pentru produsele legale din acest domeniu; consideră că nu ar trebui niciodată permisă publicitatea pentru servicii de jocuri de noroc online prin exagerarea probabilității de câștig, astfel încât să se creeze falsa impresie că jocurile de noroc sunt o strategie rezonabilă pentru a îmbunătăți situația financiară a unei persoane; este de părere că publicitatea ar trebui să conțină informații clare privind consecințele dependenței de jocuri de noroc;

25.  subliniază că stabilirea unui format nedăunător de publicitate și a unor reguli privind diseminarea sa este esențială pentru a împiedica persoanele sub 18 ani să practice jocuri de noroc și pentru a combate comportamentele problematice legate de jocurile de noroc și dependența de jocurile de noroc;

26.  subliniază că măsurile de protecție a consumatorilor ar trebui să fie însoțite de o combinație de măsuri de executare preventive și reactive pentru a limita legătura cetățenilor cu operatorii neautorizați; subliniază importanța definirii în comun a noțiunii de operatori legali de jocuri de noroc, astfel încât statele membre, în conformitate cu legislația UE, să autorizeze numai operatorii care îndeplinesc cel puțin următoarele cerințe și care sunt, prin urmare, considerați a fi legali:

   (a) operatorul trebuie să dețină o licență care îi dă dreptul să își desfășoare activitatea în statul membru al jucătorului;
   (b) operatorul nu este considerat ilegal în temeiul legislației aplicabile din oricare alt stat membru;

27.  este de părere că procesul de înregistrare ar trebui să includă, ca element caracteristic obligatoriu, limite maxime de pierdere stabilite și definite de jucător pentru o anumită perioadă de timp; consideră că acest element caracteristic ar trebui să fie prezent cel puțin în jocurile cu frecvență rapidă;

Respectarea legislației UE

28.  subliniază faptul că, pe de o parte, furnizorii de jocuri de noroc online ar trebui să respecte întotdeauna legislația națională a statului membru în care își desfășoară activitatea și, pe de altă parte, că statele membre ar trebui să își mențină dreptul de a impune restricțiile pe care le consideră necesare și justificate pentru a combate jocurile de noroc online ilegale, pentru a pune în aplicare legislația națională și a împiedica accesul pe piață al furnizorilor ilegali;

29.  recunoaște că, în conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre au dreptul să stabilească modul de organizare și de reglementare a ofertei de servicii de jocuri de noroc online la nivel național și să aplice toate măsurile pe care le consideră necesare pentru combaterea serviciilor ilegale de jocuri de noroc, respectând principiile de bază din tratatele UE; recunoaște că aceste măsuri legislative trebuie să fie proporționale, consecvente, transparente și nediscriminatorii; observă că sunt necesare politici ale UE mai coerente pentru a aborda caracterul transfrontalier al jocurilor de noroc online;

30.  ia act de faptul că Comisia s-a adresat în scris mai multor state membre, solicitându-le informații detaliate cu privire la legislația națională în vigoare privind jocurile de noroc; invită Comisia continue dialogul cu statele membre; ia act de activitatea Comisiei privind cazurile de neîndeplinire a obligațiilor și plângerile depuse împotriva anumitor state membre; solicită Comisiei să continue să monitorizeze și să impună conformitatea legislației și a practicilor naționale cu legislația UE, în cooperare cu statele membre, și să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre care par să încalce legislația UE; respectă decizia luată de statele membre în ceea ce privește crearea de monopoluri în acest sector, cu condiția ca, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, acestea să fie supuse unui control strict de către stat și să asigure un nivel deosebit de ridicat de protecție a consumatorilor, activitățile monopolurilor să fie coerente cu obiectivele de interes general și să reducă semnificativ oportunitățile de a juca jocuri de noroc;

31.  solicită Comisiei, statelor membre și grupului de experți privind serviciile de jocuri de noroc să stabilească măsuri și strategii coordonate, inclusiv schimburi de bune practici, pentru a analiza și a soluționa problema evitării plății impozitelor practicate de operatorii autorizați care prestează servicii de jocuri de noroc online pe piața UE, dar care au sediul social într-un paradis fiscal de pe teritoriul sau din afara teritoriului UE;

32.  ia act de riscurile prezentate de accesul consumatorilor la servicii ilegale de jocuri de noroc online; solicită Comisiei și statelor membre să analizeze, ca parte a activității grupului de experți privind serviciile de jocuri de noroc, costurile sociale implicate de permiterea activităților reglementate de jocuri de noroc în comparație cu efectele negative cauzate de apelarea de către consumatori la operatori ilegali;

33.  subliniază că statele membre care optează să își deschidă sectorul jocurilor de noroc online trebuie să prevadă o procedură de autorizare transparentă și sigură din punct de vedere juridic, bazată pe criterii obiective și nediscriminatorii, care să respecte integral legislația UE și să asigure o protecție suficientă și strictă a consumatorilor;

Cooperarea administrativă

34.  solicită grupului de experți privind serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să faciliteze cât mai mult posibil fluxul de date dintre autoritățile de reglementare din statele membre pentru a face schimb de bune practici și de informații menite să faciliteze instituirea unui sistem comun de identificare a jucătorilor, adoptarea unor măsuri de executare împotriva operatorilor ilegali, creșterea protecției consumatorilor, publicitatea responsabilă, întocmirea de liste albe și liste negre, prevenirea aranjării meciurilor și stabilirea de mecanisme de autoexcludere care să includă, printre altele, limite financiare și de timp personale aplicabile în întreaga UE; invită Comisia să ia măsurile necesare pentru ca grupul de experți să beneficieze de cea mai amplă expertiză posibilă în desfășurarea activităților sale; îndeamnă statele membre să reia dialogul pe tema serviciilor de jocuri de noroc online în cadrul Grupului de lucru al Consiliului privind stabilirea și serviciile;

35.  solicită Comisiei să includă întotdeauna în grupurile de experți și în consultări specialiști în domeniul dependenței de jocurile de noroc și al practicării patologice a acestora;

36.  consideră că ar trebui consolidate la nivel european schimbul de bune practici și cooperarea dintre experții naționali din domeniul social și al sănătății specializați în practicarea patologică a jocurilor de noroc și comportamentele problematice legate de acestea;

37.  subliniază că, deși schimbul efectiv de informații între organele de anchetă este important pentru aplicarea cu succes a legii, acțiunile de combatere a aranjării meciurilor trebuie să respecte normele și legislația privind protecția datelor de la nivel național și european;

38.  încurajează statele membre ca, în cadrul grupului de experți, să coopereze îndeaproape cu Comisia și între ele pentru a-și coordona măsurile de combatere a prestării neautorizate de servicii transfrontaliere de jocuri de noroc și pentru a pune în aplicare planul de acțiune din Comunicarea Comisiei privind jocurile de noroc online;

39.  recunoaște că cooperarea dintre statele membre este esențială, dar subliniază că este, de asemenea, foarte important ca grupul de experți privind jocurile de noroc să lucreze în strânsă colaborare cu toate părțile interesate, inclusiv sectorul jocurilor de noroc și organizațiile consumatorilor;

40.  subliniază că este important ca grupul de experți să elaboreze proceduri mai transparente și simplificate care să elimine sarcinile administrative inutile pentru statele membre care ar putea spori inutil costurile pentru operatorii online legali din țările care aleg să își deschidă piețele; observă că reducerea sarcinilor administrative nu trebuie să compromită protecția consumatorilor;

41.  consideră că ar trebui luate măsuri în vederea armonizării regimurilor fiscale naționale pentru serviciile de jocuri de noroc, cu scopul de a preveni ca facilitățile fiscale disproporționale să favorizeze proliferarea și concentrarea serviciilor de jocuri de noroc online;

42.  îndeamnă autoritățile de reglementare naționale din statele membre care au ales să introducă sisteme de acordare a licențelor să facă schimb de bune practici care ar facilita aplicarea licențelor naționale pentru jocuri de noroc, inclusiv a standardelor tehnice privind echipamentele pentru jocurile de noroc; îndeamnă autoritățile de reglementare naționale competente să permită unei societăți de jocuri de noroc să-și desfășoare activitatea în jurisdicția lor numai în cazul în care societatea respectivă nu încalcă legea dintr-un alt stat membru, a cărui legislație nu a fost stabilită drept neconformă de către Curtea de Justiție;

Spălarea de bani

43.  subliniază că jocurile de noroc online sunt un mediu nemonetar și că, având în vedere dependența față de părțile terțe care prestează servicii financiare, sunt necesare garanții suplimentare împotriva spălării de bani; subliniază necesitatea unei cooperări strânse între autoritățile naționale din domeniul jocurilor de noroc, poliția națională și autoritățile naționale de aplicare a legii pentru a preveni activitatea infracțională;

44.  solicită Comisiei, statelor membre și grupului de experți să ia măsuri eficace împotriva spălării de bani; salută, în acest context, propunerea de extindere a dispozițiilor Directivei privind combaterea spălării de bani pentru a include toate formele de jocuri de noroc și invită autoritățile naționale competente să asigure raportarea, în conformitate cu dispozițiile din directiva respectivă, a oricărei tranzacții suspectate de a avea o legătură potențială cu spălarea de bani sau cu altă activitate infracțională;

45.  solicită Consiliului să continue în mod rapid și ambițios negocierile referitoare la propunerea Comisiei de directivă privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (COM(2013)0045) și să abordeze toate tipurile de jocuri de noroc, inclusiv cele online, pentru a împiedica exploatarea activităților de pariuri sportive online în scopuri infracționale de spălare de bani;

46.  subliniază că sistemele de înregistrare solidă și de verificare neechivocă sunt instrumente-cheie în prevenirea oricărei utilizări abuzive a jocurilor de noroc online, precum spălarea de bani; observă că, pentru verificarea identității se poate profita de structurile online existente și în curs de elaborare, precum sistemele de verificare online ale băncilor și ale cărților de credit;

47.  consideră că toate societățile de jocuri de noroc online care desfășoară activități în UE trebuie să fie înregistrate ca entități legitime în UE;

48.  subliniază că toate statele membre trebuie să identifice și să desemneze o autoritate publică responsabilă pentru monitorizarea jocurilor de noroc online; subliniază că autoritatea respectivă va fi autorizată, de asemenea, să intervină în caz de jocuri de noroc online suspecte; consideră că societățile de jocuri de noroc ar trebui, de asemenea, să aibă obligația de a informa autoritatea cu privire la orice activitate suspectă de jocuri de noroc;

Integritatea sporturilor

49.  subliniază că, având în vedere natura transnațională a aranjării meciurilor, combaterea sa impune o cooperare mai eficace între toate părțile interesate, inclusiv între autoritățile publice, agențiile de aplicare a legii, sectorul sportiv, operatorii de jocuri de noroc, autoritățile de reglementare a jocurilor de noroc, sportivi și suporteri, fiind necesar să se acorde atenție și activităților de educare și de prevenire pe această temă; salută, în acest sens, recenta acțiune pregătitoare din 2012 a Comisiei, care sprijină proiectele transnaționale de educare în scopul combaterii aranjării meciurilor; ia act de faptul că aranjarea meciurilor are loc atât pe piața jocurilor de noroc offline, cât și pe cea online și că, în majoritatea cazurilor, aranjarea meciurilor în contextul pariurilor online are loc prin intermediul operatorilor de jocuri de noroc stabiliți pe piețe nereglementate din afara UE;

50.  solicită adoptarea unui cod de conduită, ca parte a unei inițiative de autoreglementare, care să conțină o interdicție generală pentru întregul personal (în special jucători, antrenori, arbitri, medici și tehnicieni, proprietari și manageri de club) implicat în evenimentele sportive care poate influența direct rezultatele de a paria pe propriile meciuri sau evenimente; în acest context, subliniază, de asemenea, necesitatea unor sisteme stricte și fiabile de verificare a vârstei și a identității la nivelul statelor membre; solicită organizațiilor sportive să utilizeze campanii de educare și coduri de conduită pentru a educa, de la o vârstă fragedă, sportivii, arbitrii și responsabilii cu privire la ilegalitatea manipulării rezultatelor sportive;

51.  recunoaște că eforturile de combatere, de exemplu prin coduri de conduită, a implicării organizațiilor sportive în activități de corupție precum aranjarea meciurilor sau spălarea de bani trebuie să vizeze toate grupurile de părți interesate (responsabili, proprietari, manageri, agenți, jucători, arbitri și suporteri) și toate organizațiile (cluburi, ligi, federații etc.);

52.  invită statele membre să acorde mai multă prioritate prevenirii corupției în sport și subliniază necesitatea unui accent sporit pe aplicarea legii în această privință; solicită adoptarea la nivel național a unor măsuri eficace de prevenire a conflictelor de interese, în special prin împiedicarea tuturor părților interesate din domeniul sportului să plaseze pariuri cu privire la competițiile în care sunt implicate; solicită tuturor organismelor de reglementare din domeniul sportului să se angajeze să urmeze practici de bună guvernanță pentru a reduce riscul de a deveni victime ale aranjării meciurilor; solicită Comisiei, în acest context, să țină cont de activitatea Consiliului Europei privind evaluarea riscurilor anumitor tipuri de pariuri și să evalueze eventualele riscuri ale pariurilor sportive atunci când este posibil să se parieze pe anumite pariuri în timpul unei competiții și să ia măsurile care se impun;

53.  solicită federațiilor sportive și operatorilor de jocuri de noroc să includă, într-un cod de conduită, o interdicție a pariurilor privind așa-zisele evenimente negative, precum cartonașele galbene, loviturile de pedeapsă sau loviturile libere, din timpul unui meci sau al unui eveniment; invită statele membre și operatorii de jocuri de noroc să interzică toate formele de pariuri la evenimentele sportive în direct, deoarece acestea s-au dovedit a fi foarte vulnerabile la aranjarea meciurilor și, prin urmare, constituie un risc la adresa integrității sportive;

54.  solicită instituirea unei obligații de cooperare și de schimb de informații privind activitățile suspecte atât la nivel național, cât și la nivel european, între organismele sportive, autoritățile publice, Europol și Eurojust, pentru a combate activitățile infracționale transfrontaliere din domeniul jocurilor de noroc online;

55.  salută intenția Comisiei de a promova un schimb mai intens de bune practici în ceea ce privește combaterea aranjării meciurilor; subliniază importanța sprijinului acordat de Uniunea Europeană pentru activitatea în curs de desfășurare în cadrul Consiliului Europei referitoare la negocierea unei convenții internaționale privind protecția și promovarea integrității sportului; subliniază că aranjarea meciurilor nu are întotdeauna loc în contextul pariurilor și că este necesar să se combată și această latură a aranjării meciurilor care nu are legătură cu pariurile și care afectează, de asemenea, integritatea sportului; subliniază necesitatea unei cooperări consolidate la nivelul UE și la nivel mondial în vederea combaterii aranjării meciurilor; invită Comisia să ia inițiativa în ceea ce privește crearea unei platforme mondiale pentru schimbul de informații și de bune practici și coordonarea acțiunilor comune de prevenire și executare între autoritățile de reglementare, organizațiile sportive, autoritățile polițienești și judiciare și operatorii de jocuri de noroc;

56.  consideră că aplicarea unei politici consecvente de sancțiuni penale este esențială pentru o abordare paneuropeană a reglementării sectorului jocurilor de noroc online și, în acest scop, îndeamnă statele membre să ia măsurile necesare pentru ca manipularea frauduloasă a rezultatelor pentru obținerea de foloase financiare sau de alte avantaje să fie interzisă prin incriminarea oricărei amenințări la adresa integrității competițiilor, inclusiv a celor legate de operațiunile de pariere; îndeamnă Comisia să ia măsuri la nivelul UE pentru a combate jocurile de noroc online nereglementate și a sprijini lupta împotriva aranjării meciurilor;

57.  recunoaște că, în unele state membre, jocurile de noroc și loteriile reprezintă o sursă importantă de venituri care pot fi direcționate spre activități caritabile și de binefacere, opere culturale, sportul de masă, cursele hipice și sectorul hipic; în plus, subliniază importanța acestei contribuții durabile și a rolului specific care ar trebui să fie recunoscută în cadrul dezbaterilor de la nivel european; își reafirmă poziția potrivit căreia pariurile sportive constituie o formă de utilizare comercială a competițiilor sportive; recomandă, respectând totodată pe deplin competența statelor membre în acest domeniu, protejarea competițiilor sportive față de orice fel de utilizare comercială neautorizată, mai ales prin recunoașterea drepturilor de proprietate ale organizatorilor competițiilor sportive, nu numai pentru a garanta un profit financiar echitabil în beneficiul tuturor nivelurilor sportului profesionist și amator, ci și pentru a consolida lupta împotriva fraudei în sport, în special a aranjării meciurilor;

58.  solicită mai multă cooperare la nivel european, sub coordonarea Comisiei, pentru a identifica și a interzice operatorii de pariuri online implicați în activități ilegale, precum, printre altele, aranjarea meciurilor sau pariurile privind competiții în care sunt implicați minori și se așteaptă ca sectorul jocurilor de noroc online să respecte această interdicție prin autoreglementare;

59.  îndeamnă statele membre să ia în considerare interzicerea tuturor formelor de aranjare a unei acțiuni specifice din cadrul unei competiții sportive, precum jocurile de noroc privind cornerele, loviturile libere, repunerea mingii în joc și cartonașele galbene, deoarece acestea s-au dovedit a fi foarte vulnerabile la aranjarea meciurilor;

60.  invită Comisia să introducă un sistem european de alertă pentru autoritățile de reglementare a pariurilor pentru ca acestea să facă rapid schimb de informații cu privire la competițiile sportive aranjate;

61.  salută proiectele de educație transnaționale de combatere a aranjării meciurilor la nivel mondial;

62.  subliniază că sportivii au nevoie de mecanisme de protecție eficace pentru a contracara influențele de corupere, printre care garantarea integrității morale și fizice a sportivilor, condiții adecvate de muncă, precum și garantarea salariilor sau a remunerațiilor, inclusiv interdicții de participare la anumite niveluri de competiție pentru organizațiile sportive care nu îndeplinesc în mod regulat aceste obligații față de sportivi;

63.  subliniază că alegațiile privind aranjarea meciurilor sunt judecate adesea în instanțe publice, precum și prin arbitraj sportiv și că, în cadrul ambelor proceduri, trebuie să se respecte normele procedurale minime internaționale, astfel cum se prevede la articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului;

64.  solicită reglementarea strictă sau interzicerea, după efectuarea unei evaluări la nivelul fiecărui stat membru, a formelor periculoase de jocuri de noroc;

o
o   o

65.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2013)0098.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2012)0025.
(3) JO C 153 E, 31.5.2013, p. 35.
(4) JO C 87 E, 1.4.2010, p. 30.
(5) A se vedea, în acest sens, cauza C-275/92, Schindler, punctele 57-60; cauza C-124/97, Läärä și alții, punctele 32 și 33; cauza C-67/98, Zenatti, punctele 30 și 31; cauza C-243/01, Gambelli și alții, punctul 67; cauza C-42/07, Liga Portuguesa, punctul 56; cauzele conexate C-316/07, C-358/07-C 360/07, C-409/07 și C-410/07, Markus Stoß și alții, punctul 74; cauza C-212/08, Zeturf Ltd, punctul 38; cauza C-72/10, Costa, punctul 71; cauza C-176/11, Hit Larix, punctul 15; cauzele conexate C-186/11 și C-209/11, Stanleybet și alții, punctul 44.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate