Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2056(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0287/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0287/2013

Keskustelut :

PV 10/09/2013 - 16
CRE 10/09/2013 - 16

Äänestykset :

PV 11/09/2013 - 5.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0352

Hyväksytyt tekstit
PDF 198kWORD 23k
Keskiviikko 11. syyskuuta 2013 - Strasbourg
Lisätalousarvioesitys nro 2/2013 – Sakoista ja seuraamuksista saatavia tuloja koskevien ennusteiden kasvattaminen – Maksumäärärahojen lisääminen
P7_TA(2013)0352A7-0287/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2013 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio (11693/2013 – C7-0245/2013 – 2013/2056(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1),

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2012 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2013(2),

–  ottaa huomioon parlamentin, neuvoston ja komission joulukuussa 2012 allekirjoittamat yhteiset lausumat vuosien 2012 ja 2013 maksumäärärahoista,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom(4),

–  ottaa huomioon komission 27. maaliskuuta 2013 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 2/2013 (COM(2013)0183),

–  ottaa huomioon neuvoston 9. heinäkuuta 2013 hyväksymän kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2013 (11693/2013 – C7-0245/2013),

–  ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 7.–8. helmikuuta antamista monivuotista rahoituskehystä koskevista päätelmistä(5),

–  ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta poliittisesta sopimuksesta(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0287/2013),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksessä nro 2/2013 varainhoitovuoden 2013 yleiseen talousarvioon ehdotetaan, että sakoista, uhkasakoista ja seuraamusmaksuista saatavia tuloja koskevaa ennustetta kasvatetaan 290 miljoonalla eurolla ja maksumäärärahoja lisätään 11,2 miljardilla eurolla monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeissa 1 a, 1 b, 2, 3 a, 3 b ja 4, jotta katettaisiin rahoitustarpeet vuoden loppuun asti ja täytettäisiin näin aikaisemmista ja nykyisistä sitoumuksista johtuvat velvoitteet;

B.  ottaa huomioon, että vuoden 2012 lopussa maksattamatta jääneet koheesiopolitiikkaa (2007–2013) koskevat maksupyynnöt – 16,2 miljardia euroa – oli siirrettävä kokonaisuudessaan vuodelle 2013; ottaa huomioon, että tämä puolestaan vähensi vuoden 2013 talousarviossa tämän vuoden maksupyyntöihin käytettävissä olevia maksumäärärahoja;

C.  ottaa huomioon, että parlamentti, neuvosto ja komissio sitoutuivat joulukuussa 2012 antamassaan yhteisessä lausumassa kattamaan kaikki vuotta 2012 koskevat maksamattomat maksupyynnöt vuoden 2013 alkuvaiheessa tehtävällä lisätalousarviolla;

D.  huomauttaa, että parlamentin, neuvoston puheenjohtajavaltion ja komission korkeimman poliittisen johdon 27. kesäkuuta 2013 saavuttama poliittinen sopimus vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä sisältää neuvoston poliittisen sitoumuksen toteuttaa kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että unionin vuotta 2013 koskevat velvoitteet täytetään täysimääräisesti, hyväksyä muodollisesti 7,3 miljardin euron suuruinen lisätalousarvioesitys nro 2/2013 ja hyväksyä viipymättä uusi komission alkusyksyllä esittämä lisätalousarvioesitys, jotta vältytään maksumääräysten perusteiden puuttumiselta;

E.  ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 9. heinäkuuta 2013 muodollisesti kantansa 7,3 miljardin euron suuruiseen lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013, jolla katetaan maksamattomat maksutarpeet otsakkeissa 1 a, 1 b, 2, 3 a, 3 b ja 4;

F.  toteaa kytkevänsä 3. heinäkuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa yhteen neuvoston alkusyksystä uudelle lisätalousarvioesitykselle antaman hyväksynnän ja rahoituskehysasetuksen sekä vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen;

1.  panee merkille komission esittämän lisätalousarvioesityksen nro 2/2013 ja neuvoston kannan siihen, joista viimeksi mainittu on vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä käytyjen neuvottelujen yhteydessä saavutetun poliittisen sitoumuksen mukainen;

2.  ymmärtää, että komissio on ehdottanut 11,2 miljardin euron kokonaislisäyksen asettamista tälle tasolle, jotta vuoden 2013 monivuotisen rahoituskehyksen maksumäärärahojen enimmäismäärä ei vaarantuisi ja jotta siten vältettäisiin nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen; pelkää kuitenkin, että se ei ehkä riitä kattamaan kaikkia vuoden 2013 loppuun mennessä esitettäviä maksupyyntöjä; muistuttaa erityisesti, että jäsenvaltioilla on tapana esittää suurin osa otsakkeeseen 1 b liittyvistä laskuista kunkin varainhoitovuoden lopussa estääkseen sen, että määrärahasitoumuksia puretaan N+2- ja N+3 -sääntöjen nojalla;

3.  korostaa, että joulukuussa 2012 annetut yhteiset lausumat olivat oleellinen osa vuoden 2013 talousarviota koskevaa sopimusta ja ne sitovat kolmea toimielintä virallisesti ja niitä on kunnioitettava täysin keskinäisen luottamuksen ja lojaalin yhteistyön osoituksena; ymmärtää kuitenkin jäsenvaltioiden taloudelliset vaikeudet ja hyväksyy sen, että vuoden 2013 loppuun mennessä maksatettavat maksumäärärahat (komission arvion mukaan 11,2 miljardia euroa) katetaan kahdessa peräkkäisessä vaiheessa;

4.  muistuttaa neuvostoa muodollisesta sitoumuksesta, jonka se antoi osana poliittista sopimusta vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä parlamentin nimenomaisesta pyynnöstä ja joka koskee sen varmistamista, että maksattamattomien maksujen toinen erä katetaan, ja jolla taataan maksuja koskevan ongelman ratkaiseminen ennen uuden monivuotisen rahoituskauden alkamista; kehottaa komissiota esittämään alkusyksyllä lisätalousarvion yksinomaan tätä tarkoitusta varten;

5.  palauttaa mieliin 3. heinäkuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta poliittisesta sopimuksesta esittämänsä kannan, jonka mukaan se ei anna hyväksyntäänsä rahoituskehysasetukselle tai hyväksy varainhoitovuoden 2014 talousarviota, ennen kuin neuvosto on hyväksynyt tämän uuden lisätalousarvion, joka kattaa komission yksilöimän jäljellä olevan vajeen vuoden 2013 maksumäärärahoissa;

6.  pitää 11,2 miljardin euron määrää vähimmäismääränä nykyisten tarpeiden kattamiseksi vuoden 2013 loppuun asti; kehottaa kolmea toimielintä esittämään konkreettisen, sitovan ratkaisun, mikäli lisätalousarvioesityksessä nro 2/2013 ehdotetut kaksi lisäerää eivät ole riittäviä ja mikäli ne eivät estä täysin maksujen siirtoa seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen;

7.  katsoo, että komissio on ainoa toimielin, joka voi antaa budjettivallan käyttäjälle asiallista tietoa odotetuista maksutarpeista jäsenvaltioiden vuotta n koskevien pyyntöjen ja niiden vuotta n+1 koskevien arvioiden perusteella; huomauttaa, että neuvostolla ei ole puolueetonta perustetta kyseenalaistaa komission esittämiä lukuja, jotka perustuvat 27 jäsenvaltiolta saatuihin tietoihin; toteaa, että kukin jäsenvaltio vastaa vain itseään koskevista tiedoista ja voi kiistää ainoastaan ne;

8.  palauttaa mieliin, että lisätalousarvioesityksen nro 3/2013 hyväksyminen vähentäisi jäsenvaltioiden BKTL-maksuosuutta unionin talousarvioon ja korvaisi siten osittain niiden maksuosuuden lisätalousarvioesityksen nro 2/2013 rahoittamiseksi; painottaa näin ollen, että nämä kaksi poliittisesti toisiaan hyvin lähellä oleva asiakokonaisuutta on hyväksyttävä yhtä aikaa;

9.  hyväksyy neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013;

10.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 2/2013 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille.

(1) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUVL L 66, 8.3.2013.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.
(5) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0078.
(6) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0304.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö