Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2089(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0264/2013

Внесени текстове :

A7-0264/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/09/2013 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0351

Приети текстове
PDF 392kWORD 25k
Сряда, 11 септември 2013 г. - Страсбург
Права на Парламента в рамките на процедурата по назначаване на бъдещите изпълнителни директори на Европейската агенция за околната среда
P7_TA(2013)0351A7-0264/2013
Резолюция
 Приложение

Предложение за резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2013 г. с препоръки към Комисията относно правата на Парламента във връзка с процедурата по назначаване на бъдещите изпълнителни директори на Европейската агенция за околна среда – изменение на член 9 от Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (2013/2089(INL))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 9 от Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(1),

–  като взе предвид съвместното изявление на Европейския парламент, на Съвета на ЕС и на Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г.,

–  като взе предвид общия подход към децентрализираните агенции на ЕС, приложен към съвместното изявление от 19 юли 2012 г.,

–  като взе предвид членове 42 и 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0264/2013),

A.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 401/2009 няма разпоредба, която да предоставя на Европейския парламент официално право да изслушва кандидата, избран да бъде назначен за изпълнителен директор на Европейската агенция за околна среда;

1.  Изисква от Комисията да представи възможно най-скоро, на основание на член 192, параграф 1, от Договора за функциониране на Европейския съюз, предложение за акт за изменение на Регламент (ЕО) № 401/2009 по отношение на процедурата за назначаване на изпълнителен директор на Европейската агенция за околна среда, като следва подробните препоръки, изложени в приложението;

2.  Потвърждава, че в препоръките се зачитат основните права и принципът на субсидиарност;

3.  Счита, че исканото предложение не поражда финансови последици;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и приложените подробни препоръки, на Комисията и на Съвета, както и на Европейската агенция за околна среда.

(1) OВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА

ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №401/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 23 АПРИЛ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

A.  ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ИЗИСКВАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.  Целта на настоящото предложение е да хармонизира процедурата за назначаване на изпълнителен директор на Европейската агенция за околна среда с действащите процедури за назначаване на изпълнителни директори на други агенции, като Европейската агенция по химикалите, Европейската агенция по лекарствата и Европейския орган за безопасност на храните, по-специално да даде на Европейския парламент официалното право да изслуша кандидата, избран от Управителния съвет на Европейската агенция за околна среда за заемане на тази длъжност, преди назначаването му/ѝ.

Б.  ТЕКСТ НА ИЗИСКВАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 401/2009 относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда по отношение на процедурата за назначаване на изпълнителния директор

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид искането на Европейския парламент до Европейската комисия(1),

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Алинея първа от параграф 1 на член 9 от Регламент (ЕО) № 401/2009 относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (4) не включва разпоредба, която да предоставя на Европейския парламент официално право да изслушва кандидата, избран за заемане на длъжността изпълнителен директор, преди назначаването му/ѝ.

(2)  В съответствие с Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (5), номинираните за длъжността изпълнителен директор на регулаторни агенции следва да се явяват на изслушване пред съответната парламентарна комисия.

(3)  Регламент (ЕO) № 401/2009 е кодифицирана версия на Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 година за създаване на Европейска агенция по околната среда и на Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (6). От влизането в сила на този акт, други регламенти, с които се създават други агенции, по-специално Регламент (EО) № 1907/2006(7) за Европейската агенция по химикалите, Регламент (ЕО) № 726/2004 (8) за Европейската агенция по лекарствата и Регламент (ЕО) № 178/2002(9) за Европейския орган по безопасност на храните включват разпоредба, която предвижда, че кандидатът, номиниран от Управителния съвет на агенцията, е поканен да се изкаже пред Европейския парламент и да отговори на въпроси, зададени от членовете му.

(4)  Установена практика е кандидатът, избран от Управителния съвет на Европейската агенция за околна среда за позицията изпълнителен директор, да бъде поканен незабавно на изслушване пред компетентната комисия на Европейския парламент.

(5)  За разлика от по-скоро приетите регламенти, с които се създават други агенции, в частност Европейската агенция по химикалите, Европейската агенция по лекарствата и Европейския орган по безопасност на храните, член 9 от Регламент (ЕО) № 401/2009 не предвижда и конкретно изискване Комисията да избере кандидата за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция за околна среда след покана за заявяване на интерес, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и други периодични издания или уебсайтове.

(6)  Поради тази причина е целесъобразно да се хармонизира процедурата по назначаване на бъдещите изпълнителни директори на Европейската агенция по околна среда с процедурите по назначаване на изпълнителни директори на другите агенции, в частност по отношение на правата на Европейския парламент.

(7)  Поради това Регламент (ЕО) № 401/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 401/2009

В член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 401/2009 първата алинея се заменя със следното:

„1. Агенцията се ръководи от изпълнителен директор, който се назначава от Управителния съвет, въз основа на списък с кандидати, предложени от Комисията, след публикуване на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз и други периодични издания или на уебсайтове. Мандатът на изпълнителния директор е пет години и може да бъде подновяван веднъж.

Преди да бъде назначен, кандидатът, избран от Управителния съвет, се кани възможно най-скоро да направи изявление пред Европейския парламент и да отговори на въпроси, зададени от членовете на Парламента.

Преди това изслушване пред комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, кандидатът представя в писмен вид пътна карта, която очертава неговата или нейната стратегия за петгодишния му/ѝ мандат.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ...
(2) ОВ...
(3) ОВ...
(4) OВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(5) OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
(6) OВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1.
(7) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.).
(8) Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (OВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).
(9) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност