Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2089(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0264/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0264/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2013 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0351

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 376kWORD 26k
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Δικαιώματα του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία διορισμού των μελλοντικών εκτελεστικών διευθυντών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος
P7_TA(2013)0351A7-0264/2013
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία διορισμού των μελλοντικών εκτελεστικών διευθυντών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος - τροποποίηση του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (2013/2089(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,

–  έχοντας υπόψη την κοινή προσέγγιση έναντι των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ που έχει προσαρτηθεί στην κοινή δήλωση της 19ης Ιουλίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 42 και 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0264/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 401/2009 καμία διάταξη που να εκχωρεί επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να καλεί σε ακρόαση τον υποψήφιο που έχει επιλεγεί για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο, με βάση το άρθρο 192 σημείο 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση νομοθετικής πράξης που να τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 σχετικά με τη διαδικασία διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις λεπτομερείς συστάσεις που παρατίθενται στο παράρτημά του·

2.  επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της επικουρικότητας·

3.  φρονεί ότι η παρούσα πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

(1) ΕΕ L 126 της 21.5.2009, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 401/2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Α.  ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.  Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η ευθυγράμμιση της διαδικασίας διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τους εκτελεστικούς διευθυντές άλλων οργανισμών, όπως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, με συγκεκριμένο στόχο να εκχωρηθεί επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να καλεί σε ακρόαση τον υποψήφιο που επιλέγεται για τη θέση από το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος πριν από τον διορισμό του.

Β.  ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον όσον αφορά τη διαδικασία διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή(1),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον(4) δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη που να εκχωρεί επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να καλεί σε ακρόαση τον υποψήφιο που έχει επιλεγεί για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος πριν από τον διορισμό του.

(2)  Σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής(5), οι υποψήφιοι για τις θέσεις εκτελεστικών διευθυντών ρυθμιστικών οργανισμών θα πρέπει να καλούνται σε ακρόαση από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές.

(3)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 401/2009 είναι κωδικοποιημένη έκδοση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον(6). Κατά το διάστημα που ακολούθησε την έναρξη ισχύος της εν λόγω πράξης, συμπεριλήφθηκε σε άλλους κανονισμούς που αφορούν την ίδρυση άλλων οργανισμών, όπως συγκεκριμένα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006(7) για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, στον κανονισμό (EK) αριθ. 726/2004(8) για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 178/2002(9) για την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η διάταξη, σύμφωνα με την οποία ο υποψήφιος που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών του.

(4)  Αποτελεί καθιερωμένη πρακτική, ο υποψήφιος για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή που έχει επιλεγεί από το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος να καλείται χωρίς καθυστέρηση σε ακρόαση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(5)  Αντίθετα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς που αφορούν την ίδρυση άλλων οργανισμών, όπως συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο άρθρο 9 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 401/2009, επίσης δεν διατυπώνεται ρητά η απαίτηση να επιλέγει η Επιτροπή τον υποψήφιο για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες περιοδικές εκδόσεις και ιστοθέσεις του Διαδικτύου.

(6)  Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί η διαδικασία διορισμού των μελλοντικών εκτελεστικών διευθυντών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τις διαδικασίες διορισμού των εκτελεστικών διευθυντών άλλων οργανισμών, όσον αφορά, συγκεκριμένα, τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(7)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 401/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009

Στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ο Οργανισμός έχει ως επικεφαλής εκτελεστικό διευθυντή που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή μετά από πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες περιοδικές εκδόσεις ή σε ιστοθέσεις του Διαδικτύου. Η διάρκεια της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Πριν από τον διορισμό του, ο υποψήφιος τον οποίον επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να προβεί, το ταχύτερο δυνατόν, σε δήλωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών του.

Ο υποψήφιος προσκομίζει, πριν από την ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, γραπτό χάρτη πορείας που περιλαμβάνει τη στρατηγική του κατά την πενταετή θητεία του.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ ...
(2) ΕΕ ...
(3) ΕΕ ...
(4) ΕΕ L 126 της 21.5.2009, σ. 13.
(5) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(6) ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1.
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.).
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1.)
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου