Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2089(INL)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0264/2013

Esitatud tekstid :

A7-0264/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/09/2013 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0351

Vastuvõetud tekstid
PDF 208kWORD 25k
Kolmapäev, 11. september 2013 - Strasbourg
Parlamendi õigused Euroopa Keskkonnaameti tulevaste tegevdirektorite ametisse nimetamise menetluses
P7_TA(2013)0351A7-0264/2013
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 11 septembri 2013. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile parlamendi õiguste kohta Euroopa Keskkonnaameti edasiste tegevdirektorite ametisse nimetamise menetluses – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 401/2009 (Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta) artikli 9 muutmine (2013/2089(INL))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 401/2009 (Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta)(1) artiklit 9,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldust detsentraliseeritud ametite kohta,

–  võttes arvesse 19. juuli 2012. aasta ühisavalduse lisas esitatud Euroopa Liidu detsentraliseeritud ameteid käsitlevat ühist lähenemisviisi,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 42 ja 48,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A7-0264/2013),

A.  arvestades, et määruses (EÜ) nr 401/2009 puudub säte, mis annaks Euroopa Parlamendile formaalselt õiguse Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori kohale nimetamiseks valitud kandidaadi kuulamiseks;

1.  palub komisjonil esitada vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõikele 1 niipea kui võimalik ettepanek võtta vastu õigusakt, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 401/2009 seoses Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori ametisse nimetamise menetlusega, järgides lisas toodud üksikasjalikke soovitusi;

2.  kinnitab, et nimetatud soovitused on kooskõlas põhiõigustega ja subsidiaarsuse põhimõttega;

3.  on seisukohal, et taotletaval ettepanekul puudub finantsmõju;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja lisas toodud üksikasjalikud soovitused komisjonile ja nõukogule ning Euroopa Keskkonnaametile.

(1) ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.


RESOLUTSIOONI LISA

ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED EESMÄRGIGA TÖÖTADA VÄLJA EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, MILLEGA MUUDETAKSE MÄÄRUST (EÜ) NR 401/2009 EUROOPA KESKKONNAAMETI JA EUROOPA KESKKONNATEABE- JA VAATLUSVÕRGU KOHTA SEOSES TEGEVDIREKTORI AMETISSE NIMETAMISE MENETLUSEGA

A.  TAOTLETAVA ETTEPANEKU PÕHIMÕTTED JA EESMÄRGID

1.  Käesoleva ettepaneku eesmärk on ühtlustada Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori ametisse nimetamise menetlus menetlustega, mis on tegevdirektorite puhul kasutusel teistes ametites, nagu Euroopa Kemikaaliametis, Euroopa Ravimiametis ja Euroopa Toiduohutusametis, et anda eelkõige Euroopa Parlamendile formaalne õigus Euroopa Keskkonnaameti haldusnõukogu poolt ametikohale valitud kandidaadi kuulamiseks enne tema ametisse nimetamist.

B.  TAOTLETAVA ETTEPANEKU TEKST

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta seoses tegevdirektori ametisse nimetamise menetlusega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi taotlust Euroopa Komisjonile(1),

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(2),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust(3),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Määruse (EÜ) nr 401/2009 (Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta)(4) artikli 9 lõike 1 esimeses lõigus puudub säte, mis annaks Euroopa Parlamendile ametliku õiguse Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori kohale nimetamiseks valitud kandidaadi kuulamiseks enne tema ametisse nimetamist.

(2)  Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppega(5) peaksid reguleerivate ametite tegevdirektori koha kandidaadid osalema kuulamistel parlamendikomisjonides.

(3)  Määrus (EÜ) nr 401/2009 on nõukogu 7. mai 1990. aasta määruse (EMÜ) nr 1210/90 (Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta)(6) kodifitseeritud versioon. Nimetatud õigusakti jõustumisest saadik on teistesse määrustesse, millega asutatakse teised ametid, näiteks määrusesse (EÜ) nr 1907/2006(7) Euroopa Kemikaaliameti kohta, määrusesse (EÜ) nr 726/2004(8) Euroopa Ravimiameti kohta ja määrusesse (EÜ) nr 178/2002(9) Euroopa Toiduohutusameti kohta, lisatud säte selle kohta, et ameti haldusnõukogu poolt valitud kandidaat kutsutakse Euroopa Parlamendi ette avaldusega esinema ja parlamendiliikmete küsimustele vastama.

(4)  Väljakujunenud tava kohaselt kutsutakse Euroopa Keskkonnaameti haldusnõukogu poolt tegevdirektori kohale valitud kandidaat viivitamatult kuulamiseks Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette.

(5)  Vastupidiselt hilisematele määrustele, millega asutatakse teised ametid, nagu Euroopa Kemikaaliamet, Euroopa Ravimiamet ja Euroopa Toiduohutusamet, ei ole määruse (EÜ) nr 401/2009 artiklis 9 ka täpsustatud nõuet, et komisjon valib Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori kohale sobiva kandidaadi pärast konkursiteate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja muudes perioodikaväljaannetes või veebilehtedel.

(6)  Seetõttu on asjakohane kohandada Euroopa Keskkonnaameti edasiste tegevdirektorite ametisse nimetamise menetlust teiste menetlustega, mida rakendatakse teiste ametite tegevdirektorite ametisse nimetamisel, eelkõige selles osas, mis on seotud Euroopa Parlamendi õigustega.

(7)  Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 401/2009 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 401/2009 muutmine

Määruse (EÜ) nr 401/2009 artikli 9 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1. Ametit juhib tegevdirektor, kelle haldusnõukogu määrab ametisse komisjoni esitatud kandidaatide nimekirja põhjal, mis on koostatud pärast konkursiteate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja muudes perioodikaväljaannetes või veebilehtedel. Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat ja teda saab ühe korra ametisse tagasi nimetada.

Enne ametisse nimetamist kutsutakse haldusnõukogu valitud kandidaat võimalikult kiiresti esinema avaldusega Euroopa Parlamendi ees ja vastama parlamendiliikmete küsimustele.

Enne kõnealust keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonis toimuvat kuulamist esitab kandidaat kirjaliku tegevuskava, mis sisaldab tema viieaastase ametiaja strateegiat.”

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT …
(2) ELT …
(3) ELT …
(4) ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.
(5) ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.
(6) EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1.
(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).
(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet (ELT L 136, 30.4.2004, lk 1).
(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika