Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2089(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0264/2013

Indgivne tekster :

A7-0264/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/09/2013 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0351

Vedtagne tekster
PDF 220kWORD 24k
Onsdag den 11. september 2013 - Strasbourg
Parlamentets rettigheder i forbindelse med proceduren for udnævnelse af fremtidige administrerende direktører for Det Europæiske Miljøagentur
P7_TA(2013)0351A7-0264/2013
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 11. september 2013 med henstillinger til Kommissionen om Parlamentets rettigheder i forbindelse med proceduren for udnævnelse af fremtidige administrerende direktører for Det Europæiske Miljøagentur – ændring af artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (2013/2089(INL))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(1),

—  der henviser til den fælles erklæring af 19. juli 2012 fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer,

—  der henviser til den fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer, der findes som bilag til den fælles erklæring af 19. juli 2012,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 42 og 48,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0264/2013),

A.  der henviser til, at der i forordning (EF) nr. 401/2009 ikke er nogen bestemmelse, der giver Europa-Parlamentet formel ret til at høre den ansøger, som er blevet valgt til at blive udnævnt til administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur;

1.  anmoder Kommissionen om snarest muligt på grundlag af artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at forelægge et forslag til retsakt om ændring af forordning (EF) nr. 401/2009, hvad angår proceduren for udnævnelse af den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, idet den følger de detaljerede henstillinger, der er indeholdt i bilaget hertil;

2.  konstaterer, at disse henstillinger respekterer borgernes grundlæggende rettigheder og nærhedsprincippet;

3.  finder, at forslaget er uden finansielle følgevirkninger;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til Kommissionen og Rådet samt til Det Europæiske Miljøagentur.

(1) EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.


BILAG TIL BESLUTNINGEN

DETALJEREDE HENSTILLINGER TIL UDARBEJDELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM ÆNDRING AF FORORDNING (EF) NR. 401/2009 OM DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR OG DET EUROPÆISKE MILJØOPLYSNINGS- OG MILJØOVERVÅGNINGSNET, FOR SÅ VIDT ANGÅR PROCEDUREN FOR UDNÆVNELSE AF DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

A.  PRINCIPPER OG FORMÅL MED DET FORSLAG, DER ANMODES OM

1.  Dette forslag har til formål at bringe proceduren for udnævnelse af den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur i overensstemmelse med de procedurer, der anvendes for administrerende direktører for andre agenturer, såsom Det Europæiske Kemikalieagentur, Det Europæiske Lægemiddelagentur og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, navnlig for at give Europa-Parlamentet formel ret til at høre den ansøger, der vælges af bestyrelsen for Det Europæiske Miljøagentur, inden vedkommende udnævnes til stillingen.

B.  TEKSTEN TIL DET FORSLAG, DER ANMODES OM

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 401/2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet, hvad angår proceduren for udnævnelse af den administrerende direktør

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets anmodning til Europa-Kommissionen(1),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 401/2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(4) indeholder ingen bestemmelse, der giver Europa-Parlamentet en formel ret til at høre den ansøger, der er valgt til at blive udnævnt til administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, inden han eller hun udnævnes til stillingen.

(2)  I henhold til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(5) bør kandidater til posten som administrerende direktør i reguleringsagenturer komme til høring i Parlamentets udvalg.

(3)  Forordning (EF) nr. 401/2009 er en kodificeret udgave af Rådets Forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(6). Siden denne denne retsakts ikrafttræden, har andre forordninger om oprettelse af andre agenturer, såsom navnlig forordning (EF) nr. 1907/2006(7) om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur, forordning (EF) nr. 726/2004(8) om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur og forordning (EF) nr. 178/2002(9) om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet optaget en bestemmelse om, at den af agenturets bestyrelse indstillede kandidat straks indbydes til at afgive en redegørelse over for Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra dets medlemmer.

(4)  Det er fast praksis, at den kandidat, der vælges af bestyrelsen for Det Europæiske Miljøagentur til stillingen som administrerende direktør, straks indbydes til en høring i Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

(5)  I modsætning til nyere forordninger om oprettelse af andre agenturer, såsom især Det Europæiske Kemikalieagentur, Det Europæiske Lægemiddelagentur og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, rummer artikel 9 i forordning (EF) nr. 401/2009 ikke noget krav om, at Kommissionen skal vælge kandidaten til stillingen som administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og andre tidsskrifter eller på internettet.

(6)  Det er derfor formålstjenligt at bringe proceduren for udnævnelse af kommende administrerende direktører for Det Europæiske Miljøagentur i overensstemmelse med procedurerne for udnævnelse af administrerende direktører for andre agenturer, navnlig hvad angår Europa-Parlamentets rettigheder i den forbindelse.

(7)  Forordning (EF) nr. 401/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 401/2009

Artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 401/2009 affattes således:

"1. Agenturet ledes af en administrerende direktør, der udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste af kandidater, som Kommissionen foreslår efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og andre tidsskrifter eller på internettet. Embedsperioden for den administrerende direktør er fem år, og kan fornys én gang.

Forud for udnævnelsen skal den kandidat, bestyrelsen har valgt, anmodes om hurtigst muligt at afgive en erklæring over for Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra dets medlemmer.

Forud for denne høring, der skal finde sted i Udvalget for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, indgiver kandidaten en skriftlig redegørelse for vedkommendes strategi for den femårige embedsperiode."

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …,

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT...
(2) EUT...
(3) EUT...
(4) EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
(5) EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
(6) EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1.
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik