Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2089(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0264/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0264/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/09/2013 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0351

Hyväksytyt tekstit
PDF 208kWORD 23k
Keskiviikko 11. syyskuuta 2013 - Strasbourg
Parlamentin oikeudet Euroopan ympäristökeskuksen tulevien toiminnanjohtajien nimittämismenettelyn yhteydessä
P7_TA(2013)0351A7-0264/2013
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2013 suosituksista komissiolle parlamentin oikeuksista Euroopan ympäristökeskuksen tulevien toiminnanjohtajien nimittämismenettelyn yhteydessä – Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009 9 artiklan muuttaminen (2013/2089(INL))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009(1) 9 artiklan,

–  ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2012 allekirjoitetun Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission yhteisen julkilausuman erillisvirastoista,

–  ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2012 annettuun yhteiseen julkilausumaan liitetyn EU:n erillisvirastoihin sovellettavan yhteisen lähestymistavan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 42 ja 48 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A7-0264/2013),

A.  ottaa huomioon, että asetus (EY) N:o 401/2009 ei sisällä säännöstä, jolla Euroopan parlamentille annetaan muodollinen oikeus kuulla ehdokasta, joka on valittu nimitettäväksi Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajaksi;

1.  pyytää komissiota tekemään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 1 kohdan nojalla mahdollisimman pian ehdotuksen säädökseksi asetuksen (EY) N:o 401/2009 muuttamisesta Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajan nimittämismenettelyn osalta tämän päätöslauselman liitteenä olevien yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

2.  toteaa, että suosituksissa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan toissijaisuusperiaatetta;

3.  katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevat yksityiskohtaiset suositukset komissiolle ja neuvostolle sekä Euroopan ympäristökeskukselle.

(1)EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.


PÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET, JOIDEN POHJALTA ANNETAAN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUKSESTA SEKÄ YMPÄRISTÖÄ KOSKEVASTA EUROOPAN TIETO- JA SEURANTAVERKOSTOSTA ANNETUN ASETUKSEN (EY) N:O 401/2009 MUUTTAMISESTA TOIMINNANJOHTAJAN NIMITTÄMISMENETTELYN OSALTA

A.  PYYDETYN EHDOTUKSEN PERIAATTEET JA TAVOITTEET

1.  Tällä ehdotuksella pyritään saattamaan Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajan nimittämismenettely vastaamaan menettelyjä, joita sovelletaan muiden virastojen (kuten Euroopan kemikaalivirasto, Euroopan lääkevirasto ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) pääjohtajien tapauksessa sovellettaviin menettelyihin, jotta voidaan erityisesti taata, että Euroopan parlamentilla on muodollinen oikeus kuulla Euroopan ympäristökeskuksen johtokunnan tehtävään valitsemaa ehdokasta ennen hänen nimittämistään.

B.  PYYDETYN EHDOTUKSEN TEKSTI

Ehdotus:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009 muuttamisesta toiminnanjohtajan nimittämismenettelyn osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin Euroopan komissiolle esittämän pyynnön(1),

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta annetun asetuksen (EY) N:o 401/2009(4) 9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta ei sisällä säännöstä, jolla Euroopan parlamentille annetaan muodollinen oikeus kuulla Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajaksi valittua ehdokasta ennen hänen nimittämistään.

(2)  Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen(5) mukaan sääntelyvirastojen pääjohtajaksi nimettyjen henkilöiden olisi tultava parlamentin valiokunnan järjestämiin kuulemistilaisuuksiin.

(3)  Asetus (EY) N:o 401/2009 on kodifioitu versio Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta 7 päivänä toukokuuta 1990 annetusta neuvoston asetuksesta (ETY) N:o 1210/90(6). Tuon säädöksen voimaantulon jälkeen muiden virastojen perustamista koskevat muut asetukset ja erityisesti asetus (EY) N:o 1907/2006 Euroopan kemikaalivirastosta(7), asetus (EY) N:o 726/2004 Euroopan lääkevirastosta(8) ja asetus (EY) N:o 178/2002 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisesta(9) ovat sisältäneet säännöksen, jonka mukaan viraston johtokunnan/hallintoneuvoston nimittämä ehdokas kutsutaan antamaan lausunto Euroopan parlamentille ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

(4)  Vakiintuneen käytännön mukaan ehdokas, jonka Euroopan ympäristökeskuksen johtokunta on valinnut toiminnanjohtajan tehtävään, kutsutaan viipymättä Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan kuulemistilaisuuteen.

(5)  Muiden virastojen kuten erityisesti Euroopan kemikaaliviraston, Euroopan lääkeviraston ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamista koskevista tuoreemmista asetuksista poiketen asetuksen (EY) N:o 401/2009 9 artiklassa ei vaadita, että komissio valitsee ehdokkaan Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajan tehtävään sen jälkeen, kun on esitetty kiinnostuksenilmaisupyyntö, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muissa lehdissä tai verkkosivuilla.

(6)  Siksi on aiheellista saattaa Euroopan ympäristökeskuksen tulevien toiminnanjohtajien nimittämismenettely vastaamaan muiden virastojen pääjohtajien nimittämismenettelyjä erityisesti Euroopan parlamentin oikeuksien osalta.

(7)  Asetus (EY) N:o 401/2009 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 401/2009 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 401/2009 9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"1. Keskuksen päällikkönä on toiminnanjohtaja, jonka johtokunta nimittää hakijoiden luettelosta, jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muissa lehdissä sekä verkkosivuilla julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön tuloksena. Toiminnanjohtajan toimikausi kestää viisi vuotta ja se on uusittavissa kerran.

Ennen nimittämistään hallintoneuvoston valitsema ehdokas kutsutaan viipymättä antamaan lausunto Euroopan parlamentille ja vastaamaan parlamentin jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Toiminnanjohtajaehdokas toimittaa ennen ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan kuulemistilaisuutta kirjallisen suunnitelman, joka sisältää ehdokkaan strategian viiden vuoden virkakaudelle."

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …,

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL ...
(2)EUVL ...
(3)EUVL ...
(4)EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.
(5)EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.
(6)EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1.
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1).
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö