Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2056(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0287/2013

Předložené texty :

A7-0287/2013

Rozpravy :

PV 10/09/2013 - 16
CRE 10/09/2013 - 16

Hlasování :

PV 11/09/2013 - 5.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0352

Přijaté texty
PDF 284kWORD 24k
Středa, 11. září 2013 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 – Zvýšení odhadů dalších příjmů z pokut a sankcí – navýšení položek plateb
P7_TA(2013)0352A7-0287/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2013 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2013 na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise (11693/2013 – C7-0245/2013 – 2013/2056(BUD))

Evropský parlament,

—  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1),

—  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013, schválený s konečnou platností dne 12. prosince 2012(2),

—  s ohledem na společná prohlášení o platbách za rok 2012 a 2013, která Parlament, Rada a Komise podepsaly v prosinci 2012,

—  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

—  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(4),

—  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 2/2013, který Komise předložila dne 27. března 2013 (COM(2013)0183),

—  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2013, který Rada přijala dne 9. července 2013 (11693/2013 – C7-0245/2013),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2013 o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.-8. února týkajících se víceletého finančního rámce(5),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o politické dohodě o víceletém finančním rámci pro období 2014–2020(6),

—  s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7–0287/2013),

A.  vzhledem k tomu, že opravný rozpočet č. 2/2013 k souhrnnému rozpočtu na rok 2013 obsahuje návrh, aby byly zvýšeny odhady příjmů plynoucích z pokut a sankcí o 290 milionů EUR a prostředky na platby o 11,2 miliard EUR v okruzích 1a, 1b, 2, 3a, 3b a 4 víceletého finančního rámce (VFR) s cílem uspokojit potřeby týkající se plateb do konce tohoto roku tím, že se splní povinnosti vyplývající z minulých i současných závazků;

B.  vzhledem k tomu, že celková částka neuhrazených žádostí o platby ke konci roku 2012 v oblasti politiky soudržnosti (2007–2013) ve výši 16,2 miliard EUR musela být přenesena do roku 2013, v důsledku čehož se v rozpočtu na rok 2013 snížil objem prostředků na platby potřebných na platby v tomto roce;

C.  vzhledem k tomu, že se Parlament, Rada a Komise v prosinci 2012 zavázaly prostřednictvím společného prohlášení, že na počátku roku 2013 budou pokryty veškeré neuhrazené žádosti o platby za rok 2012 prostřednictvím opravného rozpočtu;

D.  vzhledem k tomu, že politická dohoda o VFR pro období 2014–2020, které bylo dosaženo dne 27. června 2013 na nejvyšší politické úrovni mezi Parlamentem, předsednictvím Rady a Komisí, zahrnuje politický závazek Rady, že učiní všechny potřebné kroky k tomu, aby zajistila, aby všechny závazky Unie splatné v roce 2013 byly plně proplaceny a aby byl formálně přijat návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 ve výši 7,3 miliardy EUR a rovněž bezodkladně přijat další návrh opravného rozpočtu, který Komise předloží na počátku podzimu, aby nedošlo k jakémukoli propadu v odůvodněných prostředcích na platby;

E.  vzhledem k tomu, že Rada oficiálně přijala dne 9. července 2013 svůj postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2013 ve výši 7,3 miliardy EUR, který pokryje zbývající potřeby v souvislosti s neuhrazenými platbami v rámci okruhů 1a, 1b, 2, 3a, 3b a 4;

F.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 3. července 2013 spojuje přijetí dalšího návrhu opravného rozpočtu Radou začátkem podzimu s přijetím nařízení o VFR nebo s rozpočtem na rok 2014;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 v podobě předložené Komisí a postoj Rady k tomuto návrhu, jenž je v souladu s politickou dohodou, které bylo dosaženo během jednání o VFR na období 2014–2020;

2.  chápe, že celkové navýšení ve výši 11,2 miliardy EUR bylo původně navrženo Komisí na této úrovni proto, aby nebyl narušen strop pro platby VFR v roce 2013 a aby se zamezilo revizi stávajícího VFR; vyjadřuje nicméně obavy, že tato částka nemusí být dostatečná pro pokrytí všech žádostí o platby předložených do konce roku 2013; připomíná především, že velká část faktur v okruhu 1b je tradičně předkládána členskými státy ke konci každého rozpočtového roku, aby se předešlo případnému rušení závazků s ohledem na uplatňování pravidla N+2 a N+3;

3.  zdůrazňuje, že společná prohlášení z prosince 2012 byla nedílnou součástí dohody o rozpočtu na rok 2013 a představují oficiální závazek tří orgánů, který musí být plně dodržen jakožto výraz vzájemné důvěry a loajální spolupráce; chápe však finanční omezení, kterým čelí členské státy, a akceptuje proto, že neuhrazené platby do konce roku 2013 (podle odhadů Komise 11,2 miliardy EUR) budou pokryty ve dvou fázích;

4.  připomíná Radě oficiální závazek, který na výslovnou žádost Parlamentu přijala v rámci politické dohody o VFR pro období 2014-2020, pokud jde o pokrytí druhé části neuhrazených plateb, čímž se zaručí vyřešení těchto plateb ještě před začátkem nového VFR; naléhavě vyzývá Komisi, aby začátkem podzimu předložila další návrh opravného rozpočtu, který by se zaměřil výhradně na tento problém;

5.  připomíná svůj postoj, který zaujal ve svém usnesení ze dne 3. července 2013 o politické dohodě o VFR na období 2014–2020, a to, že Parlament neodsouhlasí nařízení o VFR ani nepřijme rozpočet na rok 2014, dokud Rada nepřijme v plném rozsahu tento nový opravný rozpočet pokrývající zbývající schodek plateb za rok 2013, který stanovila Komise;

6.  domnívá se, že částka 11,2 miliardy EUR představuje naprosté minimum potřebné k pokrytí skutečných potřeb do konce roku 2013; vyzývá tři orgány, aby přišly s konkrétním a závazným řešením, pokud by se ukázalo, že navýšení navržené ve dvou částech návrhu opravného rozpočtu č. 2/2013 není dostatečné a neumožňuje zajištění toho, aby do příštího VFR nebyly převáděny žádné platby;

7.  považuje Komisi za jediný orgán, který je schopen rozpočtovému orgánu poskytnout přesné údaje o očekávaných potřebách v oblasti plateb na základě požadavků členských států v roce N a jejich odhadech pro rok N+1; zdůrazňuje, že Rada nemá žádné objektivní důvody pro zpochybnění údajů předložených Komisí, které se zakládají na údajích shromážděných 27 členskými státy; připomíná, že každý členský stát nese odpovědnost za své vlastní údaje, které jsou proto jedinými údaji, které mohou samy zpochybnit;

8.  připomíná, že přijetí návrhu opravného rozpočtu č. 3/2013 by snížilo podíl příspěvku členských států podle HND do rozpočtu Unie, a tudíž by částečně vykompenzovalo jejich příspěvek k financování opravného rozpočtu č. 2/2013; zdůrazňuje proto, že na tyto dva dokumenty se vztahuje společný harmonogram schvalování, neboť jsou z politického hlediska naprosto provázány;

9.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2013;

10.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 2/2013 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 66, 8.3.2013.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2013)0078.
(6) Přijaté texty, P7_TA(2013)0304.

Právní upozornění - Ochrana soukromí