Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2056(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0287/2013

Ingivna texter :

A7-0287/2013

Debatter :

PV 10/09/2013 - 16
CRE 10/09/2013 - 16

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0352

Antagna texter
PDF 205kWORD 25k
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 2/2013 - Uppskrivning av prognosen för inkomster från böter och straffavgifter - Ökning av betalningsbemyndigandena
P7_TA(2013)0352A7-0287/2013

Europaparlamentets resolution av den 11 september 2013 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen (11693/2013 – C7-0245/2013 – 2013/2056(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, slutgiltigt antagen den 12 december 2012(2),

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen om betalningarna för 2012 och 2013, som undertecknades av parlamentet, rådet och kommissionen i december 2012,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–  med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(4),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 2/2013 som kommissionen antog den 27 mars 2013 (COM(2013)0183),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2013 som rådet antog den 9 juli 2013 (11693/2013 – C7–0245/2013),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2013 om Europeiska rådets slutsatser av den 7–8 februari avseende den fleråriga budgetramen(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2013 om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 2014–2020(6),

–  med beaktande av artiklarna 75b och 75e i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0287/2013), och av följande skäl:

A.  I förslaget till ändringsbudget nr 2/2013 till den allmänna budgeten för 2013 föreslås en ökning av både prognosen för inkomster från böter och straffavgifter med 290 miljoner EUR och av betalningsbemyndigandena med 11,2 miljarder EUR för rubrikerna 1a, 1b, 2, 3a, 3b och 4 i den fleråriga budgetramen, i syfte att bemöta behoven av betalningar till slutet av året, så att de täcker tidigare och aktuella åtaganden.

B.  Det totala beloppet för betalningsansökningar som återstod i slutet av 2012 för sammanhållningspolitiken (2007-2013) uppgick till 16,2 miljarder EUR och måste överföras till 2013. Detta innebar följaktligen en minskning av de tillgängliga betalningarna i budgeten för 2013 för att täcka behoven av betalningar för detta år.

C.  Parlamentet, rådet och kommissionen åtog sig i en gemensam förklaring från december 2012 att täcka alla utestående betalningsansökningar för 2012 genom en ändringsbudget i början av 2013.

D.  Den politiska överenskommelse som den 27 juni 2013 nåddes på högsta politiska nivå mellan parlamentet, rådets ordförandeskap och kommissionen om den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 innehöll ett politiskt åtagande från rådet om att det kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att unionens förpliktelser för 2013 infrias till fullo, formellt anta förslaget till ändringsbudget nr 2/2013 motsvarande 7,3 miljarder EUR samt utan dröjsmål anta ytterligare ett förslag till ändringsbudget som kommissionen ska föreslå tidigt under hösten för att undvika eventuella underskott i motiverade betalningsbemyndiganden.

E.  Rådet antog formellt sin ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2013 den 9 juli 2013 motsvarande ett belopp på 7,3 miljarder EUR som ska täcka utestående betalningsbehov för rubrikerna 1a, 1b, 2, 3a, 3b och 4.

F.  I sin resolution av den 3 juli 2013 anger parlamentet att rådets antagande av det kommande förslaget till ändringsbudget tidigt under hösten är ett villkor för att förordningen om den fleråriga budgetramen eller 2014 års budget ska antas.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 2/2013, som lagts fram av kommissionen, och rådets ståndpunkt om detta, vilken är i linje med den politiska överenskommelse som nåddes under förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014–2020.

2.  Europaparlamentet inser att den totala ökningen på 11,2 miljarder EUR ursprungligen föreslogs av kommissionen på denna nivå för att inte ifrågasätta taket för betalningar för 2013 i den fleråriga budgetramen, vilket innebär att man undviker en översyn av den nuvarande fleråriga budgetramen. Parlamentet oroar sig dock för att det kanske inte kommer att vara tillräckligt för att täcka alla betalningsansökningar som lämnas in till slutet av 2013. Parlamentet påminner särskilt om att större delen av fakturorna under rubrik 1b traditionellt lämnas in av medlemsstaterna mot slutet av varje budgetår för att undvika eventuella tillbakadragna åtaganden på grund av tillämpningen av regeln n+2 och n+3.

3.  Europaparlamentet betonar att de gemensamma förklaringarna från december 2012 ingick i avtalet om budgeten för 2013, och är ett formellt åtagande från de tre institutionernas sida som helt och hållet måste respekteras som ett tecken på ömsesidigt förtroende och lojalt samarbete. Parlamentet förstår dock de finansiella problem som medlemsstaterna brottas med och godkänner därför att utestående behov av betalningar till slutet av 2013 (11,2 miljarder EUR enligt kommissionens uppskattning) täcks i två steg.

4.  Europaparlamentet påminner rådet om det formella åtagande det på parlamentets uttryckliga begäran gjorde som en del av den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 2014–2020 om att täcka den andra delen av de utestående betalningarna så att frågan om betalningarna garanterat åtgärdas innan den nya perioden för den fleråriga budgetramen inleds. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att tidigt under hösten lägga fram ytterligare ett förslag till ändringsbudget som endast avser denna fråga.

5.  Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt enligt resolutionen av den 3 juli 2013 om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen för 2014–2020, att parlamentet inte kommer att godkänna förordningen om den fleråriga budgetramen och inte heller kommer att anta 2014 års budget förrän rådet till fullo har antagit denna nya ändringsbudget som täcker det återstående betalningsunderskottet för 2013, fastställt av kommissionen.

6.  Europaparlamentet anser att beloppet på 11,2 miljarder EUR är ett strikt minimum för att täcka det verkliga behovet till slutet av 2013. Parlamentet uppmanar de tre institutionerna att lägga fram en konkret och bindande lösning om det skulle visa sig att de föreslagna förstärkningarna i de två delarna i förslaget till ändringsbudget nr 2/2013 inte räcker till och inte helt undviker omfördelningar av betalningar till nästa fleråriga budgetram.

7.  Europaparlamentet anser att kommissionen är den enda institution som kan förse budgetmyndigheten med korrekta uppgifter om de förväntade behoven av betalningar baserade på medlemsstaternas betalningsansökningar från år N och deras prognoser för år N+1. Parlamentet betonar att rådet saknar en objektiv grund för att ifrågasätta de siffror som kommissionen presenterat, och som är baserade på en sammanställning av uppgifter från 27 medlemsstater. Parlamentet påminner om att varje medlemsstat enbart har ansvar för sina egna uppgifter, och därför endast kan bestrida dessa.

8.  Europaparlamentet påminner om att antagandet av förslaget till ändringsbudget nr 3/2013 skulle innebära att andelen för medlemsstaternas BNI-baserade bidrag till unionens budget minskar och därför delvis kompenserar för deras bidrag till ändringsbudget nr 2/2013. Parlamentet betonar därför att de två ärendena har en gemensam tidsplan för antagande, eftersom de ur politisk synvinkel är strikt sammankopplade.

9.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2013.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 2/2013 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s.1.
(2) EUT L 66, 8.3.2013.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.
(5) Antagna texter, P7_TA(2013)0078.
(6) Antagna texter, P7_TA(2013)0304.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy