Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2089(INL)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0264/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0264/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 11/09/2013 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0351

Pieņemtie teksti
PDF 385kWORD 24k
Trešdiena, 2013. gada 11. septembris - Strasbūra
Parlamenta tiesības saistībā ar turpmāko Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoru iecelšanas procedūru
P7_TA(2013)0351A7-0264/2013
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2013. gada 11. septembra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par Parlamenta tiesībām saistībā ar turpmāko Eiropas Vides aģentūras izpilddirektora iecelšanas procedūru — 9. panta grozīšana Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (2013/2089(INL))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu,

–  ņemot vērā 9. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām,

–  ņemot vērā 2012. gada 19. jūlija kopīgajam paziņojumam pievienoto dokumentu „Vienota pieeja ES decentralizētajām aģentūrām”,

–  ņemot vērā Reglamenta 42. un 48. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A7-0264/2013),

A.  tā kā Regulā (EK) Nr. 401/2009 nav iekļauts noteikums, ar kuru Eiropas Parlamentam piešķir oficiālas tiesības uzklausīt kandidātu, kas izvēlēts Eiropas Vides aģentūras izpilddirektora amatam,

1.  prasa Komisijai, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu, pēc iespējas ātrāk iesniegt akta priekšlikumu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 401/2009 attiecībā uz Eiropas Vides aģentūras izpilddirektora iecelšanas procedūru, ievērojot pielikumā iekļautos sīki izstrādātos ieteikumus;

2.  apstiprina, ka ieteikumos tiek ievērotas pamattiesības un subsidiaritātes princips;

3.  uzskata, ka pieprasītajam priekšlikumam nav finansiālas ietekmes;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un pielikumā izklāstītos sīki izstrādātos ieteikumus nosūtīt Komisijai un Padomei, kā arī Eiropas Vides aģentūrai.

(1) OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.


REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

SĪKI IZSTRĀDĀTI IETEIKUMI, KĀ SAGATAVOT EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU, AR KO GROZA REGULU (EK) NR. 401/2009 PAR EIROPAS VIDES AĢENTŪRU UN EIROPAS VIDES INFORMĀCIJAS UN NOVĒROJUMU TĪKLU ATTIECĪBĀ UZ IZPILDDIREKTORA IECELŠANAS PROCEDŪRU

A.  PRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA PRINCIPI UN MĒRĶI

1.  Šā priekšlikuma mērķis ir saskaņot Eiropas Vides aģentūras izpilddirektora iecelšanas procedūru ar procedūrām, kas tiek izmantotas izpilddirektoru iecelšanas nolūkos citās aģentūrās, piemēram, Eiropas Ķimikāliju aģentūrā, Eiropas Zāļu aģentūrā un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē, jo īpaši ar mērķi piešķirt Eiropas Parlamentam oficiālas tiesības uzklausīt Eiropas Vides aģentūras valdes izvēlēto kandidātu pirms viņa iecelšanas izpilddirektora amatā.

B.  PRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA TEKSTS

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI,

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu attiecībā uz izpilddirektora iecelšanas procedūru

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta pieprasījumu Eiropas Komisijai(1),

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(2),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(3),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Regulas (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(4) 9. panta 1. punkta pirmajā daļā nav ietverts noteikums, ar ko Eiropas Parlamentam piešķir oficiālas tiesības uzklausīt izvēlēto kandidātu pirms viņa iecelšanas Eiropas Vides aģentūras izpilddirektora amatā.

(2)  Saskaņā ar pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām(5) kandidātiem, kas izvirzīti regulatīvo aģentūru izpilddirektora amatam, būtu jāierodas uz uzklausīšanu parlamentārajās komitejās.

(3)  Regula (EK) Nr. 401/2009 ir kodificēta versija Padomes 1990. gada 7. maija Regulai (EEK) Nr. 1210/90, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(6). Kopš minētā tiesību akta stāšanās spēkā citās regulās, ar ko izveido citas aģentūras, piemēram, Regulā (EK) Nr. 1907/2006(7), ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, Regulā (EK) Nr. 726/2004(8), ar ko izveido Eiropas Zāļu aģentūru, un Regulā (EK) Nr. 178/2002(9), ar ko izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, ir iekļauts noteikums, ar kuru paredz, ka aģentūras valdes izvirzītais kandidāts tiek aicināts sniegt paziņojumu Eiropas Parlamentam un atbildēt uz deputātu jautājumiem.

(4)  Kandidātu, kuru Eiropas Vides aģentūras valde izvēlējusi izpilddirektora amatam, nekavējoties aicināt uz uzklausīšanu kompetentajā Eiropas Parlamenta komitejā ir vispāratzīta prakse.

(5)  Atšķirībā no nesen pieņemtajām regulām, ar ko izveido citas aģentūras, piemēram, Eiropas Ķimikāliju aģentūru, Eiropas Zāļu aģentūru un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, Regulas (EK) Nr. 401/2009 9. pantā nav arī noteikta prasība, ka Komisija izvēlas kandidātu Eiropas Vides aģentūras izpilddirektora amatam, izmantojot uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, kurš publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citos periodiskos izdevumos vai interneta vietnēs.

(6)  Tādēļ ir atbilstoši saskaņot turpmāko Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoru iecelšanas procedūru ar citu aģentūru izpilddirektoru iecelšanas procedūrām, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Parlamenta tiesībām.

(7)  Tādēļ Regula (EK) Nr. 401/2009 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 401/2009 grozījumi

Regulas (EK) Nr. 401/2009 9. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

„1. Aģentūru vada izpilddirektors, kuru ieceļ valde, pamatojoties uz Komisijas ieteiktu kandidātu sarakstu, kas iegūts, izmantojot uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, kurš publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citos periodiskos izdevumos vai interneta vietnēs. Izpilddirektora pilnvaru laiks ir pieci gadi, un to var vienu reizi atjaunot.

Pirms iecelšanas amatā valdes izraudzīto kandidātu pēc iespējas drīz aicina sniegt paziņojumu Eiropas Parlamentā un atbildēt uz Parlamenta deputātu jautājumiem.

Pirms uzklausīšanas Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā kandidāts sagatavo rakstisku ceļvedi, tajā ietverot savu stratēģiju attiecīgajam piecu gadu pilnvaru termiņam.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV ...
(2) OV ...
(3) OV ...
(4) OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.
(5) OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.
(6) OV L 120, 11.5.1990., 1. lpp.
(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas ķimikāliju aģentūru (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).
(8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regula (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.).
(9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika