Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2089(INL)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0264/2013

Předložené texty :

A7-0264/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/09/2013 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0351

Přijaté texty
PDF 388kWORD 24k
Středa, 11. září 2013 - Štrasburk
Práva Parlamentu v rámci postupu jmenování budoucích výkonných ředitelů Evropské agentury pro životní prostředí
P7_TA(2013)0351A7-0264/2013
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2013 obsahující doporučení Komisi o právech Parlamentu v rámci postupu jmenování budoucích výkonných ředitelů Evropské agentury pro životní prostředí – změna článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (2013/2089(INL))

Evropský parlament,

—  s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí(1),

—  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012,

—  s ohledem na společný přístup ve věci decentralizovaných agentur EU připojený ke společnému prohlášení ze dne 19. července 2012,

—  s ohledem na články 42 a 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0264/2013),

A.  vzhledem k tomu, že žádné ustanovení nařízení (ES) č. 401/2009 nezaručuje Evropskému parlamentu formální právo vyslechnout kandidáta vybraného na jmenování do funkce výkonného ředitele Evropské agentury pro životní prostředí;

1.  žádá Komisi, aby na základě čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a v souladu s podrobnými doporučeními uvedenými v příloze tohoto návrhu usnesení co nejdříve předložila návrh aktu, kterým se změní nařízení (ES) č. 401/2009, pokud jde o postup jmenování výkonného ředitele Evropské agentury pro životní prostředí;

2.  potvrzuje, že doporučení jsou v souladu se základními právy a zásadou subsidiarity;

3.  domnívá se, že požadovaný návrh nemá žádné finanční dopady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a připojená podrobná doporučení Komisi, Radě a Evropské agentuře pro životní prostředí.

(1) Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.


PŘÍLOHA K USNESENÍ

PODROBNÁ DOPORUČENÍ K VYPRACOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 401/2009 O EVROPSKÉ AGENTUŘE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVROPSKÉ INFORMAČNÍ A POZOROVACÍ SÍTI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POKUD JDE O POSTUP JMENOVÁNÍ VÝKONNÉHO ŘEDITELE

A.  ZÁSADY A CÍLE POŽADOVANÉHO NÁVRHU

1.  Cílem tohoto návrhu je sjednotit postup jmenování výkonného ředitele Evropské agentury pro životní prostředí s  postupy užívanými pro jmenování výkonných ředitelů jiných agentur, jako je například Evropská agentura pro chemické látky, Evropská agentura pro léčivé přípravky a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, a to zejména za účelem zaručení formálního práva Evropského parlamentu na vyslechnutí kandidáta, kterého správní rada Evropské agentury pro životní prostředí pro tuto pozici vybrala, ještě před jeho jmenováním do funkce.

B.  ZNĚNÍ POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

kterým se mění nařízení (ES) č. 401/2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí, pokud jde o postup jmenování výkonného ředitele

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na žádost, kterou Evropský parlament předložil Evropské komisi(1),

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(3),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Čl. 9 odst. 1 první pododstavec nařízení (ES) č. 401/2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí(4) neobsahuje žádné ustanovení, které by Evropskému parlamentu zaručilo formální právo vyslechnout kandidáta vybraného na pozici výkonného ředitele Evropské agentury pro životní prostředí ještě před jeho jmenováním do funkce.

(2)  V souladu s rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(5) by se měli kandidáti na funkci výkonného ředitele regulačních agentur dostavit na slyšení před parlamentními výbory.

(3)  Nařízení (ES) č. 401/2009 je kodifikovaným zněním nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí(6). Ode dne vstupu tohoto aktu v platnost stanovují ostatní nařízení, kterými se zřizují jiné agentury, jako například zejména nařízení (ES) č. 1907/2006(7) o Evropské agentuře pro chemické látky, nařízení (ES) č. 726/2004(8) o Evropské agentuře pro léčivé přípravky a nařízení (ES) č. 178/2002(9) o Evropském úřadu pro bezpečnost potravin, že kandidát zvolený správní radou agentury je vyzván, aby před Evropským parlamentem učinil prohlášení a zodpověděl dotazy poslanců.

(4)  Kandidát vybraný správní radou Evropské agentury pro životní prostředí na pozici jejího výkonného ředitele je obvykle bezodkladně vyzván, aby se dostavil na slyšení před příslušným výborem Evropského parlamentu.

(5)  Na rozdíl od nedávných nařízení, kterými se zřizují jiné agentury, jako například Evropská agentura pro chemické látky, Evropská agentura pro léčivé přípravky a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, článek 9 nařízení (ES) č. 401/2009 ani neobsahuje požadavek, aby Komise vybírala kandidáta na funkci výkonného ředitele Evropské agentury pro životní prostředí po zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu v Úředním věstníku Evropské unie a v jiném tisku či na internetu.

(6)  Je proto vhodné, aby se postup jmenování budoucích výkonných ředitelů Evropské agentury pro životní prostředí sjednotil s postupem jmenování výkonných ředitelů jiných agentur, zejména pokud jde o práva Evropského parlamentu.

(7)  Nařízení (ES) č. 401/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 401/2009

V čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 401/2009 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1. V čele agentury stojí výkonný ředitel jmenovaný správní radou na základě seznamu kandidátů navrženého Komisí po zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu v Úředním věstníku Evropské unie a v jiném tisku nebo na internetu. Funkční období výkonného ředitele je pětileté a jednou obnovitelné.

Před jmenováním je kandidát vybraný správní radou vyzván, aby co nejdříve učinil prohlášení před Evropským parlamentem a aby zodpověděl otázky jeho poslanců.

Před slyšením ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin kandidát poskytne písemně vypracovaný plán obsahující jeho strategii na pětileté funkční období.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne …

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. ...
(2) Úř. věst. ...
(3) Úř. věst. ...
(4) Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.
(5) Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.
(6) Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1.
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1).
(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí