Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2070(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0284/2013

Ingivna texter :

A7-0284/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0353

Antagna texter
PDF 197kWORD 20k
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 3/2013 - Överskott från genomförandet av budgeten för 2012
P7_TA(2013)0353A7-0284/2013

Europaparlamentets resolution av den 11 september 2013 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen (11694/2013 – C7-0246/2103 – 2013/2070(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 18,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, slutgiltigt antagen den 12 december 2012(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–  med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(4),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2013 som kommissionen lade fram den 15 april 2013 (COM(2013)0224),

–  med beaktande av den ståndpunkt om ändringsbudget nr 3/2013 som rådet antog den 9 juli 2013 (11694/2013 – C7–0246/2013),

–  med beaktande av artiklarna 75b och 75e i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0284/2013), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 3/2013 syftar till att i budgeten för 2013 införa överskottet från budgetåret 2012, vilket uppgår till 1 023,3 miljoner EUR.

B.  Detta överskott utgörs i huvudsak av lägre utgifter än förutsett på 244,3 miljoner EUR, ett positivt inkomstutfall på över 719,1 miljoner EUR samt en positiv växelkursskillnad på 59,9 miljoner EUR.

C.  På inkomstsidan utgörs ökningen huvudsakligen av återbetalningar och bidrag kopplade till EU:s avtal och program (350 miljoner EUR), av ökade egna medel som faktiskt uppburits jämfört med egna medel som budgeterats (231 miljoner EUR) och av böter och dröjsmålsränta (159 miljoner EUR).

D.  Underutnyttjandet av utgifterna motsvarar 244 miljoner EUR, varav 168 miljoner EUR från budgetanslag för 2012 och 76 miljoner EUR från överföringar från 2011.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 3/2013 som uteslutande handlar om införandet i budgeten av överskottet för 2012, dvs. ett belopp på 1 023,3 miljoner EUR, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen och rådets ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet påminner om att antagandet av detta förslag till ändringsbudget kommer att innebära att andelen för medlemsstaternas BNI-baserade bidrag till unionens budget minskar och därför delvis kompenserar för deras bidrag till finansieringen av ändringsbudget nr 2/2013. Parlamentet betonar därför att de två ärendena ska antas enligt samma tidsplan, eftersom de ur politisk synvinkel är strikt sammankopplade.

3.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2013.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 3/2013 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s.1.
(2) EUT L 66, 8.3.2013.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy