Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2089(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0264/2013

Ingivna texter :

A7-0264/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0351

Antagna texter
PDF 125kWORD 23k
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg
Parlamentets rättigheter i förfarandet för utnämning av framtida verkställande direktörer vid Europeiska miljöbyrån
P7_TA(2013)0351A7-0264/2013
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 11 september 2013 med rekommendationer till kommissionen om parlamentets rättigheter i förfarandet för utnämning av framtida verkställande direktörer vid Europeiska miljöbyrån - ändring av artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (2013/2089(INL))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(1),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade organ,

–  med beaktande av den gemensamma strategin om decentraliserade EU-organ som bifogas det gemensamma uttalandet av den 19 juli 2012,

–  med beaktande av artiklarna 42 och 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0264/2013), och av följande skäl:

A.  Det finns ingen bestämmelse i förordning (EG) nr 401/2009 som ger Europaparlamentet formell rätt att utfråga den kandidat som valts ut till att bli verkställande direktör vid Europeiska miljöbyrån.

1.  Europaparlamentet begär att kommissionen snarast möjligt, på grundval av artikel 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, lämnar in ett förslag till akt om ändring av förordning (EG) nr 401/2009 vad gäller förfarandet för utnämning av verkställande direktör vid Europeiska miljöbyrån, till följd av de detaljerade rekommendationerna i bifogade bilaga.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rekommendationerna står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och subsidiaritetsprincipen.

3.  Europaparlamentet anser att det begärda förslaget inte har några ekonomiska konsekvenser.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade detaljerade rekommendationer till kommissionen, rådet och Europeiska miljöbyrån.

(1) EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.


BILAGA TILL RESOLUTION

DETALJERADE REKOMMENDATIONER FÖR UTARBETANDE AV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV FÖRORDNING (EG) NR 401/2009 OM EUROPEISKA MILJÖBYRÅN OCH EUROPEISKA NÄTVERKET FÖR MILJÖINFORMATION OCH MILJÖÖVERVAKNING VAD GÄLLER FÖRFARANDET FÖR UTNÄMNING AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

A.  DET BEGÄRDA FÖRSLAGETS PRINCIPER OCH SYFTE

1.  Syftet med detta förslag är att anpassa förfarandet för utnämning av verkställande direktör vid Europeiska miljöbyrån till förfarandena för utnämning av verkställande direktörer vid andra byråer, såsom Europeiska kemikaliemyndigheten, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, och framför allt att Europaparlamentet ska få formell rätt att före utnämningen utfråga den kandidat som valts av Europeiska miljöbyråns styrelse till tjänsten.

B.  DET BEGÄRDA FÖRSLAGETS TEXT

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EG) nr 401/2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning vad gäller förfarandet för utnämning av verkställande direktör

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av Europaparlamentets begäran till kommissionen(1),

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Det första stycket i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 401/2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(4) innehåller ingen bestämmelse som ger Europaparlamentet formell rätt att före utnämningen utfråga den kandidat som valts till verkställande direktör vid Europeiska miljöbyrån.

(2)  I enlighet med ramavtalen om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen(5) bör kandidater till tjänsten som verkställande direktör vid tillsynsmyndigheter komma till utfrågningar i utskotten.

(3)  Förordning (EG) nr 401/2009 är en kodifierad version av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(6). Sedan rättsakten trädde i kraft har det i andra förordningar om inrättande av andra byråer, särskilt förordning (EG) nr 1907/2006(7) om den Europeiska kemikaliemyndigheten, förordning (EG) nr 726/2004(8) om Europeiska läkemedelsmyndigheten och förordning (EG) nr 178/2002(9) om Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet inkluderats bestämmelser om att den kandidat som utsetts av myndighetens styrelse ska uttala sig inför Europaparlamentet och svara på ledamöternas frågor.

(4)  Det är etablerad praxis att den kandidat som styrelsen för Europeiska miljöbyrån valt till verkställande direktör utan dröjsmål inbjuds till en utfrågning inför det behöriga utskottet i Europaparlamentet.

(5)  I motsats till nyare förordningar om inrättande av andra byråer, såsom Europeiska kemikaliemyndigheten, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, anges det inte heller i artikel 9 i förordning (EG) nr 401/2009 att kommissionen ska välja kandidat till tjänsten som verkställande direktör vid Europeiska miljöbyrån efter en inbjudan till intresseanmälan som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och i andra tidningar eller på webbplatser.

(6)  Förfarandet för utnämning av framtida verkställande direktörer vid Europeiska miljöbyrån bör anpassas till förfarandena för utnämning av verkställande direktörer vid andra byråer, vad gäller särskilt Europaparlamentets rättigheter.

(7)  Förordning (EG) nr 401/2009 bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 401/2009

I artikel 9.1 i förordning (EG) nr 401/2009 ska första stycket ersättas med följande:

"1. Byrån ska ledas av en verkställande direktör som utses av styrelsen utifrån en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen efter det att en inbjudan till intresseanmälan offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och i andra tidskrifter eller på webbplatser. Den verkställande direktören ska utses för en period på fem år och mandatet får förlängas en gång.

Den kandidat som styrelsen valt ut ska före utnämningen uppmanas att så snart som möjligt göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara frågor från ledamöterna.

Kandidaten ska före utfrågningen i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet tillhandahålla en skriftlig färdplan med sin strategi för mandatperioden på fem år."

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i …

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT ...
(2) EUT ...
(3) EUT ...
(4) EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.
(5) EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.
(6) EGT L 120, 11.5.1990, s. 1.
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1).
(9) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy